Kliendiesindaja privaatsusteatis

 

See versioon avaldati ja kehtib alates 2021/05/13

 

See teade annab teavet Volvo Grupi klientide isikuandmete töötlemise kohta ("privaatsusteatis"). Kui olete või olete olnud üksikisik või ettevõtte töötaja, kes on ostnud või rentinud Volvo Groupi ettevõtte pakutavat toodet või teenust, võime teie isikuandmeid töödelda.
 

Selle teate tähenduses tähendab "Volvo kontsern" firmat AB Volvo (publ.) ja üksusi, mida otseselt või kaudselt kontrollib AB Volvo, sealhulgas, kuid mitte ainult, üksuseid, mis kuuluvad mis tahes Volvo Groupi peamisse ärivaldkonda ja veoautode divisjoni (nagu võib aeg-ajalt eksisteerida), näiteks ettevõtted Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operation, Volvo Autonomous Solutions ja Volvo Energy.
 

Käesolev privaatsusteatis kehtib ainult siis, kui Volvo Group kogub või muul viisil töötleb isikuandmeid Volvo Groupi eesmärkidel (st kui Volvo Group (kas üksi või koos teiste üksustega) on vastutav töötleja ja määrab seetõttu kindlaks eesmärgid ja viisi, kuidas isikuandmeid töödeldakse).
 

Pange tähele, et sõidukiga seotud isikuandmete töötlemist ei hõlma mitte käesolev privaatsusteatis, vaid Ettevõtjate ja veokijuhtide privaatsusteatis.
 

Käesolevat privaatsusteatist ei kohaldata, kui Volvo Group kogub või muul viisil töötleb isikuandmeid teise ettevõtte, näiteks Volvo Groupi sõltumatute edasimüüjate, importijate, tarnijate ja klientide nimel.
 

Lisaks käesolevale privaatsusteatisele võivad mõned Volvo Groupi süsteemid, rakendused ja protsessid sisaldada omaenda privaatsusteatisi, mis annavad lisateavet selle kohta, milliseid konkreetseid isikuandmeid kogutakse ning kuidas neid salvestatakse, kasutatakse ja edastatakse.

 

Valige keel

Volvo Grupi ettevõte, kellelt olete ise või olete oma või oma tööandja nimel ostnud või rentinud toodet või teenust (edaspidi "Volvo"), on nende isikuandmete, mida Volvo saab teilt ja muudest allpool kirjeldatud allikatest, vastutav töötleja.

"Andmetöötleja" tähendab, et Volvo otsustab teie isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendite üle. Volvo vastutab teie isikuandmete töötlemise eest vastavalt kehtivatele andmete privaatsuse seadustele ja määrustele.  

Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võtke ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga e-kirjaga aadressil gpo.office@volvo.com, posti või telefoni teel:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Rootsi
+46 (0)31 66 00 00

Selle privaatsusteatise tähenduses on "isikuandmed" igasugune konkreetse isiku kohta või konkreetset isikut tuvastav või tuvastada võiv teave. Teisisõnu, see on igasugune teave, mida saab teiega siduda.  

Käesolevas privaatsusteatises tähendab termin "protsess" või "töötlemine" isikuandmete mis tahes kasutamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, kohandamist, muutmist, edastamist, kättesaadavaks tegemist, blokeerimist, kustutamist või hävitamist.

Õiguslik alus

Volvo võib teie isikuandmeid töödelda ühel või mitmel järgmisel õiguslikul alusel, vt ka allpool täpsemaid üksikasju.

 • Lepinguline kohustus Volvo võib teie andmeid töödelda, kui selline töötlemine on vajalik teie suhtes lepingulise kohustuse täitmiseks, näiteks teie või teie tööandja allkirjastatud tellimuse või teenuslepingu tingimuste ja lepingute täitmiseks.
 • Juriidiline kohustus. Volvo võib teie isikuandmeid töödelda, kui selline töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks kohtumääruste ja seadusest tulenevate aruandlusnõuete täitmiseks.
 • Õigustatud huvid. Volvo võib teie isikuandmeid töödelda, kui selline töötlemine on vajalik Volvo või kolmanda isiku õigustatud huvi saavutamiseks. Üldiselt peetakse Volvo õigustatud huviks oma igapäevaste toimingute teostamist, sealhulgas kliendisuhete haldamist, aga laiemalt ka pakutavate toodete ja teenuste ning ka innovaatiliste toodete ja teenuste edasiarendamist (kas ise või koos kolmandate osapooltega).

  Kui siin on märgitud, et Volvo tugineb teatud töötlemise eesmärgil oma õigustatud huvidele, on Volvo arvamusel, et teie huvid, õigused ega vabadused ei tühista tema õigustatud huve, arvestades (i) läbipaistvust, mille Volvo annab töötlemistoimingutele, (ii) Volvo eraelu kavandatud puutumatuse meetodit, (iii) Volvo regulaarseid privaatsuse ülevaatamisi ja (iv) õigusi, mis teil seoses töötlemistoiminguga on. Kui soovite selle tasakaalustatud lähenemise kohta lisateavet, võtke ühendust ülaltoodud kontaktandmetel ühendust Volvo Groupi privaatsusametnikuga.
 • Elulised huvid. Volvo võib teie isikuandmeid töödelda teie ja teiste eluliste huvide kaitsmiseks, kui Volvol on mõjuvad põhjused arvata, et selline teie isikuandmete töötlemine võib ära hoida või vähendada oluliselt võimalikku kahju teile või teistele.
 • Nõusolek. Erandjuhtudel, või kui muud õiguslikku alust ei saa rakendada, võib Volvo paluda teie selget nõusolekut teatud isikuandmete töötlemiseks. Selline nõusoleku andmine on teie valik ja on täiesti vabatahtlik.

Volvo võib töödelda järgmisi andmekategooriaid, mis iseenesest või koos muude andmetega võivad olla isikuandmed, ja teha üldistel eesmärkidel nagu on märgitud Tabelis 1 alljägnevalt.

Pange tähele, et allpool toodud loetelu on ainult näitlik ja ei kujuta endast täielikku loetelu ning et Volvo ei töötle tingimata kõiki teie kohta allpool loetletud andmeid. Mõned töötlemise eesmärgid võivad kattuda ja teie isikuandmete kasutamist võivad õigustada mitu eesmärki.

Tabel 1 - töötlemise kategooriad, eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmete kategooriad

Töötlemise eesmärgid

Töötlemise õiguslik alus

Kontaktandmed, nagu nimi, e-post ja telefoninumber

 

 

 • · Võimalus ajakohastada Volvo CRM-süsteemides kliendiesindajate arvestust
 • · Toodete ja teenuste pakkumise võimaldamine
 •  Tootega seotud nõuete (näiteks garantiinõuete ja tootevastutusega seotud nõuete) tagasikutsumise ja käsitlemise võimaldamine
 • Reklaamkommunikatsiooni ja turunduse võimaldamine (näiteks infolehtede, infomaterjali ning reklaami- ja reklaamimaterjalide, kutse üritustele jne pakkumine)

 

 • Kliendiuuringute võimaldamine (näiteks edasimüüjate rahulolu uuringud, toodete kvaliteedi uuringud ja protsesside parendamise uuringud) 

 

 •  Tootepõhise avatud lähtekoodiga seotud teabe edastamise võimaldamine heakskiidetud Volvo protsesside kaudu
 •    Lepinguline kohustus (hallata toodete ja teenuste pakkumist ning garantiinõudeid)
 •   Juriidiline kohustus (tagasivõtmise ja tootevastutusega seotud nõuete haldamine)
 •   Õigustatud huvi (kliendisuhete haldamine)
 •    Õigustatud huvi (klienditeabe taotluste haldamiseks)

 

 

Organisatsiooni andmed, näiteks ettevõtte nimi, ametikoht, töökoht ja riik

 

 

 •  Võimalus ajakohastada Volvo CRM-süsteemides kliendiesindajate arvestust

 

 

 •    Õigustatud huvi (kliendisuhete haldamine)

 

 

Üksikandmed, nagu eelistatud keel, foto, rõivaste suurus ja toidueelistused

 

 •   Suhtlemise ja turustamise võimaldamine eelistatud keeles

 

 •   Isikupärastatud teenuste (näiteks õiges suuruses kaupade) pakkumise võimaldamine

 

 •   Õigustatud huvi (kliendisuhte haldamine)

 

 •    Nõusolek (kui seda peetakse vajalikuks kliendisuhete haldamiseks)

 

 

 

IT-ga seotud andmed, näiteks kasutajatunnus, paroolid, sisselogimisandmed, samuti andmed ja logid Volvo IT-seadmete, rakenduste või teenuste kasutamise kohta

 

 

 •   Volvo kliendiga seotud rakenduste ja süsteemide kasutamise võimaldamine

 

 

 

 •   Lepinguline kohustus (osutada kokkulepitud teenuseid)

 

 •    Õigustatud huvi (kliendi kasutajate juurdepääsu, andmekaitse ja küberturvalisuse haldamine üldiselt)

 


Sõidukiga seotud kordumatud tunnused
, näiteks sõiduki ID (sealhulgas VIN ja raami ID)

 

 

 •  Tootepõhise avatud lähtekoodiga seotud teabe edastamise võimaldamine heakskiidetud Volvo protsesside kaudu

 

 

 •   Õigustatud huvi (klienditeabe taotluste haldamiseks)

 

 

Tootmis-/remondi-/teenindusandmed, näiteks teie toodete tootmise, hoolduse, remondi või teenindusega seotud tegevuste (sealhulgas garantiinõuete) jälgimine ja logimine

 

 

 •   Volvo toodetega seotud kvaliteediprobleemide lahendamise võimaldamine, mis hõlmab sõiduki / tootega seotud andmete või sõidukiga/tootega loodud andmete kasutamist, kui olete kasutanud Volvole kuuluvat toodet

 

 •   Garantiinõuete ja tootevastutusega seotud küsimuste käsitlemise võimaldamine

 

 

 •    Lepinguline kohustus (garantiinõuete ning hooldus- ja remondikohustuste haldamine)

 

 •    Juriidiline kohustus (tagasivõtmise ja tootevastutusega seotud küsimuste haldamine)

 

 

Pildimaterjal, näiteks videomaterjalid, mida salvestatakse Volvo Groupi ettevõtte asjakohastesse ruumidesse paigaldatud sisetelevisioonisüsteemi (CCTV), või muud video- ja seonduvad turva-/jälgimissüsteemid, olenemata sellest, kas need asuvad Volvo Groupi ruumides või mitte, mille vaatamiseks / juurde pääsemiseks on meil õigustatud eesmärk

 

 

 •   Ohutust ja turvalisuse haldamine Volvo Groupi rajatistes

 

 

 •    Õigustatud huvi (turvalisuse ja ohutuse säilitamiseks, pettuste või varguste ennetamiseks ja (kui see on asjakohane) õigusaktide järgimisel abistamiseks)


Finantsandmed,
näiteks krediidi- või makseteave ja pangakonto andmed

 

 

 •   Toodete ja teenuste eest tasumise võimaldamine

 

 •    Lepinguline kohustus (hallata kokkulepitud makseid)

 

 

 

Lepingulised andmed, nagu teie ja Volvo vahelised ostutellimused, lepingud ja muud kokkulepped

 

 •   Lepingute haldusteenuste võimaldamine

 

 •    Lepinguline kohustus (hallata lepingulisi kohustusi, näiteks toodete ja teenuste pakkumine)

 

 

 

Täpsemalt isikuandmete erikategooriate kohta

Eraldi on toonitatud, et mõningaid tervise- ja ohutusandmete aspekte võib kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt pidada isikuandmete eriliikideks, mida tuleb käsitleda eriti hoolikalt ja mis nõuavad täiendavaid kaitsemeetmeid. Spetsiaalseid isikuandmete kategooriaid töötleb Volvo ainult siis, kui Volvol on seaduslik kohustus või õigustatud ärivajadus selliste andmete töötlemiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult, ettenägelik praktika, mis aitab laialt levinud tervisehädaolukordi hallata). Sellistel juhtudel teavitame teid ja (kui seadus seda nõuab) küsime teie selgesõnalist nõusolekut selliste andmete töötlemiseks. Teadke, et teie meiega sõlmitud lepingu tingimuseks ei ole see, et peaksite nõustuma kõigi meie nõusolekutaotlustega.

Täpsemalt CCTV jälgimise kohta

Volvo võib kasutada CCTV jälgimist (nagu eespool määratletud), kui see on seadusega lubatud. CCTV jälgimist kasutatakse tavaliselt Volvo ruumidesse ja seadmetele volitamata juurdepääsu kontrollimiseks ja tõkestamiseks, kuid mõnes riigis võib seda kasutada ka tervise- ja ohutusalaste juhiste ja protseduuride järgimise tagamiseks ning üldiseks tootmise parendamiseks. CCTV pildid ja salvestised on turvaliselt salvestatud ja neile on juurdepääs ainult teadmisvajaduse alusel (näiteks juhtumi uurimiseks).

Täpsemalt automatiseeritud otsuste tegemise kohta

Volvo ei tee regulaarselt ja süstemaatiliselt automatiseeritud otsuseid, mis tekitaks üksikisikutele õiguslikku või sellega võrreldava olulisusega mõju. Juhul, kui suhtlete Volvo ettevõttega, mis kasutab sellist automatiseeritud otsuste tegemist, saate selle kohta konkreetse teate, mis kirjeldab automatiseeritud otsuste tegemise üksikasju. 

Volvo saab teie isikuandmed peamiselt teie enda või tööandja või kolmandate osapoolte käest, kellega me äri teeme. Sellised kolmandad osapooled on kohustatud enne meiega andmete jagamist veenduma, neil on vajalikud õigused teie andmete kasutamiseks ja teistega jagamiseks.

Osa isikuandmeid võidakse automaatselt genereerida ka Volvo IT-süsteemist või näiteks Volvo süsteemide jaoks kasutajatunnuse loomisel.

Välja arvatud andmete see osa, mis on seadusega nõutav, on teie otsus Volvole isikuandmete edastamiseks vabatahtlik.

Arvestage samas, et äriotstarbel oma klientidega suhtlemiseks on Volvol vaja teatud isikuandmeid töödelda. Isikuandmete esitamata jätmine võib takistada selliste toodete ja teenuste käitlemist ja kohaletoimetamist, mida teie või teie tööandja võiksid Volvolt oodata. 

Teie isikuandmeid võidakse jagada teiste Volvo Groupi ettevõtete ja teatud kategooriate kolmandate osapooltega (nagu allpool on täpsemalt kirjeldatud), mis võib hõlmata teie isikuandmete edastamist teistesse riikidesse.

Isikuandmete jagamine Volvo Groupis

Volvo Group on ülemaailmne organisatsioon, millel on kontorid ja tegevused kogu maailmas ning teie isikuandmeid võidakse edastada või need võivad olla rahvusvaheliselt kättesaadavad kogu Volvo Groupi globaalses äris ning selle erinevate üksuste ja sidusettevõtete vahel. Teie isikuandmete mis tahes ülekandmist teistele Volvo grupi ettevõtetele (sealhulgas ülekandeid EL-st/EMP-st väljapoole EL-i/EMP-d) reguleerib ettevõtete vahel sõlmitud leping, mis põhineb EL-i heakskiidetud tüüptingimustel või muudel asjakohaste ametiasutuste poolt tunnustatud või heaks kiidetud mehhanismidel. Selline leping kajastab Euroopa andmekaitseseadustes (sealhulgas EL isikuandmete kaitse üldmääruses) sisalduvaid standardeid. Selle lepingu olemasolu tähendab, et kõik Volvo Groupi ettevõtted peavad järgima samu sise-eeskirju. See tähendab ka seda, et teie õigused jäävad samaks olenemata sellest, kus teie andmeid Volvo Group töötleb.

Isikuandmete jagamine kolmandate isikutega väljaspool Volvo Groupi.

Lisaks ülalkirjeldatud isikuandmete jagamisele Volvo Groupi ettevõtete vahel võib Volvo jagada teie isikuandmeid ka teatud kategooria ka kolmandatele isikutele, kuhu kuuluvad:

 • Äripartnerid, näiteks Volvo Groupi tarnijad ja teenusepakkujad, näiteks IT-teenuste pakkujad, seoses Volvo Groupile toodete ja teenuste tarnimisega.
 • Sõltumatud müügiesindused, näiteks Volvo Grupi eraõiguslikud edasimüüjad seoses kliendi või potentsiaalse kliendiga ärisuhete haldamiseks ja arendamiseks;
 • Professionaalsed nõustajad, näiteks kindlustusfirmad, juristid ja muud professionaalsed nõustajad seoses kindlustusnõuete, auditite ja nõustamisteenuste saamisega.
 • Vastaspooled ja nende nõustajad, näiteks seoses äritehingute ja muude projektide või koostööga (sealhulgas ühinemis- ja omandamisprojektid).
 • Hädaabiteenuste pakkujad, näiteks politsei, tuletõrje, kiirabi ja maanteeabi, et kaitsta teie ja teiste elulisi huve, näiteks seoses hädaabi osutamisega.
 • Korrakaitse, õiguskaitseasutused ning muud avalik-õiguslikud asutused seoses juriidiliste kohustustega, näiteks kohtumääruste või õiguslike aruandlusnõuetega või kui seda peetakse erandjuhtudel vajalikuks teie või teiste eluliste huvide kaitsmiseks.

Kõigilt kolmanda osapoole teenusepakkujatelt ja professionaalsetelt nõustajatelt, kellele teie isikuandmeid avaldatakse, eeldatakse ja nõutakse teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitset ning nad võivad teie isikuandmeid kasutada ainult kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste ja -määrustega.

Juhul kui mõni EL/EMP territooriumil asuv Volvo Groupi ettevõte edastab isikuandmeid välistele kolmandatele isikutele, kes asuvad väljaspool EL/EMP-d, tuleb vastaval Volvo Groupi ettevõttel veenduda, et on olemas asjakohased kaitsemeetmed teie isikuandmete piisav kaitsetase nagu seda vajalik vastavalt asjakohastele andmekaitseseadustele (sealhulgas EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele). Näiteks võib see hõlmata EL-i poolt heaks kiidetud tüüptingimuste või muude mehhanismide kasutamist, mida asjaomased asutused on aeg-ajalt tunnustanud või heaks kiitnud.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Volvo teie isikuandmeid jagab, võtke ülaltoodud kontaktandmete kaudu ühendust VOLVO Groupi privaatsusametnikuga

Isikuandmete piisavaks kaitsmiseks kasutab Volvo asjakohaseid ja mõistlikke juriidilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, sealhulgas infotehnoloogia turvalisuse ja füüsilise turvalisuse meetmeid.

Need meetmed vastavad isikuandmete töötlemisega seotud riskidele ja isikuandmete tundlikkusele ning võtavad arvesse kohalike seaduste nõudeid. Lisaks täiustatakse meetmeid pidevalt vastavalt saada olevate turvatoodete ja -teenuste väljatöötamisele.

Volvo nõuab, et kõik inimesed järgiksid Volvo süsteemide kasutamisel isikuandmetega seotud turvapoliitikat. 

Volvo hoiab teie isikuandmeid seni, kuni selleks on seaduslik äriline eesmärk (sealhulgas, kuid mitte ainult, lepinguliste perioodide, garantii- ja tootevastutuse nõuete, seaduslike aruandluskohustuste ja/või eeldatavate vaidluste jaoks vajalike säilitamisnõuete arvestamine).

Teil võib olla asjakohaste andmeprivaatsusseaduste ja määruste kohaselt õigus:

 • Taotleda juurdepääsu teie isikuandmetele, mida Volvo teie kohta töötleb: see õigus annab teile õiguse teada, kas meil on teie kohta isikuandmeid, ja kui meil on, siis saada teavet konkreetsete isikuandmete osade ja kategooriate kohta ning nende koopiaid.
 • Taotleda oma isikuandmete parandamist: see õigus annab teile õiguse lasta oma isikuandmeid parandada, kui need on ebatäpsed või puudulikud.
 • Esitada isikuandmete töötlemise (otseturunduse ja muudel eesmärkidel) kohta vastuväide: see õigus annab teile õiguse taotleda, et Volvo enam teie isikuandmeid ei töötleks.
 • Taotleda oma isikuandmete kustutamist: see õigus annab teile õiguse taotleda oma isikuandmete kustutamist või kustutamist, sealhulgas juhul, kui selliseid isikuandmeid pole eesmärkide saavutamiseks enam vaja.
 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist: see õigus annab teile õiguse nõuda, et Volvo töötleks teie isikuandmeid ainult piiratud juhtudel, sealhulgas teie nõusolekul.
 • Taotleda oma isikuandmete teisaldatavust: see õigus annab teile õiguse saada oma isikuandmetest koopia (kaasaskantavas ja, kui see on tehniliselt teostatav, hõlpsasti kasutatavas vormingus), või nõuda Volvolt selliste isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale.
 • Juhul kui meie isikuandmete või nende osa töötlemine põhineb teie nõusolekul, tühistada oma nõusolek igal ajal; sel juhul lõpetab Volvo teie isikuandmete või nende asjakohase osa edasise töötlemise (kuid selline tagasivõtmine ei mõjuta enne väljaastumist toimunud andmetöötlustoimingute seaduslikkust).

Arvestage, et Volvo ei pruugi alati olla kohustatud täitma kustutamise, piiramise, vastuväidete või andmete teisaldamise taotlust. Hinnangut saab Volvo kohustuste ja nendest õigustest tehtud erandi kohta teha vastavalt konkreetsele juhtumile.

Teil on ka õigus esitada järelevalveasutusele kaebusi teie isikuandmete töötlemise kohta Volvos. Nende õiguste ja nende kasutamise kohta lisateabe saamiseks pöörduge ülaltoodud kontaktandmete kaudu Volvo Groupi privaatsusametniku poole.

Volvo kutsub seda privaatsusteatist korrapäraselt läbi vaatama, et olla kursis selle võimalike muudatustega.

Jätame endale õiguse seda privaatsusteatist vastavalt vajadusele muuta. Muutmise korral märgime selle privaatsusteatise ülaosas üles kuupäeva, millal sellised muudatused on tehtud ja/või millal need jõustuvad.