Kliendiesindaja privaatsusteatis

 

See versioon avaldati ja kehtib alates 2023/09/01

 

See teatis sisaldab teavet Volvo kontserni kuuluva ettevõtte poolt selle klientide ja potentsiaalsete esindajate isikuandmete töötlemise kohta („privaatsusteatis“). Kui olete või olete olnud üksikisik või ettevõtte töötaja, kes on ostnud, liisinud või rentinud Volvo Groupi ettevõtte toodet või teenust või palunud potentsiaalse kliendi rollis pakkumist, võime teie isikuandmeid töödelda. 

 

Selle teate tähenduses tähendab „Volvo Group“ firmat AB Volvo (publ.) ja üksusi, mida otseselt või kaudselt kontrollib AB Volvo, sealhulgas, kuid mitte ainult, üksuseid, mis kuuluvad mis tahes Volvo Groupi peamisse ärivaldkonda ja veoautode divisjonidesse (nagu võib aeg-ajalt eksisteerida), näiteks ettevõtted Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operation, Volvo Autonomous Solutions ja Volvo Energy. 

 

Käesolev privaatsusteatis kehtib ainult siis, kui ettevõte, mis on Volvo Groupi osa, kogub või muul viisil töötleb isikuandmeid omaenda eesmärkidel (st kui Volvo Groupi ettevõte (kas üksi või koos teiste üksustega) on vastutav töötleja ja määrab seetõttu kindlaks eesmärgid ja viisi, kuidas isikuandmeid töödeldakse). 

 

Pange tähele, et sõidukiga seotud isikuandmete töötlemist ei hõlma mitte käesolev privaatsusteatis, vaid Ettevõtjate ja veokijuhtide privaatsusteatis [link]. 

 

Käesolevat privaatsusteatist ei kohaldata, kui Volvo Groupi ettevõte kogub või muul viisil töötleb isikuandmeid teise ettevõtte, näiteks Volvo Groupi sõltumatute edasimüüjate, importijate, tarnijate ja klientide nimel. 

 

Lisaks käesolevale privaatsusteatisele võivad mõned Volvo Groupi ettevõtete süsteemid, rakendused ja protsessid sisaldada omaenda privaatsusteatisi, mis annavad lisateavet selle kohta, milliseid konkreetseid isikuandmeid kogutakse ning kuidas neid salvestatakse, kasutatakse ja edastatakse. 

 

Valige keel

Volvo Grupi ettevõte, kellelt olete ise või olete oma või oma tööandja nimel ostnud, liisinud või rentinud toodet või teenust (edaspidi "Volvo"), on nende isikuandmete, mida Volvo saab teilt ja muudest allpool kirjeldatud allikatest, vastutav töötleja.

"Andmetöötleja" tähendab, et Volvo otsustab teie isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendite üle. Volvo vastutab teie isikuandmete töötlemise eest vastavalt kehtivatele andmete privaatsuse seadustele ja määrustele.

Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võtke ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga e-kirjaga aadressil gpo.office@volvo.com, posti või telefoni teel:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg,Sweden
+46 (0)31 66 00 00

Selle privaatsusteatise tähenduses on "isikuandmed" igasugune konkreetse isiku kohta või konkreetset isikut tuvastav või tuvastada võiv teave. Teisisõnu, see on igasugune teave, mida saab teiega siduda.

Käesolevas privaatsusteatises tähendab termin "protsess" või "töötlemine" isikuandmete mis tahes kasutamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, kohandamist, muutmist, edastamist, kättesaadavaks tegemist, blokeerimist, kustutamist või hävitamist.

Õiguslik alus

Volvo võib teie isikuandmeid töödelda ühel või mitmel järgmisel õiguslikul alusel, vt ka allpool täpsemaid üksikasju.

 • Lepinguline kohustus Volvo võib teie andmeid töödelda, kui selline töötlemine on vajalik teie suhtes lepingulise kohustuse täitmiseks, näiteks teie või teie tööandja allkirjastatud tellimuse või teenuslepingu tingimuste täitmiseks.

 • Juriidiline kohustus. Volvo võib teie isikuandmeid töödelda, kui selline töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks kohtumääruste ja seadusest tulenevate aruandlusnõuete täitmiseks.

 • Õigustatud huvid. Volvo võib teie isikuandmeid töödelda, kui selline töötlemine on vajalik Volvo või kolmanda isiku õigustatud huvi saavutamiseks. Üldiselt peetakse Volvo õigustatud huviks oma igapäevaste toimingute, sealhulgas kliendisuhete haldamist kui ka üldiselt pakutavate toodete ja teenuste edasiarendamist (kas ise või koostöös kolmandate osapooltega) ja uute innovaatiliste toodete ja teenuste haldamist.

  Siin on märgitud, et Volvo tugineb töötlemisel oma õigustatud huvidele ja on arvamusel, et nende õigustatud huve ei tühista teie huvid, õigused ega vabadused, võttes arvesse (i) läbipaistvuse, mida Volvo annab töötlemistoimingutele, (ii) Volvo privaatsusest tuleneva lähenemisviisi, (iii) Volvo regulaarse privaatsustingimuste läbivaatamise ja (iv) õigused, mis teil töötlemistoiminguga seoses on. Kui soovite selle tasakaalustatud lähenemise kohta lisateavet, võtke ühendust ülaltoodud kontaktandmetel ühendust Volvo Groupi privaatsusametnikuga.

 • Elulised huvid. Volvo võib teie isikuandmeid töödelda teie ja teiste eluliste huvide kaitsmiseks, kui Volvol on mõjuvad põhjused arvata, et selline teie isikuandmete töötlemine võib ära hoida või vähendada oluliselt võimalikku kahju teile või teistele.

 • Nõusolek. Volvo küsida teatud isikuandmete töötlemiseks teie selgesõnalist nõusolekut, näiteks turunduseesmärkidel. Selline nõusoleku andmine on teie valik ja on täiesti vabatahtlik.

Volvo võib töödelda järgmisi andmekategooriaid, mis iseenesest või koos muude andmetega võivad olla isikuandmed, ja teha üldistel eesmärkidel nagu on märgitud allolevas tabelis 1.

Volvo ei töötle tingimata kõiki teie kohta allpool loetletud andmeid. Mõned töötlemise eesmärgid võivad kattuda ja teie isikuandmete kasutamist võivad õigustada mitu eesmärki.

TTabel 1 - töötlemise kategooriad, eesmärk ja õiguslik alus 

Isikuandmete kategooriad

Töötlemise eesmärgid

Töötlemise õiguslik alus

Kontaktandmed, näiteks nimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber, lähim sugulane, passi ja isikutunnistuse andmed

 

 

 • Isikuandmete tõestamine
 • Võimalus ajakohastada Volvo CRM-süsteemides kliendiesindajate ja uute huviliste arvestust
 • Toodete, teenuste, ürituste ja äritegevuse pakkumise võimaldamine
 • Pakkumiste, hinnapakkumiste saatmise ning toodete ja teenuste pakkumise võimaldamine

 

 • Tootega seotud nõuete (näiteks garantiinõuete ja tootevastutusega seotud nõuete) tagasikutsumise ja käsitlemise võimaldamine

 

 • Reklaamkommunikatsiooni ja turunduse võimaldamine (näiteks infolehtede, infomaterjali ning reklaami- ja reklaamimaterjalide, kutse üritustele jne pakkumine)
 • Kliendiuuringute võimaldamine (näiteks edasimüüjate rahulolu uuringud, toodete kvaliteedi uuringud ja protsesside parendamise uuringud)
 • Tootepõhise avatud lähtekoodiga seotud teabe edastamise võimaldamine heakskiidetud Volvo protsesside kaudu
 • Ekspordilitsentside taotlemine

  Pettuste ja kuritegude (sealhulgas rahapesu) avastamine, ennetamine ja teavitamine

 • Teenuse- või rahastamislepingu mis tahes osaluse müük („kapitalituru“ tegevus)

 • Nõuete müük

 • Teavituste käsitlemine rikkumiste kanalis

 • Võimaliku või kinnitatud huvide konflikti käsitlemine

 • Äripartnerite sõeluuringu tegemine

 •    Lepinguline kohustus (hallata toodete ja teenuste pakkumist ning garantiinõudeid)
 •   Juriidiline kohustus (tagasivõtmise ja tootevastutusega seotud nõuete haldamine)
 •   Õigustatud huvi (kliendisuhete haldamine)
 •    Õigustatud huvi (klienditeabe taotluste haldamiseks)

 

 

Organisatsiooni andmed, näiteks ettevõtte nimi, ettevõtte juhtkond, ametikoht, töökoht ja riik

 

 

 •  Võimalus ajakohastada Volvo CRM-süsteemides kliendiesindajate arvestust
 • Teavituste käsitlemine rikkumiste kanalis

 • Võimaliku või kinnitatud huvide konflikti käsitlemine

 • Äripartnerite sõeluuringu tegemine

 

 

 •    Õigustatud huvi (kliendisuhete haldamine)
 • Juriidiline kohustus (äripartneritele sõeluuringu tegemine)

 

Üksikandmed, näiteks eelistatud keel, foto/video, rõivaste suurus ja toidueelistused

 

 • Suhtluse ja turunduse võimaldamine.

 • Suhtlemise võimaldamine eelistatud keeles

 • Isikupärastatud teenuste (näiteks õiges suuruses kaupade) pakkumise võimaldamine

 

 • Õigustatud huvi (kliendisuhte haldamine)

 • Nõusolek (kui seda peetakse vajalikuks kliendisuhete haldamiseks)

 

 

 

IT-ga seotud andmed, näiteks kasutajatunnus, paroolid, load, sätted ja muud teie kasutajakontoga seotud atribuudid, sisselogimisandmed, samuti andmed ja logid Volvo IT-seadmete, rakenduste või teenuste kasutamise kohta

 

 

 •   Volvo kliendiga seotud rakenduste ja süsteemide kasutamise võimaldamine
 • Reklaamkommunikatsiooni ja turunduse võimaldamine (näiteks infolehtede, infomaterjali ning reklaami- ja reklaamimaterjalide, kutse üritustele jne pakkumine)
 • Uurimis- ja arendustegevuse läbiviimine toodete, lahenduste, teenuste ja rakenduste kontrollimiseks, valideerimiseks, täiustamiseks ja hooldamiseks ning uute toodete, lahenduste, teenuste ja rakenduste väljatöötamiseks, nt innovatsiooni ja andmeanalüütika abil

 

 

 

 • Lepinguline kohustus (osutada kokkulepitud teenuseid)

 • Õigustatud huvi (kliendi kasutajate juurdepääsu, toodete, lahenduste, teenuste ja rakenduste kasutuse analüüsimine, hooldamine ja arendamine, andmekaitse ja küberturvalisuse haldamine üldiselt)

 

Sõidukiga seotud kordumatud tunnused, näiteks sõiduki ID (VIN ja raami ID), IP-number, MAC-aadress, SIM-kaardi number, IMEI

 

 

 • Tootepõhise avatud lähtekoodiga seotud teabe edastamise võimaldamine heakskiidetud Volvo protsesside kaudu

 

 

 • Õigustatud huvi (klienditeabe taotluste haldamiseks)

 

 

 

Tootmis-/remondi-/teenindusandmed, näiteks teie toodete tootmise, hoolduse, remondi või teenindusega seotud tegevuste (sealhulgas garantiinõuete) jälgimine ja logimine

 

 

 • Volvo toodetega/teenustega seotud kvaliteediprobleemide lahendamise võimaldamine, mis hõlmab sõiduki/tootega seotud andmete või sõidukiga/tootega loodud andmete kasutamist, kui olete kasutanud Volvole kuuluvat toodet.

 • Garantiinõuete ja tootevastutusega seotud küsimuste käsitlemise võimaldamine

 

 

 • Lepinguline kohustus (garantiinõuete ning hooldus- ja remondikohustuste haldamine)

 • Juriidiline kohustus (tagasivõtmise ja tootevastutusega seotud küsimuste haldamine)

 

 

Pildimaterjal, näiteks videomaterjalid, mida salvestatakse Volvo Groupi ettevõtte asjakohastesse ruumidesse paigaldatud sisetelevisioonisüsteemi (CCTV), või muud video- ja seonduvad turva-/jälgimissüsteemid, olenemata sellest, kas need asuvad Volvo Groupi ruumides või mitte.

 

 

 •   Ohutust ja turvalisuse haldamine Volvo Groupi rajatistes

 

 

 •    Õigustatud huvi (turvalisuse ja ohutuse säilitamiseks, pettuste või varguste ennetamiseks ja (kui see on asjakohane) õigusaktide järgimisel abistamiseks)Finantsandmed,
näiteks krediidi- või makseteave (sealhulgas maksete, krediidi- ja maksehäirete/võlgnevuste ajalugu, teiega seotud kohtumenetlused või täitetoimingud) ja pangakonto andmed

 

 

 •   Toodete ja teenuste eest tasumise võimaldamine
 • Krediidi tagamine

 • Maksehäiretest teatamine ja haldamine

 • Teenuse- või rahastamislepingu mis tahes osaluse müük („kapitalituru“ tegevus)

 • Nõuete müük

 

 •    Lepinguline kohustus (hallata kokkulepitud makseid)

 

 

 

Lepingulised andmed, nagu teie ja Volvo vahelised ostutellimused, lepingud ja muud kokkulepped

 

 •   Lepingute haldusteenuste võimaldamine
 • Maksehäiretest teatamine ja haldamine

 • Teenuse- või rahastamislepingu mis tahes osaluse müük („kapitalituru“ tegevus)

 • Nõuete müük

 

 •    Lepinguline kohustus (hallata lepingulisi kohustusi, näiteks toodete ja teenuste pakkumine)

 

Andmed, mis on seotud sõiduki rentimise/liisimise/kasutamise/laenuga, näiteks numbrimärk, juhiloa number ja staatus

 

 

 
 • Rendi- ja liisinguteenuste võimaldamine

 • Volvo sõiduki laenamine uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil

 

 

 
 • Lepingu täitmine

 • Õigustatud huvi

 

 

Kuritegevuse ja pettustega seotud andmed (saadud peamiselt pettuste ennetamise ja krediidireitinguga tegelevatelt agentuuridelt)

 

 

 
 • Pettuste ja kuritegevuse (sealhulgas rahapesu) ennetamine

 • Pettuste ja kuritegevuse (sealhulgas rahapesu) avastamine

 • Pettustest ja kuritegevusest (sealhulgas rahapesu) teatamine

 • Teavituste käsitlemine rikkumiste kanalis

 

 

 
 • Õigustatud huvi

 • Juriidiline kohustus

 

 

Sõeluuringute ja sanktsioonidega seotud andmed, sealhulgas ebasoodsad meediaaruanded, kohalolek sanktsioonide nimekirjades, jälgimisloendid, poliitiline avalikustamine, kliendi ettevõtte lõplikud tegelikud kasusaajad, kingituse/majutuse saaja teave (nt nimi, ettevõte/tööandja, mis tahes riigiametniku seotus, roll). 

 

 

 
 • Ekspordikontrolli nõuete sanktsioonide sõeluuringu tegemine 

 • Äripartnerite sõeluuringu ja hoolsuskohustuse tegemine

 • Korruptsiooni ja huvide konfliktide ennetamine ja avastamine

 • Teavituste käsitlemine rikkumiste kanalis

 

 

 
 • Juriidiline kohustus

 • Õigustatud huvi

Kasutusandmed: andmed selle kohta, kuidas toodet või teenust kasutate, sealhulgas rutiinid ja harjumused (mis ei pärine telemaatikaandmetest)

 

 

 
 • Ekspordilitsentside taotlemine

 • Lõppkasutaja sertifikaatide täitmine

 • Toodete ja teenuste arendustöö

 • Teenuste pakkumine, sealhulgas „seadmed kui teenus“

 • Spetsiifiliste või eritellimusel finantseerimistoodete või -teenuste pakkumine

 • Krediidi tagamine

 • Kliendi tegevuste optimeerimine 

 • Plaanitud kasutuse jaoks sobiva sõiduki spetsifikatsiooni valimine

 

 

 
 • Õigustatud huvi

 • Lepingu täitmine

 • Juriidiline kohustus

 

 

Kindlustustega seotud andmed, sealhulgas õnnetused, kindlustusseltsi nimi jne. 

 

 

 • Nõuete käsitlemine

 • Kindlustusega seotud toodete ja teenuste, sealhulgas „ühendatud kindlustuse“ väljatöötamine ja pakkumine

 

 

 • Õigustatud huvi

 • Lepingu täitmine

 

 

 

 

Täpsemalt isikuandmete erikategooriate kohta

Eraldi on toonitatud, et mõningaid tervise- ja ohutusandmete aspekte võib kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt pidada isikuandmete eriliikideks, mida tuleb käsitleda eriti hoolikalt ja mis nõuavad täiendavaid kaitsemeetmeid. Volvo töötleb spetsiaalseid isikuandmete kategooriaid ainult siis, kui Volvol on seaduslik kohustus või õigustatud ärivajadus selliste andmete töötlemiseks (sealhulgas, kuid mitte ainult, arukas tegevus, mis aitab laialdaselt levinud tervisehädaolukordi hallata). Sellistel juhtudel teavitame teid ja (kui seadus seda nõuab) küsime selliste andmete töötlemiseks teie selgesõnalist nõusolekut. Teadke, et teie meiega sõlmitud lepingu tingimuseks ei ole see, et peaksite nõustuma kõigi meie nõusolekutaotlustega

TTäpsemalt CCTV jälgimise kohta 

Volvo võib kasutada CCTV jälgimist (nagu eespool määratletud), kui see on seadusega lubatud. CCTV jälgimist kasutatakse tavaliselt Volvo ruumidesse ja seadmetele volitamata juurdepääsu kontrollimiseks ja tõkestamiseks, kuid mõnes riigis võib seda kasutada ka tervise- ja ohutusalaste juhiste ja protseduuride järgimise tagamiseks ning üldiseks tootmise parendamiseks. CCTV pildid ja salvestised on turvaliselt salvestatud ja neile on juurdepääs ainult teadmisvajaduse alusel (näiteks juhtumi uurimiseks).

Täpsemalt automatiseeritud otsuste tegemise kohta 

Volvo ei tee regulaarselt ja süstemaatiliselt automatiseeritud otsuseid, mis tekitaks üksikisikutele õiguslikku või sellega võrreldava olulisusega mõju. Juhul, kui suhtlete Volvo ettevõttega, mis kasutab sellist automatiseeritud otsuste tegemist, saate selle kohta konkreetse teate, mis kirjeldab automatiseeritud otsuste tegemise üksikasju.

Volvo hangib teie isikuandmeid peamiselt teilt või teie tööandjalt või kolmandatelt isikutelt, kellega me äri teeme (maaklerid, edasimüüjad, müügiesindaja jne) või kellelt me andmeid saame, nagu näiteks finants- ja krediidiandmed ning kuritegevusega seotud andmed, mida saame krediidiaruandlusasutustelt, krediidireferentsibüroodelt, pettuste ennetamise asutustelt. Sellised kolmandad osapooled on kohustatud enne meiega andmete jagamist tagama, et neil on vajalikud õigused teie andmete kasutamiseks ja teistega jagamiseks.

 

Osa isikuandmeid võidakse automaatselt genereerida ka Volvo IT-süsteemist või näiteks Volvo süsteemide jaoks kasutajatunnuse loomisel.

Välja arvatud andmete see osa, mis on seadusega nõutav, on teie otsus Volvole isikuandmete edastamiseks vabatahtlik.

Arvestage samas, et äriotstarbel ja seoses lepinguliste kohustustega oma klientidega suhtlemisel on Volvol vaja teatud isikuandmeid töödelda. Isikuandmete esitamata jätmine võib takistada selliste toodete ja teenuste käitlemist ja kohaletoimetamist, mida teie või teie tööandja võiksid Volvolt oodata.

TTeie isikuandmeid võidakse jagada teiste Volvo Groupi ettevõtete ja teatud kategooriate kolmandate osapooltega (nagu allpool on täpsemalt kirjeldatud), mis võib hõlmata teie isikuandmete edastamist teistesse riikidesse.

Isikuandmete jagamine Volvo Groupis

Volvo Group on ülemaailmne organisatsioon, millel on kontorid ja tegevused kogu maailmas ning teie isikuandmeid võidakse edastada või need võivad olla rahvusvaheliselt kättesaadavad kogu Volvo Groupi globaalses äris ning selle erinevate üksuste ja sidusettevõtete vahel. Teie isikuandmete mis tahes ülekandmist teistele Volvo Groupi ettevõtetele (sealhulgas ülekandeid EL-st/EMP-st väljapoole EL-i/EMP-d) reguleerib ettevõtete vahel sõlmitud leping, mis põhineb EL-i heakskiidetud tüüptingimustel või muudel asjakohaste ametiasutuste poolt tunnustatud või heaks kiidetud mehhanismidel. Selline leping kajastab Euroopa andmekaitseseadustes (sealhulgas EL isikuandmete kaitse üldmääruses) sisalduvaid standardeid. Selle lepingu olemasolu tähendab, et kõik Volvo Groupi ettevõtted peavad järgima samu sise-eeskirju. See tähendab ka seda, et teie õigused jäävad samaks olenemata sellest, kus teie andmeid Volvo Group töötleb.

Isikuandmete jagamine kolmandate isikutega väljaspool Volvo Groupi.

Lisaks ülalkirjeldatud isikuandmete jagamisele Volvo Groupi ettevõtete vahel võib Volvo jagada teie isikuandmeid ka teatud kategooria ka kolmandatele isikutele, kuhu kuuluvad:

 • Äripartnerid, näiteks Volvo Groupi tarnijad ja teenusepakkujad, näiteks IT-teenuste pakkujad ning transpordi (sealhulgas toll ja kaubandus) pakkujad ja vahendajad, seoses Volvo Groupile toodete ja teenuste tarnimisega.

 • Sõltumatud edasimüüjad ja pealisehituse paigaldajad, näiteks Volvo Groupi eraõiguslikud edasimüüjad seoses kliendi või potentsiaalse kliendiga ärisuhete haldamiseks ja arendamiseks (sealhulgas garantiinõuete);

 • Professionaalse nõustajad, näiteks kindlustusfirmad, juristid ja muud professionaalsed nõustajad seoses kindlustusnõuete, auditite ja nõustamisteenuste saamisega.

 • Vastaspooled ja nende nõustajad, näiteks seoses äritehingute ja muude projektide või koostööga (sealhulgas ühinemis- ja omandamisprojektid). Kindlustusfirmad).

 • Hädaabiteenuste pakkujad, näiteks politsei, tuletõrje, kiirabi ja maanteeabi, et kaitsta teie ja teiste elulisi huve, näiteks seoses hädaabi osutamisega.

Valitsusasutused:

 • Õiguskaitse valdkonnas: õiguskaitseasutused ning muud avalik-õiguslikud asutused seoses juriidiliste kohustustega, näiteks kohtumääruste või õiguslike aruandlusnõuetega või kui seda peetakse erandjuhtudel teie või teiste eluliste huvide kaitsmiseks vajalikuks.

 • Ekspordikontrolli ja tolli eest vastutavad riigiasutused

 • Ametiasutused, kes nõuavad isikuandmeid piiratud sissepääsuga aladele ligipääsuks

Finantspartnerid ja muud sidusrühmad: 

 • krediidireiting/reitinguagentuurid, 

 • inkassoteenused

 • pettuste ennetamise asutused, 

 • pangad ja kapitaliturgude partnerid

 • kindlustusseltsid, kindlustusmaaklerid ja kindlustuse hindajad

Kõigilt kolmanda osapoole teenusepakkujatelt ja professionaalsetelt nõustajatelt, kellele teie isikuandmeid avaldatakse, eeldatakse ja nõutakse teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitset ning nad võivad teie isikuandmeid kasutada ainult kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste ja -määrustega.

Juhul kui mõni EL/EMP territooriumil asuv Volvo Groupi ettevõte edastab isikuandmeid välistele kolmandatele isikutele, kes asuvad väljaspool EL/EMP-d, tuleb vastaval Volvo Groupi ettevõttel veenduda, et on olemas asjakohased kaitsemeetmed teie isikuandmete piisav kaitsetase nagu seda vajalik vastavalt asjakohastele andmekaitseseadustele (sealhulgas EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele). Näiteks võib see hõlmata EL-i poolt heaks kiidetud tüüptingimuste või muude mehhanismide kasutamist, mida asjaomased asutused on aeg-ajalt tunnustanud või heaks kiitnud.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Volvo teie isikuandmeid jagab, võtke ülaltoodud kontaktandmete kaudu ühendust VOLVO Groupi privaatsusametnikuga.

Isikuandmete piisavaks kaitsmiseks kasutab Volvo asjakohaseid ja mõistlikke juriidilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, sealhulgas infotehnoloogia turvalisuse ja füüsilise turvalisuse meetmeid.

Need meetmed vastavad isikuandmete töötlemisega seotud riskidele ja isikuandmete tundlikkusele ning võtavad arvesse kohalike seaduste nõudeid. Lisaks täiustatakse meetmeid vastavalt saadaolevate turvatoodete ja -teenuste väljatöötamisele pidevalt.

Volvo nõuab, et kõik inimesed järgiksid Volvo süsteemide kasutamisel isikuandmetega seotud turvapoliitikat. 

Volvo hoiab teie isikuandmeid seni, kuni selleks on seaduslik äriline eesmärk (sealhulgas, kuid mitte ainult, lepinguliste perioodide, garantii- ja tootevastutuse nõuete, seaduslike aruandluskohustuste ja/või eeldatavate vaidluste jaoks vajalike säilitamisnõuete arvestamine).

 

Teil võib olla asjakohaste andmeprivaatsusseaduste ja määruste kohaselt õigus:

 • Taotleda juurdepääsu teie isikuandmetele, mida Volvo teie kohta töötleb: see õigus annab teile õiguse teada, kas meil on teie kohta isikuandmeid, ja kui meil on, siis saada teavet konkreetsete isikuandmete osade ja kategooriate kohta ning nende koopiaid.

 • Taotleda oma isikuandmete parandamist: see õigus annab teile õiguse lasta oma isikuandmeid parandada, kui need on ebatäpsed või puudulikud.

 • Esitada isikuandmete töötlemise (otseturunduse ja muudel eesmärkidel) kohta vastuväide: see õigus annab teile õiguse taotleda, et Volvo enam teie isikuandmeid ei töötleks. 

 • Taotleda oma isikuandmete kustutamist: see õigus annab teile õiguse taotleda oma isikuandmete kustutamist või kustutamist, sealhulgas juhul, kui selliseid isikuandmeid pole eesmärkide saavutamiseks enam vaja.

 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist: see õigus annab teile õiguse nõuda, et Volvo töötleks teie isikuandmeid ainult piiratud juhtudel, sealhulgas teie nõusolekul.

 • Taotleda oma isikuandmete teisaldatavust: see õigus annab teile õiguse saada oma isikuandmetest koopia (kaasaskantavas ja, kui see on tehniliselt teostatav, hõlpsasti kasutatavas vormingus), või nõuda Volvolt selliste isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale.

 • Juhul kui meie isikuandmete või nende osa töötlemine põhineb teie nõusolekul, tühistada oma nõusolek igal ajal; sel juhul lõpetab Volvo teie isikuandmete või nende asjakohase osa edasise töötlemise (kuid selline tagasivõtmine ei mõjuta enne väljaastumist toimunud andmetöötlustoimingute seaduslikkust). 

Arvestage, et Volvo ei pruugi alati olla kohustatud täitma kustutamise, piiramise, vastuväidete või andmete teisaldamise taotlust. Hinnangut saab Volvo kohustuste ja nendest õigustest tehtud erandi kohta teha vastavalt konkreetsele juhtumile.

Samuti on teil õigus esitada järelevalveasutusele kaebusi Volvo poolt teie isikuandmete töötlemise kohta. Nende õiguste ja nende kasutamise kohta lisateabe saamiseks pöörduge ülaltoodud kontaktandmete kaudu Volvo Groupi privaatsusametniku poole.

Teil on ka õigus esitada järelevalveasutusele kaebusi teie isikuandmete töötlemise kohta Volvos. Nende õiguste ja nende kasutamise kohta lisateabe saamiseks pöörduge ülaltoodud kontaktandmete kaudu Volvo Groupi privaatsusametniku poole.

Volvo kutsub seda privaatsusteatist korrapäraselt läbi vaatama, et olla kursis selle võimalike muudatustega.

 

Jätame endale õiguse seda privaatsusteatist vastavalt vajadusele muuta. Muutmise korral märgime selle privaatsusteatise ülaosas üles kuupäeva, millal sellised muudatused on tehtud ja/või millal need jõustuvad.

Laadi alla

Kliendi esindaja Privacy Notice Format PDF Size 149 KB