Käitajate ja veokijuhtide privaatsusteatis
  

See versioon avaldati ja kehtib alates 2021/05/13
 

See teatis annab teavet Volvo Groupi toodete veoettevõtete ja veokijuhtide isikuandmete töötlemise kohta Volvo Grupis ("privaatsusteatis"). Kui olete või olete olnud veoauto, bussi, reisibussi, ehitusmasina, laevamootori või muu sellise toote või lahenduse, mis integreerib sellist toodet, mida müüb või toodab mõni Volvo kontserni kuuluv ettevõte (allpool ühiselt viidatud (nimega "Volvo sõidukid"), juht või kasutaja, võime töödelda teie kohta käivaid või teiega seostatavaid andmeid.
 

Selle teate tähenduses tähendab "Volvo kontsern" firmat AB Volvo (publ.) ja üksusi, mida otseselt või kaudselt kontrollib AB Volvo, sealhulgas, kuid mitte ainult, üksuseid, mis kuuluvad mis tahes Volvo Groupi peamisse ärivaldkonda ja veoautode divisjoni (nagu võib aeg-ajalt eksisteerida), näiteks ettevõtted Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operation, Volvo Autonomous Solutions ja Volvo Energy.
 

Käesolev privaatsusteatis kehtib ainult siis, kui Volvo Group kogub või muul viisil töötleb isikuandmeid Volvo Groupi eesmärkidel (st kui Volvo Group (kas üksi või koos teiste üksustega) on vastutav töötleja ja määrab seetõttu kindlaks eesmärgid ja viisi, kuidas isikuandmeid töödeldakse).
 

Käesolevat privaatsusteatist ei kohaldata, kui Volvo Group kogub või muul viisil töötleb isikuandmeid teise ettevõtte, näiteks Volvo Groupi sõltumatute edasimüüjate, importijate, tarnijate ja klientide nimel.
 

Selguse huvides pange tähele, et käesolev privaatsusteatis hõlmab ainult Volvo Groupi isikuandmete töötlemist seoses veoettevõtete ja veokijuhtidega, kes kasutavad Volvo sõidukeid. Töötlevate andmekategooriate kohta selgitame lähemalt jaotises "Milliseid isikuandmete kategooriaid võib Volvo töödelda, millistel õiguslikel alustel ja mis eesmärkidel?" allpool.
 

Mis tahes muude teie või teie nimel esitatud isikuandmete töötlemist seoses toodete, lahenduste ja teenuste ostmise, rentimise või liisimisega Volvo Groupilt või tema kolmandatest isikutest edasimüüjatelt/turustajatelt katab Kliendiesindaja privaatsusteatis, mille leiate siit: Kliendiesindaja privaatsusteatis.
 

Lisaks sellele võivad lisaks käesolevale privaatsusteatisele olla mõnel Volvo Groupi süsteemil, rakendusel ja protsessil, samuti rakendatavatel Volvo Groupi uurimis- ja arendusprojektidel oma privaatsusteatised, mis annavad täiendavat teavet selle kohta, milliseid konkreetseid isikuandmeid kogutakse, salvestatakse, kasutatakse ja edastatakse.

 

 

Valige keel

Volvo Groupi ettevõte, kes on müünud ja/või tarninud teie juhitava või käitatava Volvo sõiduki (edaspidi "Volvo"), on teie isikuandmete ja muude allpool kirjeldatud allikate kaudu saadud isikuandmete töötleja.

"Andmetöötleja" tähendab, et Volvo otsustab teie isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendite üle. Volvo vastutab teie isikuandmete töötlemise eest vastavalt kehtivatele andmete privaatsuse seadustele ja määrustele.  

Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võtke ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga e-kirjaga aadressil gpo.office@volvo.com, posti või telefoni teel:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Rootsi
+46 (0)31 66 00 00

Volvo töötleb erinevat tüüpi andmeid, mis on genereeritud kas Volvo sõidukis või mille on koostanud Volvo sõiduk, sealhulgas need, mida me nimetame sõidukiga seotud andmeteks, kuhu kuuluvad (i) andmed, mis on seotud Volvo sõiduki seisundi ja toimivusega, (ii) andmed, mis on seotud Volvo sõiduki tegeliku töötamisega, (iii) andmed asjakohase Volvo sõiduki ümbruse kohta ja (iv) andmed, mis on seotud kas Volvo sõiduki identifitseerimisega või mille on esitanud/genereerinud üksikisik. Kui need andmed, kas üksi või koos muude andmetega, saab siduda teie kui Volvo sõiduki juhi või käitajaga, muutuvad need isikuandmeteks.

Käesolevas privaatsusteatises tähendab termin "protsess" või "töötlemine" isikuandmete mis tahes kasutamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, kohandamist, muutmist, edastamist, kättesaadavaks tegemist, blokeerimist, kustutamist või hävitamist.

Õiguslik alus

Volvo võib teie isikuandmeid töödelda ühel või mitmel järgmisel õiguslikul alusel, vt ka allpool täpsemaid üksikasju.

 • Lepinguline kohustus. Volvo võib teie andmeid töödelda, kui selline töötlemine on vajalik teie ees lepingulise kohustuse täitmiseks (näiteks garantiid ja teeninduslepingud, kui olete nii Volvo sõiduki klient kui ka juht või käitaja).
 • Juriidiline kohustus. Volvo võib teie isikuandmeid töödelda, kui selline töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks kohtumääruste ja seadusest tulenevate aruandlusnõuete täitmiseks.
 • Õigustatud huvid. Volvo võib teie isikuandmeid töödelda, kui selline töötlemine on vajalik Volvo või kolmanda isiku õigustatud huvi saavutamiseks. Üldiselt peetakse Volvo õigustatud huviks oma igapäevaste toimingute haldamist, sealhulgas oma toodete, lahenduste ja teenuste pakkumise täiustamist ja edasiarendamist ning müüdud toodete, lahenduste ja teenuste üldise haldamise tagamist.

  Kui siin on märgitud, et Volvo tugineb teatud töötlemise eesmärgil oma õigustatud huvidele, on Volvo arvamusel, et teie huvid, õigused ega vabadused ei tühista tema õigustatud huve, arvestades (i) läbipaistvust, mille Volvo annab töötlemistoimingutele, (ii) Volvo eraelu kavandatud puutumatuse meetodit, (iii) Volvo regulaarseid privaatsuse ülevaatamisi ja (iv) õigusi, mis teil seoses töötlemistoiminguga on. Kui soovite selle tasakaalustatud lähenemise kohta lisateavet, võtke ühendust ülaltoodud kontaktandmetel ühendust Volvo Groupi privaatsusametnikuga.
 • Elulised huvid. Volvo võib teie isikuandmeid töödelda teie ja teiste eluliste huvide kaitsmiseks, kui Volvol on mõjuvad põhjused arvata, et selline teie isikuandmete töötlemine võib ära hoida või vähendada oluliselt võimalikku kahju teile või teistele.
 • Nõusolek. Erandjuhtudel, või kui muud õiguslikku alust ei saa rakendada, võib Volvo paluda teie selget nõusolekut teatud isikuandmete töötlemiseks. Selline nõusoleku andmine on teie valik ja on täiesti vabatahtlik.

Volvo võib töödelda järgmisi andmekategooriaid, mis iseenesest või koos muude andmetega võivad olla isikuandmed, ja teha üldistel eesmärkidel, nagu on märgitud Tabelis 1 alljägnevalt.

Pange tähele, et allpool toodud loetelu on ainult näitlik ja ei kujuta endast täielikku loetelu ning et Volvo ei töötle tingimata kõiki teie kohta allpool loetletud andmeid. Mõned töötlemise eesmärgid võivad kattuda ja teie isikuandmete kasutamist võivad õigustada mitu eesmärki.

Tabel 1 - töötlemise kategooriad, eesmärk ja õiguslik alus

Isikuandmete kategooriad

Töötlemise eesmärgid

Töötlemise õiguslik alus

 

Sõiduki toimivusandmed, näiteks sõiduki komponentidelt, aku kasutusest, mootori andmetest (sh heitgaaside ja kütusekulu andmetest), energiatarbimisest, võimsuse/pöördemomendi andmetest, rikkekoodidest (ajatemplite ja töötundidega) saadud teave

 

 

 •   Lepingu täitmise kontrollimine või lepinguliste teenuste osutamise suutlikkus;

 

 •   Kinnitades, et vajalikke hooldustöid tehakse kogu liisingulepingu kehtivusaja jooksul;

 

 •    Kasutuspõhiste lepingute läbisõidu kinnitamine;

 

 •    Ennetava hoolduse ja diagnostika läbiviimine (sealhulgas tarkvarauuenduste sõidukisse toimetamine ja juhi/käitaja poole hooldussoovitustega pöördumine);

 

 •    Kvaliteediprobleemide ennetamine ja lahendamine (kvaliteediga seotud arendus);  

 

 •    Uurimis- ja arendustegevuse läbiviimine toodete, lahenduste ja teenuste kontrollimiseks, valideerimiseks, täiustamiseks ja hooldamiseks ning uute toodete, lahenduste ja teenuste väljatöötamiseks, nt innovatsiooni ja andmeanalüütika abil;

 

 •    Kindlustusega seotud toodete ja teenuste, sealhulgas "ühendatud kindlustuse" väljatöötamine ja pakkumine;
 •   Sõidukite kehtivatele ja tulevastele õigusaktidele ja standarditele (sealhulgas heitkoguste tase ja ohutus) vastavuse tagamine;
 •    Heiteandmete edastamine pädevatele asutustele;
 •    Tüübikinnituseeskirjadele vastavuse tõendamine; ja
 •   Turujärelevalve kohustuste täitmine
 
 •    Õigustatud huvi
 •    Juriidiline kohustus
 •    Lepinguline kohustus

 

Sõiduki kasutamise andmed, näiteks pidurikasutus, käiguvahetus, kiirendus/aeglustus, armatuurlaua seadistused, võimsuse/pöördemomendi kasutamine, mootorilt saadud tehnilised andmed (heitgaaside andmed, kütusekulu); (koos ajatemplite ja töötundidega)

 

 

 •   Lepingu täitmise kontrollimine või lepinguliste teenuste osutamise suutlikkus;

 

 •    Kinnitades, et vajalikke hooldustöid tehakse kogu liisingulepingu kehtivusaja jooksul;

 

 •   Kasutuspõhiste lepingute läbisõidu kinnitamine;

 

 •    Praeguste turuväärtuste kontrollimine ühiku tootluse või tagasiostmise korral;

 

 •    Ennetava hoolduse ja diagnostika läbiviimine (sealhulgas tarkvarauuenduste sõidukisse toimetamine ja juhi/käitaja poole hooldussoovitustega pöördumine);

 

 •    Kvaliteediprobleemide ennetamine ja lahendamine (kvaliteediga seotud arendus);

 

 •   Uurimis- ja arendustegevuse läbiviimine toodete, lahenduste ja teenuste kontrollimiseks, valideerimiseks, täiustamiseks ja hooldamiseks ning uute toodete, lahenduste ja teenuste väljatöötamiseks, nt innovatsiooni ja andmeanalüütika abil;

 

 •    Kindlustusega seotud toodete ja teenuste, sealhulgas "ühendatud kindlustuse" väljatöötamine ja pakkumine;

 

 •    Sõidukite kehtivatele ja tulevastele õigusaktidele ja standarditele (sealhulgas heitkoguste tase ja ohutus) vastavuse tagamine;

 

 •   Heiteandmete edastamine pädevatele asutustele;

 

 •   Tüübikinnituseeskirjadele vastavuse tõendamine; ja

 

 •    Turujärelevalve kohustuste täitmine

 

 

 •    Õigustatud huvi

 

 •    Juriidiline kohustus

 

 •    Lepinguline kohustus

 

Sõidukite hooldus- ja remondiandmed ning hädaabi andmed, näiteks geograafiline asukoht, kaugdiagnostika andmed

 

 

 •   Õnnetusjuhtumite uurimise läbiviimine;

 

 •   Hädaabi osutamine teel;

 

 •    Ennetava hoolduse ja diagnostika läbiviimine (sealhulgas tarkvarauuenduste sõidukisse toimetamine ja juhi/käitaja poole hooldussoovitustega pöördumine);  

 

 •   Uurimis- ja arendustegevuse läbiviimine toodete, lahenduste ja teenuste kontrollimiseks, valideerimiseks, täiustamiseks ja hooldamiseks ning uute toodete, lahenduste ja teenuste väljatöötamiseks, nt innovatsiooni ja andmeanalüütika abil;

 

 •  Kvaliteediprobleemide ennetamine ja lahendamine (kvaliteediga seotud arendus);

 

 •   Ohutuse parandamise programmide ja ühendatud kindlustustoodete pakkumise võimaldamine;

 

 •   Sõidukite kehtivatele ja tulevastele õigusaktidele ja standarditele (sealhulgas heitkoguste tase ja ohutus) vastavuse tagamine; ja

 

 •  Turujärelevalve kohustuste täitmine

 

 

 •    Õigustatud huvi

 

 •   Eluline huvi

 

 •    Lepinguline kohustus

 

Andmed sõiduki ümbruse kohta, näiteks tee- ja keskkonnatingimuste andmed, videosalvestised ja/või optiliste-elektrooniliste instrumentide või veoauto väliskülje ja/või veoki ümbruse samaväärse varustuse abil genereeritud salvestused (koos ajatemplite ja töötundidega)

 

 

 •   Uurimis- ja arendustegevuse läbiviimine toodete, lahenduste ja teenuste kontrollimiseks, valideerimiseks, täiustamiseks ja hooldamiseks ning uute toodete, lahenduste ja teenuste väljatöötamiseks, nt innovatsiooni ja andmeanalüütika abil; ja

 

 •   Kvaliteediprobleemide ennetamine ja lahendamine (kvaliteediga seotud arendus)

 

 •    Õigustatud huvi

 

 

Sõidukiga seotud või sõidukiga mitteseotud kordumatud tunnused, näiteks sõiduki ID (sealhulgas VIN ja raami ID), IP-number, MAC-aadress, SIM-kaardi number, IMEI

 

 

 •       Lepingu täitmise kontrollimine või lepinguliste teenuste osutamise suutlikkus;

 

 •       Kinnitades, et vajalikke hooldustöid tehakse kogu liisingulepingu kehtivusaja jooksul;

 

 •     Ennetava hoolduse ja diagnostika läbiviimine (sealhulgas tarkvarauuenduste sõidukisse toimetamine ja juhi/käitaja poole hooldussoovitustega pöördumine);

 

 •  Kasutuspõhiste lepingute läbisõidu kinnitamine;

 

 •  Lepinguliste tingimuste ja/või kaubandussanktsioonide piirangutega seoses asukoha kontrollimine);

 

 •   Uurimis- ja arendustegevuse läbiviimine toodete, lahenduste ja teenuste kontrollimiseks, valideerimiseks, täiustamiseks ja hooldamiseks ning uute toodete, lahenduste ja teenuste väljatöötamiseks, nt innovatsiooni ja andmeanalüütika abil;

 

 •   Kvaliteediprobleemide ennetamine ja lahendamine (kvaliteediga seotud arendus);

 

 •   Sõidukite kehtivatele ja tulevastele õigusaktidele ja standarditele (sealhulgas heitkoguste tase ja ohutus) vastavuse tagamine;

 

 •  Heiteandmete edastamine pädevatele asutustele;

 

 •    Tüübikinnituseeskirjadele vastavuse tõendamine; ja

 

 • Turujärelevalve kohustuste täitmine

 

 

 •    Õigustatud huvi

 

 •    Juriidiline kohustus

 

 •    Lepinguline kohustus

 

Veokijuhi/käitaja käitumise ja asukoha andmed, näiteks kiirusandmed, sõidustiil; turvavöö kasutamine, juhi märguanded, geograafilise asukoha hetkeandmed ja asukohaandmed (koos ajatemplite ja töötundidega)

 

 

 •  Lepingu täitmise kontrollimine või lepinguliste teenuste osutamise suutlikkus;

 

 •  Kinnitades, et vajalikke hooldustöid tehakse kogu liisingulepingu kehtivusaja jooksul;

 

 • Kasutuspõhiste lepingute läbisõidu kinnitamine;

 

 •  Krediidi tagamise eesmärgid;

 

 • Lepinguliste tingimuste (näiteks lepingulised piirangud või lubatud geograafiline kasutamine) ja/või kaubandussanktsioonide piirangute, teiste regulatiivsete nõuete või kokkulepitud lubatud kasutuspiirangutega vastavuse jaoks asukoha kontrollimine;

 

 •  Vajaduse korral varaliste tagatiste auditite ja omandiõiguste ennistamiste teostamine;

 

 •    Rikkumise korral taastamise teostamine;

 

 •    Kvaliteediprobleemide ennetamine ja lahendamine (kvaliteediga seotud arendus);  

 

 •   Uurimis- ja arendustegevuse läbiviimine toodete, lahenduste ja teenuste kontrollimiseks, valideerimiseks, täiustamiseks ja hooldamiseks ning uute toodete, lahenduste ja teenuste väljatöötamiseks, nt innovatsiooni ja andmeanalüütika abil;

 

 •    Sõidukite kehtivatele ja tulevastele õigusaktidele ja standarditele (sealhulgas heitkoguste tase ja ohutus) vastavuse tagamine;

 

 •   Tüübikinnituseeskirjadele vastavuse tõendamine; ja

 

 •    Turujärelevalve kohustuste täitmine

 

 

 •    Õigustatud huvi

 

 •  Juriidiline kohustus

 

 •  Lepinguline kohustus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veokijuhi/käitajaga seotud andmed, näiteks juhi ID, armatuurlaua seaded, mida veokijuht/käitaja võib seoses teatud Volvo sõidukite kasutamisega käsitsi esitada

 

 

 •   Lepingu täitmise kontrollimine või lepinguliste teenuste osutamise suutlikkus;

 

 •    Kinnitades, et vajalikke hooldustöid tehakse kogu liisingulepingu kehtivusaja jooksul;

 

 •   Ennetava hoolduse ja diagnostika läbiviimine (sealhulgas tarkvarauuenduste sõidukisse toimetamine ja juhi/käitaja poole hooldussoovitustega pöördumine);

 

 •    Kasutuspõhiste lepingute läbisõidu kinnitamine;

 

 •    Lepinguliste tingimuste ja/või kaubandussanktsioonide piirangutega seoses asukoha kontrollimine);

 

 •   Uurimis- ja arendustegevuse läbiviimine toodete, lahenduste ja teenuste kontrollimiseks, valideerimiseks, täiustamiseks ja hooldamiseks ning uute toodete, lahenduste ja teenuste väljatöötamiseks, nt innovatsiooni ja andmeanalüütika abil; ja

 

 •    Kvaliteediprobleemide ennetamine ja lahendamine (kvaliteediga seotud arendus);

 

 

 •    Õigustatud huvi

 

 •    Lepinguline kohustus

 

 

Üldjuhul saab Volvo teie isikuandmeid;

 • Interaktiivselt traadita võrgu kaudu seoses Volvo sõidukite kasutamisega (nt telemaatikavärava kaudu); või
 • Diagnostikavahendite kasutamisel (nt seoses ennetavate hooldus- ja remonditeenustega).

Lisaks ülaltoodule võib Volvo hankida teatud täiendavaid andmeid teie tööandjalt või teilt endilt, kui olete seoses Volvo sõiduki kasutamisega käsitsi isikuandmeid sisestanud (nt armatuurlaua seaded nagu keele-eelistused, raadioeelistused, istme kalde seaded).

Volvo sõiduki kasutamisel hangib Volvo automaatselt teie sõiduki poolt loodud andmed ja muud Volvo sõiduki kasutamisega seotud sõidukiandmed. Teatud sõiduki loodud ja sõidukiga seotud andmete töötlemine on vajalik, kui soovite kasutada kõiki Volvo sõidukite funktsioone, näiteks reaalajas teateid ja kaugdiagnostika teenuseid. 

Teie isikuandmeid võidakse jagada teiste Volvo Groupi ettevõtete ja teatud kategooriate kolmandate osapooltega (nagu allpool on täpsemalt kirjeldatud), mis võib hõlmata teie isikuandmete edastamist teistesse riikidesse.

Isikuandmete jagamine Volvo Groupis

Volvo Group on ülemaailmne organisatsioon, millel on kontorid ja tegevused kogu maailmas ning teie isikuandmeid võidakse edastada või need võivad olla rahvusvaheliselt kättesaadavad kogu Volvo Groupi globaalses äris ning selle erinevate üksuste ja sidusettevõtete vahel. Teie isikuandmete mis tahes ülekandmist teistele Volvo grupi ettevõtetele (sealhulgas ülekandeid EL-st/EMP-st väljapoole EL-i/EMP-d) reguleerib ettevõtete vahel sõlmitud leping, mis põhineb EL-i heakskiidetud tüüptingimustel või muudel asjakohaste ametiasutuste poolt tunnustatud või heaks kiidetud mehhanismidel. Selline leping kajastab Euroopa andmekaitseseadustes (sealhulgas EL isikuandmete kaitse üldmääruses) sisalduvaid standardeid. Selle lepingu olemasolu tähendab, et kõik Volvo Groupi ettevõtted peavad järgima samu sise-eeskirju. See tähendab ka seda, et teie õigused jäävad samaks olenemata sellest, kus teie andmeid Volvo Group töötleb.

Isikuandmete jagamine kolmandate isikutega väljaspool Volvo Groupi.

Lisaks ülalkirjeldatud isikuandmete jagamisele Volvo Groupi ettevõtete vahel võib Volvo jagada teie isikuandmeid ka teatud kategooria ka kolmandatele isikutele, kuhu kuuluvad:

 • Äripartnerid, näiteks:

-  Volvo volitatud edasimüüjad ja hoolduskeskused Volvo sõidukite hoolduse ja remondi tagamiseks ning meie finants- ja kindlustuspakkumistega seotud eesmärkidel;

- Volvo tarnijad ja teenusepakkujad, kes toetavad Volvot toodete, lahenduste ja teenuste tarnimisel, sealhulgas IT-tarnijad ja teenusepakkujad;

- Volvo äri- ja koostööpartnerid, näiteks ärianalüüsi ja analüüsi eesmärgil (enamasti jagatakse andmeid ainult anonüümselt ja koondatult); ja

 - kolmandad isikud, kellega teeme või töötame ühiselt välja tooteid, lahendusi või teenuseid, või muud kolmandad isikud, kellega soovime oma klientidele uuendusi teha, arendada ja tarnida uusi või täiustatud tooteid, lahendusi ja teenuseid või uusi või täiustatud sisemisi protsesse ja toiminguid, need kõik parandavad lõpuks klientide toetamist.

 • Professionaalsed nõustajad, näiteks kindlustusfirmad, juristid ja muud professionaalsed nõustajad seoses kindlustusnõuete, auditite ja nõustamisteenuste saamisega.
 • Vastaspooled ja nende nõustajad, seoses ühinemis- ja ülevõtmisprojektidega.
 • Hädaabiteenuste pakkujad, näiteks politsei, tuletõrje, kiirabi ja maanteeabi, et kaitsta teie ja teiste elulisi huve, näiteks seoses hädaabi osutamisega.
 • Korrakaitse, õiguskaitseasutused ning muud avalik-õiguslikud asutused seoses juriidiliste kohustustega, näiteks kohtumääruste või õiguslike aruandlusnõuetega või kui seda peetakse erandjuhtudel teie või teiste eluliste huvide kaitsmiseks vajalikuks.

Kõigilt kolmanda osapoole teenusepakkujatelt ja professionaalsetelt nõustajatelt, kellele teie isikuandmeid avaldatakse, eeldatakse ja nõutakse teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitset ning nad võivad teie isikuandmeid kasutada ainult kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste ja -määrustega.

Juhul kui mõni EL/EMP territooriumil asuv Volvo Groupi ettevõte edastab isikuandmeid välistele kolmandatele isikutele, kes asuvad väljaspool EL/EMP-d, tuleb vastaval Volvo Groupi ettevõttel veenduda, et on olemas asjakohased kaitsemeetmed teie isikuandmete piisav kaitsetase nagu seda vajalik vastavalt asjakohastele andmekaitseseadustele (sealhulgas EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele). Näiteks võib see hõlmata EL-i poolt heaks kiidetud tüüptingimuste või muude mehhanismide kasutamist, mida asjaomased asutused on aeg-ajalt tunnustanud või heaks kiitnud.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Volvo teie isikuandmeid jagab, võtke ülaltoodud kontaktandmete kaudu ühendust Volvo Groupi privaatsusametnikuga.

Isikuandmete piisavaks kaitsmiseks kasutab Volvo asjakohaseid ja mõistlikke juriidilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, sealhulgas infotehnoloogia turvalisuse ja füüsilise turvalisuse meetmeid.

Need meetmed vastavad isikuandmete töötlemisega seotud riskidele ja isikuandmete tundlikkusele ning võtavad arvesse kohalike seaduste nõudeid. Lisaks täiustatakse meetmeid pidevalt vastavalt saada olevate turvatoodete ja -teenuste väljatöötamisele.

Volvo nõuab, et kõik inimesed järgiksid Volvo süsteemide kasutamisel isikuandmetega seotud turvapoliitikat

Volvo ei töötle teie isikuandmeid kauem kui töötlemise eesmärki arvestades vajalik on, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab või lubab teisiti.

Pange tähele, et kui juriidiliste või lepinguliste kohustuste tõttu ei kohaldata lühemaid säilitamisaegu, võidakse teatud sõidukiga seotud sõidukiga loodud ja muid sõidukiga seotud isikuandmeid töödelda kogu sõidukitüübi eeldatava eluea jooksul, mis võib olla kuni 25 aastat (nt teadus- ja arendusprojektide jaoks või selleks, et Volvo saaks hallata tootevastutuse nõudeid).

Teil võib olla asjakohaste andmeprivaatsusseaduste ja määruste kohaselt õigus:

 • Taotleda juurdepääsu teie isikuandmetele, mida Volvo teie kohta töötleb: see õigus annab teile õiguse teada, kas meil on teie kohta isikuandmeid, ja kui meil on, siis saada teavet konkreetsete isikuandmete osade ja kategooriate kohta ning nende koopiaid.
 • Taotleda oma isikuandmete parandamist: see õigus annab teile õiguse lasta oma isikuandmeid parandada, kui need on ebatäpsed või puudulikud.
 • Esitada oma isikuandmete töötlemise vastu vastuväiteid: see õigus annab teile õiguse taotleda, et Volvo enam teie isikuandmeid ei töötleks.
 • Taotleda oma isikuandmete kustutamist: see õigus annab teile õiguse taotleda oma isikuandmete kustutamist või kustutamist, sealhulgas juhul, kui selliseid isikuandmeid pole eesmärkide saavutamiseks enam vaja.
 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist: see õigus annab teile õiguse nõuda, et Volvo töötleks teie isikuandmeid ainult piiratud juhtudel, sealhulgas teie nõusolekul.
 • Taotleda oma isikuandmete teisaldatavust: see õigus annab teile õiguse saada oma isikuandmetest koopia (kaasaskantavas ja, kui see on tehniliselt teostatav, hõlpsasti kasutatavas vormingus), või nõuda Volvolt selliste isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale.
 • Juhul kui meie isikuandmete või nende osa töötlemine põhineb teie nõusolekul, tühistada oma nõusolek igal ajal; sel juhul lõpetab Volvo teie isikuandmete või nende asjakohase osa edasise töötlemise (kuid selline tagasivõtmine ei mõjuta enne väljaastumist toimunud andmetöötlustoimingute seaduslikkust).

Arvestage, et Volvo ei pruugi alati olla kohustatud täitma kustutamise, piiramise, vastuväidete või andmete teisaldamise taotlust. Hinnangut saab Volvo kohustuste ja nendest õigustest tehtud erandi kohta teha vastavalt konkreetsele juhtumile.

Pange tähele, et teatud andmete töötlemise piirangutel või vastuväidetel võivad olla teie Volvo sõidukite kasutamisele negatiivsed tagajärjed. Kui teatud andmed on keelatud, ei pruugi teil olla võimalik kõiki Volvo sõiduki funktsioone kasutada ning Volvo ei pruugi teid sõidukiga seotud probleemidest reaalajas teavitada. See võib vähendada sõiduki funktsionaalsust ja põhjustada sõiduki kahjustusi või mittekasutatavust.   

Teil on ka õigus esitada järelevalveasutusele kaebusi teie isikuandmete töötlemise kohta Volvos. Nende õiguste ja nende kasutamise kohta lisateabe saamiseks pöörduge ülaltoodud kontaktandmete kaudu Volvo Groupi privaatsusametniku poole.

Volvo kutsub seda privaatsusteatist korrapäraselt läbi vaatama, et olla kursis selle võimalike muudatustega.

Jätame endale õiguse seda privaatsusteatist vastavalt vajadusele muuta. Muutmise korral märgime selle privaatsusteatise ülaosas üles kuupäeva, millal sellised muudatused on tehtud ja/või millal need jõustuvad. 

Laadi alla