Külastajate privaatsusteatis

  

This version was published, and is valid from, 2023/09/01
 

See teatis annab teavet Volvo Groupi ruumide, ettevõte, mis on osa Volvo Groupist, juhuslike ja professionaalsete külastajate isikuandmete töötlemise kohta Volvo Groupi poolt („Privaatsusteatis“). Kui külastate või olete külastanud Volvo Groupi ettevõtte ruume, võime töödelda teie kohta käivaid isikuandmeid.

 

Selle teate tähenduses tähendab „Volvo Group“ firmat AB Volvo (publ.) ja üksusi, mida otseselt või kaudselt kontrollib AB Volvo, sealhulgas, kuid mitte ainult, üksuseid, mis kuuluvad mis tahes Volvo Groupi peamisse ärivaldkonda ja veoautode divisjoni (nagu võib aeg-ajalt eksisteerida), näiteks ettevõtted Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions and Volvo Energy.

 

Käesolev privaatsusteatis kehtib ainult siis, kui ettevõte, mis on Volvo Groupi osa, kogub või muul viisil töötleb isikuandmeid omaenda eesmärkidel (st kui Volvo Groupi ettevõte (kas üksi või koos teiste üksustega) on vastutav töötleja ja määrab seetõttu kindlaks eesmärgid ja viisi, kuidas isikuandmeid töödeldakse).

 

Käesolevat privaatsusteatist ei kohaldata, kui Volvo Groupi ettevõte kogub või muul viisil töötleb isikuandmeid teise ettevõtte, näiteks Volvo Groupi sõltumatute edasimüüjate, importijate, tarnijate ja klientide nimel.

 

Lisaks käesolevale privaatsusteatisele võivad mõned Volvo Groupi ettevõtete süsteemid, rakendused ja protsessid sisaldada omaenda privaatsusteatisi, mis annavad lisateavet selle kohta, milliseid konkreetseid isikuandmeid kogutakse ning kuidas neid salvestatakse, kasutatakse ja edastatakse.

 

Select language

Volvo Groupi ettevõte, mida te külastate või olete külastanud (edaspidi "Volvo"), on teilt ja teistest järgnevalt kirjeldatud allikatest Volvo poolt hangitud isikuandmete vastutav töötleja.

"Andmetöötleja" tähendab, et Volvo otsustab teie isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendite üle. Volvo vastutab teie isikuandmete töötlemise eest vastavalt kehtivatele andmete privaatsuse seadustele ja määrustele.

Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võtke ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga e-kirjaga aadressil gpo.office@volvo.com, posti või telefoni teel:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0)31 66 00 00

Selle privaatsusteatise tähenduses on "isikuandmed" igasugune konkreetse isiku kohta või konkreetset isikut tuvastav või tuvastada võiv teave. Teisisõnu, see on igasugune teave, mida saab teiega siduda.

Käesolevas privaatsusteatises tähendab termin "protsess" või "töötlemine" isikuandmete mis tahes kasutamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, kohandamist, muutmist, edastamist, kättesaadavaks tegemist, blokeerimist, kustutamist või hävitamist.

Õiguslik alus

Volvo töötleb teie isikuandmeid ühel järgmistest seaduslikest alustest, vt ka alljärgnevaid üksikasju.

 • Juriidiline kohustus. Volvo võib teie isikuandmeid töödelda, kui selline töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks kohtumääruste ja seadusest tulenevate aruandlusnõuete täitmiseks.

 • Õigustatud huvid. Volvo võib teie isikuandmeid töödelda, kui selline töötlemine on vajalik Volvo või kolmanda isiku õigustatud huvi saavutamiseks. Üldiselt peetakse Volvo õigustatud huviks oma igapäevase tegevuse juhtimist, oma rajatiste ja varustuse kindlustamist ning sisekontrolli teostamist. Selleks, et oma külastajate isikuandmete töötlemine põhineks õigustatud huvidel, annab Volvo hinnangu igal üksikjuhul eraldi. Näiteks, Volvol võib vaja minna teatud isikuandmete töötlemist, et võimaldada teie Volvo Groupi visiidi haldust, kuna Volvo õigustatud huvi on turvaliselt juhtida oma igapäevaseid toiminguid.

  Siin on märgitud, et Volvo tugineb töötlemisel oma õigustatud huvidele ja on arvamusel, et nende õigustatud huve ei tühista teie huvid, õigused ega vabadused, võttes arvesse (i) läbipaistvuse, mida Volvo annab töötlemistoimingutele, (ii) Volvo privaatsusest tuleneva lähenemisviisi, (iii) Volvo regulaarse privaatsustingimuste läbivaatamise ja (iv) õigused, mis teil töötlemistoiminguga seoses on. Kui soovite selle tasakaalustatud lähenemise kohta lisateavet, võtke ühendust ülaltoodud kontaktandmetel ühendust Volvo Groupi privaatsusametnikuga.

 • Elulised huvid. Volvo võib teie isikuandmeid töödelda teie ja teiste eluliste huvide kaitsmiseks, kui Volvol on mõjuvad põhjused arvata, et selline teie isikuandmete töötlemine võib ära hoida või vähendada oluliselt võimalikku kahju teile või teistele.

Volvo võib töödelda järgmisi andmekategooriaid, mis iseenesest või koos muude andmetega võivad olla isikuandmed, ja teha üldistel eesmärkidel nagu on märgitud allolevas tabelis 1.

Volvo ei töötle tingimata kõiki teie kohta allpool loetletud andmeid. Mõned töötlemise eesmärgid võivad kattuda ja teie isikuandmete kasutamist võivad õigustada mitueesmärki.

Tabel 1 - Isikuandmete kategooriad, töötlemise eesmärk ja õiguslik alus 

Categories of Personal Data

Purposes of Processing

Legal Ground for Processing

 

Kontaktandmed, näiteks nimi, ametinimetus, töökoht, e-posti aadress, passi number, juhi ID, toidueelistused ja riiete suurused

 

 

 • Volvo külastajate registreerimissüsteemides külastajate registreerimise võimaldamin
 • Külastuste üldine haldamine 
 • Reiside ja hotellide broneerimise lubamine

 

 

 • Õigustatud huvi (Volvo ruumide külastuste haldamine)

 

Aja andmed, näiteks külastuse toimumise kuupäev ja kellaaeg

 

 

 • Külastuste aja registreerimise võimaldamine

 

 

 • Õigustatud huvi (Volvo ruumide külastuste haldamine)

 

 

Andmed sõiduki üksikasjade kohta, näiteks sõiduki registreerimisnumber, mille te registreerimisel avaldate

 

 

 • Külastajatele parkimisplatsidele juurdepääsu võimaldamine

 

 

 • Õigustatud huvi (Volvo ruumide külastuste haldamine)

 

Turvaandmed, näiteks juurdepääsukaardid, juurdepääsuõigused ning juurdepääsukaartide ja teile antud juurdepääsuõiguste kasutamine. Passi number, juhi ID, sotsiaalkindlustuse number. 

 

 

 • Külastajale Volvo rajatistele turvalise juurdepääsu võimaldamine
 • Külastajate tuvastamise ja kontrollimise võimaldamine

 

 

 • Õigustatud huvi (Volvo rajatistele turvalise juurdepääsu võimaldamine)
 • Juriidiline kohustus

 

IT-ga seotud andmed, näiteks kasutajatunnus, paroolid ja sisselogimisandmed Volvo avalike võrkude kasutamiseks (vajaduse korral)

 

 

 • Juurdepääsu võimaldamine Volvo avalikele Internetivõrkudele

 

 

 • Õigustatud huvi (Internetile juurdepääsu kontrolli, andmekaitse ja küberturvalisuse üldiselt haldamiseks)

 

Pildimaterjal, näiteks videomaterjalid, mida salvestatakse Volvo Groupi ettevõtte asjakohastesse ruumidesse paigaldatud sisetelevisioonisüsteemi (CCTV), või muud video- ja seonduvad turva-/jälgimissüsteemid, olenemata sellest, kas need asuvad Volvo Groupi ruumides või mitte, mille vaatamiseks / juurde pääsemiseks on meil õigustatud eesmärk

 

 

 • Ohutust ja turvalisuse haldamine Volvo Groupi rajatistes
 • Tootmisprotsessi arendamine ja/või täiustamine
 • Tõhususe parandamine.

 

 

 

 • Õigustatud huvi (turvalisuse ja ohutuse säilitamiseks, pettuste või varguste ennetamiseks ja (kui see on asjakohane) õigusaktide järgimisel abistamiseks)

 

 

 

Üksikandmed, näiteks toidueelistused

 

 

 

 

 

 

 • Külastuste ajal toitlustamise võimaldamine 

 

 

 

 

 

 

 • Õigustatud huvi (Volvo ruumide külastuste ajal toitlustamise haldamine)

 

 

 

 

Täpsemalt CCTV jälgimise kohta

 

Volvo võib kasutada CCTV jälgimist (nagu eespool määratletud), kui see on seadusega lubatud. CCTV jälgimist kasutatakse tavaliselt Volvo ruumidesse ja seadmetele volitamata juurdepääsu kontrollimiseks ja tõkestamiseks, kuid mõnes riigis võib seda kasutada ka tervise- ja ohutusalaste juhiste ja protseduuride järgimise tagamiseks ning üldiseks tootmise parendamiseks. CCTV pildid ja salvestised on turvaliselt salvestatud ja neile on juurdepääs ainult teadmisvajaduse alusel (näiteks juhtumi uurimiseks).

Volvo saab isikuandmed teie käest või inimeselt, kellega koos meid külastate, kuna külastajatel on võimalik sisestada oma külastajate rühma nimed. Lisaks võib Volvo töötaja külastamisel esitada registreerimisel vastuvõtule teie isikuandmeid. Teavet võidakse hankida ka turuettevõtetelt, kus Volvo esindajat ei ole kohal, kuid neid on teavitanud näiteks messikeskust külastatavatest klientidest, nt messikeskusi.

Osa isikuandmeid, näiteks logiteave ja/või pildimaterjalid, võidakse automaatselt genereerida ka Volvo IT-süsteemidest ja CCTV-süsteemidest.

Teie otsus esitada Volvole oma isikuandmed on vabatahtlik, kuid turvalisuse huvides peavad kõik külastajad endid seoses Volvo Groupi rajatiste külastustega registreerima. Kui te ei soovi seoses külastusega oma isikuandmeid esitada, ei pruugi me teile võimaldada juurdepääsu Volvo Groupi ruumidele.

Teie isikuandmeid võidakse jagada teiste Volvo Groupi ettevõtete ja teatud kategooriate kolmandate osapooltega (nagu allpool on täpsemalt kirjeldatud), mis võib hõlmata teie isikuandmete edastamist teistesse riikidesse.

Isikuandmete jagamine Volvo Groupis

Volvo Group on ülemaailmne organisatsioon, millel on kontorid ja tegevused kogu maailmas ning teie isikuandmeid võidakse edastada või need võivad olla rahvusvaheliselt kättesaadavad kogu Volvo Groupi globaalses äris ning selle erinevate üksuste ja sidusettevõtete vahel. Teie isikuandmete mis tahes ülekandmist teistele Volvo Groupi ettevõtetele (sealhulgas ülekandeid EL-st/EMP-st väljapoole EL-i/EMP-d) reguleerib ettevõtete vahel sõlmitud leping, mis põhineb EL-i heakskiidetud tüüptingimustel või muudel asjakohaste ametiasutuste poolt tunnustatud või heaks kiidetud mehhanismidel. Selline leping kajastab Euroopa andmekaitseseadustes (sealhulgas EL isikuandmete kaitse üldmääruses) sisalduvaid standardeid. Selle lepingu olemasolu tähendab, et kõik Volvo Groupi ettevõtted peavad järgima samu sise-eeskirju. See tähendab ka seda, et teie õigused jäävad samaks olenemata sellest, kus teie andmeid Volvo Group töötleb.

Isikuandmete jagamine kolmandate isikutega väljaspool Volvo Groupi.

Lisaks ülalkirjeldatud isikuandmete jagamisele Volvo Groupi ettevõtete vahel võib Volvo jagada teie isikuandmeid ka teatud kategooria ka kolmandatele isikutele, kuhu kuuluvad:

 • Äripartnerid, näiteks Volvo Groupi tarnijad ja teenusepakkujad, näiteks IT-teenuste pakkujad, seoses Volvo Groupile toodete ja teenuste tarnimisega.

 • Professionaalse nõustajad, näiteks kindlustusfirmad, juristid ja muud professionaalsed nõustajad seoses kindlustusnõuete, auditite ja nõustamisteenuste saamisega.

 • Hädaabiteenuste pakkujad, näiteks politsei, tuletõrje, kiirabi ja maanteeabi, et kaitsta teie ja teiste elulisi huve, näiteks seoses hädaabi osutamisega.

 • Õiguskaitse, õiguskaitseasutused ning muud avalik-õiguslikud asutused seoses juriidiliste kohustustega, näiteks kohtumääruste või õiguslike aruandlusnõuetega või kui seda peetakse erandjuhtudel teie või teiste eluliste huvide kaitsmiseks vajalikuks.

Kõigilt kolmanda osapoole teenusepakkujatelt ja professionaalsetelt nõustajatelt, kellele teie isikuandmeid avaldatakse, eeldatakse ja nõutakse teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitset ning nad võivad teie isikuandmeid kasutada ainult kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste ja -määrustega.

Juhul kui mõni EL/EMP territooriumil asuv Volvo Groupi ettevõte edastab isikuandmeid välistele kolmandatele isikutele, kes asuvad väljaspool EL/EMP-d, tuleb vastaval Volvo Groupi ettevõttel veenduda, et on olemas asjakohased kaitsemeetmed teie isikuandmete piisav kaitsetase nagu seda vajalik vastavalt asjakohastele andmekaitseseadustele (sealhulgas EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele). Näiteks võib see hõlmata EL-i poolt heaks kiidetud tüüptingimuste või muude mehhanismide kasutamist, mida asjaomased asutused on aeg-ajalt tunnustanud või heaks kiitnud.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Volvo teie isikuandmeid jagab, võtke ülaltoodud kontaktandmete kaudu ühendust VOLVO Groupi privaatsusametnikuga.

Isikuandmete piisavaks kaitsmiseks kasutab Volvo asjakohaseid ja mõistlikke juriidilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, sealhulgas infotehnoloogia turvalisuse ja füüsilise turvalisuse meetmeid.

Need meetmed vastavad isikuandmete töötlemisega seotud riskidele ja isikuandmete tundlikkusele ning võtavad arvesse kohalike seaduste nõudeid. Lisaks täiustatakse meetmeid vastavalt saadaolevate turvatoodete ja -teenuste väljatöötamisele pidevalt.

Volvo nõuab, et kõik inimesed järgiksid Volvo süsteemide kasutamisel isikuandmetega seotud turvapoliitikat.

Tavaliselt töötleb Volvo teie isikuandmeid maksimaalselt kaks (2) aastat pärast teie külastust. Pärast seda perioodi töötleb Volvo isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik kohalike juriidiliste kohustuste täitmiseks või mis tahes juriidiliste nõuete täitmiseks tegeliku, võimaliku või eeldatava vaidluse või nõude korral.

Teil võib olla asjakohaste andmeprivaatsusseaduste ja määruste kohaselt õigus:

 • Taotleda juurdepääsu teie isikuandmetele, mida Volvo teie kohta töötleb: see õigus annab teile õiguse teada, kas meil on teie kohta isikuandmeid, ja kui meil on, siis saada teavet konkreetsete isikuandmete osade ja kategooriate kohta ning nende koopiaid.

 • Taotleda oma isikuandmete parandamist: see õigus annab teile õiguse lasta oma isikuandmeid parandada, kui need on ebatäpsed või puudulikud.

 • Esitada oma isikuandmete töötlemise vastu vastuväiteid: see õigus annab teile õiguse taotleda, et Volvo enam teie isikuandmeid ei töötleks. 

 • Taotleda oma isikuandmete kustutamist: see õigus annab teile õiguse taotleda oma isikuandmete kustutamist või kustutamist, sealhulgas juhul, kui selliseid isikuandmeid pole eesmärkide saavutamiseks enam vaja.

 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist: see õigus annab teile õiguse nõuda, et Volvo töötleks teie isikuandmeid ainult piiratud juhtudel, sealhulgas teie nõusolekul.

 • Taotleda oma isikuandmete teisaldatavust: see õigus annab teile õiguse saada oma isikuandmetest koopia (kaasaskantavas ja, kui see on tehniliselt teostatav, hõlpsasti kasutatavas vormingus), või nõuda Volvolt selliste isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale.

 • Juhul kui meie isikuandmete või nende osa töötlemine põhineb teie nõusolekul, tühistada oma nõusolek igal ajal; sel juhul lõpetab Volvo teie isikuandmete või nende asjakohase osa edasise töötlemise (kuid selline tagasivõtmine ei mõjuta enne väljaastumist toimunud andmetöötlustoimingute seaduslikkust). 

Arvestage, et Volvo ei pruugi alati olla kohustatud täitma kustutamise, piiramise, vastuväidete või andmete teisaldamise taotlust. Hinnangut saab Volvo kohustuste ja nendest õigustest tehtud erandi kohta teha vastavalt konkreetsele juhtumile.

Samuti on teil õigus esitada järelevalveasutusele kaebusi Volvo poolt teie isikuandmete töötlemise kohta. Nende õiguste ja nende kasutamise kohta lisateabe saamiseks pöörduge ülaltoodud kontaktandmete kaudu Volvo Groupi privaatsusametniku poole.

 

Volvo kutsub seda privaatsusteatist korrapäraselt läbi vaatama, et olla kursis selle võimalike muudatustega. Jätame endale õiguse seda privaatsusteatist vastavalt vajadusele muuta. Muutmise korral märgime selle privaatsusteatise ülaosas üles kuupäeva, millal sellised muudatused on tehtud ja/või millal need jõustuvad.

 

Laadi alla

Visitor Privacy Policy Format PDF Size 114 KB