Käyttäjien ja kuljettajien tietosuojailmoitus

Tämä versio on julkaistu ja se on voimassa alkaen 13.05.2021
 

Tässä ilmoituksessa on tietoja Volvo Groupin toimesta tapahtuvasta Volvo Groupin tuotteiden käyttäjien ja kuljettajien henkilötietojen käsittelystä ("Tietosuojailmoitus"). Jos olet parhaillaan tai olet ollut käyttäjänä tai kuljettajana kuorma-autossa, linja-autossa, rakennuskoneessa, merimoottorissa tai muussa soveltuvassa tuotteessa tai ratkaisussa, joka sisältää tällaisen Volvo Groupiin kuuluvan yrityksen myymän tai tuottaman tuotteen (jäljempänä yhteisesti "Volvo-ajoneuvot"), voimme käsitellä sinua koskevia tai sinuun yhdistettävissä olevia tietoja.
 

Tässä ilmoituksessa "Volvo Groupilla" tarkoitetaan AB Volvoa (julk.) ja yksiköitä, joita se hallitsee suoraan tai epäsuorasti, mukaan lukien rajoituksetta johonkin Volvo Groupin pääasialliseen liiketoiminta-alueeseen ja Truck Division -osastoon kuuluvat yksiköt (joita voi esiintyä ajan mittaan). Niitä ovat muun muassa Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions ja Volvo Energy.
 

Tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan vain silloin, kun Volvo Group kerää tai muuten käsittelee henkilötietoja Volvo Groupin tarkoituksia varten (ts. kun Volvo Group (joko yksin tai yhdessä muiden tahojen kanssa) on rekisterinpitäjä sekä määrittää tämän vuoksi henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja tavat).
 

Tätä tietosuojailmoitusta ei sovelleta, kun Volvo Group kerää tai muuten käsittelee henkilötietoja toisen yrityksen, kuten Volvo Groupin riippumattomien jälleenmyyjien, maahantuojien, toimittajien ja asiakkaiden, puolesta.
 

Huomaa selkeyden vuoksi, että tämä tietosuojailmoitus kattaa Volvo Groupin toimesta tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn vain Volvo-ajoneuvojen käyttäjien ja kuljettajien osalta. Käsiteltävistä tietoluokista kerrotaan lisää alla kohdassa "Mitä henkilötietoryhmiä Volvo saa käsitellä, mikä on oikeudellinen perusta ja käsittelyn tarkoitus?".
 

Niiden muiden henkilötietojen käsittely, jotka annat tai jotka annetaan puolestasi Volvo Groupin tai sen ulkopuolisten jälleenmyyjien/jakelijoiden tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen oston, vuokrauksen tai liisauksen yhteydessä, sisältyy asiakkaan edustajan tietosuojailmoitukseen, joka on täällä: Asiakkaan edustajan tietosuojailmoitus.
 

Tämän tietosuojailmoituksen lisäksi joillakin Volvo Groupin järjestelmillä, sovelluksilla ja prosesseilla sekä sovellettavilla Volvo Groupin tutkimus- ja kehitysprojekteilla voi olla omat tietosuojailmoituksensa, jotka antavat lisätietoja siitä, mitä henkilötietoja kerätään ja miten niitä säilytetään, käytetään ja siirretään.

 

 

Valitse kieli

Volvo Group -yritys, joka on myynyt ja/tai toimittanut Volvo-ajoneuvon, jonka käyttäjä tai kuljettaja olet (jäljempänä "Volvo"), on niiden henkilötietojen rekisterinpitäjä tai käsittelijä, jotka Volvo saa sinulta ja muista alla kuvatuista lähteistä.

"Rekisterinpitäjä" tarkoittaa sitä, että Volvo päättää henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksesta ja keinoista. Volvo vastaa sinuun liittyvien henkilötietojen käsittelystä sovellettavien tietosuojalakien ja ‑määräysten mukaisesti.  

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä Volvo Groupin tietosuojavastaavaan sähköpostitse (gpo.office@volvo.com), postitse tai puhelimitse:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Ruotsi 
+46 (0)31 66 00 00

Volvo käsittelee eri tyyppisiä joko Volvo-ajoneuvossa tuotettavia tai sen tuottamia tietoja, mukaan lukien ajoneuvoon liittyviksi tiedoiksi kutsuttuja tietoja, jotka sisältävät (i) tietoja itse Volvo-ajoneuvon kunnosta ja suorituskyvystä, (ii) tietoja, jotka liittyvät Volvo-ajoneuvon todelliseen käyttöön, (iii) tietoja, jotka liittyvät soveltuvan Volvo-ajoneuvon ympäristöön, ja (iv) tietoja, jotka liittyvät Volvo-ajoneuvon tunnistamiseen tai jotka henkilö on antanut/tuottanut. Kun nämä tiedot, joko yksinään tai yhdessä muiden tietojen kanssa, voidaan yhdistää sinuun Volvo-ajoneuvon kuljettajana tai käyttäjänä, niistä tulee henkilötietoja.

Tässä tietosuojailmoituksessa "prosessilla" tai "käsittelyllä" tarkoitetaan henkilötietojen käyttöä, mukaan lukien rajoituksetta kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, mukauttaminen, muuttaminen, siirtäminen, saataville asettaminen, estäminen, poistaminen tai tuhoaminen.

Oikeudellinen perusta

Volvo voi käsitellä henkilötietojasi vähintään yhden alla mainitun oikeudellisen perusteen nojalla. Katso myös lisätietoja alla.

 • Sopimusvelvoite. Volvo voi käsitellä tietojasi, jos käsittely on välttämätöntä sinuun kohdistuvan sopimusvelvoitteen täyttämiseksi (esimerkiksi takuut ja huoltosopimukset, jos olet sekä asiakas että Volvo-ajoneuvon kuljettaja tai käyttäjä).
 • Lakivelvoite. Volvo voi käsitellä henkilötietojasi, jos se on välttämätöntä lakivelvoitteen täyttämiseksi, esimerkiksi tuomioistuinten päätösten noudattamiseksi ja lakisääteisten raportointivaatimusten täyttämiseksi.
 • Oikeutetut edut. Volvo voi käsitellä henkilötietojasi, jos se on välttämätöntä Volvon tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun kannalta. Yleensä Volvon oikeutetun edun mukaista on hallita päivittäistä toimintaansa, mukaan lukien tuote-, ratkaisu- ja palveluvalikoiman laajentaminen ja kehittäminen sekä myytyjen tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen kokonaishallinnan turvaaminen.

  Kun tässä asiakirjassa todetaan, että Volvo perustelee tiettyä käsittelytarkoitusta oikeutetuilla eduillaan, Volvo katsoo, että sen oikeutettuja etuja eivät syrjäytä kuljettajan/käyttäjän edut, oikeudet tai vapaudet, huomioiden seuraavat asiat: (i) Volvon avoimuus käsittelytoiminnassa, (ii) Volvon sisäänrakennettuun yksityisyyden suojaan perustuva lähestymistapa, (iii) Volvon säännöllinen tietosuojan tarkistus ja (iv) oikeudet, jotka kuljettajalla/käyttäjällä on käsittelytoimintaan liittyen. Jos haluat lisätietoja tästä tasapainotuksen testausmenetelmästä, ota yhteyttä Volvo Groupin tietosuojavastaavaan edellä olevien yhteystietojen avulla.
 • Elintärkeät edut. Volvo voi käsitellä henkilötietojasi sinun ja muiden elintärkeiden etujen suojaamiseksi, jos Volvolla on päteviä syitä uskoa, että tällainen henkilötietojesi käsittely voi estää tai vähentää merkittävää mahdollista haittaa sinulle tai muille.
 • Suostumus. Poikkeustilanteissa tai jos muita laillisia perusteita ei voida soveltaa, Volvo saattaa pyytää sinulta erikseen suostumusta tiettyjen henkilötietojen käsittelyyn. Tällainen suostumus on täysin vapaaehtoinen.

Volvo voi käsitellä seuraavia tietoluokkia, jotka itsessään tai yhdessä muiden tietojen kanssa voivat olla henkilötietoja, ja yleisiin tarkoituksiin alla olevan taulukon 1 mukaisesti.

Huomaa, että alla oleva luettelo on vain esimerkki, eikä sitä ole tarkoitettu täydelliseksi, ja ettei Volvo välttämättä käsittele kaikkia alla lueteltuja tietojasi. Jotkin käsittelytarkoitukset ovat päällekkäisiä, ja henkilötietojen käyttöperusteina voi olla useita käyttötarkoituksia.

Taulukko 1 – Luokat, käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen perusta

Henkilötietoluokat

Käsittelyn tarkoitukset

Käsittelyn oikeudellinen perusta

 

Ajoneuvojen suorituskykytiedot, kuten tiedot ajoneuvon osista, akun käytöstä, moottorista (mukaan lukien pakokaasupäästöt ja polttoaineen kulutus), energiankulutuksesta, tehosta/vääntömomentista ja vikakoodeista (myös aikaleimat ja käyttötunnit)

 

 

 •   Sopimuksen noudattamisen vahvistaminen tai sopimukseen sisältyvien palvelujen toimitus

 

 •   Sen vahvistaminen, että tarvittava kunnossapito ja huolto suoritetaan koko leasingin ajan

 

 •    Ajokilometrien vahvistaminen käyttöön perustuvien sopimusten yhteydessä

 

 •    Ennakoivan huollon ja diagnostiikan suorittaminen (mukaan lukien ohjelmistopäivitysten toimitus ajoneuvoon ja yhteydenotto kuljettajaan/käyttäjään huoltosuositusten antamiseksi)

 

 •    Laatuongelmien ehkäiseminen ja ratkaisu (laatuun liittyvä kehitys)  

 

 •    Tutkimus- ja kehitystyö tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen tarkistamiseksi, validoimiseksi, parantamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä uusien tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseksi esimerkiksi innovaation ja data-analytiikan avulla

 

 •    Vakuutuksiin liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen, mukaan lukien rajoituksetta "yhdistetty vakuutus"
 •   Sen varmistaminen, että ajoneuvot vastaavat nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä ja standardeja (mukaan lukien päästötaso ja turvallisuus)
 •    Päästötietojen ilmoittaminen toimivaltaisille viranomaisille
 •    Tyyppihyväksyntäsäännösten noudattamisen osoittaminen ja
 •   Markkinavalvontavelvoitteiden noudattaminen
 
 •    Oikeutettu etu
 •    Lakivelvoite
 •    Sopimusvelvoite

 

Ajoneuvon käyttötiedot, kuten jarrujen käyttö, vaihteiden vaihto, kiihdytys/hidastus, kojelaudan asetukset, tehon/vääntömomentin käyttö, moottorin tuottamat tekniset tiedot (pakokaasupäästötiedot, polttoaineenkulutus) (myös aikaleimat ja käyttötunnit)

 

 

 •   Sopimuksen noudattamisen vahvistaminen tai sopimukseen sisältyvien palvelujen toimitus

 

 •    Sen vahvistaminen, että tarvittava kunnossapito ja huolto suoritetaan koko leasingin ajan

 

 •   Ajokilometrien vahvistaminen käyttöön perustuvien sopimusten yhteydessä

 

 •    Nykyisten markkina-arvojen tarkistaminen yksikön palautuksen tai takaisinoston yhteydessä

 

 •    Ennakoivan huollon ja diagnostiikan suorittaminen (mukaan lukien ohjelmistopäivitysten toimitus ajoneuvoon ja yhteydenotto kuljettajaan/käyttäjään huoltosuositusten antamiseksi)

 

 •    Laatuongelmien ehkäiseminen ja ratkaisu (laatuun liittyvä kehitys)

 

 •   Tutkimus- ja kehitystyö tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen tarkistamiseksi, validoimiseksi, parantamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä uusien tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseksi esimerkiksi innovaation ja data-analytiikan avulla

 

 •    Vakuutuksiin liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen, mukaan lukien rajoituksetta "yhdistetty vakuutus"

 

 •    Sen varmistaminen, että ajoneuvot vastaavat nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä ja standardeja (mukaan lukien päästötaso ja turvallisuus)

 

 •   Päästötietojen ilmoittaminen toimivaltaisille viranomaisille

 

 •   Tyyppihyväksyntäsäännösten noudattamisen osoittaminen ja

 

 •    Markkinavalvontavelvoitteiden noudattaminen

 

 

 •    Oikeutettu etu

 

 •    Lakivelvoite

 

 •    Sopimusvelvoite

 

Ajoneuvon huolto- ja korjaustiedot sekä hätäaputiedot, kuten maantieteellinen sijainti, tiedot etädiagnostiikkaa varten

 

 

 •   Onnettomuustutkinnan suorittaminen

 

 •   Hätäavun antaminen tien päällä

 

 •    Ennakoivan huollon ja diagnostiikan suorittaminen (mukaan lukien ohjelmistopäivitysten toimitus ajoneuvoon ja yhteydenotto kuljettajaan/käyttäjään huoltosuositusten antamiseksi)  

 

 •   Tutkimus- ja kehitystyö tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen tarkistamiseksi, validoimiseksi, parantamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä uusien tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseksi esimerkiksi innovaation ja data-analytiikan avulla

 

 •  Laatuongelmien ehkäiseminen ja ratkaisu (laatuun liittyvä kehitys)

 

 •   Turvallisuuden parantamisohjelmien ja niihin liittyvien vakuutustuotteiden tarjoaminen

 

 •   Sen varmistaminen, että ajoneuvot vastaavat nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä ja standardeja (mukaan lukien päästötaso ja turvallisuus), ja

 

 •  Markkinavalvontavelvoitteiden noudattaminen

 

 

 •    Oikeutettu etu

 

 •   Elintärkeä etu

 

 •    Sopimusvelvoite

 

Ajoneuvon ympäristöä koskevat tiedot, kuten tie- ja säätiedot, videotallenteet ja/tai optisten elektronisten laitteiden tai vastaavien laitteiden tuottamat tallenteet kuorma-auton ulkopuolelta ja/tai ympäristöstä (sekä aikaleimat ja käyttötunnit)

 

 

 •   Tutkimus- ja kehitystyö tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen tarkistamiseksi, validoimiseksi, parantamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä uusien tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseksi esimerkiksi innovaation ja data-analytiikan avulla, ja

 

 •   Laatuongelmien ehkäiseminen ja ratkaisu (laatuun liittyvä kehitys)

 

 •    Oikeutettu etu

 

 

Ajoneuvoon liittyvät tai muut yksilölliset tunnisteet, kuten ajoneuvotunnus (mukaan lukien VIN-numero ja alustan tunnus), IP-numero, MAC-osoite, SIM-kortin numero, IMEI

 

 

 •       Sopimuksen noudattamisen vahvistaminen tai sopimukseen sisältyvien palvelujen toimitus

 

 •       Sen vahvistaminen, että tarvittava kunnossapito ja huolto suoritetaan koko leasingin ajan

 

 •     Ennakoivan huollon ja diagnostiikan suorittaminen (mukaan lukien ohjelmistopäivitysten toimitus ajoneuvoon ja yhteydenotto kuljettajaan/käyttäjään huoltosuositusten antamiseksi)

 

 •  Ajokilometrien vahvistaminen käyttöön perustuvien sopimusten yhteydessä

 

 •  Sijainnin vahvistaminen sopimusehtojen ja/tai kauppasanktioista johtuvien rajoitusten noudattamiseksi)

 

 •   Tutkimus- ja kehitystyö tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen tarkistamiseksi, validoimiseksi, parantamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä uusien tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseksi esimerkiksi innovaation ja data-analytiikan avulla

 

 •   Laatuongelmien ehkäiseminen ja ratkaisu (laatuun liittyvä kehitys)

 

 •   Sen varmistaminen, että ajoneuvot vastaavat nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä ja standardeja (mukaan lukien päästötaso ja turvallisuus)

 

 •  Päästötietojen ilmoittaminen toimivaltaisille viranomaisille

 

 •    Tyyppihyväksyntäsäännösten noudattamisen osoittaminen ja

 

 • Markkinavalvontavelvoitteiden noudattaminen

 

 

 •    Oikeutettu etu

 

 •    Lakivelvoite

 

 •    Sopimusvelvoite

 

Kuljettajan/käyttäjän käyttäytyminen ja sijaintitiedot, kuten nopeustiedot, ajotapa, turvavöiden käyttö, kuljettajan hälytykset, hetkelliset maantieteellisen sijainnin tiedot ja paikannustiedot (aikaleimojen ja käyttötuntien kanssa)

 

 

 •  Sopimuksen noudattamisen vahvistaminen tai sopimukseen sisältyvien palvelujen toimitus

 

 •  Sen vahvistaminen, että tarvittava kunnossapito ja huolto suoritetaan koko leasingin ajan

 

 • Ajokilometrien vahvistaminen käyttöön perustuvien sopimusten yhteydessä

 

 •  Luottotakuisiin liittyvät tarkoitukset

 

 • Sijainnin vahvistaminen sopimusehtojen (kuten sallittuja maantieteellisiä käyttöalueita koskevien sopimusrajoitusten) ja/tai kauppasanktioihin liittyvien rajoitusten, muiden oikeudellisten vaatimusten tai sovittujen sallitun käytön rajoitusten noudattamisen osalta.

 

 •  Alustasuunnitelmien tarkastukset ja takaisinostot tarvittaessa

 

 •    Korjaustoimenpiteiden suorittaminen oletusarvoisesti

 

 •    Laatuongelmien ehkäiseminen ja ratkaisu (laatuun liittyvä kehitys)  

 

 •   Tutkimus- ja kehitystyö tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen tarkistamiseksi, validoimiseksi, parantamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä uusien tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseksi esimerkiksi innovaation ja data-analytiikan avulla

 

 •    Sen varmistaminen, että ajoneuvot vastaavat nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä ja standardeja (mukaan lukien päästötaso ja turvallisuus)

 

 •   Tyyppihyväksyntäsäännösten noudattamisen osoittaminen ja

 

 •    Markkinavalvontavelvoitteiden noudattaminen

 

 

 •    Oikeutettu etu

 

 •  Lakivelvoite

 

 •  Sopimusvelvoite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuljettajaan/käyttäjään liittyvät tiedot, jotka kuljettaja/käyttäjä voi antaa manuaalisesti tiettyjen Volvo-ajoneuvojen käytön yhteydessä, esimerkiksi kuljettajan tunnus ja kojelaudan asetukset

 

 

 •   Sopimuksen noudattamisen vahvistaminen tai sopimukseen sisältyvien palvelujen toimitus

 

 •    Sen vahvistaminen, että tarvittava kunnossapito ja huolto suoritetaan koko leasingin ajan

 

 •   Ennakoivan huollon ja diagnostiikan suorittaminen (mukaan lukien ohjelmistopäivitysten toimitus ajoneuvoon ja yhteydenotto kuljettajaan/käyttäjään huoltosuositusten antamiseksi)

 

 •    Ajokilometrien vahvistaminen käyttöön perustuvien sopimusten yhteydessä

 

 •    Sijainnin vahvistaminen sopimusehtojen ja/tai kauppasanktioista johtuvien rajoitusten noudattamiseksi)

 

 •   Tutkimus- ja kehitystyö tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen tarkistamiseksi, validoimiseksi, parantamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä uusien tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseksi esimerkiksi innovaation ja data-analytiikan avulla, ja

 

 •    Laatuongelmien ehkäiseminen ja ratkaisu (laatuun liittyvä kehitys)

 

 

 •    Oikeutettu etu

 

 •    Sopimusvelvoite

 

 

Volvo hankkii yleensä henkilötietosi seuraavasti:

 •  Vuorovaikutteisesti langattoman verkon kautta Volvo-ajoneuvojen käytön yhteydessä (esim. telematiikkayhdyskäytävän kautta) tai
 • Diagnostiikkatyökalujen avulla (esim. ennakoivien huolto- ja korjauspalvelujen yhteydessä).

Edellä mainittujen lisäksi Volvo voi hankkia tiettyjä lisätietoja työnantajaltasi tai sinulta, jos olet syöttänyt henkilötietoja manuaalisesti Volvo-ajoneuvosi käytön yhteydessä (esim. kojelaudan asetukset, kuten kieliasetukset, radioasetukset ja istuimen kallistuksen asetukset).

Jos ja kun käytät Volvo-ajoneuvoa, Volvo saa automaattisesti ajoneuvon tuottamat ja muut ajoneuvoon liittyvät tiedot Volvo-ajoneuvosi käytöstä. Tiettyjen ajoneuvojen tuottamien ja muiden ajoneuvoon liittyvien tietojen käsittely on välttämätöntä, jos haluat käyttää kaikkia Volvo-ajoneuvojen ominaisuuksia ja toimintoja, kuten reaaliaikaisia ilmoituksia ja etädiagnostiikkapalveluja. 

Henkilötietojasi voidaan jakaa muiden Volvo Group -yhtiöiden ja tiettyjen kolmansien osapuolten ryhmien kanssa (kuvattu tarkemmin jäljempänä), mikä voi tarkoittaa henkilötietojesi siirtämistä muihin maihin.

Henkilötietojen jakaminen Volvo Groupin sisällä

Volvo Group on globaali organisaatio, jolla on toimistoja ja toimintaa kaikkialla maailmassa, ja henkilötietojasi voidaan siirtää tai käyttää kansainvälisesti kaikkialla Volvo Groupin globaalissa liiketoiminnassa sekä sen eri yksiköiden ja tytäryhtiöiden välillä.

Henkilötietojesi siirtoa muille Volvo Groupin yrityksille (mukaan lukien siirrot EU/ETA-alueelta sen ulkopuolelle) säännellään yritysten välisellä sopimuksella, joka perustuu EU:n hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin tai muihin mekanismeihin, jotka tarvittavat viranomaiset ovat tunnustaneet tai hyväksyneet aika ajoin. Tällainen sopimus vastaa eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön (mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus) standardeja. Sopimuksen voimassaolo tarkoittaa sitä, että kaikkien Volvo Group -yksiköiden on noudatettava samoja sisäisiä sääntöjä. Se tarkoittaa myös, että oikeutesi säilyvät ennallaan riippumatta siitä, missä Volvo Group käsittelee tietojasi.

Henkilötietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa Volvo Groupin ulkopuolella

Sen lisäksi, että henkilötietoja jaetaan edellä kuvatulla tavalla Volvo Group -yritysten välillä, Volvo voi myös jakaa henkilötietojasi tietyille kolmansien osapuolten ryhmille, kuten seuraaville:

 • Liikekumppanit, kuten seuraavat:

- Volvon valtuuttamat jälleenmyyjät ja huoltokeskukset Volvo-ajoneuvojen huollon ja korjauksen varmistamiseksi sekä rahoitus- ja vakuutustarjontaamme liittyviä tarkoituksia varten

- Volvon toimittajat ja palveluntarjoajat, jotka tukevat Volvoa tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen toimituksessa, mukaan lukien IT-toimittajat ja -palveluntarjoajat

- Volvon liike- ja yhteistyökumppanit, esimerkiksi liiketoimintatietoja ja analytiikkaa varten (kuitenkin useimmissa tapauksissa tietoja jaetaan vain nimettöminä ja yhdistettyinä) ja

 - Kolmannet osapuolet, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa tai teemme yhteistyötä tarjotaksemme tuotteita, ratkaisuja tai palveluja, ja muut kolmannet osapuolet, joiden kanssa yhdessä pyrimme innovoimaan, kehittämään ja toimittamaan uusia tai parannettuja tuotteita, ratkaisuja ja palveluja asiakkaillemme tai uusia tai parannettuja sisäisiä prosesseja ja toimintoja. Nämä kaikki parantavat viime kädessä sitä, miten voimme tukea asiakkaitamme.

 • Ammattimaiset neuvonantajat, kuten vakuutusyhtiöt, asianajajat ja muut ammattimaiset neuvonantajat, vakuutuskorvausten, tilintarkastusten ja neuvontapalvelujen vastaanoton yhteydessä.
 • Vastapuolet ja niiden neuvonantajat, fuusio- ja yritysostohankkeiden yhteydessä.
 • Hätäapupalvelujen tarjoajat, kuten poliisi, palokunta, ambulanssi ja tiepalvelu, sinun ja muiden elintärkeiden etujen suojaamiseksi, esimerkiksi hätäaputilanteen yhteydessä.
 • Lainvalvontaviranomaiset, sääntelyviranomaiset sekä muut julkiset tahot ja oikeuslaitokset lakivelvoitteiden, kuten tuomioistuimen päätösten tai oikeudellisten raportointivaatimusten, yhteydessä, tai jos sitä pidetään välttämättömänä poikkeustapauksissa sinun tai muiden elintärkeiden etujen suojaamiseksi.

Kaikkien ulkopuolisten palveluntarjoajien ja ammattimaisten neuvonantajien, joille henkilötietojasi luovutetaan, odotetaan suojaavan ja heidän täytyy suojata henkilötietojesi luottamuksellisuus ja yksityisyys, ja ne voivat käyttää henkilötietojasi vain soveltuvien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti.

Jos mikä tahansa EU/ETA-alueella sijaitseva Volvo Group -yritys lisäksi siirtää henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitseville kolmansille osapuolille, asianomainen Volvo Group -yritys varmistaa, että käytössä on asianmukaiset suojatoimet, jotka suojaavat henkilötietosi riittävän hyvin soveltuvan tietosuojalainsäädännön (mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus) edellyttämällä tavalla. Tähän voi sisältyä esimerkiksi EU:n hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden tai muun sellaisen mekanismin käyttö, jonka tarvittavat viranomaiset ovat kulloinkin tunnustaneet tai hyväksyneet.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Volvo jakaa henkilötietojasi, ota yhteyttä Volvo Groupin tietosuojavastaavaan yllä olevien yhteystietojen avulla.

Volvo käyttää henkilötietojen riittävään suojaukseen asianmukaisia ja kohtuullisia oikeudellisia, teknisiä ja organisaation liittyviä turvatoimenpiteitä, mukaan lukien tietotekniikan suojaus ja fyysiset turvatoimet.

Nämä toimenpiteet ovat oikeassa suhteessa henkilötietojen käsittelyn aiheuttamiin riskeihin ja henkilötietojen arkaluonteisuuteen, ja niissä otetaan huomioon soveltuvan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Lisäksi toimenpiteitä parannetaan jatkuvasti käytettävissä olevien tietoturvatuotteiden ja -palveluiden kehityksen mukaisesti.

Volvo edellyttää, että kaikki noudattavat henkilötietoihin liittyviä soveltuvia turvallisuuskäytäntöjä käyttäessään Volvon järjestelmiä

Volvo ei käsittele henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen vuoksi, ellei lainsäädäntö toisin edellytä tai salli.

Huomaa, että ellei lyhyempiä säilytysaikoja sovelleta oikeudellisten tai sopimukseen perustuvien velvoitteiden takia, ajoneuvon tuottamia ja muita tiettyyn ajoneuvoon liittyviä henkilötietoja voidaan käsitellä ajoneuvotyypin koko odotetun käyttöiän ajan, joka voi olla jopa 25 vuotta (esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeissa tai sen varmistamiseksi, että Volvo pystyy hallinnoimaan tuotevastuuta koskevia vaatimuksia).

Sinulla voi olla oikeus seuraaviin asioihin, jos soveltuvassa tietosuojalaeissa ja -määräyksissä niin säädetään:

 • Pääsy niihin henkilötietoihisi, joita Volvo käsittelee: tämän oikeuden nojalla saat tietää, onko meillä henkilötietoja sinusta, ja jos on, saat käyttöösi tiedot ja kopiot henkilötietojen tarkoista kokonaisuuksista ja luokista.
 • Henkilötietojasi koskeva oikaisupyyntö: tämän oikeuden nojalla voit pyytää korjaamaan henkilötietosi, jos niissä on virheitä tai puutteita.
 • Henkilötietojesi käsittelyn vastustaminen: tämän oikeuden nojalla voit pyytää, ettei Volvo enää käsittele henkilötietojasi.
 • Henkilötietojasi koskeva poistamispyyntö: tämän oikeuden nojalla voit pyytää poistamaan henkilötietosi, myös silloin, kun henkilötietoja ei enää tarvita tiettyihin tarkoituksiin.
 • Henkilötietojesi käsittelyä koskeva rajoittamispyyntö: tämän oikeuden nojalla voit pyytää, että Volvo käsittelee henkilötietojasi vain rajoitetuissa tilanteissa ja suostumuksellasi.
 • Henkilötietojasi koskeva siirtopyyntö: tämän oikeuden nojalla voit pyytää kopion henkilötiedoistasi (kannettavassa ja helposti käytettävässä muodossa, jos se on teknisesti mahdollista) tai pyytää Volvoa lähettämään tällaiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Jos henkilötietojesi tai niiden osan käsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jolloin Volvo lopettaa henkilötietojesi tai niiden asiaankuuluvan osan käsittelyn (tällainen peruutus ei kuitenkaan vaikuta peruutusta edeltävien tietojenkäsittelytoimintojen laillisuuteen).

Huomaa, että Volvolla ei ehkä aina ole velvollisuutta noudattaa tietojen poistamista, rajoittamista, vastustamista tai siirtämistä koskevaa pyyntöä. Volvon lakivelvoitteet ja poikkeukset tällaisista oikeuksista voidaan arvioida tapauskohtaisesti.

Huomaa lisäksi, että tiettyjen tietojen käsittelyä koskevilla rajoituksilla tai vastaväitteillä voi olla kielteisiä vaikutuksia Volvo-ajoneuvojen käyttöön. Jos tietyt tiedot poistetaan käytöstä, et välttämättä pysty käyttämään kaikkia Volvo-ajoneuvon ominaisuuksia ja toimintoja, eikä Volvo pysty ehkä ilmoittamaan sinulle ajoneuvoon liittyvistä ongelmista reaaliajassa. Tämä voi heikentää ajoneuvon toimivuutta ja johtaa ajoneuvon vaurioitumiseen tai käyttökelvottomuuteen.   

Sinulla on myös oikeus tehdä valvontaviranomaiselle valituksia, joita sinulla voi olla koskien Volvon toimesta tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Saat lisätietoja näistä oikeuksista ja niiden käytöstä ottamalla yhteyttä Volvo Groupin tietosuojavastaavaan yllä olevien yhteystietojen avulla.

Volvo kehottaa tarkistamaan tämän tietosuojailmoituksen säännöllisin väliajoin mahdollisten muutosten varalta.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta tarpeen mukaan. Kun näin tehdään, tämän tietosuojailmoituksen alkuun kirjataan päivämäärä, jona muutokset on tehty ja/tai jona ne tulevat voimaan. 

Lataa