Δήλωση Απορρήτου για επισκέπτες

 

Αυτή η έκδοση δημοσιεύθηκε και ισχύει από τις 2023/09/01

Αυτή η δήλωση παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιστασιακών και επαγγελματιών επισκεπτών στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Volvo (Volvo Group) από μια εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο Volvo (Volvo Group) ("Δήλωση Απορρήτου"). Εάν επισκέπτεστε ή έχετε επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας του Ομίλου Volvo (Volvo Group), ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης, ο όρος "Όμιλος Volvo" αναφέρεται στην AB Volvo (εκδ.) και στις οντότητες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από την AB Volvo, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των οντοτήτων που ανήκουν σε οποιουσδήποτε από τους κύριους Επιχειρηματικούς τομείς του Ομίλου Volvo (Volvo Group) (όπως μπορεί να υφίστανται κατά διαστήματα), όπως είναι τα Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, UD Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions και Volvo Energy.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει μόνο όταν μια εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο Volvo (Volvo Group) συλλέγει ή επεξεργάζεται με άλλον τρόπο προσωπικά δεδομένα για δικούς της σκοπούς (δηλαδή, όταν μια εταιρεία του Ομίλου Volvo (είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλες οντότητες) αποτελεί φορέα ελέγχου και επομένως καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας τυχόν προσωπικών δεδομένων).

Λάβετε υπόψη ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τα οχήματα δεν καλύπτεται από την παρούσα Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου, αλλά από τη Ειδοποίηση ιδιωτικού απορρήτου για Χειριστές και οδηγούς.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύει όταν μια εταιρεία του Ομίλου Volvo (Volvo Group) συλλέγει ή επεξεργάζεται με άλλον τρόπο προσωπικά δεδομένα εκ μέρους άλλης εταιρείας, όπως είναι ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, προμηθευτές και πελάτες του Ομίλου Volvo (Volvo Group).

Εκτός από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ορισμένα συστήματα, εφαρμογές και διαδικασίες μιας εταιρείας του Ομίλου Volvo (Volvo Group) ενδέχεται να περιέχουν τις δικές τους ειδοποιήσεις απορρήτου, οι οποίες παρέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τον τρόπο αποθήκευσης, χρήσης και μεταφοράς τους.

 

Επιλογή γλώσσας

Η εταιρεία του Ομίλου Volvo από την οποία έχετε ή, για λογαριασμό δικό σας ή του εργοδότη σας, αγοράσει, ενοικιάσει, εκμισθώσει ή προσλάβει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία (παρακάτω αναφέρεται ως "Volvo") είναι ο φορέας ελέγχου των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η Volvo από εσάς και τις άλλες πηγές που περιγράφονται παρακάτω.

"Φορέας ελέγχου" σημαίνει ότι η Volvo αποφασίζει σχετικά με το σκοπό και τα μέσα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Volvo είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί ιδιωτικού απορρήτου των δεδομένων.

Εάν έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Απορρήτου του Ομίλου Volvo στην ηλεκτρονική διεύθυνση gpo.office@volvo.com ή ταχυδρομικά ή μέσω τηλεφώνου στο:

 

AB Volvo, 

Υπ' όψιν: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ

SE-405 08

Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, τα "προσωπικά δεδομένα" είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα άτομα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν ή ενδέχεται να προσδιορίζουν συγκεκριμένα άτομα. Με άλλα λόγια, είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να συνδεθούν με εσάς.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, ο όρος "διαδικασία" ή "επεξεργασία" σημαίνει οποιαδήποτε χρήση προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, αποθήκευσης, προσαρμογής, αλλαγής, μεταφοράς, διάθεσης, αποκλεισμού, διαγραφής ή καταστροφής προσωπικών δεδομένων.

Νομική βάση

Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Επίσης, μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω.

 • Συμβατική υποχρέωση Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης προς εσάς, π.χ. για την εκπλήρωση των όρων και προϋποθέσεων για μια παραγγελία ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών που υπογράφηκε από εσάς ή τον εργοδότη σας.
 • Νομική υποχρέωση. Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, π.χ. για συμμόρφωση με δικαστικές εντολές και νομικές απαιτήσεις αναφοράς.
 • Έννομα συμφέροντα. Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομου συμφέροντος που επιδιώκει η Volvo ή κάποιος τρίτος. Γενικά θεωρείται ότι είναι προς το έννομο συμφέρον της Volvo να διαχειρίζεται τις καθημερινές λειτουργίες της, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες της, αλλά επίσης, γενικότερα, να αναπτύσσει περαιτέρω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει (είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτους) και να περιλαμβάνει νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

   

  Όπου αναφέρεται εδώ ότι η Volvo βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά της για έναν δεδομένο σκοπό επεξεργασίας, η Volvo έχει τη γνώμη ότι τα νόμιμα συμφέροντά της δεν παρακάμπτονται από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, δεδομένης (i) της διαφάνειας που παρέχει η Volvo στη δραστηριότητα επεξεργασίας, (ii) της Προστασίας Απορρήτου της Volvo βάσει του σχεδιασμού της, (iii) της τακτικής επισκόπησης απορρήτου της Volvo και (iv) των δικαιωμάτων που έχετε σε σχέση με τη δραστηριότητα επεξεργασίας. Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την προσέγγιση κριτηρίων εξισορρόπησης, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Απορρήτου του Ομίλου Volvo μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

 • Ζωτικά συμφέροντα. Η Volvo ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να προστατεύσει ζωτικά συμφέροντα δικά σας και άλλων, εάν η Volvo έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι αυτή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να αποτρέψει ή να μειώσει τυχόν σημαντική πιθανή βλάβη σε εσάς ή σε άλλους.
 • Συγκατάθεση Η Volvo μπορεί να ζητήσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα για σκοπούς προώθησης (Marketing). Η εν λόγω συγκατάθεση αποτελεί δική σας επιλογή και είναι απολύτως εθελοντική

Η Volvo ενδέχεται να επεξεργαστεί τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων τα οποία, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα, μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα και για τους γενικούς σκοπούς που αναφέρονται στον Πίνακα 1 παρακάτω.

Η Volvo δεν θα επεξεργάζεται απαραίτητα όλα τα δεδομένα που αναφέρονται παρακάτω σχετικά με εσάς και ορισμένοι από τους σκοπούς επεξεργασίας θα αλληλοεπικαλύπτονται και ενδέχεται να υπάρχουν διάφοροι σκοποί που δικαιολογούν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από μέρους μας.

 

Πίνακας 1 - Κατηγορίες, σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Σκοποί επεξεργασίας

Νομική βάση επεξεργασίας

Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, e-mail, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου, πλησιέστεροι συγγενείς, στοιχεία διαβατηρίου και ταυτότητας 

 

 

 • Επαλήθευση ταυτότητας
 • Δυνατότητα διατήρησης ενημερωμένου αρχείου εκπροσώπων των πελατών και των υποψήφιων πελατών στα συστήματα CRM της Volvo
 • Δυνατότητα παροχής προϊόντων, υπηρεσιών, εκδηλώσεων και διοίκησης επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα αποστολής προσφορών, προϊόντων και υπηρεσιών

 

 • Δυνατότητα ανακλήσεων και χειρισμού αξιώσεων σχετικών με προϊόντα (όπως αξιώσεις εγγύησης και αξιώσεις ευθύνης προϊόντων)

 

 • Δυνατότητα προωθητικών μηνυμάτων επικοινωνίας και μάρκετινγκ (όπως παροχή ενημερωτικών δελτίων, ενημερωτικού, προωθητικού και διαφημιστικού υλικού, προσκλήσεων σε εκδηλώσεις κ.λπ.)
 • Δυνατότητα ερευνών πελατών (όπως έρευνες ικανοποίησης αντιπροσώπων, ποιότητας προϊόντων και βελτίωσης διαδικασιών)
 • Δυνατότητα παροχής πληροφοριών που σχετίζονται με ανοιχτό κώδικα για συγκεκριμένα προϊόντα μέσω εγκεκριμένων διαδικασιών της Volvo
 • Εφαρμογή αδειών εξαγωγής

  Εντοπισμός, πρόληψη και αναφορά απάτης και εγκλήματος (συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)

 • Πώληση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή χρηματοδότησης (δραστηριότητα "κεφαλαιαγοράς")
 • Πώληση απαιτήσεων
 • Διαχείριση αναφορών στο κανάλι καταγγελιών
 • Χειρισμός πιθανής ή επιβεβαιωμένης σύγκρουσης συμφερόντων
 • Εκτέλεση ελέγχου επιχειρηματικών εταίρων
 • Συμβατική υποχρέωση (για τη διαχείριση της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αξιώσεων εγγύησης)
 • Νομική υποχρέωση (για τη διαχείριση ανακλήσεων και αξιώσεων σχετικά με την ευθύνη προϊόντων)
 • Έννομο ενδιαφέρον (για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες)
 • Έννομο ενδιαφέρον (για τη διαχείριση αιτημάτων για πληροφορίες πελατών)

 

 

Δεδομένα οργανισμού, όπως επωνυμία εταιρείας, διαχείριση εταιρείας, θέση εργασίας, τόπος εργασίας και χώρα

 

 

 • Δυνατότητα διατήρησης ενημερωμένου αρχείου εκπροσώπων των πελατών στα συστήματα CRM της Volvo
 • Διαχείριση αναφορών στο κανάλι καταγγελιών
 • Χειρισμός πιθανής ή επιβεβαιωμένης σύγκρουσης συμφερόντων
 • Εκτέλεση ελέγχου επιχειρηματικών εταίρων

 

 

 • Έννομο ενδιαφέρον (για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες)
 • Νομική υποχρέωση (Εκτέλεση ελέγχου επιχειρηματικών συνεργατών)

 

 

Ατομικά δεδομένα, όπως γλώσσα προτίμησης, φωτογραφία/βίντεο, μέγεθος ρούχων και διατροφικές προτιμήσεις

 

 • Δυνατότητα επικοινωνίας και προώθησης (Marketing).

 

 • Δυνατότητα επικοινωνίας στην προτιμώμενη γλώσσα
 • Δυνατότητα παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών (όπως εμπορικά προϊόντα στο σωστό μέγεθος)

 

 • Έννομο ενδιαφέρον (για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες)

 

 • Συγκατάθεση (όταν κρίνεται απαραίτητο, για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες)

 

 

 

Δεδομένα σχετικά με IT, όπως αναγνωριστικό χρήστη, κωδικοί πρόσβασης, άδειες, ρυθμίσεις και άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον λογαριασμό χρήστη σας, τις λεπτομέρειες σύνδεσης καθώς και δεδομένα και αρχεία καταγραφής σχετικά με την από μέρους σας χρήση εξοπλισμού, εφαρμογών ή υπηρεσιών IT της Volvo

 

 

 • Δυνατότητα χρήσης εφαρμογών και συστημάτων σχετικά με τους πελάτες της Volvo
 • Δυνατότητα προωθητικών μηνυμάτων επικοινωνίας και μάρκετινγκ (όπως παροχή ενημερωτικών δελτίων, ενημερωτικού, προωθητικού και διαφημιστικού υλικού, προσκλήσεων σε εκδηλώσεις κ.λπ.)
 • Πραγματοποίηση έρευνας και ανάπτυξης για την επαλήθευση, επικύρωση, ενίσχυση και διατήρηση προϊόντων, λύσεων, υπηρεσιών και εφαρμογών καθώς και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, λύσεων, υπηρεσιών και εφαρμογών

 

 

 

 • Συμβατική υποχρέωση (για την παροχή υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί)

 

 • Έννομο συμφέρον (για τη διαχείριση της πρόσβασης χρηστών πελατών, για ανάλυση της χρήσης καθώς και διατήρηση και ανάπτυξη προϊόντων, λύσεων, υπηρεσιών και εφαρμογών, προστασία δεδομένων και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο γενικότερα)

 Μοναδικά αναγνωριστικά που σχετίζονται με οχήματα,
όπως το αναγνωριστικό οχήματος (συμπεριλαμβανομένων του VIN και του αριθμού πλαισίου), ο αριθμός IP, η διεύθυνση MAC, ο αριθμός κάρτας SIM, το IMEI)

 

 

 • Δυνατότητα παροχής πληροφοριών που σχετίζονται με ανοιχτό κώδικα για συγκεκριμένα προϊόντα μέσω εγκεκριμένων διαδικασιών της Volvo

 

 

 • Έννομο ενδιαφέρον (για τη διαχείριση αιτημάτων για πληροφορίες πελατών)

 

 

Δεδομένα κατασκευής / επιδιόρθωσης / σέρβις, όπως παρακολούθηση και καταγραφή των δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων εγγύησης) που αναλαμβάνετε αναφορικά με την κατασκευή, τη συντήρηση, την επισκευή και το σέρβις προϊόντων

 

 

 • Δυνατότητα επίλυσης ζητημάτων ποιότητας που σχετίζονται με προϊόντα/υπηρεσίες της Volvo, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με οχήματα/προϊόντα ή δεδομένων που προκύπτουν από οχήματα/προϊόντα όταν έχετε χρησιμοποιήσει προϊόν της Volvo.

 

 • Δυνατότητα χειρισμού αξιώσεων εγγύησης και ζητημάτων ευθύνης των προϊόντων

 

 

 • Συμβατική υποχρέωση (για τη διαχείριση αξιώσεων εγγύησης και υποχρεώσεων σέρβις και επισκευής)

 

 • Νομική υποχρέωση (διαχείριση ανακλήσεων και ζητημάτων ευθύνης προϊόντων)

 

 

Υλικό εικόνας, όπως υλικό βίντεο που καταγράφεται σε σύστημα κλειστού τηλεοπτικού κυκλώματος εταιρείας του Ομίλου Volvo ("CCTV") το οποίο βρίσκεται στις σχετικές εγκαταστάσεις της εταιρείας του Ομίλου Volvo ή σε άλλα συστήματα βίντεο και σε συστήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια/παρακολούθηση, είτε σε εγκαταστάσεις του Ομίλου Volvo είτε σε άλλες εγκαταστάσεις, όπου έχουμε έννομο σκοπό για την προβολή/πρόσβαση.

 

 

 •   Διαχείριση ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Volvo

 

 

 • Έννομο συμφέρον (για διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας, αποτροπή απάτης ή κλοπής και (κατά περίπτωση) για βοήθεια με την κανονιστική συμμόρφωση)Οικονομικά δεδομένα,
όπως στοιχεία πίστωσης ή πληρωμής (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού πληρωμής, της πίστωσης και της αθέτησης/χρέους, προσφυγών σε δικαστήρια ή ενεργειών επιβολής που σχετίζονται με εσάς) και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

 

 

 • Δυνατότητα πληρωμής προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εκτέλεση ανάληψης πίστωσης
 • Αναφορά και διαχείριση προεπιλογής πληρωμής
 • Πώληση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή χρηματοδότησης (δραστηριότητα "κεφαλαιαγοράς")
 • Πώληση απαιτήσεων

 

 • Συμβατική υποχρέωση (για τη διαχείριση πληρωμών που έχουν συμφωνηθεί)

 

 

 

Συμβατικά δεδομένα, όπως παραγγελίες αγοράς, συμβάσεις και άλλες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και τη Volvo

 

 • Δυνατότητα υπηρεσιών διαχείρισης συμβάσεων 
 • Αναφορά και διαχείριση προεπιλογής πληρωμής
 • Πώληση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή χρηματοδότησης (δραστηριότητα "κεφαλαιαγοράς")
 • Πώληση απαιτήσεων

 

 • Συμβατική υποχρέωση (για τη διαχείριση συμβατικών υποχρεώσεων, όπως την η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών)

 

 

Δεδομένα που συνδέονται με την ενοικίαση/μίσθωση/πρόσληψη/χρήση/δανεισμό οχήματος όπως αριθμός και κατάσταση άδειας οδήγησης, πινακίδα κυκλοφορίας

 

 

 • Δυνατότητα υπηρεσιών ενοικίασης και μίσθωσης
 • Δανεισμός οχήματος Volvo για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης

 

 

 • Εκτέλεση σύμβασης
 • Έννομο συμφέρον

Δεδομένα σχετικά με εγκλήματα και απάτες (κυρίως ελήφθησαν από οργανισμούς πρόληψης απάτης και οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων)

 

 

 •   Πρόληψη απάτης και εγκλήματος (συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)
 • Εντοπισμός απάτης και εγκλήματος (συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)
 • Αναφορά απάτης και εγκλήματος (συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)
 • Διαχείριση αναφορών στο κανάλι καταγγελιών

 

 

 • Έννομο συμφέρον
 • Νομική υποχρέωση

 

Δεδομένα σχετικά με έλεγχο και κυρώσεις συμπεριλαμβανομένων δυσμενών αναφορών σε μέσα ενημέρωσης, παρουσίας σε λίστες κυρώσεων, λιστών παρακολούθησης, πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, τελικών δικαιούχων της εταιρείας του πελάτη, πληροφοριών παραλήπτη δώρου/φιλοξενίας (όπως όνομα, εταιρεία/εργοδότης, συμμετοχή οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργού, ρόλος). 

 

 

 • Εκτέλεση ελέγχου κυρώσεων για απαιτήσεις ελέγχου εξαγωγών
 • Εκτέλεση ελέγχου επιχειρηματικών συνεργατών και δέουσα επιμέλεια
 • Πρόληψη και εντοπισμός διαφθοράς και συγκρούσεων συμφερόντων
 • Διαχείριση αναφορών στο κανάλι καταγγελιών

 

 

 • Νομική υποχρέωση
 • Έννομο συμφέρον

Δεδομένα χρήσης: δεδομένα σχετικά με τη χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των ρουτινών και των συνηθειών (που δεν προέρχονται από δεδομένα τηλεματικής)

 

 

 • Εφαρμογή αδειών εξαγωγής
 • Συμπλήρωση πιστοποιητικών τελικού χρήστη
 • Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
 • Παροχή υπηρεσιών όπως η ενοικίαση εξοπλισμού (Equipment as a Service).
 • Προσφορά συγκεκριμένων ή κατά παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών χρηματοδότησης
 • Εκτέλεση ανάληψης πίστωσης
 • Βελτιστοποίηση των λειτουργιών του πελάτη 
 • Επιλογή της σωστής προδιαγραφής οχήματος για την εξεταζόμενη χρήση

 

 

 • Έννομο συμφέρον
 • Εκτέλεση σύμβασης
 • Νομική υποχρέωση

 

Σχετικά με την ασφάλιση δεδομένα συμπεριλαμβανομένων ατυχημάτων, επωνυμίας ασφαλιστικής εταιρείας κ.λπ. .

 

 

 • Χειρισμός αξιώσεων
 • Ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της "συνδεδεμένης ασφάλισης"

 

 

 • Έννομο συμφέρον
 • Εκτέλεση σύμβασης

 

 

Συγκεκριμένα για ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Σημειώνεται συγκεκριμένα ότι ορισμένες πτυχές των δεδομένων υγείας και ασφάλειας μπορούν να θεωρηθούν ως ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου δεδομένων, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και απαιτούν πρόσθετα προστατευτικά μέτρα. Η Volvo θα επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μόνο εάν η Volvo έχει νομική υποχρέωση ή έννομη επιχειρηματική ανάγκη να επεξεργάζεται τέτοια δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, συνετών πρακτικών για τη διαχείριση διαδεδομένων έκτακτων καταστάσεων στην υγεία). Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σας ενημερώνουμε και (εάν απαιτείται από το νόμο) θα ζητούμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση της σύμβασής σας με εμάς να συμφωνήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα συγκατάθεσης από εμάς.

Συγκεκριμένα για την παρακολούθηση CCTV

Η Volvo μπορεί να χρησιμοποιεί παρακολούθηση CCTV (όπως ορίζεται παραπάνω) όταν επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η παρακολούθηση CCTV χρησιμοποιείται γενικά για τον έλεγχο και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της Volvo. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες και τις διαδικασίες υγείας και ασφάλειας και για γενικούς σκοπούς βελτίωσης της παραγωγής. Οι εικόνες και οι εγγραφές CCTV αποθηκεύονται με ασφάλεια και είναι προσβάσιμες μόνο με βάση την ανάγκη για γνώση (για παράδειγμα, για τη διερεύνηση κάποιου περιστατικού).

Συγκεκριμένα για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Η Volvo δεν πραγματοποιεί τακτικά και συστηματικά αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που παράγουν έννομα αποτελέσματα τα οποία αφορούν ιδιώτες ή θα μπορούσαν να έχουν παρόμοιο σημαντικό αντίκτυπο. Σε περίπτωση που αλληλεπιδράτε με μια εταιρεία της Volvo η οποία πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να λάβετε μια συγκεκριμένη ειδοποίηση που περιγράφει τις λεπτομέρειες της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

Η Volvo θα λάβει κατά κύριο λόγο τα προσωπικά σας δεδομένα από εσάς ή τον εργοδότη σας ή τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε (μεσίτες, αντιπρόσωποι, αντιπρόσωποι πωλήσεων κ.λπ.) ή από τους οποίους λαμβάνουμε δεδομένα όπως για παράδειγμα οικονομικά και πιστωτικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με εγκλήματα που λαμβάνουμε από φορείς αναφοράς πιστώσεων, οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων και υπηρεσίες πρόληψης απάτης. Οι εν λόγω τρίτοι φέρουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι έχουν τα δικαιώματα χρήσης και κοινοποίησης των δεδομένων σας σε άλλους προτού τα κοινοποιήσουν σε εμάς.

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται επίσης να δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα IT της Volvo ή αντίστοιχο, όπως κατά τη δημιουργία του αναγνωριστικού χρήστη που έχετε σε συστήματα της Volvo.

Εκτός από ορισμένες πληροφορίες που απαιτούνται από τη νομοθεσία, η απόφασή σας για παροχή προσωπικών δεδομένων στη Volvo είναι προαιρετική.

Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι για τη Volvo είναι απαραίτητη η επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να αλληλεπιδρά με τους πελάτες της για επιχειρηματικούς σκοπούς και συμβατικές υποχρεώσεις. Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα διαχείρισης και παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών που εσείς ή ο εργοδότης σας ενδεχομένως αναμένετε από τη Volvo.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Volvo και σε ορισμένες κατηγορίες τρίτων (όπως αναλύεται παρακάτω), οι οποίες ενδέχεται να αφορούν τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλες χώρες.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων εντός του Volvo Group

Ο Όμιλος Volvo είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με γραφεία και δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο και τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν ή να είναι προσβάσιμα διεθνώς στο σύνολο της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου Volvo, καθώς και μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων και συνδεδεμένων εταιρειών του.

Τυχόν μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλες εταιρείες του Volvo Group (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών από το εσωτερικό της ΕΕ/του ΕΟΧ σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ) θα διέπονται από μια διεταιρική συμφωνία που βασίζεται σε Τυπικές Συμβατικές Ρήτρες εγκεκριμένες από την ΕΕ ή σε άλλους μηχανισμούς που κατά καιρούς έχουν αναγνωριστεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Μια τέτοια συμφωνία αντικατοπτρίζει τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ). Η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας σημαίνει ότι όλες οι οντότητες του Volvo Group πρέπει να συμμορφώνονται με τους ίδιους εσωτερικούς κανόνες. Επίσης, σημαίνει ότι τα δικαιώματά σας παραμένουν τα ίδια ανεξάρτητα από την επεξεργασία των δεδομένων σας από τον Όμιλο Volvo.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους εκτός του Volvo Group

Εκτός από την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου Volvo όπως αναφέρεται παραπάνω, η Volvo μπορεί επίσης να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες κατηγορίες τρίτων, όπως είναι οι:

 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες όπως οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών του Ομίλου Volvo όσον αφορά την από μέρους τους παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στον Όμιλο Volvo, π.χ. οι πάροχοι υπηρεσιών IT και οι πάροχοι και μεσάζοντες υπηρεσιών μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των τελωνείων και των εμπόρων).
 • Ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι και υπερκατασκευαστές, όπως οι ιδιωτικοί αντιπρόσωποι του Ομίλου Volvo για λόγους διαχείρισης και ανάπτυξης της επιχειρηματικής σχέσης (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων εγγύησης) με πελάτες ή δυνητικούς πελάτες,
 • Επαγγελματικοί σύμβουλοι, όπως ασφαλιστές, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες σύμβουλοι αναφορικά με ασφαλιστικές αξιώσεις, ελέγχους και λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Αντισυμβαλλόμενοι και οι σύμβουλοί τους,  όπως επιχειρηματικές συναλλαγές και άλλα έργα ή συνεργασίες (συμπεριλαμβανομένων έργων συγχώνευσης και εξαγοράς). Ασφαλιστικές εταιρείες).
 • Πάροχοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως η αστυνομία, η πυροσβεστική, οι υπηρεσίες υγείας και η οδική βοήθεια για λόγους προστασίας των δικών σας ζωτικών συμφερόντων και των ζωτικών συμφερόντων άλλων, αναφορικά με την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

 

Κυβερνητικές αρχές:

 • Στον τομέα της επιβολής του νόμου: ρυθμιστικές αρχές και άλλα δημόσια και δικαστικά όργανα αναφορικά με νομικές υποχρεώσεις, όπως δικαστικές εντολές ή νομικές απαιτήσεις αναφοράς ή, εάν κρίνεται απαραίτητο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προστασίας των δικών σας ζωτικών συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλων.
 • Δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εξαγωγών και τα τελωνεία
 • Οι δημόσιες αρχές απαιτούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να επιτρέψουν την πρόσβαση σε περιορισμένες εγκαταστάσεις

Χρηματοοικονομικοί εταίροι και άλλοι ενδιαφερόμενοι: 

 • οργανισμοί αναφοράς πίστωσης/ αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
 • φορείς είσπραξης οφειλών
 • υπηρεσίες πρόληψης απάτης, 
 • τράπεζες και εταίροι σε κεφαλαιαγορές
 • ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικοί μεσίτες και αξιολογητές ασφαλίσεων

 

Από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και τους επαγγελματικούς συμβούλους στους οποίους γνωστοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, αναμένεται και απαιτείται να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου δεδομένων.

Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποια εταιρεία του Ομίλου Volvo η οποία βρίσκεται εντός της ΕΕ/του ΕΟΧ μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε εξωτερικούς τρίτους που βρίσκονται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, η εν λόγω εταιρεία του Ομίλου Volvo θα βεβαιωθεί ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας τα οποία παρέχουν επαρκή επίπεδα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών εγκεκριμένων από την ΕΕ ή άλλου μηχανισμού που κατά καιρούς έχει αναγνωριστεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Volvo θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Απορρήτου του Ομίλου Volvo μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Η Volvo χρησιμοποιεί κατάλληλα και εύλογα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ασφάλειας τεχνολογίας πληροφοριών και φυσικής ασφάλειας, για την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αυτά τα μέτρα είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας. Επιπλέον, τα μέτρα βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την ανάπτυξη των διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας.

Η Volvo απαιτεί από κάθε άτομο να τηρεί τις ισχύουσες πολιτικές ασφαλείας που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση των συστημάτων της. 

Η Volvo θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον υπάρχει έννομος επιχειρηματικός σκοπός για κάτι τέτοιο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της συνεκτίμησης συμβατικών περιόδων, απαιτήσεων εγγύησης και ευθύνης προϊόντων, νομικών υποχρεώσεων αναφοράς ή/και απαιτήσεων διατήρησης που απαιτούνται για αναμενόμενες διαφορές).

 

Μπορεί να έχετε το δικαίωμα, όταν προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί ιδιωτικού απορρήτου δεδομένων:

 • Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Volvo για εσάς: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε εάν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για εσάς και, εάν διατηρούμε, να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα τμήματα και τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων, καθώς και αντίγραφό τους.
 • Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (για λόγους άμεσου μάρκετινγκ και άλλους σκοπούς): αυτό το δικαίωμα σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από τη Volvo να μην επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να ζητήσετε την κατάργηση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε την κατάργηση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ακόμη και όταν αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα ήταν πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού που εξυπηρετούν.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από τη Volvo να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η παραχώρηση της συγκατάθεσής σας.
 • Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο (σε φορητή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, εύκολα χρησιμοποιήσιμη μορφή) των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε από τη Volvo να διαβιβάσει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
 • Σε περίπτωση που η από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τμήματός τους βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την εν λόγω συγκατάθεση, οπότε και η Volvo θα διακόψει τυχόν περαιτέρω δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή του σχετικού τμήματός τους (ωστόσο, αυτή η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκληση).

Λάβετε υπόψη ότι η Volvo ενδέχεται να μην είναι πάντα υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με αιτήματα διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης ή φορητότητας δεδομένων. Μπορεί να πραγματοποιείται αξιολόγηση κατά περίπτωση, βάσει των νομικών υποχρεώσεων της Volvo και της εξαίρεσης από αυτά τα δικαιώματα.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε σε εποπτική αρχή παράπονα τα οποία ενδεχομένως έχετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Volvo. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα και τον τρόπο άσκησής τους, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο ιδιωτικού απορρήτου του Ομίλου Volvo μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Η Volvo ενθαρρύνει την περιοδική επανεξέταση αυτής της Δήλωσης Απορρήτου, προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές σε αυτήν.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, όπως απαιτείται. Όταν το κάνουμε, θα σημειώσουμε στο επάνω μέρος της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου την ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω αλλαγές ή/και πότε θα τεθούν σε ισχύ.

Κατεβάστε