ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αυτή η έκδοση δημοσιεύθηκε και ισχύει από τις 13/05/2021

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από τη VOLVO τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Ακόμα, μπορείτε να προβάλλετε ένσταση κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από την VOLVO ή να ζητήσετε την μεταφορά των δεδομένων. Ωστόσο, σημειώστε ότι η VOLVO ενδέχεται κάποιες φορές να μην είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με αίτημα διαγραφής, περιορισμού, ένστασης ή μεταφοράς των δεδομένων. Η σχετική εκτίμηση θα γίνεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις νομικές υποχρεώσεις της VOLVO και τυχόν εξαίρεση από αυτά τα δικαιώματα.

Λάβετε υπόψη ότι μια αίτηση για διόρθωση που σχετίζεται με μια συνήθη αλλαγή/ενημέρωση ανθρώπινου δυναμικού, όπως για παράδειγμα η αλλαγή ονόματος/ονομάτων λόγω γάμου ή η αλλαγή της κατοικίας λόγω μετεγκατάστασης, ακολουθούν τις τυποποιημένες ρουτίνες για ενημερώσεις δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού. Πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμοστέες διαδικασίες βρίσκονται στο Κέντρο Εργαζομένων στο Violin. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού ή τον προϊστάμενό σας για υποστήριξη.

Για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο.

Μόλις συμπληρώσετε την αίτηση, μπορείτε να τη στείλετε το στο γραφείο του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του Ομίλου, είτε ταχυδρομικά ή με email. Μην παραλείψετε να επισυνάψετε τα έντυπα με τα οποία επικυρώνεται η ταυτότητά σας.

Διεύθυνση στην οποία θα αποστείλετε το αίτημά σας:

  • Email: gpo.office@volvo.com
  • Ταχυδρομικά
         -  AB Volvo
         -  Att: Γραφείο προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ομίλου, Τμήμα AA14100, VGHQ,
         -  SE-405 08 Γκέτεμποργκ, Σουηδία

Για ερωτήσεις σχετικές με την υποβολή κάποιου αιτήματος, επικοινωνήστε με το γραφείο του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του Ομίλου μέσω:

Επιλογή γλώσσας