Δήλωση Απορρήτου για επισκέπτες

 

Αυτή η έκδοση δημοσιεύθηκε και ισχύει από τις 2023/09/01

Αυτή η δήλωση παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιστασιακών και επαγγελματιών επισκεπτών στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Volvo (Volvo Group) από μια εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο Volvo (Volvo Group) ("Δήλωση Απορρήτου"). Εάν επισκέπτεστε ή έχετε επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας του Ομίλου Volvo (Volvo Group), ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης, ο όρος "Όμιλος Volvo" αναφέρεται στην AB Volvo (εκδ.) και στις οντότητες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από την AB Volvo, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των οντοτήτων που ανήκουν σε οποιουσδήποτε από τους κύριους Επιχειρηματικούς τομείς του Ομίλου Volvo (Volvo Group) (όπως μπορεί να υφίστανται κατά διαστήματα), όπως είναι τα Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, UD Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions και Volvo Energy.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει μόνο όταν μια εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο Volvo (Volvo Group) συλλέγει ή επεξεργάζεται με άλλον τρόπο προσωπικά δεδομένα για δικούς της σκοπούς (δηλαδή, όταν μια εταιρεία του Ομίλου Volvo (είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλες οντότητες) αποτελεί φορέα ελέγχου και επομένως καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας τυχόν προσωπικών δεδομένων).

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύει όταν μια εταιρεία του Ομίλου Volvo (Volvo Group) συλλέγει ή επεξεργάζεται με άλλον τρόπο προσωπικά δεδομένα εκ μέρους άλλης εταιρείας, όπως είναι ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, προμηθευτές και πελάτες του Ομίλου Volvo (Volvo Group).

Εκτός από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ορισμένα συστήματα, εφαρμογές και διαδικασίες μιας εταιρείας του Ομίλου Volvo (Volvo Group) ενδέχεται να περιέχουν τις δικές τους ειδοποιήσεις απορρήτου, οι οποίες παρέχουν πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τον τρόπο αποθήκευσης, χρήσης και μεταφοράς τους.

Επιλογή γλώσσας

Η εταιρεία του Ομίλου Volvo (Volvo Group) που επισκέπτεστε ή έχετε επισκεφτεί (παρακάτω αναφέρεται ως "Volvo") είναι ο φορέας ελέγχου των προσωπικών δεδομένων που αποκτά η Volvo από εσάς και τις άλλες πηγές που περιγράφονται παρακάτω.

"Φορέας ελέγχου" σημαίνει ότι η Volvo αποφασίζει σχετικά με το σκοπό και τα μέσα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Volvo είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου των δεδομένων.

Εάν έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Απορρήτου του Ομίλου Volvo (Volvo Group) στην ηλεκτρονική διεύθυνση gpo.office@volvo.com ή ταχυδρομικά ή μέσω τηλεφώνου στο:

AB Volvo, 

Υπ' όψη: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ

SE-405 08

Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, τα "προσωπικά δεδομένα" είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα άτομα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν ή ενδέχεται να προσδιορίζουν συγκεκριμένα άτομα. Με άλλα λόγια, είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να συνδεθούν με εσάς.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, ο όρος "διαδικασία" ή "επεξεργασία" σημαίνει οποιαδήποτε χρήση προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, αποθήκευσης, προσαρμογής, αλλαγής, μεταφοράς, διάθεσης, αποκλεισμού, διαγραφής ή καταστροφής προσωπικών δεδομένων.

Νομική βάση

Η Volvo θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με κάποια από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Επίσης, μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω.

 • Νομική υποχρέωση. Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, π.χ. για συμμόρφωση με δικαστικές εντολές και νομικές απαιτήσεις αναφοράς.

 • Έννομα συμφέροντα. Η Volvo μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομου συμφέροντος που επιδιώκει η Volvo ή κάποιος τρίτος. Γενικά θεωρείται ότι είναι προς το έννομο συμφέρον της Volvo να διαχειρίζεται τις καθημερινές της δραστηριότητες, να διασφαλίζει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της και να διατηρεί τον εσωτερικό έλεγχο. H Volvo προβαίνει σε αξιολογήσεις κατά περίπτωση, προκειμένου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της να τεκμηριώνεται βάσει έννομου συμφέροντος. Για παράδειγμα, η Volvo ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να επιτρέψει τη διαχείριση της επίσκεψής σας στον Όμιλο Volvo (Volvo Group) όπου το νόμιμο συμφέρον της Volvo είναι να διαχειρίζεται τις καθημερινές της δραστηριότητες με ασφαλή τρόπο

   

  Όπου αναφέρεται εδώ ότι η Volvo βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά της για έναν δεδομένο σκοπό επεξεργασίας, η Volvo έχει τη γνώμη ότι τα νόμιμα συμφέροντά της δεν παρακάμπτονται από τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, δεδομένης (i) της διαφάνειας που παρέχει η Volvo στη δραστηριότητα επεξεργασίας, (ii) της προσέγγισης Προστασίας Απορρήτου της Volvo βάσει του σχεδιασμού της, (iii) της τακτικής αναθεώρησης απορρήτου της Volvo και (iv) των δικαιωμάτων που έχετε σε σχέση με τη δραστηριότητα επεξεργασίας. Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την προσέγγιση κριτηρίων εξισορρόπησης, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Απορρήτου του Ομίλου Volvo (Volvo Group) μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

 • Ζωτικά συμφέροντα. Η Volvo ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για να προστατεύσει ζωτικά συμφέροντα δικά σας και άλλων, εάν η Volvo έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι αυτή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να αποτρέψει ή να μειώσει τυχόν σημαντική πιθανή βλάβη σε εσάς ή σε άλλους.

Η Volvo ενδέχεται να επεξεργαστεί τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων τα οποία, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα, μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα και για τους γενικούς σκοπούς που αναφέρονται στον Πίνακα 1 παρακάτω.

Η Volvo δεν θα επεξεργάζεται απαραίτητα όλα τα δεδομένα που αναφέρονται παρακάτω σχετικά με εσάς και ορισμένοι από τους σκοπούς επεξεργασίας θα αλληλοεπικαλύπτονται και ενδέχεται να υπάρχουν διάφοροι σκοποί που δικαιολογούν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από μέρους μας.

Πίνακας 1 – Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Σκοποί επεξεργασίας

Νομική βάση επεξεργασίας

 

Δεδομένα επικοινωνίας, όπως όνομα, τίτλος, τόπος εργασίας, διεύθυνση e-mail, αριθμός διαβατηρίου, ταυτότητα οδηγού, διατροφικές προτιμήσεις και μεγέθη ρούχων

 

 • Δυνατότητα εγγραφής επισκεπτών στα συστήματα εγγραφής επισκεπτών της Volvo

 • Γενική διαχείριση επισκέψεων 

 • Δυνατότητα κρατήσεων ταξιδιών και ξενοδοχείων

 

 

 •    Έννομο συμφέρον (για τη διαχείριση επισκέψεων σε εγκαταστάσεις της Volvo)

 

 

Δεδομένα χρόνου, όπως η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης

 

 • Δυνατότητα εγγραφής του χρόνου των επισκέψεων

 

 

 

 • Έννομο συμφέρον (για τη διαχείριση επισκέψεων σε εγκαταστάσεις της Volvo)

 

 

Δεδομένα λεπτομερειών οχήματος, όπως ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που δηλώνετε κατά την εγγραφή

 

 • Δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης του επισκέπτη στις εγκαταστάσεις της Volvo

 • Δυνατότητα αναγνώρισης και επαλήθευσης των επισκεπτών

 

 

 •    Έννομο συμφέρον (για τη διαχείριση επισκέψεων σε εγκαταστάσεις της Volvo)

 

 

Δεδομένα ασφαλείας, όπως κάρτες πρόσβασης, δικαιώματα πρόσβασης και χρήση καρτών πρόσβασης και δικαιώματα πρόσβασης που σας έχουν δοθεί. Αριθμός διαβατηρίου, Δίπλωμα οδηγού, Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

 •   Δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης του επισκέπτη στις εγκαταστάσεις της Volvo

 •   Δυνατότητα αναγνώρισης και επαλήθευσης των επισκεπτών

 

 

 •   Έννομο συμφέρον (για τη δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της Volvo)
 • Νομική υποχρέωση

 

Δεδομένα σχετικά με IT, όπως αναγνωριστικό χρήστη, κωδικοί πρόσβασης και στοιχεία σύνδεσης για την από μέρους σας χρήση των δημόσιων δικτύων της Volvo (κατά περίπτωση)

 

 

 •   Δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσια δίκτυα internet της Volvo

 

 

 • Έννομο συμφέρον (για τη διαχείριση του ελέγχου δημόσιας πρόσβασης στο internet, της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο γενικότερα)

 

Υλικό εικόνας, όπως υλικό βίντεο που καταγράφεται σε σύστημα κλειστού τηλεοπτικού κυκλώματος εταιρείας του Ομίλου Volvo ("CCTV") το οποίο βρίσκεται στις σχετικές εγκαταστάσεις της εταιρείας του Ομίλου Volvo (Volvo Group) ή σε άλλα συστήματα βίντεο και σε συστήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια/παρακολούθηση, είτε σε εγκαταστάσεις του Ομίλου Volvo (Volvo Group) είτε σε άλλες εγκαταστάσεις, όπου έχουμε έννομο σκοπό για την προβολή / πρόσβαση

 

 •  Διαχείριση ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Volvo (Volvo Group)
 • Ανάπτυξη ή/και βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας

 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

 

 

 

 •   Έννομο συμφέρον (για διατήρηση της ασφάλειας και της προστασίας, αποτροπή απάτης ή κλοπής και (κατά περίπτωση) για βοήθεια με την κανονιστική συμμόρφωση)

 

Μεμονωμένα δεδομένα, όπως διατροφικές προτιμήσε

 •  Δυνατότητα παροχής γευμάτων κατά τις επισκέψεις 

 

 

 

 •  Έννομο συμφέρον (για τη διαχείριση γευμάτων σε εγκαταστάσεις της Volvo)

 

 

 

Συγκεκριμένα για την παρακολούθηση CCTV

Η Volvo μπορεί να χρησιμοποιεί παρακολούθηση CCTV (όπως ορίζεται παραπάνω) όταν επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η παρακολούθηση CCTV χρησιμοποιείται γενικά για τον έλεγχο και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της Volvo. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες και τις διαδικασίες υγείας και ασφάλειας και για γενικούς σκοπούς βελτίωσης της παραγωγής. Οι εικόνες και οι εγγραφές CCTV αποθηκεύονται με ασφάλεια και είναι προσβάσιμες μόνο με βάση την ανάγκη για γνώση (για παράδειγμα, για τη διερεύνηση κάποιου περιστατικού).

ΗΗ Volvo θα αποκτήσει τα προσωπικά δεδομένα από εσάς ή από το άτομο με το οποίο μας επισκέπτεστε, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να καταχωρίσουν τα ονόματα των ατόμων που τους συνοδεύουν. Επιπλέον, εάν επισκέπτεστε κάποιον υπάλληλο της Volvo, το συγκεκριμένο άτομο μπορεί να παράσχει προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς στην υποδοχή για σκοπούς εγγραφής. Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να ανακτηθούν από μια εταιρεία της αγοράς όπου ο εκπρόσωπος της Volvo δεν είναι παρών, αλλά έχει ενημερώσει, για παράδειγμα, το Εκθεσιακό κέντρο σχετικά με πελάτες που θα επισκεφθούν, για παράδειγμα, εκθεσιακά κέντρα.

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται, επίσης, να δημιουργηθούν αυτόματα από το σύστημα IT και τα συστήματα CCTV της Volvo, όπως πληροφορίες καταγραφής ή/και υλικό εικόνας.

Η απόφασή σας να παράσχετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στη Volvo είναι εθελοντική. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, όλοι οι επισκέπτες πρέπει να εγγράφονται αναφορικά με τις επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Volvo (Volvo Group). Εάν δεν επιθυμείτε να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα αναφορικά με μια επίσκεψη, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παραχωρήσουμε πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Volvo Group.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Volvo (Volvo Group) και σε ορισμένες κατηγορίες τρίτων (όπως αναλύεται παρακάτω), οι οποίες ενδέχεται να αφορούν τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλες χώρες.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων εντός του Ομίλου Volvo (Volvo Group)

Ο Όμιλος Volvo (Volvo Group) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με γραφεία και δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο και τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν ή να είναι προσβάσιμα διεθνώς στο σύνολο της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου Volvo (Volvo Group), καθώς και μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων και συνδεδεμένων εταιρειών του.

Τυχόν μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Volvo Group (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών από το εσωτερικό της ΕΕ/του ΕΟΧ σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ) θα διέπονται από μια διεταιρική συμφωνία που βασίζεται σε Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες εγκεκριμένες από την ΕΕ ή σε άλλους μηχανισμούς που κατά καιρούς έχουν αναγνωριστεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Μια τέτοια συμφωνία αντικατοπτρίζει τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ). Η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας σημαίνει ότι όλες οι οντότητες του Ομίλου Volvo (Volvo Group) πρέπει να συμμορφώνονται με τους ίδιους εσωτερικούς κανόνες. Επίσης, σημαίνει ότι τα δικαιώματά σας παραμένουν τα ίδια ανεξάρτητα από την επεξεργασία των δεδομένων σας από τον Όμιλο Volvo (Volvo Group).

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους εκτός του Ομίλου Volvo (Volvo Group)

Εκτός από την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου Volvo (Volvo Group) όπως αναφέρεται παραπάνω, η Volvo μπορεί επίσης να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες κατηγορίες τρίτων, όπως είναι οι:

 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες, όπως οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών του Ομίλου Volvo (Volvo Group) όσον αφορά την από μέρους τους παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στον Όμιλο Volvo (Volvo Group), π.χ. οι πάροχοι υπηρεσιών IT.

 • Επαγγελματικοί σύμβουλοι, όπως ασφαλιστές, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες σύμβουλοι αναφορικά με ασφαλιστικές αξιώσεις, ελέγχους και λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Πάροχοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως η αστυνομία, η πυροσβεστική, οι υπηρεσίες υγείας και η οδική βοήθεια για λόγους προστασίας των δικών σας ζωτικών συμφερόντων και των ζωτικών συμφερόντων άλλων, αναφορικά με την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Αρχές επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές και άλλα δημόσια και δικαστικά όργανα αναφορικά με νομικές υποχρεώσεις, όπως δικαστικές εντολές ή νομικές απαιτήσεις αναφοράς ή, εάν κρίνεται απαραίτητο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προστασίας των δικών σας ζωτικών συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων άλλων.

Από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και τους επαγγελματικούς συμβούλους στους οποίους γνωστοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, αναμένεται και απαιτείται να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου δεδομένων.

Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποια εταιρεία του Ομίλου Volvo (Volvo Group) η οποία βρίσκεται εντός της ΕΕ/του ΕΟΧ μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε εξωτερικούς τρίτους συνεργάτες που βρίσκονται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, η εν λόγω εταιρεία του Ομίλου Volvo (Volvo Group) θα βεβαιωθεί ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας τα οποία παρέχουν επαρκή επίπεδα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών εγκεκριμένων από την ΕΕ ή άλλου μηχανισμού που κατά καιρούς έχει αναγνωριστεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Volvo θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο απορρήτου του Ομίλου Volvo (Volvo Group) μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Η Volvo χρησιμοποιεί κατάλληλα και εύλογα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ασφάλειας τεχνολογίας πληροφοριών και φυσικής ασφάλειας, για την επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αυτά τα μέτρα είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας. Επιπλέον, τα μέτρα βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την ανάπτυξη των διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας.

Η Volvo απαιτεί από κάθε άτομο να τηρεί τις ισχύουσες πολιτικές ασφαλείας που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση των συστημάτων της.

Η Volvo συνήθως επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για μέγιστη περίοδο δύο (2) ετών μετά την επίσκεψή σας. Μετά από αυτήν την περίοδο, η Volvo θα επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις τοπικές νομικές υποχρεώσεις ή για την ικανοποίηση τυχόν νομικών απαιτήσεων σε περίπτωση πραγματικής, απειλούμενης ή αναμενόμενης διαφωνίας ή αξίωσης.

Μπορεί να έχετε το δικαίωμα, όταν προβλέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου δεδομένων:

 • Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Volvo για εσάς: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε εάν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για εσάς και, εάν διατηρούμε, να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα τμήματα και τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων, καθώς και αντίγραφό τους.
 • Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από τη Volvo να μην επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Να ζητήσετε την κατάργηση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε την κατάργηση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ακόμη και όταν αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα ήταν πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού που εξυπηρετούν.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από τη Volvo να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η παραχώρηση της συγκατάθεσής σας.
 • Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων: αυτό το δικαίωμα σάς δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο (σε φορητή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, εύκολα χρησιμοποιήσιμη μορφή) των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε από τη Volvo να διαβιβάσει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
 • Σε περίπτωση που η από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τμήματός τους βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την εν λόγω συγκατάθεση, οπότε και η Volvo θα διακόψει τυχόν περαιτέρω δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή του σχετικού τμήματός τους (ωστόσο, αυτή η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων πριν από την ανάκληση).

Λάβετε υπόψη ότι η Volvo ενδέχεται να μην είναι πάντα υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με αιτήματα διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης ή φορητότητας δεδομένων. Μπορεί να πραγματοποιείται αξιολόγηση κατά περίπτωση, βάσει των νομικών υποχρεώσεων της Volvo και της εξαίρεσης από αυτά τα δικαιώματα.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε σε εποπτική αρχή παράπονα τα οποία ενδεχομένως έχετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Volvo. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα και τον τρόπο άσκησής τους, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Απορρήτου του Ομίλου Volvo (Volvo Group) μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Η Volvo ενθαρρύνει την περιοδική επανεξέταση αυτής της Δήλωσης Απορρήτου, προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές σε αυτήν.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, όπως απαιτείται. Όταν το κάνουμε, θα σημειώσουμε στο επάνω μέρος της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου την ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω αλλαγές ή/και πότε θα τεθούν σε ισχύ.

Κατεβάστε

ΕΠΙΣΚΈΠΤΗΣ Format PDF Size 201 KB