Klientu pārstāvjiem paredzēts paziņojums par konfidencialitāti

 

Šī versija tika publicēta un ir derīga no 13.5.2021.

 

Šajā paziņojumā (turpmāk tekstā — “Paziņojums par konfidencialitāti”) ir sniegta informācija par to, kā Volvo Group apstrādā personas datus. Ja esat vai esat bijis fiziska persona vai uzņēmuma darbinieks, kurš ir iegādājies vai nomājis Volvo Group uzņēmuma piedāvāto produktu vai pakalpojumu, mēs varam apstrādāt personas datus par jums.
 

Šajā paziņojumā “Volvo Group” apzīmē AB Volvo (publ.) un struktūrvienības, ko tieši vai netieši kontrolē AB Volvo, tostarp (bet ne tikai) struktūrvienības, kas pieder kādai no Volvo Group galvenajām uzņēmējdarbības jomām un Truck Divisions (kas var pastāvēt laika gaitā) (piemēram, Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions un Volvo Energy.
 

Šis Paziņojums par konfidencialitāti attiecas tikai uz gadījumiem, kad Volvo Group vāc vai citādi apstrādā personas datus Volvo Group mērķiem (t. i., kad Volvo Group (vai nu viens pats, vai kopīgi ar citām struktūrvienībām) ir datu pārzinis, un tāpēc tas nosaka mērķus un veidu, kādā visi personas dati tiek apstrādāti).
 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz personas datu apstrādi saistībā ar transportlīdzekli neattiecas šis Paziņojums par konfidencialitāti, bet gan operatoriem un vadītājiem paredzētais paziņojums par konfidencialitāti.
 

Šis Paziņojums par konfidencialitāti neattiecas uz gadījumiem, kad Volvo Group vāc vai citādi apstrādā personas datus cita uzņēmuma, piemēram, Volvo Group neatkarīgo izplatītāju, importētāju, piegādātāju un klientu, vārdā.
 

Papildus šim Paziņojumam par konfidencialitāti dažās Volvo Group sistēmās, lietojumprogrammās un procesos var būt iekļauti to paziņojumi par konfidencialitāti, kas sniedz papildinformāciju par to, kādi konkrēti personas dati tiek vākti un kā tie tiek glabāti, izmantoti un pārsūtīti.

 

Atlasīt valodu

Volvo Group uzņēmums, no kura jūs vai sava vai darba devēja vārdā pērkat vai esat nopircis vai īrējat vai esat īrējis produktu vai pakalpojumu (turpmāk tekstā — “Volvo”), ir to personas datu pārzinis, ko Volvo iegūst no jums un citiem tālāk minētajiem avotiem.

“Datu pārzinis” nozīmē, ka tieši Volvo izlemj par jūsu personas datu apstrādes mērķi un līdzekļiem. Volvo ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem.  

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar Volvo Group konfidencialitātes speciālistu, rakstot uz gpo.office@volvo.com vai sazinoties pa pastu vai pa tālruni:

AB Volvo,
adrese: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Zviedrija 
+46 (0)31 66 00 00

Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti “personas dati” ir jebkura informācija par konkrētu personu vai tāda informācija, kas identificē vai var identificēt konkrētu personu. Citiem vārdiem sakot, tā ir jebkāda informācija, kuru var saistīt ar jums.  

Šajā Paziņojumā par konfidencialitāti jēdziens “process” vai “apstrāde” nozīmē jebkādu personas datu izmantošanu, ieskaitot (bet ne tikai) to vākšanu, reģistrēšanu, kārtošanu, glabāšanu, pielāgošanu, pārveidošanu, pārsūtīšanu, publiskošanu, bloķēšanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.

Tiesiskais pamats

Volvo var apstrādāt jūsu personas datus, pamatojoties uz vienu vai vairākiem tālāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem. Skatiet arī sīkāku informāciju tālāk.

 • Līgumsaistības Volvo var apstrādāt jūsu datus, ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumsaistības pret jums, piemēram, lai izpildītu pasūtījuma vai pakalpojuma līguma noteikumus un vienošanos, ko parakstījāt jūs vai jūsu darba devējs.
 • Juridiskais pienākums. Volvo var apstrādāt jūsu personas datus, ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, piemēram, lai izpildītu tiesas rīkojumus un likumīgas ziņošanas prasības.
 • Likumīgās intereses. Volvo var apstrādāt jūsu personas datus, ja šāda apstrāde ir nepieciešama Volvo vai trešās personas likumīgo interešu mērķiem. Parasti tiek uzskatīts, ka Volvo likumīgās interesēs ir pārvaldīt ikdienas darbības, tostarp pārvaldīt attiecības ar klientiem, bet arī turpmāk attīstīt piedāvātos produktus un pakalpojumus (vai nu uzņēmumā, vai kopā ar trešām pusēm), tostarp jaunus novatoriskus produktus un pakalpojumus. 

  Ja šeit ir norādīts, ka Volvo noteiktā apstrādes nolūkā paļaujas uz savām likumīgajām interesēm, Volvo uzskata, ka tā likumīgās intereses nav aizskārušas jūsu intereses, tiesības vai brīvību, garantējot (i) pārredzamību, ko Volvo sniedz apstrādes procesam, (ii) Volvo konfidencialitāti, kas atbilstīgi pielāgota, (iii) Volvo regulāru konfidencialitātes pārskatīšanu un (iv) jūsu tiesības, kādas jums ir apstrādes procesā. Ja vēlaties iegūt papildinformāciju par šo līdzsvaroto testa pieeju, lūdzu, sazinieties ar Volvo Group konfidencialitātes speciālistu, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.
 • Būtiskās intereses. Volvo var apstrādāt jūsu personas datus, lai aizsargātu jūsu un citu personu būtiskās intereses, ja Volvo ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka šāda jūsu personas datu apstrāde var novērst vai mazināt jebkādu būtisku iespējamo kaitējumu jums vai citiem.
 • Piekrišana. Izņēmuma gadījumos vai, ja nevar piemērot citu tiesisku pamatu, Volvo var lūgt jūsu tiešu piekrišanu noteiktu personas datu apstrādei. Šāda piekrišana ir jūsu izvēle un ir pilnībā brīvprātīga.

Volvo var apstrādāt šādas datu kategorijas, kas pašas par sevi vai kopā ar citiem datiem var būt personas dati, un veikt šādu apstrādi vispārīgiem mērķiem, kas norādīti 1. tabulā tālāk.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tālāk esošais saraksts ir tikai piemēru saraksts, kas nav paredzēts kā pilnīgs saraksts, un Volvo ne vienmēr apstrādās visus tālāk norādītos datus par jums, un daži apstrādes mērķi pārklāsies, un var būt vairāki mērķi, kas attaisno to, kāpēc mēs izmantojam personas datus.

1. tabula. Apstrādes kategorijas, mērķis un tiesiskais pamats

Personas datu kategorijas

Apstrādes mērķi

Apstrādes tiesiskais pamats

Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs

 

 

 • · Iespēja atjaunināt klientu pārstāvju reģistru Volvo CRM sistēmās
 • · Iespēja sniegt produktus un pakalpojumus
 •  Iespēja atsaukt un apstrādāt ar produktiem saistītās pretenzijas (piemēram, prasības par garantiju un pretenzijas par produktiem)
 • Iespēja reklamēt un realizēt mārketingu (piemēram, biļetenu, informatīvā materiāla un akciju un reklāmas materiālu nodrošināšana, ielūgumi uz pasākumiem utt.)

 

 • Iespēja veikt klientu aptaujas (piemēram, tirgotāju apmierinātības aptaujas, produktu kvalitātes aptaujas un procesu uzlabošanas aptaujas) 

 

 •  Iespēja nodrošināt produktiem specifisku atklātu pirmkodu informāciju, izmantojot apstiprinātus Volvo procesus
 •    Līgumsaistības (pārvaldīt produktu un pakalpojumu sniegšanu un garantijas prasības)
 •   Juridiskais pienākums (pārvaldīt produktu atsaukšanu un ar produktiem saistītās pretenzijas)
 •   Likumīgā interese (pārvaldīt attiecības ar klientiem)
 •    Likumīgā interese (pārvaldīt klientu informācijas pieprasījumus)

 

 

Organizācijas dati, piemēram, uzņēmuma nosaukums, amats, darba vieta un valsts

 

 

 •  Iespēja atjaunināt klientu pārstāvju reģistru Volvo CRM sistēmās

 

 

 •    Likumīgā interese (pārvaldīt attiecības ar klientiem)

 

 

Individuālie dati, piemēram, vēlamā valoda, fotoattēls, apģērba izmērs un iecienītākais ēdiens

 

 •   Iespēja sazināties un realizēt mārketingu vēlamajā valodā

 

 •   Iespēja nodrošināt personalizētus pakalpojumus (piemēram, pareizā izmēra preces)

 

 •   Likumīgā interese (pārvaldīt attiecības ar klientiem)

 

 •    Piekrišana (ja tiek uzskatīts par nepieciešamu, lai pārvaldītu attiecības ar klientiem)

 

 

 

Ar IT saistīti dati, piemēram, lietotāja ID, paroles, pieteikšanās dati, kā arī dati un žurnāli par Volvo IT aprīkojuma, lietojumprogrammas vai pakalpojumu izmantošanu

 

 

 •   Iespēja izmantot Volvo klientu lietojumprogrammas un sistēmas

 

 

 

 •   Līgumsaistības (snieg pakalpojumus, par kuriem noslēgta vienošanās)

 

 •    Likumīgā interese (pārvaldīt klientu lietotāju piekļuvi, datu aizsardzību un kiberdrošību kopumā)

 


Ar transportlīdzekli saistītie unikālie identifikatori
, piemēram, transportlīdzekļa ID (ieskaitot VIN un šasijas ID)

 

 

 •  Iespēja nodrošināt produktiem specifisku atklātu pirmkodu informāciju, izmantojot apstiprinātus Volvo procesus

 

 

 •   Likumīgā interese (pārvaldīt klientu informācijas pieprasījumus)

 

 

Ražošanas/remonta/servisa dati, piemēram, darbību (tostarp garantijas prasību) uzskaite un reģistrācija, kuras veicāt saistībā ar produktu ražošanu, apkopi, remontu vai servisu

 

 

 •   Iespēja risināt ar Volvo produktiem saistītus kvalitātes jautājumus, kas ietver ar transportlīdzekli/produktu saistītus datus vai transportlīdzekļa/produkta ģenerētos datus, kad esat izmantojis Volvo piederošo produktu

 

 •   Iespēja apstrādāt garantijas prasības un produktu atbildības jautājumus

 

 

 •    Līgumsaistības (pārvaldīt garantijas prasības un servisa un remonta saistības)

 

 •    Juridiskais pienākums (pārvaldīt produktu atsaukšanu un produktu atbildības jautājumus)

 

 

Attēlu materiāls, piemēram, videomateriāli, kas tiek ierakstīti Volvo Group uzņēmuma videonovērošanas kameru sistēmā (“CCTV”), kas uzstādīta attiecīgajās Volvo Group uzņēmuma telpās, vai citās video un ar to saistītās drošības/uzraudzības sistēmās neatkarīgi no tā, vai tās atrodas Volvo Group telpās, bet kuru apskatei/piekļuvei mums ir tiesisks mērķis

 

 

 •   Drošības pārvaldība Volvo Group telpās

 

 

 •    Likumīgā interese (uzturēt drošību, novērst krāpšanu vai zādzības un (ja piemērojams) palīdzēt normatīvo aktu ievērošanā)


Finanšu dati,
piemēram, kredīta vai maksājuma informācija un bankas konta informācija

 

 

 •   Iespēja samaksāt par produktiem un pakalpojumiem

 

 •    Līgumsaistības (pārvaldīt maksājumus, par kuriem noslēgta vienošanās)

 

 

 

Līguma dati, piemēram, pirkuma pasūtījumi, līgumi un citi līgumi starp jums un Volvo

 

 •   Iespēja sniegt līgumu pārvaldības pakalpojumus

 

 •    Līgumsaistības (pārvaldīt līgumsaistības, piemēram, produktu un pakalpojumu nodrošināšanu)

 

 

 

Īpaši par konkrētām personas datu kategorijām

Īpaši tiek norādīts, ka dažus veselības un darba drošības datu aspektus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem var uzskatīt par īpašām personas datu kategorijām, un tos apstrādā ar īpašu piesardzību, un tiem ir vajadzīgi papildu aizsardzības pasākumi. Īpašu kategoriju personas datus Volvo apstrādās tikai tad, ja Volvo ir juridisks pienākums vai likumīga uzņēmējdarbības nepieciešamība apstrādāt šādus datus (ieskaitot (bet ne tikai) ar piesardzīgu praksi, lai palīdzētu pārvaldīt plaši izplatītas veselības ārkārtas situācijas). Šādos gadījumos mēs jūs informēsim un (ja likums to pieprasa) lūgsim jūsu skaidru piekrišanu šādu datu apstrādei. Jums jāsaprot, ka, noslēdzot līgumu ar mums, jums nav jāpiekrīt visiem mūsu pieprasījumiem par piekrišanu.

Īpaši par videonovērošanu

Volvo var izmantot videonovērošanas kameru sistēmu (kā definēts iepriekš), ja to atļauj likums. Videonovērošanas kameru sistēmu parasti izmanto, lai kontrolētu un novērstu nesankcionētu piekļuvi Volvo telpām un aprīkojumam, tomēr dažās valstīs to var izmantot arī nolūkā nodrošināt atbilstību veselības un darba drošības vadlīnijām un procedūrām un vispārējiem ražošanas uzlabošanas mērķiem. Videonovērošanas kameru sistēmas attēli un ieraksti tiek droši uzglabāti, un tiem var piekļūt tikai pēc pieprasījuma (piemēram, lai izmeklētu incidentu).

Īpaši par automatizētu lēmumu pieņemšanu

Volvo regulāri un sistemātiski neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu, radot juridiskas sekas attiecībā uz personām vai kam būtu tikpat nozīmīga ietekme. Ja jūs mijiedarbojaties ar Volvo uzņēmumu, kas veic šādu automatizētu lēmumu pieņemšanu, jums jāsaņem īpašs paziņojums, kurā izklāstīta informācija par automatizēto lēmumu pieņemšanu. 

Volvo galvenokārt iegūs jūsu personas datus no jums, jūsu darba devēja vai trešām pusēm, ar kurām mēs sadarbojamies. Šādu trešo pušu pienākums ir pārliecināties, ka tām ir tiesības izmantot un kopīgot jūsu datus ar citiem, pirms kopīgot ar mums.

Daži personas dati, iespējams, tiek automātiski ģenerēti arī no Volvo IT sistēmas vai līdzvērtīgas sistēmas, piemēram, izveidojot lietotāja ID Volvo sistēmās.

Izņemot noteiktu informāciju, kas nepieciešama saskaņā ar likumu, jūsu lēmums sniegt jebkādus personas datus uzņēmumam Volvo ir brīvprātīgs.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka Volvo ir nepieciešams apstrādāt noteiktus personas datus, lai mijiedarbotos ar saviem klientiem uzņēmējdarbības nolūkos. Personas datu nesniegšana var kavēt tādu produktu un pakalpojumu apstrādi un piegādi, kurus jūs vai jūsu darba devējs varētu sagaidīt no Volvo. 

Jūsu personas dati var tikt koplietoti ar citiem Volvo Group uzņēmumiem un noteiktām trešo pušu kategorijām (kā sīkāk aprakstīts tālāk), kas var ietvert jūsu personas datu pārsūtīšanu uz citām valstīm.

Personas datu koplietošana Volvo Group ietvaros

Volvo Group ir globāla organizācija, kurai ir biroji un kura praktizē uzņēmējdarbību visā pasaulē, un jūsu personas dati var tikt pārsūtīti vai būt pieejami starptautiski visā Volvo Group, kā arī starp dažādām organizācijas struktūrvienībā un saistītajām filiālēm. Jebkuru jūsu personas datu pārsūtīšanu citiem Volvo Group uzņēmumiem (ieskaitot pārsūtīšanu no ES/EEZ uz valstīm ārpus ES/EEZ) regulēs starpuzņēmumu līgums, kas balstīts uz ES apstiprinātām standarta līguma klauzulām vai citiem mehānismiem, kurus laiku pa laikam atzīs vai apstiprina attiecīgās iestādes. Šāds līgums atspoguļo standartus, kas ietverti Eiropas datu aizsardzības tiesību aktos (tostarp ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā). Šī līguma noslēgšana nozīmē, ka visām Volvo Group struktūrvienībām ir jāievēro vieni un tie paši iekšējie noteikumi. Tas arī nozīmē, ka jūsu tiesības paliek nemainīgas neatkarīgi no vietas, kur Volvo Group apstrādā jūsu datus.

Personas datu kopīgošana ar trešām pusēm ārpus Volvo Group

Papildus personas datu koplietošanai starp Volvo Group uzņēmumiem, kā noteikts iepriekš, Volvo var arī koplietot jūsu personas datus ar noteiktām trešo pušu kategorijām, tostarp tālāk norādītajām.

 • Biznesa partneri,piemēram, Volvo Group piegādātāji un pakalpojumu sniedzēji saistībā ar produktu un pakalpojumu sniegšanu Volvo Group organizācijai, piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji.
 • Neatkarīgi izplatītāji, piemēram, Volvo Group privātie izplatītāji ar mērķi pārvaldīt un attīstīt biznesa attiecības ar klientu vai klienta vadību
 • Profesionāli konsultanti, piemēram, apdrošinātāji, juristi un citi profesionāli konsultanti saistībā ar apdrošināšanas atlīdzībām, revīzijām un konsultāciju pakalpojumu saņemšanu
 • Darījumu partneri un viņu konsultanti, piemēram, saistībā ar biznesa darījumiem un citiem projektiem vai sadarbību (ieskaitot apvienošanās un pārņemšanas projektus).
 • Neatliekamās palīdzības dienesti, piemēram, policija, ugunsdzēsēji, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un palīdzība uz ceļa, lai aizsargātu jūsu un citu cilvēku svarīgās intereses, piemēram, saistībā ar neatliekamo palīdzību.
 • Tiesībsargājošās iestādes, uzraudzības iestādes un citas valsts un tiesu iestādes saistībā ar juridiskām saistībām, piemēram, tiesas rīkojumiem vai juridiskām ziņošanas prasībām, vai, ja tiek uzskatītas par nepieciešamu izņēmuma gadījumos, lai aizsargātu jūsu vai citu cilvēku būtiskās intereses.

Paredzams, ka jebkuri trešo pušu pakalpojumu sniedzēji un profesionāli konsultanti, kuriem tiek atklāti jūsu personas dati, aizsargās jūsu personas datu konfidencialitāti un drošību, un viņi drīkst izmantot jūsu personas datus tikai saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem.

Turklāt, ja kāds Volvo Group uzņēmums, kas atrodas ES/EEZ, pārsūta personas datus ārējām trešām pusēm, kas atrodas ārpus ES/EEZ, attiecīgais Volvo Group uzņēmums pārliecinās, ka ir piemēroti drošības pasākumi, kas garantē atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni, kā to prasa piemērojamie datu aizsardzības likumi (tostarp ES Vispārīgā datu aizsardzības regula). Piemēram, tas var ietvert ES apstiprinātu standarta līguma klauzulu vai cita veida mehānismu izmantošanu, ko attiecīgās iestādes laiku pa laikam ir atzinušas vai apstiprinājušas.

Ja jums ir jautājumi par to, kā Volvo koplietos jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar VOLVO Group konfidencialitātes speciālistu, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju

Lai pienācīgi aizsargātu personas datus, Volvo izmanto piemērotus un pamatotus juridiskos, tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, tostarp informācijas tehnoloģiju un fiziskās drošības pasākumus.

Šie pasākumi ir piemēroti riskiem, ko rada personas datu apstrāde, un personas datu jutīgumam, un tajos tiek ņemtas vērā piemērojamo vietējo tiesību aktu prasības. Turklāt pasākumi tiek nepārtraukti uzlaboti atbilstoši pieejamo drošības produktu un pakalpojumu attīstībai.

Volvo pieprasa visām personām, lietojot Volvo sistēmas, ievērot piemērojamo drošības politiku, kas saistīta ar personas datiem. 

Volvo glabās jūsu personas datus, kamēr tam ir likumīgs uzņēmējdarbības mērķis (ieskaitot (bet ne tikai) līguma periodu, garantijas un produktu atbildības prasību, juridisko ziņošanas pienākumu un/vai paredzamo strīdu novēršanas prasību ievērošanu).

Jums var būt tālāk norādītās tiesības, ja to paredz piemērojamie datu aizsardzības likumi un noteikumi.

 • Pieprasīt piekļuvi personas datiem par jums: šīs tiesības dod jums tiesības zināt, vai mums ir personas dati par jums, un, ja mūsu rīcībā tādi ir, iegūt informāciju par konkrētām personas datu daļām un kategorijām un to kopiju.
 • Pieprasīt savu personas datu labošanu: šīs tiesības dod jums iespēju labot jūsu personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
 • Iebilst pret jūsu personas datu apstrādi (tiešā mārketinga un citiem mērķiem): šīs tiesības dod jums iespēju pieprasīt, lai Volvo vairs neapstrādātu jūsu personas datus.
 • Pieprasīt savu personas datu dzēšanu: šīs tiesības dod jums iespēju pieprasīt savu personas datu dzēšanu, tostarp gadījumos, kad šādi personas dati vairs nebūtu vajadzīgi mērķu sasniegšanai.
 • Pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi: šīs tiesības dod jums iespēju pieprasīt, lai Volvo apstrādātu jūsu personas datus tikai ierobežotos apstākļos, tostarp ar jūsu piekrišanu.
 • Pieprasīt savu personas datu nodošanu tālāk: šīs tiesības dod jums iespēju saņemt savu personas datu kopiju (pārnēsājamā un, ja tas ir tehniski iespējams, viegli izmantojamā formātā), vai pieprasīt Volvo pārsūtīt šādus personas datus citam datu pārzinim.
 • Ja mūsu veiktā personas datu vai to daļas apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, tādā gadījumā Volvo pārtrauks jebkādas turpmākas jūsu personas datu vai to attiecīgās daļas apstrādes darbības (tomēr šāda atsaukšana neietekmēs datu apstrādes darbību likumību pirms atsaukšanas).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Volvo ne vienmēr var būt pienākums izpildīt dzēšanas, ierobežošanas, iebilšanas vai datu nodošanas tālāk pieprasījumu. Novērtējumu var veikt katrā gadījumā atsevišķi, pamatojoties uz Volvo juridiskajiem pienākumiem un izņēmumu attiecībā uz šādām tiesībām.

Tāpat jums ir tiesības iesniegt jebkādas sūdzības uzraudzības iestādei par to, kā Volvo veic jūsu personas datu apstrādi. Lai iegūtu papildinformāciju par šīm tiesībām un to izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar Volvo Group konfidencialitātes speciālistu, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Volvo mudina periodiski pārskatīt šo Paziņojumu par konfidencialitāti, lai būtu informēts par visām tajā veiktajām izmaiņām.

Mēs paturam tiesības vajadzības gadījumā grozīt šo Paziņojumu par konfidencialitāti. Kad mēs to izdarīsim, šī Paziņojuma par konfidencialitāti augšdaļā tiks atzīmēts datums, kad šādas izmaiņas tiek veiktas un/vai kad tās stājas spēkā.