Privacyverklaring voor kandidaten
 

Deze versie is gepubliceerd en is geldig vanaf 2023/09/01

Deze verklaring bevat informatie over de verwerking door de Volvo Group van persoonsgegevens van personen die solliciteren op openstaande functies binnen de Volvo Group ('Privacyverklaring'). Als u solliciteert of heeft gesolliciteerd naar een functie bij een bedrijf van de Volvo Group, kunnen we persoonsgegevens over u verwerken.

Ten behoeve van deze verklaring betekent de 'Volvo Group' AB Volvo (publ.) en entiteiten die direct of indirect worden gecontroleerd door AB Volvo inclusief maar niet beperkt tot de entiteiten die behoren tot een van de belangrijkste bedrijfsgebieden en truckafdelingen van de Volvo Group (zoals die van tijd tot tijd bestaan) zoals Volvo Trucks, Volvo Bus, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions en Volvo Energy.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing wanneer de Volvo Group persoonsgegevens verzamelt of anderszins verwerkt voor de doeleinden van de Volvo Group (dat wil zeggen wanneer de Volvo Group (alleen of samen met andere entiteiten) een verwerkingsverantwoordelijke is en daarom bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt).

Als Volvo een arbeidsovereenkomst met u aangaat, valt onze verwerking van uw persoonsgegevens onder de Privacyverklaring voor medewerkers van de Volvo Group, [link].

Deze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer Volvo Group persoonsgegevens verzamelt of anderszins verwerkt namens een ander bedrijf, zoals de onafhankelijke dealers, importeurs, leveranciers en klanten van de Volvo Group.

Deze verklaring is van toepassing bij afwezigheid van andere privacyverklaringen die beschikbaar zijn op andere websites van de Volvo Group. Naast deze privacyverklaring kunnen sommige systemen, toepassingen en processen van de Volvo Group en toepasselijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van de Volvo Group ook eigen privacyverklaringen hebben, die aanvullende details geven over welke specifieke persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze worden opgeslagen, gebruikt en doorgegeven.

 

Selecteer taal

Het bedrijf van de Volvo Group waar u naar een functie heeft gesolliciteerd (hierna 'Volvo' genoemd) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die Volvo van u verkrijgt en voor de andere bronnen die hieronder worden beschreven.

'Verwerkingsverantwoordelijke' betekent dat Volvo bepaalt met welk doeleinde en welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Volvo is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy.

Als u vragen heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Volvo Group Privacy Officer op gpo.office@volvo.com of per post of telefoon op:

 

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, afdeling AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Zweden 
+46 (0) 31 66 00 00

Voor de doeleinden van deze privacyverklaring is 'persoonsgegevens' alle informatie over een specifieke persoon of die een specifieke persoon identificeert of kan identificeren. Met andere woorden, het is elk stukje informatie dat aan u kan worden gekoppeld.

Voor de doeleinden van deze privacyverklaring betekent de term 'verwerken' of 'verwerking' elk gebruik van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen, registreren, ordenen, opslaan, aanpassen, wijzigen, doorgeven, beschikbaar stellen, blokkeren, verwijderen of vernietigen van persoonsgegevens.

Rechtsgrond

Volvo verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden; zie ook hieronder voor nadere toelichtingen.

 • Wettelijke verplichting. Volvo kan uw persoonsgegevens verwerken als een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en wettelijke rapportagevereisten.
 • Gerechtvaardigde belangen. Volvo kan uw persoonsgegevens verwerken als een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van een gerechtvaardigd belang dat wordt nagestreefd door Volvo of een derde. Het is normaliter als een gerechtvaardigd belang van Volvo beschouwd om de dagelijkse werkzaamheden te beheren, de vestigingen en apparatuur te beveiligen en interne controle te behouden. Volvo beoordeelt per geval of het verwerken van persoonsgegevens van kandidaten op basis van gerechtvaardigde belangen van toepassing is. Volvo moet bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens over kandidaten verwerken waarbij het een gerechtvaardigd belang van Volvo is om het beheer van hun gebruikersprofielen mogelijk te maken en/of om anderszins hun sollicitatie naar een functie bij de Volvo Group te beheren.

  Waar hierin wordt vermeld dat Volvo vertrouwt op zijn gerechtvaardigde belangen voor een bepaald verwerkingsdoeleinde, is Volvo van mening dat zijn gerechtvaardigde belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden, gezien (i) de transparantie die Volvo biedt over de verwerkingsactiviteit, (ii) de algemene benadering door Volvo van privacy, (iii) de regelmatige privacybeoordeling door Volvo en (iv) de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerkingsactiviteit. Als u meer informatie wilt over deze afwegingsaanpak, neem dan contact op met de Volvo Group Privacy Officer via de bovenstaande contactgegevens.

 • Vitale belangen. Volvo kan uw persoonsgegevens verwerken om de vitale belangen van u en anderen te beschermen als Volvo geldige redenen heeft om aan te nemen dat een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens aanzienlijke potentiële schade voor u of anderen kan voorkomen of verminderen.
 • Toestemming​. In uitzonderlijke gevallen en alleen als er geen andere rechtsgrond van toepassing is, kan Volvo uw uitdrukkelijke toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Een dergelijke toestemming is uw keuze en is geheel vrijwillig.

Volvo kan de volgende categorieën gegevens verwerken die, op zichzelf of in combinatie met andere gegevens, persoonsgegevens kunnen vormen en voor de algemene doeleinden die worden vermeld in Tabel 1 hieronder.

Houd er rekening mee dat de onderstaande lijst slechts een lijst met voorbeelden is en niet bedoeld is als een uitputtende lijst. Volvo zal niet noodzakelijk alle hieronder vermelde gegevens over u verwerken, en sommige verwerkingsdoeleinden zullen elkaar overlappen en er kunnen meerdere doeleinden zijn die ons gebruik van uw persoonsgegevens rechtvaardigen.

Tabel 1 - Categorieën, doel en juridische grond voor verwerking

Categorieën van persoonsgegevens

Doeleinden van verwerking

Juridische grond voor verwerking

 

Individuele gegevens, zoals naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, voorkeurstaal en foto

 

 

 • Registratie van kandidaten in de wervingssystemen van Volvo mogelijk maken

 

 • Algemeen beheer van sollicitaties

 

 

 • Gerechtvaardigd belang (om sollicitaties te beheren)

 

 

Contactgegevens, zoals huisadres, e-mailadres en telefoonnummer

 

 

 • Communicatie met kandidaten mogelijk maken

 

 

 • Gerechtvaardigd belang (om met kandidaten te communiceren)

 

 

IT-gerelateerde gegevens, zoals e-mail en wachtwoord voor het Volvo-wervingssysteem inclusief automatische berichten en andere communicatie

 

 • Het gebruik van en communicatie via het wervingssysteem van Volvo mogelijk maken

 

 

 

 • Gerechtvaardigd belang (om kandidaten te beoordelen)

 

Competentiegegevens, zoals CV, inclusief informatie over werkgerelateerde ervaring, opleiding, trainingen, professionele lidmaatschappen, diploma's, referentiebrieven en andere gegevens die u ons verstrekt tijdens interviews op onze locaties of via digitale kanalen

 

 

 • Beoordeling van de vaardigheden en kwalificaties van de kandidaten voor de functie mogelijk maken

 

 

 • Gerechtvaardigd belang (om kandidaten te beoordelen)

 

 

Prestatie- en evaluatiegegevens, zoals persoonlijke en analytische tests in verband met wervingsprocessen

 

 

 • Beoordeling van de vaardigheden en kwalificaties van de kandidaten voor de functie mogelijk maken

 

 • Gerechtvaardigd belang (om de competenties van de kandidaten voor de functie te beoordelen)

 

 • Toestemming

 

 

Gezondheidsgegevens, zoals resultaten van gezondheidsonderzoeken en drugtests (alleen voor bepaalde functies)

 

 

 • Beoordeling van de gezondheidstoestand van de kandidaat mogelijk maken (indien nodig voor specifieke functies of andere redenen)

 

 

 • Toestemming

 

Beveiligingsgegevens, zoals informatie verkregen via achtergrondcontroles (alleen voor bepaalde functies)

 

 • Beoordeling van de achtergrond van de kandidaat mogelijk maken (indien nodig voor de specifieke functie)

 

 

 • Toestemming (om relevante derde partijen in staat te stellen informatie over u vrij te geven)

 

Gegevens over huidig dienstverband, zoals huidig loonpakket en huidige loonverwachtingen en opzegtermijn onder huidig arbeidscontract, indien van toepassing

 

 

 • Beoordeling van de voor de functie aan te bieden arbeidsvoorwaarden mogelijk maken

 

 

 • Gerechtvaardigd belang (om kandidaten en aan te bieden arbeidsvoorwaarden te beoordelen)

 

 

 

 

Specifiek over bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Er wordt specifiek op gewezen dat sommige aspecten van gezondheids- en beveiligingsgegevens kunnen worden beschouwd als bijzondere categorieën van persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy, en dat ze met extra zorg moeten worden behandeld en aanvullende beschermingsmaatregelen vereisen. Volvo verwerkt alleen bijzondere categorieën van persoonsgegevens als Volvo wettelijk verplicht is om dergelijke gegevens te verwerken en/of als Volvo uw uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen om dergelijke gegevens te verwerken. In dergelijke gevallen zal Volvo u informeren en (indien wettelijk vereist) uw uitdrukkelijke toestemming vragen om dergelijke gegevens te verwerken. U dient zich ervan bewust te zijn dat het geen voorwaarde in uw contract met ons is dat u instemt met een verzoek van ons om toestemming.

Specifiek over cameratoezicht

Volvo mag cameratoezicht gebruiken (zoals hierboven gedefinieerd) waar dit wettelijk is toegestaan. Cameratoezicht wordt over het algemeen gebruikt om ongeoorloofde toegang tot de terreinen en apparatuur van Volvo te controleren en te voorkomen, maar in sommige landen kan het ook worden gebruikt om naleving van richtlijnen en procedures voor gezondheid en veiligheid te waarborgen en voor algemene productieverbeteringsdoeleinden. Camerabeelden en -opnames worden veilig opgeslagen en zijn alleen toegankelijk op need-to-know-basis (bijvoorbeeld om een incident te onderzoeken).

Specifiek over geautomatiseerde besluitvorming

Het online wervingssysteem van de Volvo Group kan screeningsvragen bevatten om te bepalen of kandidaten over bepaalde, vooraf aangegeven minimale competenties beschikken voor functies waarnaar is gesolliciteerd. Houd er rekening mee dat als u een negatief antwoord geeft op een van de screeningsvragen, u automatisch uit het wervingsproces kunt worden verwijderd via automatische beslissingsmechanismen in het wervingssysteem. In dat geval ontvangt u een automatisch bericht dat uw aanvraag is afgewezen.

Volvo verkrijgt uw persoonsgegevens primair van uzelf, bijvoorbeeld tijdens de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verkregen via een derde, bijvoorbeeld van iemand die u heeft doorgegeven om uw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer we contact opnemen met referenties die door u aan Volvo zijn verstrekt, of van serviceproviders die namens Volvo handelen (bijvoorbeeld achtergrondonderzoek en verificatie van opleiding, vroegere dienstbetrekking, referenties en gezondheidsonderzoeken).

Sommige persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld via het IT-systeem van Volvo of een daarmee vergelijkbaar systeem, bijvoorbeeld als u in dienst bent of eerder bent geweest bij een bedrijf van de Volvo Group of als consultant aangesteld bent of eerder bent geweest bij een bedrijf van de Volvo Group

Behalve voor bepaalde informatie die wettelijk vereist is, is uw beslissing om persoonsgegevens aan Volvo te verstrekken vrijwillig. U zult daarom geen nadelige gevolgen ondervinden als u uw persoonsgegevens niet aan Volvo wilt verstrekken.

Houd er echter rekening mee dat het voor Volvo noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te verwerken om uw sollicitatie naar een functie bij Volvo te beheren. Dienovereenkomstig kan Volvo u mogelijk geen baan aanbieden als u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens niet verstrekt of Volvo niet toestaat bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken in verband met uw sollicitatie.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere bedrijven van de Volvo Group en met bepaalde categorieën van derden (zoals hieronder nader toegelicht), wat kan inhouden dat uw persoonsgegevens naar andere landen worden doorgegeven.

Delen van persoonsgegevens binnen de Volvo Group

De Volvo Group is een wereldwijde organisatie met kantoren en activiteiten over de hele wereld, en uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of internationaal toegankelijk zijn voor de wereldwijde bedrijven van de Volvo Group en tussen de verschillende entiteiten en gelieerde ondernemingen. Alle doorgiften van uw persoonsgegevens aan andere bedrijven van de Volvo Group (inclusief doorgiften van binnen de EU/EER naar buiten de EU/EER) vallen onder een intercompany-overeenkomst op basis van door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen of andere mechanismen die erkend zijn of van tijd tot tijd worden goedgekeurd door de relevante autoriteiten. Een dergelijke overeenkomst weerspiegelt de normen die zijn opgenomen in de Europese wetgeving inzake gegevensprivacy (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU). Het hebben van deze overeenkomst betekent dat alle entiteiten van de Volvo Group zich aan dezelfde interne regels moeten houden. Het betekent ook dat uw rechten hetzelfde blijven, ongeacht waar uw gegevens door de Volvo Group worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden buiten de Volvo Group

Naast het delen van persoonsgegevens tussen bedrijven uit de Volvo Group, zoals hierboven uiteengezet, kan Volvo uw persoonsgegevens ook delen met bepaalde categorieën derde partijen, waaronder:

 • Zakenpartners, zoals leveranciers en dienstverleners van de Volvo Group in verband met hun levering van producten en diensten aan de Volvo Group, zoals IT-serviceproviders.
 • Vakbonden, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, inclusief informatieplicht jegens vakbonden in verband met benoemingen van managers.
 • Professionele adviseurs, zoals advocaten en andere professionele adviseurs in verband met claims en het ontvangen van adviesdiensten.
 • Rechtshandhaving, regelgevende autoriteiten en andere openbare en gerechtelijke instanties in verband met wettelijke verplichtingen zoals gerechtelijke bevelen of wettelijke rapportagevereisten of als dit in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk wordt geacht om de vitale belangen van u of anderen te beschermen.

Alle derde dienstverleners en professionele adviseurs aan wie uw persoonsgegevens worden openbaar gemaakt, worden geacht en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen en mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy.

Verder, in het geval dat een bedrijf van de Volvo Group dat is gevestigd binnen de EU/EER persoonsgegevens doorgeeft aan externe derden die zich buiten de EU/EER bevinden, zal het relevante bedrijf van de Volvo Group zich ervan vergewissen dat er passende waarborgen zijn die voldoende beschermingsniveaus voor uw persoonsgegevens bieden, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU). Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen omvatten of een ander mechanisme dat van tijd tot tijd wordt erkend of goedgekeurd door de relevante autoriteiten.

Als u vragen heeft over hoe Volvo uw persoonsgegevens deelt, neem dan contact op met de VOLVO Group Privacy Officer via de bovenstaande contactgegevens.

Volvo maakt gebruik van passende en redelijke juridische, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder beveiliging van informatietechnologie en fysieke beveiligingsmaatregelen, om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Deze maatregelen zijn afgestemd op de risico's van de verwerking van persoonsgegevens en op de gevoeligheid van de persoonsgegevens en houden rekening met de vereisten van de toepasselijke lokale wetgeving. Daarnaast worden de maatregelen continu verbeterd in lijn met de ontwikkeling van beschikbare beveiligingsproducten en services.

Volvo vereist dat alle personen zich houden aan het toepasselijke beveiligingsbeleid met betrekking tot persoonsgegevens bij het gebruik van Volvo-systemen.

Volvo bewaart uw persoonsgegevens normaal gesproken totdat het wervingsproces is afgerond, en drie (3) jaar (of korter of langer afhankelijk van de toepasselijke arbeidswetgeving) daarna om te voldoen aan de behoefte om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken in het geval van een feitelijk, dreigend of te verwachten geschil of een feitelijke, dreigende of te verwachten claim (bijvoorbeeld op grond van discriminatie).

Als er toestemming is gegeven voor het opslaan van persoonsgegevens voor toekomstige wervingsbehoeften, worden deze opgeslagen tot een toekomstige werving van de sollicitant niet meer relevant is en/of tot een dergelijke toestemming wordt ingetrokken.

U heeft mogelijk het recht om het volgende te doen, als de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy daarin voorziet:

 • Verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die Volvo over u verwerkt: dit geeft u het recht om te weten of we persoonsgegevens over u bewaren en, als we dat doen, daarover informatie en een kopie van de specifieke stukken en categorieën van persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens: dit geeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: Dit geeft u het recht om te verzoeken dat Volvo uw persoonsgegevens niet langer verwerkt.

 • Verzoeken om het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens: dit geeft u het recht om te verzoeken om het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens, ook wanneer dergelijke persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn om de doeleinden te bereiken.

 • Verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: dit geeft u het recht om te verzoeken dat Volvo uw persoonsgegevens alleen in beperkte omstandigheden verwerkt, ook met uw toestemming.

 • Verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: dit geeft u het recht om een kopie (in een draagbaar en, indien technisch haalbaar, gemakkelijk bruikbaar formaat) van uw persoonsgegevens te ontvangen, of om Volvo te verzoeken om dergelijke persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden.

 • In het geval dat onze verwerking van uw persoonsgegevens of een deel daarvan gebaseerd is op uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken, in welk geval Volvo zal stoppen met alle verdere verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens of het relevante deel daarvan (een dergelijke intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten voorafgaand aan de intrekking).

Houd er echter rekening mee dat Volvo niet altijd hoeft te voldoen aan een verzoek om gegevens te verwijderen, de verwerking ervan te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of gegevens over te dragen. Dit wordt per geval beoordeeld op basis van de wettelijke verplichtingen van Volvo en de uitzonderingen op dergelijke rechten.

U heeft ook het recht klachten die u mogelijk heeft betreffende verwerking van uw persoonsgegevens door Volvo voor te leggen aan een toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie over deze rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de Volvo Group Privacy Officer via de hierboven vermelde contactgegevens. 

Volvo raadt aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen daarin.

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring indien nodig te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we bovenaan deze privacyverklaring de datum noteren waarop dergelijke wijzigingen zijn aangebracht en/of wanneer ze van kracht worden.

 

Downloaden