Privacyverklaring voor operators en chauffeurs
  

Deze versie is gepubliceerd en is geldig vanaf 13/05/2021
 

Deze verklaring bevat informatie over de verwerking door de Volvo Group van persoonsgegevens van operators en chauffeurs voor producten van de Volvo Group ('Privacyverklaring'). Als u de chauffeur of operator bent of bent geweest van een truck, bus, touringcar, bouwmachine, scheepsmotor of een ander toepasselijk product of toepasselijke oplossing waarin een dergelijk product is geïntegreerd, verkocht of geproduceerd door een van de bedrijven die tot de Volvo Group behoren (hieronder gezamenlijk aangeduid tot 'Volvo-voertuigen'), kunnen we gegevens over u verwerken of gegevens die aan u kunnen worden gekoppeld.
 

In het kader van deze kennisgeving betekent de 'Volvo Group' AB Volvo (publ.) en entiteiten die direct of indirect worden gecontroleerd door AB Volvo, inclusief maar niet beperkt tot de entiteiten die behoren tot een van de belangrijkste bedrijfsgebieden en truckafdelingen van de Volvo Group (zoals die van tijd tot tijd bestaan) zoals Volvo Trucks, Volvo Bus, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions en Volvo Energy.
 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing wanneer Volvo Group persoonsgegevens verzamelt of anderszins verwerkt voor de doeleinden van Volvo Group (dat wil zeggen wanneer Volvo Group (alleen of samen met andere entiteiten) een verwerkingsverantwoordelijke is en daarom de doeleinden bepaalt waarvoor en de manier waarop eventuele persoonsgegevens worden verwerkt).
 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer Volvo Group persoonsgegevens verzamelt of anderszins verwerkt namens een ander bedrijf, zoals de onafhankelijke dealers, importeurs, leveranciers en klanten van de Volvo Group.
 

Houd er voor alle duidelijkheid rekening mee dat deze privacyverklaring alleen betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens door de Volvo Group met betrekking tot operators en chauffeurs van Volvo-voertuigen. We zullen meer uitleggen over de categorieën gegevens die we verwerken in de sectie "Welke categorieën persoonsgegevens mag Volvo verwerken, op welke juridische gronden en voor welke doeleinden?" hieronder.
 

De verwerking van andere persoonsgegevens die door u of namens u worden verstrekt in verband met de aankoop, huur of lease van producten, oplossingen en diensten van de Volvo Group of haar externe dealers/distributeurs, wordt gedekt door de Privacyverklaring voor medewerkers van klanten, zie hier: Privacyverklaring voor medewerkers van klanten.
 

Naast deze privacyverklaring kunnen sommige systemen, toepassingen en processen van de Volvo Group en toepasselijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van de Volvo Group ook hun eigen privacyverklaringen hebben, die aanvullende informatie geven over welke specifieke persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en overgedragen.

 

 

Selecteer taal

Het bedrijf van de Volvo Group dat het Volvo-voertuig heeft verkocht en/of geleverd dat u bestuurt of exploiteert (hierna 'Volvo' genoemd) is de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van de persoonsgegevens die Volvo verkrijgt van u en de andere bronnen die hieronder worden beschreven.

'Verwerkingsverantwoordelijke' betekent dat Volvo bepaalt met welk doel en welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Volvo is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wetten en voorschriften voor de privacy van persoonsgegevens.  

Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Volvo Group Privacy Officer op gpo.office@volvo.com of per post of telefoon op:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, afdeling AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Zweden 
+46 (0) 31 66 00 00

Volvo verwerkt verschillende soorten gegevens die zijn gegenereerd in of door een Volvo-voertuig, inclusief wat we voertuiggerelateerde gegevens noemen, waaronder (i) gegevens met betrekking tot de staat en prestaties van het Volvo-voertuig zelf, (ii) gegevens met betrekking tot de feitelijke werking van het Volvo-voertuig, (iii) gegevens met betrekking tot de omgeving van het betreffende Volvo-voertuig, en (iv) gegevens die verband houden met de identificatie van een Volvo-voertuig of die verstrekt/gegenereerd zijn door een persoon. Wanneer deze gegevens, alleen of in combinatie met andere gegevens, aan u als bestuurder of operator van een Volvo-voertuig kunnen worden gekoppeld, worden dit persoonsgegevens.

Voor de doeleinden van deze privacyverklaring betekent de term 'verwerken' of 'verwerking' elk gebruik van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen, opnemen, ordenen, opslaan, aanpassen, wijzigen, overdragen, beschikbaar stellen, blokkeren, verwijderen of vernietiging van persoonsgegevens.

Juridische grond

Volvo kan uw persoonsgegevens verwerken op basis van een of meer van de hieronder vermelde juridische gronden die hier nader worden toegelicht.

 • Contractuele verplichting. Volvo kan uw gegevens verwerken als een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een contractuele verplichting jegens u (zoals garanties en serviceovereenkomsten als u zowel de klant als de chauffeur of operator van een Volvo-voertuig bent).
 • Wettelijke verplichting. Volvo kan uw persoonsgegevens verwerken als een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en wettelijke rapportagevereisten.
 • Gerechtvaardigde belangen. Volvo kan uw persoonsgegevens verwerken als een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van een gerechtvaardigd belang dat wordt nagestreefd door Volvo of een derde partij. Over het algemeen wordt aangenomen dat het een gerechtvaardigd belang van Volvo is om dagelijkse activiteiten te beheren, inclusief het verbeteren en het verder ontwikkelen van producten, oplossingen en dienstenaanbod en het algemene beheer veiligstellen van verkochte producten, oplossingen en diensten.

  Waar hierin wordt vermeld dat Volvo vertrouwt op zijn gerechtvaardigde belangen voor een bepaald verwerkingsdoel, is Volvo van mening dat zijn gerechtvaardigde belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden, gezien (i) de transparantie die Volvo biedt over de verwerkingsactiviteit, (ii) de algemene benadering door Volvo van privacy, (iii) Volvo's regelmatige privacybeoordeling en (iv) de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerkingsactiviteit. Als u meer informatie wilt over deze afwegingsaanpak, neem dan contact op met de Volvo Group Privacy Officer via de bovenstaande contactgegevens.
 • Vitale belangen. Volvo kan uw persoonsgegevens verwerken om de vitale belangen van u en anderen te beschermen als Volvo gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens aanzienlijke potentiële schade voor u of anderen kan voorkomen of verminderen.
 • Toestemming​. In uitzonderlijke gevallen en alleen als er geen andere juridische reden van toepassing is, kan Volvo uw expliciete toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Een dergelijke toestemming is uw keuze en is geheel vrijwillig.

Volvo kan de volgende categorieën gegevens verwerken die, op zichzelf of in combinatie met andere gegevens, persoonsgegevens kunnen vormen en voor de algemene doeleinden die worden vermeld in Tabel 1 hieronder.

Houd er rekening mee dat de onderstaande lijst slechts een lijst met voorbeelden is en niet bedoeld als een uitputtende lijst, en dat Volvo niet noodzakelijk alle onderstaande gegevens over u zal verwerken. Sommige verwerkingsdoeleinden overlappen elkaar en er kunnen verschillende doeleinden zijn die ons gebruik van uw persoonsgegevens rechtvaardigen.

Tabel 1 - Categorieën, doel en juridische grond voor verwerking

Categorieën van persoonsgegevens

Doeleinden van verwerking

Juridische grond voor verwerking

 

Gegevens over voertuigprestaties, zoals informatie van voertuigcomponenten, batterijgebruik, motorgegevens (inclusief uitlaatemissiegegevens en brandstofverbruik), energieverbruik, gegevens over vermogen/koppel, foutcodes (met tijdstempels en bedrijfsuren)

 

 

 •   Controleren of het contract wordt nageleefd of om de gecontracteerde diensten te kunnen leveren;

 

 •   Bevestigen dat vereist onderhoud en service gedurende de hele levensduur van een leaseovereenkomst worden uitgevoerd;

 

 •    Het aantal kilometers verifiëren voor contracten op basis van gebruik;

 

 •    Proactief en preventief onderhoud en diagnoses uitvoeren (inclusief het leveren van software-updates aan het voertuig en contact opnemen met de chauffeur/operator met onderhoudsaanbevelingen);

 

 •    Kwaliteitsproblemen voorkomen en oplossen (kwaliteitsgerelateerde ontwikkeling);  

 

 •    Onderzoek en ontwikkeling uitvoeren om producten, oplossingen en diensten te verifiëren, valideren, verbeteren en onderhouden en om nieuwe producten, oplossingen en diensten te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van innovatie en data-analyse;

 

 •    Het ontwikkelen en aanbieden van verzekeringsgerelateerde producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot 'samenhangende verzekeringen';
 •   Ervoor zorgen dat voertuigen voldoen aan de huidige en toekomstige wetgeving en normen (inclusief emissieniveau en veiligheid);
 •    Rapportage van emissiegegevens aan bevoegde autoriteiten;
 •    Aantonen dat de voorschriften voor typegoedkeuring worden nageleefd; en
 •   Naleving van verplichtingen inzake markttoezicht
 
 •    Gerechtvaardigd belang
 •    Wettelijke verplichting
 •    Contractuele verplichting

 

Gegevens over voertuiggebruik, zoals gebruik van remmen, schakelen, optrekken/afremmen, dashboardinstellingen, vermogen-/koppelgebruik, technische gegevens die door de motor worden gegenereerd (uitlaatemissiegegevens en brandstofverbruik); (met tijdstempels en operationele uren)

 

 

 •   Controleren of het contract wordt nageleefd of om de gecontracteerde diensten te kunnen leveren;

 

 •    Bevestigen dat vereist onderhoud en service gedurende de hele levensduur van een leaseovereenkomst worden uitgevoerd;

 

 •   Het aantal kilometers verifiëren voor contracten op basis van gebruik;

 

 •    Verificatie van de huidige marktwaarden bij teruggave of terugname van een unit;

 

 •    Proactief en preventief onderhoud en diagnoses uitvoeren (inclusief het leveren van software-updates aan het voertuig en contact opnemen met de chauffeur/operator met onderhoudsaanbevelingen);

 

 •    Kwaliteitsproblemen voorkomen en oplossen (kwaliteitsgerelateerde ontwikkeling);

 

 •   Onderzoek en ontwikkeling uitvoeren om producten, oplossingen en diensten te verifiëren, valideren, verbeteren en onderhouden en om nieuwe producten, oplossingen en diensten te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van innovatie en data-analyse;

 

 •    Het ontwikkelen en aanbieden van verzekeringsgerelateerde producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot 'samenhangende verzekeringen';

 

 •    Ervoor zorgen dat voertuigen voldoen aan de huidige en toekomstige wetgeving en normen (inclusief emissieniveau en veiligheid);

 

 •   Rapportage van emissiegegevens aan bevoegde autoriteiten;

 

 •   Aantonen dat de voorschriften voor typegoedkeuring worden nageleefd; en

 

 •    Naleving van verplichtingen inzake markttoezicht

 

 

 •    Gerechtvaardigd belang

 

 •    Wettelijke verplichting

 

 •    Contractuele verplichting

 

Gegevens over voertuigonderhoud en reparatie en noodhulpgegevens, zoals geografische positie, gegevens voor diagnose op afstand

 

 

 •   Uitvoeren van ongevallenonderzoeken;

 

 •   Het uitvoeren van noodhulp onderweg;

 

 •    Proactief en preventief onderhoud en diagnoses uitvoeren (inclusief het leveren van software-updates aan het voertuig en contact opnemen met de chauffeur/operator met onderhoudsaanbevelingen);  

 

 •   Onderzoek en ontwikkeling uitvoeren om producten, oplossingen en diensten te verifiëren, valideren, verbeteren en onderhouden en om nieuwe producten, oplossingen en diensten te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van innovatie en data-analyse;

 

 •  Kwaliteitsproblemen voorkomen en oplossen (kwaliteitsgerelateerde ontwikkeling);

 

 •   Het aanbieden van programma's voor verbetering van de veiligheid en aangesloten verzekeringsproducten mogelijk maken;

 

 •   Ervoor zorgen dat voertuigen voldoen aan de huidige en toekomstige wetgeving en normen (inclusief emissieniveau en veiligheid); en

 

 •  Naleving van verplichtingen inzake markttoezicht

 

 

 •    Gerechtvaardigd belang

 

 •   Vitaal belang

 

 •    Contractuele verplichting

 

Gegevens over de omgeving van het voertuig, zoals gegevens over weg- en omgevingscondities, video-opnamen en/of opnamen die zijn gegenereerd door optisch-elektronische instrumenten of vergelijkbare apparatuur van de buitenkant van de truck en/of de omgeving van de truck (met tijdstempels en bedrijfsuren)

 

 

 •   Onderzoek en ontwikkeling uitvoeren om producten, oplossingen en diensten te verifiëren, valideren, verbeteren en onderhouden en om nieuwe producten, oplossingen en diensten te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van innovatie en data-analyse; en

 

 •   Kwaliteitsproblemen voorkomen en oplossen (kwaliteitsgerelateerde ontwikkeling)

 

 •    Gerechtvaardigd belang

 

 

Voertuig- of niet-voertuiggerelateerde unieke identificatiegegevens, zoals de voertuig-ID (inclusief VIN en chassis-ID), IP-nummer, MAC-adres, SIM-kaartnummer, IMEI

 

 

 •       Controleren of het contract wordt nageleefd of om de gecontracteerde diensten te kunnen leveren;

 

 •       Bevestigen dat vereist onderhoud en service gedurende de hele levensduur van een leaseovereenkomst worden uitgevoerd;

 

 •     Proactief en preventief onderhoud en diagnoses uitvoeren (inclusief het leveren van software-updates aan het voertuig en contact opnemen met de chauffeur/operator met onderhoudsaanbevelingen);

 

 •  Het aantal kilometers verifiëren voor contracten op basis van gebruik;

 

 •  Om de locatie te verifiëren op naleving van contractvoorwaarden en/of beperkingen op handelssancties);

 

 •   Onderzoek en ontwikkeling uitvoeren om producten, oplossingen en diensten te verifiëren, valideren, verbeteren en onderhouden en om nieuwe producten, oplossingen en diensten te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van innovatie en data-analyse;

 

 •   Kwaliteitsproblemen voorkomen en oplossen (kwaliteitsgerelateerde ontwikkeling);

 

 •   Ervoor zorgen dat voertuigen voldoen aan de huidige en toekomstige wetgeving en normen (inclusief emissieniveau en veiligheid);

 

 •  Rapportage van emissiegegevens aan bevoegde autoriteiten;

 

 •    Aantonen dat de voorschriften voor typegoedkeuring worden nageleefd; en

 

 • Naleving van verplichtingen inzake markttoezicht

 

 

 •    Gerechtvaardigd belang

 

 •    Wettelijke verplichting

 

 •    Contractuele verplichting

 

Gedrag van chauffeur/operator en locatiegegevens, zoals snelheidsgegevens, rijpatroon, gordelgebruik, waarschuwingen voor de chauffeur, onmiddellijke geo-positioneringsgegevens en locatiegegevens (met tijdstempels en bedrijfsuren)

 

 

 •  Controleren of het contract wordt nageleefd of om de gecontracteerde diensten te kunnen leveren;

 

 •  Bevestigen dat vereist onderhoud en service gedurende de hele levensduur van een leaseovereenkomst worden uitgevoerd;

 

 • Het aantal kilometers verifiëren voor contracten op basis van gebruik;

 

 •  Ten behoeve van kredietacceptatie;

 

 • Om de locatie te verifiëren op naleving van contractuele voorwaarden (zoals contractuele beperkingen op toegestaan geografisch gebruik) en/of handelssanctiebeperkingen, andere wettelijke vereisten of overeengekomen toegestane gebruiksbeperkingen;

 

 •  Uitvoeren van controle van grondplan en inbeslagnames waar dit nodig wordt geacht;

 

 •    Uitvoeren van standaard herstelacties;

 

 •    Kwaliteitsproblemen voorkomen en oplossen (kwaliteitsgerelateerde ontwikkeling);  

 

 •   Onderzoek en ontwikkeling uitvoeren om producten, oplossingen en diensten te verifiëren, valideren, verbeteren en onderhouden en om nieuwe producten, oplossingen en diensten te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van innovatie en data-analyse;

 

 •    Ervoor zorgen dat voertuigen voldoen aan de huidige en toekomstige wetgeving en normen (inclusief emissieniveau en veiligheid);

 

 •   Aantonen dat de voorschriften voor typegoedkeuring worden nageleefd; en

 

 •    Naleving van verplichtingen inzake markttoezicht

 

 

 •    Gerechtvaardigd belang

 

 •  Wettelijke verplichting

 

 •  Contractuele verplichting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chauffeur/operator gerelateerde gegevens die handmatig door de chauffeur/operator worden verstrekt in verband met het gebruik van bepaalde Volvo-voertuigen, zoals chauffeurs-ID, dashboardinstellingen

 

 

 •   Controleren of het contract wordt nageleefd of om de gecontracteerde diensten te kunnen leveren;

 

 •    Bevestigen dat vereist onderhoud en service gedurende de hele levensduur van een leaseovereenkomst worden uitgevoerd;

 

 •   Proactief onderhoud en diagnoses uitvoeren (inclusief het leveren van software-updates aan het voertuig en contact opnemen met de chauffeur/operator met onderhoudsaanbevelingen);

 

 •    Het aantal kilometers verifiëren voor contracten op basis van gebruik;

 

 •    Om de locatie te verifiëren op naleving van contractvoorwaarden en/of beperkingen op handelssancties);

 

 •   Onderzoek en ontwikkeling uitvoeren om producten, oplossingen en diensten te verifiëren, valideren, verbeteren en onderhouden en om nieuwe producten, oplossingen en diensten te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van innovatie en data-analyse; en

 

 •    Kwaliteitsproblemen voorkomen en oplossen (kwaliteitsgerelateerde ontwikkeling);

 

 

 •    Gerechtvaardigd belang

 

 •    Contractuele verplichting

 

 

Volvo verkrijgt uw persoonsgegevens doorgaans op een van de volgende manieren:

 •  Interactief via het draadloze netwerk in verband met het gebruik van Volvo-voertuigen (bijv. via de telematicagateway); of
 • Het gebruik van diagnostische hulpmiddelen (bijvoorbeeld in verband met proactieve onderhouds- en reparatiediensten).

Naast het bovenstaande kan Volvo bepaalde aanvullende gegevens van uw werkgever verkrijgen, of van u als u handmatig persoonsgegevens heeft ingevoerd in verband met uw gebruik van een Volvo-voertuig (bijv. dashboardinstellingen zoals taalvoorkeuren, radiovoorkeuren, instellingen voor stoelkanteling).

Als en wanneer u een Volvo-voertuig gebruikt, verkrijgt Volvo automatisch door het voertuig gegenereerde en andere voertuiggerelateerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van het Volvo-voertuig. De verwerking van bepaalde door het voertuig gegenereerde en andere voertuiggerelateerde gegevens is nodig als u alle functies en functionaliteiten van Volvo-voertuigen wilt gebruiken, zoals realtime meldingen en diagnoseservices op afstand. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere bedrijven van de Volvo Group en met bepaalde categorieën van derde partijen (zoals hieronder nader toegelicht), wat kan inhouden dat uw persoonsgegevens naar andere landen worden overgedragen.

Delen van persoonsgegevens binnen de Volvo Group

De Volvo Group is een wereldwijde organisatie met kantoren en activiteiten over de hele wereld, en uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen of internationaal toegankelijk zijn voor de wereldwijde bedrijven van de Volvo Group en tussen de verschillende entiteiten en gelieerde ondernemingen. Alle overdrachten van uw persoonsgegevens aan andere bedrijven van de Volvo Group (inclusief overdrachten van binnen de EU/EER naar buiten de EU/EER) vallen onder een intercompany-overeenkomst op basis van door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen of andere mechanismen die erkend zijn of van tijd tot tijd worden goedgekeurd door de relevante autoriteiten. Een dergelijke overeenkomst weerspiegelt de normen die zijn opgenomen in de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU). Het hebben van deze overeenkomst betekent dat alle entiteiten van de Volvo Group zich aan dezelfde interne regels moeten houden. Het betekent ook dat uw rechten hetzelfde blijven, ongeacht waar uw gegevens door Volvo Group worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden buiten de Volvo Group

Naast het delen van persoonsgegevens tussen bedrijven uit de Volvo Group, zoals hierboven uiteengezet, kan Volvo uw persoonsgegevens ook delen met bepaalde categorieën derde partijen, waaronder:

 • Zakenpartners, zoals:

- geautoriseerde Volvo-dealers en servicecentra met als doel service en reparatie van Volvo-voertuigen te garanderen en voor doeleinden die verband houden met onze financierings- en verzekeringsaanbiedingen;

- leveranciers en serviceproviders die Volvo ondersteunen bij de levering van producten, oplossingen en diensten, inclusief IT-leveranciers en serviceproviders;

- zakelijke en samenwerkingspartners van Volvo voor business intelligence- en analytische doeleinden (in de meeste gevallen worden de gegevens echter alleen op geanonimiseerde en geaggregeerde basis gedeeld); en

 - Derden met wie we zaken doen of samenwerken om producten, oplossingen of diensten te leveren en andere derden met wie we proberen te innoveren, nieuwe of verbeterde producten, oplossingen en diensten, of nieuwe of verbeterde interne processen en operaties voor onze klanten te ontwikkelen en te leveren, die allemaal uiteindelijk de manier verbeteren waarop we onze klanten kunnen ondersteunen.

 • Professionele adviseurs, zoals verzekeraars, advocaten en andere professionele adviseurs in verband met verzekeringsclaims, audits en het ontvangen van adviesdiensten.
 • Tegenpartijen en hun adviseurs, in verband met fusie- en overnameprojecten.
 • Hulpverleners, zoals politie, brandweer, ambulance en pechhulp ter bescherming van het vitale belang van u en anderen zoals in verband met noodhulp.
 • Politie, regelgevende autoriteiten en andere openbare en gerechtelijke instanties in verband met wettelijke verplichtingen zoals gerechtelijke bevelen of wettelijke rapportagevereisten of indien dit in uitzonderlijke gevallen nodig wordt geacht om de vitale belangen van u of anderen te beschermen.

Alle externe dienstverleners en professionele adviseurs aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt, worden geacht en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen en mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy.

Verder, in het geval dat een bedrijf van de Volvo Group dat is gevestigd binnen de EU/EER persoonsgegevens doorgeeft aan externe derden die zich buiten de EU/EER bevinden, zal het relevante bedrijf van de Volvo Group zich ervan vergewissen dat er passende waarborgen zijn die voldoende beschermingsniveaus voor uw persoonsgegevens bieden, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU). Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van door de EU goedgekeurde modelcontractbepalingen omvatten of een ander mechanisme dat van tijd tot tijd wordt erkend of goedgekeurd door de relevante autoriteiten.

Als u vragen heeft over hoe Volvo uw persoonsgegevens deelt, neem dan contact op met de Volvo Group Privacy Officer via de bovenstaande contactgegevens.

Volvo maakt gebruik van passende en redelijke juridische, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder beveiliging van informatietechnologie en fysieke beveiligingsmaatregelen, om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Deze maatregelen zijn afgestemd op de risico's van de verwerking van persoonsgegevens en op de gevoeligheid van de persoonsgegevens en houden rekening met de vereisten van de toepasselijke lokale wetgeving. Daarnaast worden de maatregelen continu verbeterd in lijn met de ontwikkeling van beschikbare beveiligingsproducten en -diensten.

Volvo vereist dat alle personen zich houden aan het toepasselijke beveiligingsbeleid met betrekking tot persoonsgegevens bij het gebruik van Volvo-systemen

Volvo zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is gezien het doel van de verwerking, tenzij anders vereist of toegestaan door de wet.

Houd er rekening mee dat, tenzij kortere bewaartermijnen van toepassing zijn als gevolg van wettelijke of contractuele verplichtingen, door het voertuig gegenereerde en andere voertuiggerelateerde persoonsgegevens die aan een bepaald voertuig zijn gekoppeld, kunnen worden verwerkt gedurende de gehele verwachte levensduur van het voertuigtype, wat kan oplopen tot 25 jaar (bijv. voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of om ervoor te zorgen dat Volvo productaansprakelijkheidsclaims kan beheren).

U heeft mogelijk het recht om het volgende te doen, als de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy daarin voorziet:

 • Verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens die Volvo over u verwerkt: dit geeft u het recht om te weten of we persoonsgegevens over u bewaren en, als we dat doen, daarover informatie en een kopie van de specifieke stukken en categorieën van persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens: dit geeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: Dit geeft u het recht om te verzoeken dat Volvo uw persoonsgegevens niet langer verwerkt.
 • Verzoeken om het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens: dit geeft u het recht om te verzoeken om het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens, ook wanneer dergelijke persoonsgegevens niet langer nodig zijn om de doeleinden te bereiken.
 • Verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: dit geeft u het recht om te verzoeken dat Volvo uw persoonsgegevens alleen in beperkte omstandigheden verwerkt, ook met uw toestemming.
 • Verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: dit geeft u het recht om een kopie (in een draagbaar en, indien technisch haalbaar, gemakkelijk bruikbaar formaat) van uw persoonsgegevens te ontvangen, of om Volvo te verzoeken om dergelijke persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder te verzenden.
 • In het geval dat onze verwerking van uw persoonsgegevens of een deel daarvan gebaseerd is op uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken, in welk geval Volvo zal stoppen met alle verdere verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens of het relevante deel daarvan (hoewel een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten voorafgaand aan de intrekking).

Houd er echter rekening mee dat Volvo niet altijd hoeft te voldoen aan een verzoek om de gegevens te verwijderen, te bewerken, te corrigeren of over te dragen. Dit wordt per geval beoordeeld op basis van de wettelijke verplichtingen van Volvo en de uitzonderingen op dergelijke rechten.

Houd er verder rekening mee dat beperkingen of bezwaren bij het verwerken van bepaalde gegevens negatieve gevolgen kunnen hebben voor uw gebruik van Volvo-voertuigen. Als bepaalde gegevens zijn uitgeschakeld, kunt u mogelijk niet alle functies en functionaliteit van het Volvo-voertuig gebruiken en kan Volvo u mogelijk niet in realtime informeren over problemen met het voertuig. Dit kan leiden tot verminderde functionaliteit van het voertuig en kan leiden tot schade of onbruikbaarheid van het voertuig.   

U heeft ook het recht klachten die u mogelijk heeft betreffende Volvo's verwerking van uw persoonsgegevens voor te leggen aan een toezichthoudende instantie. Voor meer informatie over deze rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de Volvo Group Privacy Officer via de hierboven vermelde contactgegevens.

Volvo raadt aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen daarin.

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring indien nodig te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we bovenaan deze privacyverklaring de datum noteren waarop dergelijke wijzigingen zijn aangebracht en/of wanneer ze van kracht worden.