Privacyverklaring voor bezoekers

 

Deze versie is gepubliceerd en is geldig vanaf 2023/09/01
 

Deze verklaring bevat informatie over de verwerking van persoonsgegevens van incidentele en professionele bezoekers van de terreinen van de Volvo Group door een bedrijf dat deel uitmaakt van de Volvo Group ('Privacyverklaring'). Als u de terreinen van een bedrijf van de Volvo Group bezoekt of heeft bezocht, kunnen we persoonsgegevens over u verwerken.

Ten behoeve van deze verklaring betekent de 'Volvo Group' AB Volvo (publ.) en entiteiten die direct of indirect worden gecontroleerd door AB Volvo, inclusief maar niet beperkt tot entiteiten die behoren tot een van de belangrijkste bedrijfsgebieden (zoals die van tijd tot tijd bestaan) zoals Volvo Trucks, Volvo Bus, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions en Volvo Energy.


Deze privacyverklaring is alleen van toepassing wanneer een bedrijf dat deel uitmaakt van de Volvo Group persoonsgegevens verzamelt of anderszins verwerkt voor zijn eigen doeleinden (dat wil zeggen wanneer een bedrijf van de Volvo Group (alleen of samen met andere entiteiten) een verwerkingsverantwoordelijke is en daarom bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt).

Deze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer een bedrijf van de Volvo Group persoonsgegevens verzamelt of anderszins verwerkt namens een ander bedrijf, zoals de onafhankelijke dealers, importeurs, leveranciers en klanten van de Volvo Group.

Naast deze privacyverklaring kunnen sommige systemen, toepassingen en processen van een bedrijf van de Volvo Group eigen privacyverklaringen bevatten, die aanvullende details geven over welke specifieke persoonsgegevens worden verzameld en hoe deze worden opgeslagen, gebruikt en doorgegeven.

Selecteer taal

Het bedrijf van de Volvo Group dat u bezoekt of heeft bezocht (hierna 'Volvo' genoemd), is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die Volvo van u verkrijgt en van de andere bronnen die hieronder worden beschreven.

'Verwerkingsverantwoordelijke' betekent dat Volvo bepaalt met welk doeleinde en welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Volvo is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy.

Als u vragen heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Volvo Group Privacy Officer op gpo.office@volvo.com of per post of telefoon op:


AB Volvo, 

Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ

SE-405 08

Göteborg, Zweden

+46 (0) 31 66 00 00

Voor de doeleinden van deze privacyverklaring is 'persoonsgegevens' alle informatie over een specifieke persoon of die een specifieke persoon identificeert of kan identificeren. Met andere woorden, het is elk stukje informatie dat aan u kan worden gekoppeld.

Voor de doeleinden van deze privacyverklaring betekent de term 'verwerken' of 'verwerking' elk gebruik van persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen, registreren, ordenen, opslaan, aanpassen, wijzigen, doorgeven, beschikbaar stellen, blokkeren, verwijderen of vernietigen van persoonsgegevens.

Rechtsgrond

Volvo verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden; zie ook hieronder voor nadere toelichtingen.

 • Wettelijke verplichting. Volvo kan uw persoonsgegevens verwerken als een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en wettelijke rapportagevereisten.
 • Gerechtvaardigde belangen. Volvo kan uw persoonsgegevens verwerken als een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van een gerechtvaardigd belang dat wordt nagestreefd door Volvo of een derde. Het is normaliter als een gerechtvaardigd belang van Volvo beschouwd om de dagelijkse werkzaamheden te beheren, de vestigingen en apparatuur te beveiligen en interne controle te behouden. Volvo beoordeelt per geval of het verwerken van persoonsgegevens van bezoekers op basis van gerechtvaardigde belangen van toepassing is. Volvo moet bijvoorbeeld mogelijk bepaalde persoonsgegevens verwerken om het beheer van uw bezoek aan de Volvo Group mogelijk te maken waarbij het een gerechtvaardigd belang van Volvo is om zijn dagelijkse werkzaamheden op een veilige manier te beheren.

   

  Waar hierin wordt vermeld dat Volvo vertrouwt op zijn gerechtvaardigde belangen voor een bepaald verwerkingsdoeleinde, is Volvo van mening dat zijn gerechtvaardigde belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden, gezien (i) de transparantie die Volvo biedt over de verwerkingsactiviteit, (ii) de algemene benadering door Volvo van privacy, (iii) de regelmatige privacybeoordeling door Volvo en (iv) de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerkingsactiviteit. Als u meer informatie wilt over deze afwegingsaanpak, neem dan contact op met de Volvo Group Privacy Officer via de bovenstaande contactgegevens.

 • Vitale belangen. Volvo kan uw persoonsgegevens verwerken om de vitale belangen van u en anderen te beschermen als Volvo geldige redenen heeft om aan te nemen dat een dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens aanzienlijke potentiële schade voor u of anderen kan voorkomen of verminderen.

Volvo kan de volgende categorieën van gegevens verwerken die, op zichzelf of in combinatie met andere gegevens, persoonsgegevens kunnen vormen en voor de algemene doeleinden die worden vermeld in Tabel 1 hieronder.

Volvo zal niet noodzakelijk alle hieronder vermelde gegevens over u verwerken, en sommige verwerkingsdoeleinden zullen elkaar overlappen en er kunnen meerdere doeleinden zijn die ons gebruik van uw persoonsgegevens rechtvaardigen
.

Tabel 1 - Categorieën van persoonsgegevens, doeleinde en rechtsgrond voor verwerking

Categorieën van persoonsgegevens

Doeleinden van verwerking

Juridische grond voor verwerking

 

Contactgegevens, zoals naam, functie, werkplek, e-mailadres, paspoortnummer, chauffeurs-id, voedingsvoorkeuren en kledingmaten

 

 • Registratie van bezoekers in de bezoekersregistratiesystemen van Volvo mogelijk maken

 • Algemeen beheer van bezoeken 

 • Reis- en hotelboekingen mogelijk maken

 

 

 • Gerechtvaardigd belang (om bezoeken aan Volvo-terreinen te beheren)

 

Tijdgegevens, zoals datum en tijd waarop het bezoek plaatsvond

 

 • Registratie van bezoekmomenten mogelijk maken

 

 

 

 • Gerechtvaardigd belang (om bezoeken aan Volvo-terreinen te beheren)

 

 

Gegevens over voertuigdetails, zoals kenteken van het voertuig dat u bij inschrijving opgeeft

 

 • Bezoekerstoegang tot parkeerplaatsen mogelijk maken

 

 

 

 • Gerechtvaardigd belang (om bezoeken aan Volvo-terreinen te beheren)

 

 

Beveiligingsgegevens, zoals toegangskaarten, toegangsrechten en gebruik van toegangskaarten en toegangsrechten die aan u zijn verstrekt. Paspoortnummer, chauffeurs-id, burgerservicenummer

 

 
 • Het voor een bezoeker mogelijk maken om op een veilige manier toegang te krijgen tot Volvo-vestigingen

 • Identificatie en verificatie van bezoekers mogelijk maken

 
 
 •  Gerechtvaardigd belang (om veilige toegang tot Volvo-vestigingen mogelijk te maken)
 • Wettelijke verplichting

 

IT-gerelateerde gegevens, zoals gebruikers-id, wachtwoorden en inlogdetails voor uw gebruik van openbare netwerken van Volvo (indien van toepassing)

 

 

 • Toegang tot openbare internetnetwerken van Volvo mogelijk maken

 

 • Gerechtvaardigd belang (om toegangscontrole tot het openbare internet, gegevensbescherming en cyberbeveiliging in het algemeen te beheren)

 

Beeldmateriaal, zoals videobeelden die worden opgenomen op een gesloten televisiesysteem van de Volvo Group ('CCTV') dat is geïnstalleerd op het toepasselijke bedrijfsterrein van de Volvo Group of andere video- en gerelateerde beveiligings-/toezichtsystemen, al dan niet op het terrein van de Volvo Group, maar waarvoor het bekijken/krijgen van toegang een gerechtvaardigd doeleinde vormt voor ons

 

 

 •   Veiligheid en beveiliging beheren in vestigingen van de Volvo Group
 • Het productieproces ontwikkelen en/of verfijnen

 • Efficiëntieverbetering.

 

 

 

 • Gerechtvaardigd belang (om de beveiliging en veiligheid te handhaven, fraude of diefstal te voorkomen; en (indien van toepassing) om te helpen bij het naleven van regelgeving)

 

Individuele gegevens, zoals voedingsvoorkeuren

 

 

 • De leveringen van maaltijden tijdens bezoeken mogelijk maken

 

 

 

 • Gerechtvaardigd belang (om maaltijden tijdens bezoeken aan Volvo-terreinen te beheren)

 

 

Specifiek over cameratoezicht

Volvo mag cameratoezicht gebruiken (zoals hierboven gedefinieerd) waar dit wettelijk is toegestaan. Cameratoezicht wordt over het algemeen gebruikt om ongeoorloofde toegang tot de terreinen en apparatuur van Volvo te controleren en te voorkomen, maar in sommige landen kan het ook worden gebruikt om naleving van richtlijnen en procedures voor gezondheid en veiligheid te waarborgen en voor algemene productieverbeteringsdoeleinden. Camerabeelden en -opnames worden veilig opgeslagen en zijn alleen toegankelijk op need-to-know-basis (bijvoorbeeld om een incident te onderzoeken).

Volvo verkrijgt de persoonsgegevens van uzelf of de persoon met wie u ons samen bezoekt, aangezien het voor bezoekers mogelijk is om de namen van hun bezoekersgroep in te voeren. Als u een Volvo-medewerker bezoekt, kan die persoon bovendien persoonsgegevens over u verstrekken aan de receptie voor registratiedoeleinden. De informatie kan ook worden opgehaald bij een marktbedrijf, waarbij de Volvo-vertegenwoordiger niet aanwezig is maar bijvoorbeeld een beurscentrum is geïnformeerd over klanten die bijvoorbeeld beurscentra zullen bezoeken.

 

Sommige persoonsgegevens kunnen ook automatisch worden gegenereerd door het IT-systeem en de CCTV-systemen van Volvo, zoals logboekinformatie en/of beeldmateriaal.

 

Uw beslissing om persoonsgegevens aan Volvo te verstrekken is vrijwillig, maar om beveiligingsredenen moeten alle bezoekers zich registreren in verband met bezoeken aan de terreinen van de Volvo Group. Als u uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken in verband met een bezoek, kunnen we u mogelijk geen toegang verlenen tot de terreinen van de Volvo Group.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere bedrijven van de Volvo Group en met bepaalde categorieën van derden (zoals hieronder nader toegelicht), wat kan inhouden dat uw persoonsgegevens naar andere landen worden doorgegeven.

Delen van persoonsgegevens binnen de Volvo Group

De Volvo Group is een wereldwijde organisatie met kantoren en activiteiten over de hele wereld, en uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of internationaal toegankelijk zijn voor de wereldwijde bedrijven van de Volvo Group en tussen de verschillende entiteiten en gelieerde ondernemingen.

Alle doorgiften van uw persoonsgegevens aan andere bedrijven van de Volvo Group (inclusief doorgiften van binnen de EU/EER naar buiten de EU/EER) vallen onder een intercompany-overeenkomst op basis van door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen of andere mechanismen die erkend zijn of van tijd tot tijd worden goedgekeurd door de relevante autoriteiten. Een dergelijke overeenkomst weerspiegelt de normen die zijn opgenomen in de Europese wetgeving inzake gegevensprivacy (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU). Het hebben van deze overeenkomst betekent dat alle entiteiten van de Volvo Group zich aan dezelfde interne regels moeten houden. Het betekent ook dat uw rechten hetzelfde blijven, ongeacht waar uw gegevens door de Volvo Group worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden buiten de Volvo Group

Naast het delen van persoonsgegevens tussen bedrijven uit de Volvo Group, zoals hierboven uiteengezet, kan Volvo uw persoonsgegevens ook delen met bepaalde categorieën derde partijen, waaronder:

 • Zakenpartners, zoals leveranciers en dienstverleners van de Volvo Group in verband met hun levering van producten en diensten aan de Volvo Group, zoals IT-serviceproviders.
 • Professionele adviseurs, zoals verzekeraars, advocaten en andere professionele adviseurs in verband met verzekeringsclaims, audits en het ontvangen van adviesdiensten
 • Hulpverleners, zoals politie, brandweer, ambulance en pechhulp ter bescherming van het vitale belang van u en anderen zoals in verband met noodhulp.
 • Rechtshandhaving, regelgevende autoriteiten en andere openbare en gerechtelijke instanties in verband met wettelijke verplichtingen zoals gerechtelijke bevelen of wettelijke rapportagevereisten of als dit in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk wordt geacht om de vitale belangen van u of anderen te beschermen.

Alle externe dienstverleners en professionele adviseurs aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt, worden geacht en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen en mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy.

Verder, in het geval dat een bedrijf van de Volvo Group dat is gevestigd binnen de EU/EER persoonsgegevens doorgeeft aan externe derden die zich buiten de EU/EER bevinden, zal het relevante bedrijf van de Volvo Group zich ervan vergewissen dat er passende waarborgen zijn die voldoende beschermingsniveaus voor uw persoonsgegevens bieden, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU). Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van door de EU goedgekeurde modelcontractbepalingen omvatten of een ander mechanisme dat van tijd tot tijd wordt erkend of goedgekeurd door de relevante autoriteiten.

Als u vragen heeft over hoe Volvo uw persoonsgegevens deelt, neem dan contact op met de VOLVO Group Privacy Officer via de bovenstaande contactgegevens.

Volvo maakt gebruik van passende en redelijke juridische, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder beveiliging van informatietechnologie en fysieke beveiligingsmaatregelen, om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Deze maatregelen zijn afgestemd op de risico's van de verwerking van persoonsgegevens en op de gevoeligheid van de persoonsgegevens en houden rekening met de vereisten van de toepasselijke lokale wetgeving. Daarnaast worden de maatregelen continu verbeterd in lijn met de ontwikkeling van beschikbare beveiligingsproducten en services.

Volvo vereist dat alle personen zich houden aan het toepasselijke beveiligingsbeleid met betrekking tot persoonsgegevens bij het gebruik van Volvo-systemen.

Volvo verwerkt uw persoonsgegevens normaal gesproken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar na uw bezoek. Na deze periode zal Volvo alleen de persoonsgegevens verwerken die vereist kunnen zijn om te voldoen aan lokale wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan wettelijke vereisten in het geval van een feitelijk, dreigend of te verwachten geschil of een feitelijke, dreigende of te verwachten claim.

U heeft mogelijk het recht om het volgende te doen, als de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy daarin voorziet:U heeft mogelijk het recht om het volgende te doen, als de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensprivacy daarin voorziet:

 • Verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die Volvo over u verwerkt: dit geeft u het recht om te weten of we persoonsgegevens over u bewaren en, als we dat doen, daarover informatie en een kopie van de specifieke stukken en categorieën van persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens: dit geeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.Verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens: dit geeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: Dit geeft u het recht om te verzoeken dat Volvo uw persoonsgegevens niet langer verwerkt.
 • Verzoeken om het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens: dit geeft u het recht om te verzoeken om het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens, ook wanneer dergelijke persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn om de doeleinden te bereiken.
 • Verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: dit geeft u het recht om te verzoeken dat Volvo uw persoonsgegevens alleen in beperkte omstandigheden verwerkt, ook met uw toestemming.
 • Verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: dit geeft u het recht om een kopie (in een draagbaar en, indien technisch haalbaar, gemakkelijk bruikbaar formaat) van uw persoonsgegevens te ontvangen, of om Volvo te verzoeken om dergelijke persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden.
 • In het geval dat onze verwerking van uw persoonsgegevens of een deel daarvan gebaseerd is op uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken, in welk geval Volvo zal stoppen met alle verdere verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens of het relevante deel daarvan (hoewel een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten voorafgaand aan de intrekking).

Houd er echter rekening mee dat Volvo niet altijd hoeft te voldoen aan een verzoek om gegevens te verwijderen, de verwerking ervan te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of gegevens over te dragen. Dit wordt per geval beoordeeld op basis van de wettelijke verplichtingen van Volvo en de uitzonderingen op dergelijke rechten.

U heeft ook het recht klachten die u mogelijk heeft betreffende verwerking van uw persoonsgegevens door Volvo voor te leggen aan een toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie over deze rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de Volvo Group Privacy Officer via de hierboven vermelde contactgegevens.

Volvo raadt aan om deze privacyverklaring regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen daarin.

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring indien nodig te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we bovenaan deze privacyverklaring de datum noteren waarop dergelijke wijzigingen zijn aangebracht en/of wanneer ze van kracht worden.

Downloaden