Informacja o ochronie prywatności kandydatów

Ta wersja została opublikowana i jest ważna od 2023/09/01.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje przetwarzanie przez Volvo Group danych osobowych osób ubiegających się o wakaty w Volvo Group („Informacja o Ochronie Prywatności”). Jeśli ubiegają lub ubiegali się Państwo o stanowisko w przedsiębiorstwie wchodzącym w skład Volvo Group, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

Na potrzeby niniejszej informacji „Volvo Group” oznacza spółkę AB Volvo (publ.) oraz jednostki bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez spółkę AB Volvo, w tym w szczególności jednostki należące do któregokolwiek z ewentualnych głównych Obszarów Biznesowych i Działów Samochodów Ciężarowych Volvo Group, takich jak Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions i Volvo Energy.

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Volvo Group zbiera lub w inny sposób przetwarza dane osobowe do celów Volvo Group (tj. gdy Volvo Group, samodzielnie lub wspólnie z innymi jednostkami, jest administratorem i w związku z tym określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych).

Jeśli Volvo zawrze z Państwem umowę o pracę, przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych będzie podlegać postanowieniom zawartym w przyjętej przez Volvo Group Informacji o ochronie prywatności pracowników, [łącze].

Informacja o Ochronie Prywatności nie ma zastosowania, gdy Volvo Group zbiera lub w inny sposób przetwarza dane osobowe w imieniu innych przedsiębiorstw, takich jak niezależni dealerzy, importerzy, dostawcy i klienci Volvo Group.

Niniejsza informacja ma zastosowanie w przypadku braku możliwości zastosowania innych informacji dotyczących prywatności dostępnych na innych stronach internetowych Volvo Group. Oprócz Informacji o Ochronie Prywatności, niektórym systemom, aplikacjom i procesom Volvo Group, jak również odpowiednim projektom badawczo-rozwojowym Volvo Group, mogą towarzyszyć osobne informacje o ochronie prywatności dodatkowo opisujące konkretne rodzaje zbieranych danych osobowych oraz sposoby przechowywania, używania i przekazywania tych danych.

 

Wybierz język

Wchodzące w skład Volvo Group przedsiębiorstwo, w którym ubiegają się Państwo o stanowisko („Volvo”), jest administratorem danych osobowych, które Volvo uzyskuje od Państwa i z innych źródeł opisanych poniżej.

Pełnienie funkcji „Administratora” oznacza, że to Volvo decyduje o celu i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych. W gestii Volvo leży przetwarzanie Państwa danych osobowych na mocy właściwych przepisów prawa ochrony danych.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony prywatności (Privacy Officer) Volvo Group pocztą e-mail na adres gpo.office@volvo.com, pocztą tradycyjną lub telefonicznie:

AB Volvo,

Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg,  Szwecja
+46 (0)31 66 00 00

Na potrzeby Informacji o Ochronie Prywatności „dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby fizycznej lub identyfikujące lub mogące identyfikować konkretną osobę fizyczną. Innymi słowy, są to wszystkie informacje, które mogą być z Państwem powiązane.

Na potrzeby Informacji o Ochronie Prywatności termin „przetwarzać” lub „przetwarzanie” oznacza każde użycie danych osobowych, w tym w szczególności zbieranie, rejestrowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, przekazywanie, udostępnianie, blokowanie, usuwanie lub zniszczenie danych osobowych.

Podstawa prawna

Volvo będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, opierając się na dowolnej z następujących podstaw prawnych (zob. więcej szczegółów poniżej).

 • Zobowiązanie prawne. Volvo może przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, na przykład w celu wykonania nakazów lub zakazów sądowych i spełnienia wymogów sprawozdawczych.
 • Prawnie uzasadnione interesy. Volvo może przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Volvo lub osoby trzeciej. Ogólnie uważa się, że do prawnie uzasadnionych interesów Volvo należy zarządzanie codzienną działalnością operacyjną, zabezpieczanie swoich obiektów i sprzętu oraz sprawowanie kontroli wewnętrznej. Aby przetwarzanie danych osobowych kandydatów opierało się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, Volvo dokonuje indywidualnej oceny każdego kandydata. Volvo musi na przykład przetwarzać określone dane osobowe kandydatów, jeśli prawnie uzasadnionym interesem Volvo jest umożliwienie administrowania ich profilami użytkowników lub aplikacjami na stanowiska w Volvo Group.

  W przypadku stwierdzenia w niniejszym dokumencie, że Volvo opiera się na swoich uzasadnionych interesach w danym celu przetwarzania, Volvo jest zdania, że jego uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw lub wolności wynikających z (i) przejrzystości zapewnianej przez Volvo w zakresie czynności przetwarzania, (ii) podejście Volvo do prywatności od samego początku, (iii) regularne przeglądy prywatności Volvo oraz (iv) prawa, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem. Więcej informacji na temat tego podejścia wykorzystującego test równowagi może udzielić inspektor ochrony prywatności Volvo Group (zob. dane kontaktowe poniżej).

 • Żywotne interesy. Volvo może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów Państwa i innych osób, jeśli Volvo zasadnie uważa, że takie przetwarzanie Państwa danych osobowych może zapobiec powstaniu potencjalnej szkody dla Państwa lub innych osób lub ograniczyć taką szkodę.
 • Zgoda. W przypadkach wyjątkowych lub w przypadku braku innej podstawy prawnej Volvo może Państwa poprosić o wyraźną zgodę na przetwarzanie określonych danych osobowych. Zgoda taka jest Państwa całkowicie dobrowolnym wyborem.

Volvo może przetwarzać następujące kategorie danych, które same lub w połączeniu z innymi danymi mogą stanowić dane osobowe, do ogólnych celów określonych w Tabeli 1 poniżej.

Należy pamiętać, że poniższa lista jest tylko listą przykładów i nie jest listą wyczerpującą. Volvo niekoniecznie będzie przetwarzać wszystkie wymienione poniżej dane o Państwu, niektóre cele przetwarzania będą się pokrywać oraz może być kilka celów uzasadniających używanie przez nas Państwa danych osobowych.

Tabela 1. Kategorie danych osobowych, cele i podstawa prawna przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Cele przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

 

Dane osobiste, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, narodowość, preferowany język i zdjęcie.

 

 

 • Rejestracja kandydatów w systemach rekrutacyjnych Volvo

 

 • Ogólne zarządzanie aplikacjami

 

 

 • Prawnie uzasadnione interesy (aby zarządzać aplikacjami)

 

 

Dane kontaktowe, w tym adres domowy, adres e-mail i numer telefonu.

 

 

 • Komunikowanie się z kandydatami

 

 

 • Prawnie uzasadnione interesy (aby komunikować się z kandydatami)

 

 

Dane związane z IT, w tym adres e-mail i hasło do systemu rekrutacyjnego Volvo oraz automatyczne wiadomości i inne formy komunikacji.

 

 • Używanie i komunikowanie się za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego Volvo

 

 

 

 • Prawnie uzasadnione interesy (aby zarządzać aplikacjami)

 

Dane dotyczące kompetencji, w tym CV obejmujące informacje o doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, szkoleniach, członkostwie w organizacjach zawodowych, dyplomach, listach referencyjnych, a także inne dane przekazane nam przez Państwa podczas rozmów kwalifikacyjnych w naszej siedzibie lub za pośrednictwem kanałów cyfrowych.

 

 

 • Ocena umiejętności i kwalifikacji kandydatów do pracy na danym stanowisku

 

 

 • Prawnie uzasadnione interesy (aby ocenić kandydatów)

 

 

Dane dotyczące wyników i ocen, w tym testy osobiste i analityczne związane z procesem rekrutacji.

 

 

 • Ocena umiejętności i kwalifikacji kandydatów do pracy na danym stanowisku

 

 • Prawnie uzasadnione interesy (aby ocenić kompetencje kandydatów w kontekście danego stanowiska)

 

 • Zgoda

 

 

Dane dotyczące zdrowia, w tym wyniki badań lekarskich i testów na obecność narkotyków (tylko w przypadku niektórych stanowisk).

 

 

 • Ocena stanu zdrowia kandydata (jeśli jest to konieczne w przypadku określonych stanowisk lub z innych przyczyn)

 

 

 • Zgoda

 

Dane dotyczące bezpieczeństwa, w tym informacje uzyskane w wyniku sprawdzenia przeszłości kandydata (tylko w przypadku określonych stanowisk).

 

 • Ocena przeszłości kandydata (jeśli jest potrzebna na danym stanowisku)

 

 

 • Zgoda (aby umożliwić właściwym osobom trzecim udostępnienie informacji o Państwu)

 

 

Bieżące dane o zatrudnieniu, takie jak aktualny pakiet wynagrodzeń i oczekiwania oraz okres wypowiedzenia w ramach aktualnej umowy o pracę, jeśli dotyczy

 

 • Umożliwienie oceny warunków zatrudnienia oferowanych na danym stanowisku

 

 

 • Prawnie uzasadniony interes (aby ocenić kandydatów i proponowane warunki zatrudnienia)

 

 

Szczególne kategorie danych osobowych

Należy szczególnie podkreślić, że niektóre aspekty danych BHP mogą być uznane za szczególne kategorie danych osobowych na mocy właściwych przepisów prawa ochrony prywatności danych, są traktowane ze szczególną dbałością oraz wymagają dodatkowych zabezpieczeń

. Volvo będzie przetwarzać specjalne kategorie danych osobowych tylko wtedy, gdy będzie mieć odpowiednie zobowiązania prawne lub gdy otrzyma od Państwa wyraźną zgodę na przetwarzanie takich danych. O takich przypadkach Volvo będzie Państwa informować oraz (jeśli będzie to wymagane przez przepisy prawa) zwróci się do Państwa z prośbą o udzielenie wyraźnej zgody na przetwarzanie takich danych. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na jakąkolwiek prośbę z naszej strony o udzielenie wspomnianej zgody nie jest warunkiem zawarcia z nami umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu CCTV

Volvo może używać monitoringu CCTV (zgodnie z powyższą definicją), jeśli jest to dozwolone przez przepisy prawa.

Monitoring CCTV jest zasadniczo używany do kontrolowania dostępu i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do pomieszczeń i sprzętu Volvo, w niektórych krajach może być jednak również używany na potrzeby zapewnienia zgodności z wytycznymi i procedurami BHP oraz w celu ogólnego usprawnienia procesu produkcji.

Obrazy i nagrania CCTV są bezpiecznie przechowywane i udostępnia się je tylko wtedy, gdy są one niezbędne (na przykład w celu zbadania określonego incydentu).

Szczegółowe informacje dotyczące zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji

Internetowy system rekrutacyjny Volvo Group może zawierać pytania sprawdzające, czy kandydaci posiadają określone, wcześniej zdefiniowane minimalne kompetencje w kontekście danego stanowiska.

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na którekolwiek z pytań sprawdzających mogą Państwo zostać automatycznie usunięci z procesu rekrutacji przez automatyczne mechanizmy podejmowania decyzji w systemie rekrutacyjnym.

W takim przypadku otrzymają Państwo automatyczną wiadomość, że Państwa aplikacja została odrzucona.

Volvo będzie uzyskiwać Państwa dane osobowe przede wszystkim od Państwa, na przykład podczas procesu składania aplikacji. Państwa dane osobowe mogą również zostać uzyskane za pośrednictwem osób trzecich, np. od osoby, od której na Państwa polecenie mamy uzyskać Państwa dane osobowe lub od usługodawców działających w imieniu Volvo (zajmujących się sprawdzaniem i weryfikacją przeszłości kandydatów, w tym wykształcenia, zatrudnienia, referencji i badań zdrowotnych).

Niektóre dane osobowe mogą być również uzyskane z systemu informatycznego Volvo lub jego odpowiednika, na przykład jeśli Państwo są lub byli pracownikami lub konsultantami przedsiębiorstwa wchodzące w skład Volvo Group.

Z wyjątkiem określonych informacji wymaganych na mocy przepisów prawa decyzja o przekazaniu Volvo jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolna. Tym samym nie poniosą Państwo żadnych negatywnych konsekwencji, jeśli nie zdecydują się Państwo udostępnić Volvo swoich danych osobowych.

Volvo musi jednak przetwarzać Państwa określone dane osobowe w celu administrowania Państwa aplikacją na stanowisko w Volvo. W związku z tym Volvo może nie być w stanie zaoferować Państwu zatrudnienia, jeśli nie podadzą nam Państwo lub nie zezwolą nam Państwo na przetwarzanie w związku z Państwa aplikacją określonych niezbędnych danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym przedsiębiorstwom wchodzącym w skład Volvo Group oraz określonym kategoriom osób trzecich (zob. poniżej), co może wiązać się z przekazywaniem Państwa danych osobowych do innych krajów.

Udostępnianie danych osobowych w ramach Volvo Group

Volvo Group to przedsiębiorstwo międzynarodowe, które ma oddziały i prowadzi działalność na całym świecie, Państwa dane osobowe mogą być zatem przekazywane lub udostępniane w ramach takiej międzynarodowej działalności Volvo Group, a także między różnymi jednostkami, w tym jednostkami stowarzyszonymi, Volvo Group. Wszelkie przypadki przekazania Państwa danych osobowych do innych przedsiębiorstw wchodzących w skład Volvo Group (w tym przekazania tych danych z UE/EOG poza UE/EOG) będą podlegać zawartej między tymi przedsiębiorstwami umowie opartej na zatwierdzonych przez UE standardowych klauzulach umownych lub innym mechanizmom kontroli określanych lub zatwierdzanych przez właściwe organy. Wspomniana umowa odzwierciedla standardy określone w europejskich przepisach prawa ochrony prywatności danych (w tym w unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych). Zawarcie tej umowy oznacza, że wszystkie jednostki wchodzące w skład Volvo Group muszą przestrzegać tych samych zasad wewnętrznych. Oznacza to również, że Państwa prawa są takie same bez względu na miejsce przetwarzania Państwa danych przez Volvo Group.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim spoza Volvo Group

Volvo może udostępniać dane osobowe nie tylko w ramach przedsiębiorstw wchodzących w skład Volvo Group, jak określono powyżej, ale również określonym kategoriom podmiotów zewnętrznych, takim jak:

 • Partnerzy biznesowi, tacy jak dostawcy i usługodawcy Volvo Group w związku z dostarczaniem przez nich produktów i usług Volvo Group, np. dostawcy usług IT.

 • Związki zawodowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa właściwego, w tym obowiązek informowania związków zawodowych w związku z powoływaniem osób na stanowiska kierownicze.
 • Zawodowi doradcy, w tym prawnicy i inni zawodowi doradcy (w związku z roszczeniami i świadczeniem usług doradczych).

 • Organy ochrony porządku publicznego, organy regulacyjne i inne organy publiczne i sądowe (w związku ze zobowiązaniami prawnymi, takimi jak wykonywanie nakazów lub zakazów sądowych lub prawnych wymogów dotyczących sprawozdawczości, lub jeśli ich udział zostanie uznany za konieczny, aby chronić żywotne interesy Państwa lub innych osób).

Wszyscy zewnętrzni usługodawcy i zawodowi doradcy, którym ujawniane są Państwa dane osobowe, muszą chronić poufność i bezpieczeństwo tych danych oraz mogą ich używać wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa ochrony prywatności danych.

Ponadto w przypadku, gdy jakiekolwiek wchodzące w skład Volvo Group przedsiębiorstwo z siedzibą w UE/EOG przekazuje dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu spoza UE/EOG, przedsiębiorstwo takie upewni się, że zastosowano odpowiednie zabezpieczenia, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa ochrony prywatności danych (w tym przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zabezpieczenia te mogą na przykład obejmować zastosowanie zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych lub innych mechanizmów kontroli określanych lub zatwierdzanych przez właściwe organy.

Wszelkie pytania dotyczące sposobu udostępniania przez Volvo Państwa danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony prywatności Volvo Group, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Volvo stosuje odpowiednie i uzasadnione prawne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i zabezpieczenia fizyczne, aby odpowiednio chronić dane osobowe.

Środki te są odpowiednie do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz do wrażliwości danych osobowych, a także uwzględniają wymogi właściwych przepisów prawa krajowego. Środki są stale ulepszane wraz z rozwojem dostępnych produktów i usług z zakresu bezpieczeństwa.

Volvo wymaga od wszystkich osób używających systemów Volvo przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa danych osobowych.

Volvo będzie zasadniczo przechowywać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez dwa (2) lata (lub dłużej w zależności od właściwych przepisów prawa pracy) w celu zaspokojenia potrzeby użycia tych danych osobowych w przypadku rzeczywistego, zapowiadanego lub potencjalnego sporu lub roszczenia (np. z powodu dyskryminacji).

Jeśli została udzielona zgoda na przechowywanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przechowywane do momentu, w którym przyszła rekrutacja kandydata nie będzie już istotna lub do momentu wycofania takiej zgody.

 

Na mocy właściwych przepisów prawa ochrony prywatności danych mogą mieć Państwo prawo do:

 •  Żądania dostępu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Volvo (czyli dowiadywania się, czy przechowujemy Państwa dane osobowe, a jeśli przechowujemy, to do uzyskania kopii oraz informacji na temat określonych elementów i kategorii danych osobowych).
 • Żądania sprostowania Państwa danych osobowych (czyli sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne).
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (czyli żądania zaprzestania przetwarzania przez Volvo Państwa danych osobowych).
 • Żądania usunięcia Państwa danych osobowych (także wówczas, gdy Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celów).
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (czyli żądania, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane przez Volvo tylko w określonych okolicznościach, w tym za Państwa zgodą).
 • Żądania przeniesienia Państwa danych osobowych czyli otrzymania kopii Państwa danych osobowych (w przenośnym oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, łatwo nadającym się do użytku formacie) lub żądania od Volvo przekazania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych).
 • Jeśli podstawą przetwarzania przez nas całości lub części Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, mogą Państwo w każdej chwili tę zgodę wycofać, w którym to przypadku Volvo zaprzestanie wszelkiego dalszego przetwarzania całości lub części Państwa danych osobowych (takie wycofanie zgody nie wpływa jednak na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych przed wycofaniem rzeczonej zgody).

Volvo nie zawsze musi jednak mieć obowiązek spełnienia żądania dotyczącego usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Stosowna ocena może być przeprowadzana indywidualnie dla każdego przypadku na podstawie zobowiązań prawnych Volvo i wyjątku od tych praw.

Mogą Państwo też wnieść do odpowiedniego organu nadzorczego skargę dotyczącą przetwarzania przez Volvo Państwa danych osobowych. Więcej informacji na temat tych praw i sposobu ich wykonywania może udzielić inspektor ochrony prywatności Volvo Group (zob. dane kontaktowe powyżej).

 

Volvo zachęca do okresowego przeglądu Informacji o Ochronie Prywatności, aby mogli się Państwo na bieżąco dowiadywać o ewentualnych jej zmianach.

W zależności od potrzeb zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności. Po dokonaniu takiej zmiany u góry Informacji o Ochronie Prywatności pojawi się data wprowadzenia lub wejścia w życie takiej zmiany.

Pobierz 

Kandydatów Format PDF Size 229 KB