Informacja o ochronie prywatności przedstawicieli klienta

 

Ta wersja została opublikowana i jest ważna od 2023/09/01.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje przetwarzanie przez przedsiębiorstwo należące do Volvo Group danych osobowych przedstawicieli aktualnych i potencjalnych klientów („Informacja o Ochronie Prywatności”). Jeśli są lub byli Państwo osobą fizyczną lub pracownikiem przedsiębiorstwa, które zakupiło lub wynajęło, lub wzięło w leasing bądź wydzierżawiło produkty lub usługi, lub zwróciło się z prośbą o ofertę jako potencjalny klient przedsiębiorstwa należącego do Volvo Group, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

Na potrzeby niniejszej informacji „Volvo Group” oznacza spółkę AB Volvo (publ.) oraz jednostki bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez spółkę AB Volvo, w tym w szczególności jednostki należące do któregokolwiek z ewentualnych głównych Obszarów Biznesowych i Działów Samochodów Ciężarowych Volvo Group, takich jak Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operation, Volvo Autonomous Solutions i Volvo Energy.

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo należące do Volvo Group zbiera lub w inny sposób przetwarza dane osobowe do własnych celów (tj. gdy przedsiębiorstwo należące do Volvo Group, samodzielnie lub wspólnie z innymi jednostkami, jest administratorem i w związku z tym określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych).

Przetwarzanie danych osobowych związanych z pojazdami nie jest objęte Informacją o Ochronie Prywatności, ale informacją o ochronie prywatności dotyczącą operatorów i kierowców [łącze].


Informacja o Ochronie Prywatności nie ma zastosowania, gdy przedsiębiorstwo należące do Volvo Group zbiera lub w inny sposób przetwarza dane osobowe w imieniu innych przedsiębiorstw, takich jak niezależni dealerzy, importerzy, dostawcy i klienci Volvo Group.

Oprócz Informacji o Ochronie Prywatności, niektórym systemom, aplikacjom i procesom przedsiębiorstwa należącego do Volvo Group mogą towarzyszyć osobne informacje o ochronie prywatności dodatkowo opisujące konkretne rodzaje zbieranych danych osobowych oraz sposoby przechowywania, używania i przekazywania tych danych.

Wybierz język

Wchodzące w skład Volvo Group przedsiębiorstwo, od którego Państwo, w imieniu własnym lub swojego pracodawcy, nabywają, nabyli, dzierżawią, dzierżawili, leasingują, leasingowali bądź wynajmują lub wynajęli produkty lub usługi („Volvo”), jest administratorem danych osobowych, które Volvo uzyskuje od Państwa i z innych źródeł opisanych poniżej.

Pełnienie funkcji „Administratora” oznacza, że to Volvo decyduje o celu i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych. W gestii Volvo leży przetwarzanie Państwa danych osobowych na mocy właściwych przepisów prawa ochrony danych.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony prywatności (Privacy Officer) Volvo Group pocztą e-mail na adres gpo.office@volvo.com, pocztą tradycyjną lub telefonicznie:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg,Szwecja
+46 (0)31 66 00 00

Na potrzeby Informacji o Ochronie Prywatności „dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby fizycznej lub identyfikujące lub mogące identyfikować konkretną osobę fizyczną. Innymi słowy, są to wszystkie informacje, które mogą być z Państwem powiązane.

Na potrzeby Informacji o Ochronie Prywatności termin „przetwarzać” lub „przetwarzanie” oznacza każde użycie danych osobowych, w tym w szczególności zbieranie, rejestrowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, przekazywanie, udostępnianie, blokowanie, usuwanie lub zniszczenie danych osobowych.

Podstawa prawna

Volvo może przetwarzać Państwa dane osobowe, opierając się na dowolnej z następujących podstaw prawnych (zob. więcej szczegółów poniżej).

 • Zobowiązanie umowne Volvo może przetwarzać Państwa dane, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wobec Państwa zobowiązania umownego, na przykład w celu wypełnienia warunków zamówienia lub postanowień umowy o świadczenie usług podpisanej przez Państwa lub Państwa pracodawcę.
 • Zobowiązanie prawne. Volvo może przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, na przykład w celu wykonania nakazów lub zakazów sądowych i spełnienia wymogów sprawozdawczych.

 • Prawnie uzasadnione interesy. Volvo może przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Volvo lub osoby trzeciej. Ogólnie uważa się, że do prawnie uzasadnionych interesów Volvo należy zarządzanie codzienną działalnością operacyjną, w tym zarządzanie relacjami z klientem i szeroko rozumiane tworzenie lub dalsze rozwijanie produktów i usług Volvo (samodzielnie lub we współpracy z osobami trzecimi).

   

  W przypadku stwierdzenia w niniejszym dokumencie, że Volvo opiera się na swoich uzasadnionych interesach w danym celu przetwarzania, Volvo jest zdania, że jego uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw lub wolności wynikających z (i) przejrzystości zapewnianej przez Volvo w zakresie czynności przetwarzania, (ii) podejście Volvo do prywatności od samego początku, (iii) regularne przeglądy prywatności Volvo oraz (iv) prawa, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem. Więcej informacji na temat tego podejścia wykorzystującego test równowagi może udzielić inspektor ochrony prywatności Volvo Group (zob. dane kontaktowe poniżej).

 • Żywotne interesy. Volvo może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów Państwa i innych osób, jeśli Volvo zasadnie uważa, że takie przetwarzanie Państwa danych osobowych może zapobiec powstaniu potencjalnej szkody dla Państwa lub innych osób lub ograniczyć taką szkodę.
 • Zgoda Volvo może Państwa poprosić o wyraźną zgodę na przetwarzanie określonych danych osobowych, na przykład w celach marketingowych. Zgoda taka jest Państwa całkowicie dobrowolnym wyborem.

Volvo może przetwarzać następujące kategorie danych, które same lub w połączeniu z innymi danymi mogą stanowić dane osobowe, do ogólnych celów określonych w Tabeli 1 poniżej

Volvo niekoniecznie będzie przetwarzać wszystkie wymienione poniżej dane o Państwu, niektóre cele przetwarzania będą się pokrywać oraz może być kilka celów uzasadniających używanie przez nas Państwa danych osobowych.

Tabela 1. Kategorie danych osobowych, cele i podstawa prawna przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Cele przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, informacje o osobach bliskich, dane dotyczące paszportu i dokumentu tożsamości 

 

 

 • Weryfikacja tożsamości
 • Prowadzenie aktualnego rejestru przedstawicieli aktualnych i potencjalnych klientów w systemach CRM Volvo
 • Obsługa dostarczania produktów i świadczenia usług, wydarzeń i administracji biznesowej
 • Obsługa przesyłania ofert, wycen oraz dostarczania produktów i świadczenia usług
 • Obsługa wezwań serwisowych i roszczeń związanych z produktem (m.in. wniosków gwarancyjnych i roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt)

 

 • Obsługa komunikacji promocyjnej i działań marketingowych (np. przesyłanie biuletynów, zaproszeń na wydarzenia, materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych itp.)
 • Przeprowadzanie badań wśród klientów (w tym badań dotyczących zadowolenia dealerów, jakości produktów i możliwości doskonalenia procesów)
 • Przekazywanie informacji dotyczących otwartego kodu źródłowego dla poszczególnych produktów w ramach zatwierdzonych procesów Volvo

 • Stosowanie pozwoleń na wywóz

  Wykrywanie i zgłaszanie oszustw i przestępstw (w tym prania pieniędzy) oraz zapobieganie im

 • Sprzedaż jakichkolwiek udziałów własnościowych w umowie o świadczenie usług lub finansowaniu (działanie na rynku kapitałowym)

 • Sprzedaż wierzytelności

 • Obsługa zgłoszeń w kanale zgłaszania nieprawidłowości

 • Obsługa potencjalnego lub potwierdzonego konfliktu interesów

 • Przeprowadzanie weryfikacji partnerów biznesowych

 

 • Zobowiązanie umowne (aby zarządzać dostawą produktów i świadczeniem usług oraz wnioskami gwarancyjnymi)
 • Zobowiązanie prawne (aby zarządzać wezwaniami serwisowymi i roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt)
 • Prawnie uzasadnione interesy (aby zarządzać relacjami z klientem)
 • Prawnie uzasadnione interesy (aby zarządzać wnioskami o informacje dotyczące klientów)

 

 

Dane organizacyjne, w tym nazwa przedsiębiorstwa, zarząd przedsiębiorstwa, stanowisko, miejsce pracy i kraj

 

 

 • Prowadzenie aktualnego rejestru przedstawicieli klienta w systemach CRM Volvo
 • Obsługa zgłoszeń w kanale zgłaszania nieprawidłowośc
 • Obsługa potencjalnego lub potwierdzonego konfliktu interesów
 • Przeprowadzanie weryfikacji partnerów biznesowych

 

 

 • Prawnie uzasadnione interesy (aby zarządzać relacjami z klientem)
 • Zobowiązanie prawne (przeprowadzanie weryfikacji partnerów biznesowych)

 

 

Dane osobiste, w tym preferowany język, zdjęcie/wideo, rozmiar ubrania i preferencje żywieniowe

 

 • Obsługa komunikacji i marketingu.

 

 • Prowadzenie komunikacji w preferowanym języku
 • Świadczenie spersonalizowanych usług (takich jak oferowanie produktów w odpowiednim rozmiarze)

 

 • Prawnie uzasadnione interesy (aby zarządzać relacjami z klientem)

 

 • Zgoda (jeśli jest niezbędna w celu zarządzania relacjami z klientem)

 

 

 

Dane związane z IT, w tym identyfikator użytkownika, hasła, uprawnienia, ustawienia i inne atrybuty powiązane z Państwa kontem użytkownika, dane logowania, a także dane i dzienniki dotyczące używania przez Państwa sprzętu, aplikacji lub usług IT Volvo.

 

 

 • Używanie aplikacji i systemów Volvo do obsługi klientów
 • Obsługa komunikacji promocyjnej i działań marketingowych (np. przesyłanie biuletynów, zaproszeń na wydarzenia, materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych itp.)
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu weryfikacji, walidacji, rozszerzania i aktualizowania dotychczasowych oraz tworzenia nowych produktów, rozwiązań, usług i aplikacji

 

 

 

 •   Zobowiązanie umowne (aby świadczyć uzgodnione usługi)

 

 • Prawnie uzasadnione interesy (aby zarządzać dostępem użytkowników klienta, analizować wykorzystanie, a także zapewniać obsługę i rozwijać produkty, usługi i aplikacje, ochronę danych i ogólnie cyberbezpieczeństwo)

 Niepowtarzalne identyfikatory związane z pojazdem,
w tym identyfikatory pojazdu (numer VIN i numer podwozia), numer IP, adres MAC, numer karty SIM lub numer IMEI

 

 

 •  Przekazywanie informacji dotyczących otwartego kodu źródłowego dla poszczególnych produktów w ramach zatwierdzonych procesów Volvo

 

 

 • Prawnie uzasadnione interesy (aby zarządzać wnioskami o informacje dotyczące klientów)

 

 

Dane dotyczące produkcji / napraw / serwisu, w tym dane dotyczące monitorowania i rejestrowania działań (w tym składania wniosków gwarancyjnych) podejmowanych przez Państwa w związku z produkcją, utrzymaniem, naprawą lub serwisem produktów

 

 

 • Rozwiązywanie problemów z jakością produktów/usług Volvo związane z użyciem danych dotyczących pojazdów/produktów lub danych wygenerowanych przez produkty/usługi.

 

 • Obsługa wniosków gwarancyjnych i roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt

 

 

 • Zobowiązanie umowne (aby zarządzać wnioskami gwarancyjnymi oraz zobowiązaniami z tytułu napraw i serwisu)

 

 • Zobowiązanie prawne (aby zarządzać wezwaniami serwisowymi i roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt)

 

 

Materiały filmowe, w tym materiały zarejestrowane w systemie telewizji przemysłowej („CCTV”) Volvo Group zainstalowanym na terenie przedsiębiorstwa wchodzącego w skład Volvo Group lub w innych systemach wizualnych, systemach bezpieczeństwa i systemach monitorowania w obiektach Volvo Group lub poza nimi.

 

 

 •   Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną obiektów Volvo Group

 

 

 •    Prawnie uzasadnione interesy (aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę, zapobiegać oszustwom lub kradzieżom oraz ewentualnie pomagać w przestrzeganiu przepisów)Dane finansowe,
takie jak informacje kredytowe lub płatnicze (w tym płatności, historia kredytowa i historia długu/zaniechań spłat, dotyczące Państwa postępowania sądowe działania egzekucyjne) oraz dane konta bankowego

 

 

 •   Dokonywanie płatności za produkty i usługi
 • Wykonywanie oceny zdolności kredytowej
 • Zgłaszanie zaległości w płatności i postępowanie w takiej sytuacji
 • Sprzedaż jakichkolwiek udziałów własnościowych w umowie o świadczenie usług lub finansowaniu (działanie na rynku kapitałowym)
 • Sprzedaż wierzytelności

 

 •    Zobowiązanie umowne (aby zarządzać uzgodnionymi płatnościami)

 

 

 

Dane z umów, tym dane z zamówień i innych umów zawartych między Państwem a Volvo

 

 •   Świadczenie usług zarządzania umowami
 • Zgłaszanie zaległości w płatności i postępowanie w takiej sytuacji
 • Sprzedaż jakichkolwiek udziałów własnościowych w umowie o świadczenie usług lub finansowaniu (działanie na rynku kapitałowym)
 • Sprzedaż wierzytelności

 

 • Zobowiązanie umowne (aby zarządzać zobowiązaniami umownymi, takimi jak dostawa produktów i usług)

 

 

Dane powiązane z wynajmem / leasingiem / dzierżawą /użytkowaniem / wypożyczeniem Pojazdu, takie jak numer i kategoria prawa jazdy kierowcy, tablica rejestracyjna

 

 

 • Obsługa usług wynajmu i leasingu
 • Wypożyczenie pojazdu Volvo do celów badawczo-rozwojowych

 

 

 • Wykonanie umowy
 • Prawnie uzasadnione interesy

 

Dane dotyczące przestępstw i oszustw (otrzymane głównie od agencji ds. zapobiegania nadużyciom finansowym i agencji informacji kredytowej)

 

 

 • Zapobieganie oszustwom i przestępstwom (w tym praniu pieniędzy)
 • Wykrywanie oszustw i przestępstw (w tym prania pieniędzy)
 • Zgłaszanie oszustw i przestępstw (w tym prania pieniędzy)
 • Obsługa zgłoszeń w kanale zgłaszania nieprawidłowości

 

 

 • Prawnie uzasadnione interesy
 • Zobowiązanie prawne

 

Dane dotyczące weryfikacji i sankcji, w tym negatywne doniesienia w mediach, obecność na listach sankcji, listach obserwacyjnych, zaangażowanie polityczne, ostateczni rzeczywiści beneficjenci firmy klienta, informacje o odbiorcy prezentu/przejawu gościnności (takie jak nazwa, firma/pracodawca, zaangażowanie jakiegokolwiek urzędnika publicznego, rola).

 

 •  Przeprowadzanie weryfikacji sankcji pod kątem wymagań kontroli eksportu
 • Przeprowadzanie weryfikacji partnerów biznesowych i analizy due diligence
 • Zapobieganie korupcji i konfliktom interesów oraz wykrywanie ich
 • Obsługa zgłoszeń w kanale zgłaszania nieprawidłowości

 

 

 • Zobowiązanie prawne
 • Prawnie uzasadnione interesy

 

Dane dotyczące użytkowania: dane dotyczące korzystania przez Państwa z produktu lub usługi, w tym procedury i nawyki (niepochodzące z danych telematycznych)

 

 

 • Stosowanie pozwoleń na wywóz
 • Wypełnianie certyfikatów użytkownika końcowego
 • Opracowywanie produktów i usług
 • Świadczenie usług, w tym „Sprzęt jako usługa”
 • Oferowanie szczególnych lub dostosowanych do potrzeb produktów lub usług finansowych
 • Wykonywanie oceny zdolności kredytowej
 • Optymalizacja działaOptymalizacja działań klienta ń klienta
 • Wybór właściwej specyfikacji pojazdu do danego zastosowania

 

 

 • Prawnie uzasadnione interesy
 • Wykonanie umowy
 • Zobowiązanie prawne

 

Dane ubezpieczeniowe, w tym dane dotyczące wypadków, nazwa ubezpieczyciela itd. 

 

 

 • Obsługa roszczeń
 • Tworzenie i udostępnianie produktów i usług ubezpieczeniowych, w tym w szczególności „ubezpieczeń powiązanych”

 

 

 • Prawnie uzasadnione interesy
 • Wykonanie umowy

 

 

Szczególne kategorie danych osobowych

Należy szczególnie podkreślić, że niektóre aspekty danych BHP mogą być uznane za szczególne kategorie danych osobowych na mocy właściwych przepisów prawa ochrony prywatności danych, są traktowane ze szczególną dbałością oraz wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Volvo będzie przetwarzać specjalne kategorie danych osobowych tylko wtedy, gdy będzie mieć odpowiednie zobowiązania prawne lub prawnie uzasadnione interesy, aby przetwarzać takie dane (w tym między innymi ostrożne praktyki mające na celu pomoc w zarządzaniu powszechnymi sytuacjami kryzysowymi w dziedzinie zdrowia). O takich przypadkach będziemy Państwa informować oraz (jeśli będzie to wymagane przez przepisy prawa) zwrócimy się do Państwa z prośbą o udzielenie wyraźnej zgody na przetwarzanie takich danych. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na jakąkolwiek prośbę z naszej strony o udzielenie wspomnianej zgody nie jest warunkiem zawarcia z nami umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu CCTV

Volvo może używać monitoringu CCTV (zgodnie z powyższą definicją), jeśli jest to dozwolone przez przepisy prawa. Monitoring CCTV jest zasadniczo używany do kontrolowania dostępu i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do pomieszczeń i sprzętu Volvo, w niektórych krajach może być jednak również używany na potrzeby zapewnienia zgodności z wytycznymi i procedurami BHP oraz w celu ogólnego usprawnienia procesu produkcji. Obrazy i nagrania CCTV są bezpiecznie przechowywane i udostępnia się je tylko wtedy, gdy są one niezbędne (na przykład w celu zbadania określonego incydentu).

Szczegółowe informacje dotyczące zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji

Volvo nie podejmuje regularnie ani systematycznie zautomatyzowanych decyzji powodujących skutki prawne lub podobnie istotne skutki dotyczące osób fizycznych. Jeśli mają Państwo interakcje z przedsiębiorstwem wchodzącym w skład Volvo, które podejmuje takie zautomatyzowane decyzje, powinni Państwo otrzymać specjalne powiadomienie zawierające szczegółowe informacje dotyczące takiego zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Volvo będzie uzyskiwać Państwa dane osobowe przede wszystkim od Państwa, Państwa pracodawcy lub stron trzecich (brokerów, dealerów, przedstawicieli handlowych itd.), z którymi współpracujemy lub od których otrzymujemy dane, np. dane finansowe, kredytowe i dotyczące przestępstw otrzymujemy od organów sprawozdawczości kredytowej, agencji informacji kredytowej i agencji ds. zapobiegania nadużyciom finansowym. Przed przekazaniem nam tych danych wspomniane strony trzecie muszą zapewnić, że same mają prawo do używania i udostępniania takich danych innym podmiotom.

Niektóre dane osobowe mogą być także generowane automatycznie przez system IT Volvo lub jego odpowiednik, na przykład podczas tworzenia identyfikatora użytkownika umożliwiającego dostęp do systemów Volvo.

Z wyjątkiem określonych informacji wymaganych na mocy przepisów prawa decyzja o przekazaniu Volvo jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolna.

Volvo musi jednak przetwarzać określone dane osobowe, aby móc kontaktować się ze swoimi klientami w celach biznesowych i ze względu na zobowiązania umowne. Niepodanie tych danych osobowych może utrudnić obsługę oraz dostawę produktów i świadczenie usług oczekiwanych od Volvo przez Państwa lub Państwa pracodawcę.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym przedsiębiorstwom wchodzącym w skład Volvo Group oraz określonym kategoriom osób trzecich (zob. poniżej), co może wiązać się z przekazywaniem Państwa danych osobowych do innych krajów.

Udostępnianie danych osobowych w ramach Volvo Group

Volvo Group to przedsiębiorstwo międzynarodowe, które ma oddziały i prowadzi działalność na całym świecie, Państwa dane osobowe mogą być zatem przekazywane lub udostępniane w ramach takiej międzynarodowej działalności Volvo Group, a także między różnymi jednostkami, w tym jednostkami stowarzyszonymi, Volvo Group. Wszelkie przypadki przekazania Państwa danych osobowych do innych przedsiębiorstw wchodzących w skład Volvo Group (w tym przekazania tych danych z UE/EOG poza UE/EOG) będą podlegać zawartej między tymi przedsiębiorstwami umowie opartej na zatwierdzonych przez UE standardowych klauzulach umownych lub innym mechanizmom kontroli określanych lub zatwierdzanych przez właściwe organy. Wspomniana umowa odzwierciedla standardy określone w europejskich przepisach prawa ochrony prywatności danych (w tym w unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych). Zawarcie tej umowy oznacza, że wszystkie jednostki wchodzące w skład Volvo Group muszą przestrzegać tych samych zasad wewnętrznych. Oznacza to również, że Państwa prawa są takie same bez względu na miejsce przetwarzania Państwa danych przez Volvo Group.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim spoza Volvo Group

Volvo może udostępniać dane osobowe nie tylko w ramach przedsiębiorstw wchodzących w skład Volvo Group, jak określono powyżej, ale również określonym kategoriom podmiotów zewnętrznych, takim jak:

 • Partnerzy biznesowi, w tym dostawcy i usługodawcy Volvo Group, którzy dostarczają produkty i świadczą usługi na rzecz Volvo Group, np. dostawcy usług IT i transportowych (w tym celnych i handlowych) oraz pośrednicy.
 • Niezależni dealerzy i konstruktorzy zabudów, w tym prywatni dealerzy Volvo Group (na potrzeby obsługi i rozwoju stosunków biznesowych – także roszczeń gwarancyjnych – z klientem lub potencjalnym klientem);
 • Zawodowi doradcy, w tym ubezpieczyciele, prawnicy i inni zawodowi doradcy (w związku z roszczeniami ubezpieczeniowymi, audytami i świadczeniem usług doradczych).
 • Kontrahenci i ich doradcy, na przykład w związku z transakcjami biznesowymi i innymi projektami lub partnerstwami (w tym projektami fuzji i przejęć). Firmy ubezpieczeniowe).
 • Służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i pomoc drogowa (w celu ochrony żywotnych interesów Państwa i innych osób, na przykład w związku z pomocą udzielaną w nagłych wypadkach).

 

 

Organy administracji rządowej:

 • W dziedzinie egzekwowania prawa: organy regulacyjne i inne organy publiczne i sądowe (w związku ze zobowiązaniami prawnymi, takimi jak wykonywanie nakazów lub zakazów sądowych lub prawnych wymogów dotyczących sprawozdawczości, lub jeśli ich udział zostanie uznany za konieczny, aby chronić żywotne interesy Państwa lub innych osób).
 • Organy publiczne odpowiedzialne za kontrolę eksportu i cła
 • Organy publiczne wymagające danych osobowych w celu udzielenia dostępu do pomieszczeń o ograniczonym dostępie

 

Partnerzy finansowi i inni interesariusze: 

 • agencje informacji kredytowej / agencje ds. ratingu kredytowego, 
 • agencje windykacyjne
 • agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym, 
 • banki i partnerzy z rynku kapitałowego
 • firmy ubezpieczeniowe, brokerzy ubezpieczeniowi i rzeczoznawcy ubezpieczeniowi

 

 

Wszyscy zewnętrzni usługodawcy i zawodowi doradcy, którym ujawniane są Państwa dane osobowe, muszą chronić poufność i bezpieczeństwo tych danych oraz mogą ich używać wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa ochrony prywatności danych.

Ponadto w przypadku, gdy jakiekolwiek wchodzące w skład Volvo Group przedsiębiorstwo z siedzibą w UE/EOG przekazuje dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu spoza UE/EOG, przedsiębiorstwo takie upewni się, że zastosowano odpowiednie zabezpieczenia, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa ochrony prywatności danych (w tym przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zabezpieczenia te mogą na przykład obejmować zastosowanie zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych lub innych mechanizmów kontroli określanych lub zatwierdzanych przez właściwe organy.

Wszelkie pytania dotyczące sposobu udostępniania przez Volvo Państwa danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony prywatności Volvo Group, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Volvo stosuje odpowiednie i uzasadnione prawne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i zabezpieczenia fizyczne, aby odpowiednio chronić dane osobowe.

Środki te są odpowiednie do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz do wrażliwości danych osobowych, a także uwzględniają wymogi właściwych przepisów prawa krajowego. Środki są stale ulepszane wraz z rozwojem dostępnych produktów i usług z zakresu bezpieczeństwa.

Volvo wymaga od wszystkich osób używających systemów Volvo przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa danych osobowych. 

Volvo będzie przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będą istnieć prawnie uzasadnione cele biznesowe takiego przechowywania (w tym w szczególności wynikające z okresów przechowywania określonych w umowach, wymogów w zakresie gwarancji i odpowiedzialności za produkt, prawnych zobowiązań sprawozdawczych lub wymogów dotyczących zatrzymywania danych na potrzeby potencjalnych sporów).

Na mocy właściwych przepisów prawa ochrony prywatności danych mogą mieć Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Volvo (czyli dowiadywania się, czy przechowujemy Państwa dane osobowe, a jeśli przechowujemy, to do uzyskania kopii oraz informacji na temat określonych elementów i kategorii danych osobowych).
 • Żądania sprostowania Państwa danych osobowych (czyli sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne).
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w celach marketingu bezpośredniego itp. (czyli żądania zaprzestania przetwarzania przez Volvo Państwa danych osobowych).
 • Żądania usunięcia Państwa danych osobowych (także wówczas, gdy Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celów).
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (czyli żądania, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane przez Volvo tylko w określonych okolicznościach, w tym za Państwa zgodą).
 • Żądania przeniesienia Państwa danych osobowych (czyli otrzymania kopii Państwa danych osobowych w przenośnym oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, łatwo nadającym się do użytku formacie lub żądania od Volvo przekazania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych).
 • Jeśli podstawą przetwarzania przez nas całości lub części Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, mogą Państwo w każdej chwili tę zgodę wycofać, w którym to przypadku Volvo zaprzestanie wszelkiego dalszego przetwarzania całości lub części Państwa danych osobowych (takie wycofanie zgody nie wpływa jednak na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych przed wycofaniem rzeczonej zgody).

Volvo nie zawsze musi jednak mieć obowiązek spełnienia żądania dotyczącego usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Stosowna ocena może być przeprowadzana indywidualnie dla każdego przypadku na podstawie zobowiązań prawnych Volvo i wyjątku od tych praw.

Mogą Państwo też wnieść do odpowiedniego organu nadzorczego skargę dotyczącą przetwarzania przez Volvo Państwa danych osobowych. Więcej informacji na temat tych praw i sposobu ich wykonywania może udzielić inspektor ochrony prywatności Volvo Group (zob. dane kontaktowe powyżej).

 

Volvo zachęca do okresowego przeglądu Informacji o Ochronie Prywatności, aby mogli się Państwo na bieżąco dowiadywać o ewentualnych jej zmianach.

W zależności od potrzeb zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności. Po dokonaniu takiej zmiany u góry Informacji o Ochronie Prywatności pojawi się data wprowadzenia lub wejścia w życie takiej zmiany.

Pobierz 

Przedstawiciel klienta Format PDF Size 248 KB