Integritetsmeddelande för operatörer och förare
  

Denna version publicerades och gäller fr.o.m. 13-05-2021
 

Detta meddelande innehåller information om Volvokoncernens behandling av personuppgifter om operatörer och förare av Volvokoncernens produkter (”integritetsmeddelande”). Om du är eller har varit förare eller operatör av en lastbil, buss, anläggningsmaskin, marinmotor eller någon annan tillämplig produkt eller lösning som integrerar en sådan produkt som säljs eller tillverkas av något av de företag som tillhör Volvokoncernen (nedan gemensamt kallade ”Volvo-fordon”) kan vi komma att behandla uppgifter om dig eller som kan kopplas till dig.
 

I detta meddelande avser ”Volvokoncernen” AB Volvo (publ.) och enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av AB Volvo, inklusive men inte begränsat till enheter som tillhör någon av Volvokoncernens huvudsakliga affärsområden och lastbilsdivisioner (som kan finnas från tid till annan) såsom Volvo Lastvagnar, Volvo Bussar, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions och Volvo Energy.
 

Detta integritetsmeddelande gäller endast när Volvokoncernen samlar in eller på annat sätt behandlar personuppgifter för Volvokoncernens ändamål (dvs. när Volvokoncernen (antingen ensam eller gemensamt med andra enheter) är en personuppgiftsansvarig och därför bestämmer ändamålet för vilket och på vilket sätt personuppgifter behandlas).
 

Detta integritetsmeddelande gäller inte när Volvokoncernen samlar in eller på annat sätt behandlar personuppgifter på uppdrag av ett annat företag, såsom Volvokoncernens oberoende återförsäljare, importörer, leverantörer och kunder.
 

För tydlighetens skull bör du notera att detta integritetsmeddelande endast täcker Volvokoncernens behandling av personuppgifter om operatörer och förare av Volvofordon. Vi förklarar mer om de kategorier av uppgifter vi behandlar i avsnittet ”Vilka kategorier av personuppgifter kan Volvo komma att behandla, på vilka rättsliga grunder och för vilka ändamål?” nedan.
 

Behandlingen av andra personuppgifter som tillhandahålls av dig, eller för din räkning, i samband med köp, uthyrning eller leasing av produkter, lösningar och tjänster från Volvokoncernen eller dess tredje parts återförsäljare/distributörer omfattas av integritetsmeddelandet för kundrepresentanter, se här: Integritetsmeddelande för kundrepresentanter .
 

Utöver detta integritetsmeddelande kan vissa av Volvokoncernens system, applikationer och processer samt relevanta forsknings- och utvecklingsprojekt inom Volvokoncernen ha sina egna integritetsmeddelanden som ger ytterligare information om vilka specifika personuppgifter som samlas in och hur de lagras, används och överförs.

 

 

Välj språk

Företaget inom Volvokoncernen som har sålt och/eller levererat det Volvofordon som du kör eller använder (nedan kallat ”Volvo”) är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som Volvo samlar in från dig och de andra källor som beskrivs nedan.

”Personuppgiftsansvarig” betyder att det är Volvo som bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av dina personuppgifter. Volvo ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddslagar och förordningar.  

Kontakta Volvokoncernens dataskyddsombud via gpo.office@volvo.com om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Du kan även kontakta dataskyddsombudet via post eller telefon:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sverige 
+46 (0)31 66 00 00

Volvo behandlar olika typer av data som genereras i eller av ett Volvo-fordon, inklusive vad vi kallar fordonsrelaterad data, vilket inkluderar (i) data relaterade till Volvofordonets skick och prestanda, (ii) data relaterade till Volvofordonets faktiska drift, (iii) data relaterade till Volvofordonets omgivning och (iv) data som antingen är relaterade till identifiering av ett Volvofordon eller som tillhandahålls/genereras av en individ. När dessa uppgifter, antingen ensamma eller i kombination med andra uppgifter, kan kopplas till dig som förare eller operatör av ett Volvofordon blir de personuppgifter.

I detta integritetsmeddelande avser termen ”behandla” eller ”behandling” all användning av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, överföring, tillgängliggörande, blockering, radering eller förstörelse av personuppgifter.

Rättslig grund

Volvo kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på en eller flera av följande rättsliga grunder, se även ytterligare information nedan.

 • Avtalsförpliktelse. Volvo kan komma att behandla dina uppgifter om sådan behandling krävs för att uppfylla en avtalsenlig förpliktelse gentemot dig (t.ex. garantier och serviceavtal om du är både kund och förare eller operatör av ett Volvofordon).
 • Rättslig förpliktelse. Volvo kan komma att behandla dina personuppgifter om det krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. för att följa domstolsbeslut och rättsliga rapporteringskrav.
 • Berättigade intressen. Volvo kan komma att behandla dina personuppgifter om behandlingen krävs för att tillgodose ett berättigat intresse som Volvo eller en tredje part har. Det anses allmänt ligga i Volvos berättigade intresse att hantera den dagliga verksamheten, inklusive att förbättra och vidareutveckla sitt utbud av produkter, lösningar och tjänster och att säkra den övergripande förvaltningen av sålda produkter, lösningar och tjänster.

  När det här anges att Volvo förlitar sig på sina berättigade intressen för ett visst bearbetningsändamål, anser Volvo att dess berättigade intressen inte åsidosätts av dina intressen, rättigheter eller friheter med tanke på (i) den öppenhet som Volvo tillhandahåller när det gäller behandlingsverksamheten, (ii) Volvos strategi för inbyggd integritet, (iii) Volvos regelbundna integritetgranskning och (iv) de rättigheter du har i förhållande till behandlingsverksamheten. Om du vill få mer information om denna intresseavvägning, kan du kontakta Volvokoncernens dataskyddsombud via de kontaktuppgifter som anges ovan.
 • Grundläggande intressen. Volvo kan komma att behandla dina personuppgifter för att skydda dina och andras grundläggande intressen, om Volvo har giltiga skäl att tro att sådan behandling av dina personuppgifter kan förhindra eller minska en betydande potentiell skada för dig eller andra.
 • Samtycke. I undantagsfall eller då inget annat laga skäl kan åberopas kan Volvo komma att be om ditt uttryckliga samtycke till behandling av vissa personuppgifter. Sådant samtycke är ditt val och är helt frivilligt.

Volvo kan komma att behandla följande kategorier av uppgifter som i sig eller i kombination med andra uppgifter kan utgöra personuppgifter och för de allmänna ändamål som anges i Tabell 1 nedan.

Observera att listan nedan endast är en lista med exempel och inte är avsedd att vara uttömmande, och att Volvo inte nödvändigtvis kommer att behandla alla uppgifter om dig som anges nedan. Vissa av ändamålen för behandlingen kommer att överlappa varandra och det kan finnas flera ändamål som motiverar vår användning av dina personuppgifter.

Tabell 1 - Kategorier, ändamål och rättslig grund för behandling

Kategorier av personuppgifter

Ändamål med behandlingen

Rättslig grund för behandling

 

Data om fordonsprestanda, t.ex. information från fordonskomponenter, batterianvändning, motordata (inklusive avgasutsläpp och bränsleförbrukning), energiförbrukning, effekt-/momentdata, felkoder (med tidsstämplar och driftstimmar)

 

 

 •   Kontrollera att avtalen efterlevs eller för att kunna leverera avtalade tjänster;

 

 •   Bekräfta att nödvändigt underhåll och service utförs under hela hyresavtalets löptid;

 

 •    Kontrollera körsträcka för avtal baserade på användning;

 

 •    Utföra proaktivt och förebyggande underhåll och diagnostik (inklusive leverera programuppdateringar till fordonet och kontakta föraren/operatören med rekommendationer om service);

 

 •    Förebygga och lösa kvalitetsfrågor (kvalitetsrelaterad utveckling);  

 

 •    Utföra forskning och utveckling för att verifiera, validera, förbättra och underhålla produkter, lösningar och tjänster och för att utveckla nya produkter, lösningar och tjänster, t.ex. genom innovation och dataanalys;

 

 •    Utveckla och tillhandahålla försäkringsrelaterade produkter och tjänster, inklusive, men inte begränsat till, ”anslutna försäkringar”;
 •   Säkerställa att fordon följer nuvarande och framtida lagstiftning och standarder (inklusive utsläppsnivå och säkerhet);
 •    Rapportering av utsläppsdata till behöriga myndigheter;
 •    Visa att föreskrifterna beträffande typgodkännande är uppfyllda;
 •   Efterlevnad av skyldigheter beträffande marknadsövervakning
 
 •    Berättigat intresse
 •    Rättslig förpliktelse
 •    Avtalsförpliktelse

 

Uppgifter beträffande fordonsanvändning, t.ex. bromsanvändning, växling, acceleration/fartminskning, inställningar på instrumentbrädan, effekt-/varvtalsutnyttjande, teknisk data genererad från motorn (uppgifter om avgasutsläpp, bränsleförbrukning); (med tidsstämplar och drifttimmar)

 

 

 •   Kontrollera att avtalen efterlevs eller för att kunna leverera avtalade tjänster;

 

 •    Bekräfta att nödvändigt underhåll och service utförs under hela hyresavtalets löptid;

 

 •   Kontrollera körsträcka för avtal baserade på användning;

 

 •    Kontrollera aktuella marknadsvärden vid återlämnande eller återtagande av en enhet;

 

 •    Utföra förebyggande och proaktivt underhåll och diagnostik (inklusive leverera programuppdateringar till fordonet och kontakta föraren/operatören med rekommendationer om service);

 

 •    Förebygga och lösa kvalitetsfrågor (kvalitetsrelaterad utveckling);

 

 •   Utföra forskning och utveckling för att verifiera, validera, förbättra och underhålla produkter, lösningar och tjänster och för att utveckla nya produkter, lösningar och tjänster, t.ex. genom innovation och dataanalys;

 

 •    Utveckla och tillhandahålla försäkringsrelaterade produkter och tjänster, inklusive, men inte begränsat till, ”anslutna försäkringar”;

 

 •    Säkerställa att fordon följer nuvarande och framtida lagstiftning och standarder (inklusive utsläppsnivå och säkerhet);

 

 •   Rapportering av utsläppsdata till behöriga myndigheter;

 

 •   Visa att föreskrifterna beträffande typgodkännande är uppfyllda;

 

 •    Efterlevnad av skyldigheter beträffande marknadsövervakning

 

 

 •    Berättigat intresse

 

 •    Rättslig förpliktelse

 

 •    Avtalsförpliktelse

 

Information om fordonsservice och reparationer samt uppgifter om vägassistans, t.ex. geografisk position, information om fjärrdiagnostik

 

 

 •   Utföra utredningar om olyckor;

 

 •   Utföra vägassistans;

 

 •    Utföra förebyggande och proaktivt underhåll och diagnostik (inklusive leverera programuppdateringar till fordonet och kontakta föraren/operatören med rekommendationer om service);  

 

 •   Utföra forskning och utveckling för att verifiera, validera, förbättra och underhålla produkter, lösningar och tjänster och för att utveckla nya produkter, lösningar och tjänster, t.ex. genom innovation och dataanalys;

 

 •  Förebygga och lösa kvalitetsfrågor (kvalitetsrelaterad utveckling);

 

 •   Göra det möjligt att erbjuda säkerhetsförbättringsprogram och anslutna försäkringsprodukter;

 

 •   Säkerställa att fordon följer nuvarande och framtida lagstiftning och standarder (inklusive utsläppsnivå och säkerhet);

 

 •  Efterlevnad av skyldigheter beträffande marknadsövervakning

 

 

 •    Berättigat intresse

 

 •   Grundläggande intresse

 

 •    Avtalsförpliktelse

 

Uppgifter om fordonets omgivning, t.ex. data från detektering av väg- och omgivningsförhållanden, videoinspelningar och/eller inspelningar genererade av optisk-elektroniska instrument eller jämförbar utrustning på utsidan av lastbilen och/eller lastbilens omgivning (med tidsstämplar och drifttimmar)

 

 

 •   Utföra forskning och utveckling för att verifiera, validera, förbättra och underhålla produkter, lösningar och tjänster och för att utveckla nya produkter, lösningar och tjänster, t.ex. genom innovation och dataanalys;

 

 •   Förebygga och lösa kvalitetsfrågor (kvalitetsrelaterad utveckling)

 

 •    Berättigat intresse

 

 

Fordons- eller icke-fordonrelaterade unika identifierare, t.ex. fordons-ID (inklusive VIN och chassi-ID), IP-nummer, MAC-adress, SIM-kortnummer, IMEI

 

 

 •       Kontrollera att avtalen efterlevs eller för att kunna leverera avtalade tjänster;

 

 •       Bekräfta att nödvändigt underhåll och service utförs under hela hyresavtalets löptid;

 

 •     Utföra förebyggande och proaktivt underhåll och diagnostik (inklusive leverera programuppdateringar till fordonet och kontakta föraren/operatören med rekommendationer om service);

 

 •  Kontrollera körsträcka för avtal baserade på användning;

 

 •  Verifiera plats för överensstämmelse med avtalsvillkor och/eller restriktioner p.g.a. handelssanktioner);

 

 •   Utföra forskning och utveckling för att verifiera, validera, förbättra och underhålla produkter, lösningar och tjänster och för att utveckla nya produkter, lösningar och tjänster, t.ex. genom innovation och dataanalys;

 

 •   Förebygga och lösa kvalitetsfrågor (kvalitetsrelaterad utveckling);

 

 •   Säkerställa att fordon följer nuvarande och framtida lagstiftning och standarder (inklusive utsläppsnivå och säkerhet);

 

 •  Rapportering av utsläppsdata till behöriga myndigheter;

 

 •    Visa att föreskrifterna beträffande typgodkännande är uppfyllda;

 

 • Efterlevnad av skyldigheter beträffande marknadsövervakning

 

 

 •    Berättigat intresse

 

 •    Rättslig förpliktelse

 

 •    Avtalsförpliktelse

 

Data om förarens/operatörens beteende- och platsdata, t.ex. uppgifter om hastighet, körmönster, användning av säkerhetsbälte, förarvarningar, omedelbar geografisk positionering och platsinformation (med tidsstämplar och drifttimmar)

 

 

 •  Kontrollera att avtalen efterlevs eller för att kunna leverera avtalade tjänster;

 

 •  Bekräfta att nödvändigt underhåll och service utförs under hela hyresavtalets löptid;

 

 • Kontrollera körsträcka för avtal baserade på användning;

 

 •  Kreditprövningsändamål;

 

 • Verifiera plats för överensstämmelse med avtalsvillkor (t.ex. avtalsbegränsningar för tillåten geografisk användning) och/eller restriktioner p.g.a. handelssanktioner, andra regleringskrav eller avtalade begränsningar för tillåten användning;

 

 •  Utföra revisioner av planlösningar och återtaganden där det anses nödvändigt;

 

 •    Utföra återkrav vid utebliven återbetalning;

 

 •    Förebygga och lösa kvalitetsfrågor (kvalitetsrelaterad utveckling);  

 

 •   Utföra forskning och utveckling för att verifiera, validera, förbättra och underhålla produkter, lösningar och tjänster och för att utveckla nya produkter, lösningar och tjänster, t.ex. genom innovation och dataanalys

 

 •    Säkerställa att fordon följer nuvarande och framtida lagstiftning och standarder (inklusive utsläppsnivå och säkerhet)

 

 •   Visa att föreskrifterna beträffande typgodkännande är uppfyllda

 

 •    Efterlevnad av skyldigheter beträffande marknadsövervakning

 

 

 •    Berättigat intresse

 

 •  Rättslig förpliktelse

 

 •  Avtalsförpliktelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förar-/operatörsrelaterade data som manuellt kan tillhandahållas av föraren/operatören i samband med användning av vissa Volvo-fordon, t.ex. förar-ID, inställningar på instrumentbrädan

 

 

 •   Kontrollera att avtalen efterlevs eller för att kunna leverera avtalade tjänster;

 

 •    Bekräfta att nödvändigt underhåll och service utförs under hela hyresavtalets löptid;

 

 •   Utföra proaktivt underhåll och diagnostik (inklusive leverera programuppdateringar till fordonet och kontakta föraren/operatören med rekommendationer om service);

 

 •    Kontrollera körsträcka för avtal baserade på användning;

 

 •    Verifiera plats för överensstämmelse med avtalsvillkor och/eller restriktioner p.g.a. handelssanktioner);

 

 •   Utföra forskning och utveckling för att verifiera, validera, förbättra och underhålla produkter, lösningar och tjänster och för att utveckla nya produkter, lösningar och tjänster, t.ex. genom innovation och dataanalys;

 

 •    Förebygga och lösa kvalitetsfrågor (kvalitetsrelaterad utveckling);

 

 

 •    Berättigat intresse

 

 •    Avtalsförpliktelse

 

 

Volvo får i allmänhet dina personuppgifter:

 •  Interaktivt över det trådlösa nätverket i samband med användning av Volvofordon (t.ex. via telematikuppkoppling), eller
 • Med hjälp av diagnostiska verktyg (t.ex. i samband med proaktivt underhåll och reparationer).

Utöver det ovanstående kan Volvo få viss ytterligare information från din arbetsgivare, eller från dig om du har angett personuppgifter manuellt i samband med din användning av ett Volvofordon (t.ex. inställningar på instrumentbrädan såsom språkinställningar, radioinställningar, sätesinställningar).

Om och när du använder ett Volvofordon får Volvo automatiskt fordonsgenererade och andra fordonsrelaterade uppgifter om din användning av Volvofordonet. Behandlingen av viss fordonsgenererad och annan fordonsrelaterad data är nödvändig för att du ska kunna använda Volvofordonens alla funktioner, t.ex. realtidsmeddelanden och fjärrdiagnostiktjänster. 

Dina personuppgifter kan delas med andra företag inom Volvokoncernen och med vissa kategorier av tredje parter (som beskrivs närmare nedan), vilket kan innebära att dina personuppgifter överförs till andra länder.

Delning av personuppgifter inom Volvokoncernen

Volvokoncernen är en global organisation med kontor och verksamhet över hela världen, och dina personuppgifter kan överföras eller vara tillgängliga internationellt inom hela Volvokoncernens globala verksamhet och mellan dess olika enheter och dotterbolag. Alla överföringar av dina personuppgifter till andra företag i Volvokoncernen (inklusive överföringar från EU/EES till länder utanför EU/EES) regleras av ett koncernövergripande avtal baserat på EU-godkända standardavtalsklausuler eller andra mekanismer som har erkänts eller godkänts av de relevanta myndigheterna från tid till annan. Sådana avtal återspeglar de standarder som finns i europeisk dataskyddslagstiftning (inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning). Att ha det här avtalet innebär att alla Volvokoncernens enheter måste följa samma interna regler. Det betyder också att dina rättigheter är desamma oavsett var dina uppgifter behandlas av Volvokoncernen.

Delning av personuppgifter med tredje part utanför Volvokoncernen

Utöver den delning av personuppgifter mellan bolag inom Volvokoncernen som anges ovan kan Volvo också dela dina personuppgifter med vissa kategorier av tredje parter, inklusive:

 • Affärspartners, t.ex.:

- Volvos auktoriserade återförsäljare och servicecenter i syfte att säkerställa service och reparation av Volvofordon och för ändamål i samband med våra finans- och försäkringslösningar

- Volvos leverantörer och tjänsteleverantörer som stöder Volvo i leveransen av produkter, lösningar och tjänster, inklusive IT-leverantörer och tjänsteleverantörer

- Volvos affärs- och samarbetspartners för ändamål som affärsinformation och analysändamål (i de flesta fall delas dock informationen endast i anonymiserad och sammanslagen form)

 - Tredje parter som vi gör affärer eller samarbetar med för att tillhandahålla produkter, lösningar eller tjänster och andra tredje parter med vilka vi försöker att innovera, utveckla och leverera nya eller förbättrade produkter, lösningar och tjänster till våra kunder eller nya eller förbättrade interna processer och verksamhet, som alla i slutändan förbättrar hur vi kan stödja våra kunder.

 • Professionella rådgivare, t.ex. försäkringsgivare, advokater och andra professionella rådgivare i samband med försäkringsanspråk, revisioner och mottagande av rådgivningstjänster.
 • Motparter och deras rådgivare, t.ex. i samband med fusions- och förvärvsprojekt.
 • Leverantörer av räddningstjänster, t.ex. polis, brandkår, ambulans och vägassistans för att skydda ditt och andras grundläggande intresse i samband med nödhjälp.
 • Rättsväsende, tillsynsmyndigheter och andra offentliga och rättsliga organ i samband med rättsliga förpliktelser, t.ex. domstolsbeslut eller lagstadgade rapporteringskrav, eller om det i undantagsfall anses nödvändigt för att skydda dina eller andras grundläggande intressen.

Alla tredjepartsleverantörer och professionella rådgivare till vilka dina personuppgifter lämnas ut förväntas och är skyldiga att skydda sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter och får endast använda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och -förordningar.

Om något av Volvokoncernens företag som är beläget inom EU/EES överför personuppgifter till externa tredje parter som är belägna utanför EU/EES, kommer det relevanta företaget i Volvokoncernen att försäkra sig om att det finns lämpliga skyddsåtgärder som ger en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning (inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning). Detta kan t.ex. inbegripa användning av EU-godkända standardavtalsklausuler eller andra mekanismer som har erkänts eller godkänts av de relevanta myndigheterna från tid till annan.

Om du har frågor om hur Volvo kommer att dela dina personuppgifter kan du kontakta Volvokoncernens dataskyddsombud via de kontaktuppgifter som anges ovan.

Volvo använder lämpliga och rimliga rättsliga, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive informationstekniska och fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda personuppgifter på ett adekvat sätt.

Dessa åtgärder är lämpliga i förhållande till de risker som behandlingen av personuppgifter medför och till personuppgifternas känslighet och tar hänsyn till kraven i tillämplig lokal lagstiftning. Dessutom förbättras åtgärderna kontinuerligt i linje med utvecklingen av tillgängliga säkerhetsprodukter och -tjänster.

Volvo kräver att alla personer följer tillämpliga säkerhetspolicys för personuppgifter när de använder Volvos system

Volvo kommer inte att behandla dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänvisning till behandlingens ändamål, såvida inte annat krävs eller tillåts enligt lag.

Observera att om inte kortare lagringstider gäller på grund av rättsliga förpliktelser eller avtalsförpliktelser, kan fordonsgenererade och andra fordonsrelaterade personuppgifter som är kopplade till ett visst fordon behandlas under hela fordonstypens förväntade livslängd, vilket kan vara upp till 25 år (t.ex. för forsknings- och utvecklingsprojekt eller för att se till att Volvo kan hantera krav på produktansvar).

Där det föreskrivs i tillämpliga dataskyddslagar och -förordningar kan du ha rätt att:

 • Begära tillgång till de personuppgifter som Volvo behandlar om dig: denna rättighet ger dig rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig och, i så fall, att få information om, och en kopia av, de specifika delarna och kategorierna av personuppgifter.
 • Begära rättelse av dina personuppgifter: denna rättighet ger dig rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter: denna rättighet ger dig rätt att begära att Volvo inte längre behandlar dina personuppgifter.
 • Begära att dina personuppgifter ska raderas eller tas bort: denna rättighet ger dig rätt att begära radering eller borttagning av dina personuppgifter, även om sådana personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet.
 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas: denna rättighet ger dig rätt att begära att Volvo endast behandlar dina personuppgifter under begränsade omständigheter, inklusive med ditt samtycke.
 • Begära överföring av dina personuppgifter: denna rättighet ger dig rätt att få en kopia (i ett portabelt och, om det är tekniskt möjligt, lätt användbart format) av dina personuppgifter, eller begära att Volvo överför sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Om vår behandling av dina personuppgifter eller en del av dem grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke, i vilket fall Volvo kommer att upphöra med all ytterligare behandling av dina personuppgifter eller den relevanta delen av dem (ett sådant återkallande påverkar dock inte lagligheten av databehandlingsaktiviteterna före återkallandet).

Observera att Volvo inte alltid är skyldigt att uppfylla en begäran om radering, begränsning, invändning eller dataportabilitet. Bedömning kan göras från fall till fall av Volvos rättsliga skyldigheter och undantaget från sådana rättigheter.

Observera också att begränsningar eller invändningar mot behandling av vissa uppgifter kan få negativa konsekvenser för din användning av Volvofordon. Om vissa data är inaktiverade kan det hända att du inte kan använda alla funktioner i Volvofordonet och att Volvo inte kan meddela dig om problem med fordonet i realtid. Detta kan leda till att fordonet fungerar sämre och kan leda till att fordonet skadas eller blir obrukbart.   

Du har även rätt att framföra de klagomål du kan tänkas ha angående Volvos behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. För mer information om dessa rättigheter och hur du utövar dem kan du kontakta Volvokoncernens dataskyddsombud via de kontaktuppgifter som anges ovan.

Volvo rekommenderar att du regelbundet granskar detta integritetsmeddelande för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta integritetsmeddelande efter behov. När vi gör det kommer vi att notera det datum då sådana ändringar görs och/eller när de träder i kraft i början av detta integritetsmeddelande.