Integritetsmeddelande för besökare
 

Denna version publicerades och gäller fr.o.m. 13-05-2021
 

Detta meddelande innehåller information om Volvokoncernens behandling av personuppgifter för tillfälliga och professionella besökare i Volvokoncernens lokaler (”Integritetsmeddelande”). Om du besöker eller har besökt lokalerna hos ett företag i Volvokoncernen kan vi komma att behandla personuppgifter om dig. 
 

I detta meddelande avser ”Volvokoncernen” AB Volvo (publ.) och enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av AB Volvo, inklusive men inte begränsat till enheter som tillhör någon av Volvokoncernens huvudsakliga affärsområden (som kan finnas från tid till annan) såsom Volvo Lastvagnar, Volvo Bussar, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions och Volvo Energy.
 

Detta integritetsmeddelande gäller endast när Volvokoncernen samlar in eller på annat sätt behandlar personuppgifter för Volvokoncernens ändamål (dvs. när Volvokoncernen (antingen ensam eller gemensamt med andra enheter) är personuppgiftsansvarig och därför bestämmer ändamålet för vilket och på vilket sätt personuppgifter behandlas).
 

Detta integritetsmeddelande gäller inte när Volvokoncernen samlar in eller på annat sätt behandlar personuppgifter på uppdrag av ett annat företag, såsom Volvokoncernens oberoende återförsäljare, importörer, leverantörer och kunder.
 

Utöver detta integritetsmeddelande kan vissa av Volvokoncernens system, applikationer och processer innehålla sina egna integritetsmeddelanden som ger ytterligare information om vilka specifika personuppgifter som samlas in och hur de lagras, används och överförs.

Välj språk

Företaget inom Volvokoncernen som du besöker eller har besökt (nedan kallat ”Volvo”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Volvo samlar in från dig och de andra källor som beskrivs nedan.

”Personuppgiftsansvarig” betyder att det är Volvo som bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av dina personuppgifter. Volvo ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddslagar och förordningar.  

Kontakta Volvokoncernens dataskyddsombud via gpo.office@volvo.com om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Du kan även kontakta dataskyddsombudet via post eller telefon:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sverige 
+46 (0)31 66 00 00

I detta integritetsmeddelande avses med ”personuppgifter” all information om en viss person eller information som identifierar eller kan identifiera en specifik person. Med andra ord kan det omfatta vilken information som helst som kan kopplas till dig.  

I detta integritetsmeddelande avser termen ”behandla” eller ”behandling” all användning av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, överföring, tillgängliggörande, blockering, radering eller förstörelse av personuppgifter.

Rättslig grund

Volvo kommer att behandla dina personuppgifter baserat på någon av följande rättsliga grunder, se även ytterligare information nedan.

 • Rättslig förpliktelse. Volvo kan behandla dina personuppgifter om det krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. för att följa domstolsbeslut och rättsliga rapporteringskrav.
 • Berättigade intressen. Volvo kan komma att behandla dina personuppgifter om behandlingen krävs för att tillgodose ett berättigat intresse som Volvo eller en tredje part har. Det anses i allmänhet vara i Volvos berättigade intresse att sköta den dagliga verksamheten, säkra dess anläggningar och dess utrustning och upprätthålla intern kontroll. Volvo gör en bedömning från fall till fall för att kunna basera sin behandling av besökares personuppgifter på berättigade intressen. Volvo kan till exempel behöva behandla vissa personuppgifter för att möjliggöra administration av ditt besök hos Volvokoncernen där Volvos berättigade intresse är att sköta den dagliga verksamheten på ett säkert sätt.

  När det här anges att Volvo förlitar sig på sina berättigade intressen för ett visst bearbetningsändamål, anser Volvo att dess berättigade intressen inte åsidosätts av dina intressen, rättigheter eller friheter med tanke på (i) den öppenhet som Volvo tillhandahåller när det gäller behandlingsverksamheten, (ii) Volvos strategi för inbyggd integritet, (iii) Volvos regelbundna integritetsgranskning och (iv) de rättigheter du har i förhållande till behandlingsverksamheten. Om du vill få mer information om denna intresseavvägning, kan du kontakta Volvokoncernens dataskyddsombud via de kontaktuppgifter som anges ovan.
 • Grundläggande intressen. Volvo kan komma att behandla dina personuppgifter för att skydda dina och andras grundläggande intressen om Volvo har giltiga skäl att tro att sådan behandling av dina personuppgifter kan förhindra eller minska en betydande potentiell skada för dig eller andra.

Volvo kan komma att behandla följande kategorier av uppgifter som i sig eller i kombination med andra uppgifter kan utgöra personuppgifter och för de allmänna ändamål som anges i Tabell 1 nedan.

Observera att listan nedan endast är en lista med exempel och inte är avsedd att vara uttömmande, och att Volvo inte nödvändigtvis kommer att behandla alla uppgifter om dig som anges nedan. Vissa av ändamålen för behandlingen kommer att överlappa varandra och det kan finnas flera ändamål som motiverar vår användning av dina personuppgifter.

Tabell 1 – Kategorier av personuppgifter, ändamål och rättslig grund för behandling

Kategorier av personuppgifter

Ändamål med behandlingen

Rättslig grund för behandling

 

Kontaktuppgifter, t.ex. namn, titel, arbetsplats och e-postadress

 

 

 •   Göra det möjligt att registrera besökare i Volvos besökarregistreringssystem

 

 •   Allmän administration av besök

 

 

 •    Berättigat intresse (hantera besök i Volvos lokaler)

 

 

Tidsdata, t.ex. datum och tidpunkt då besöket inträffade

 

 •  Aktivera registrering av tiden för besöken  

 

 

 

 •   Berättigat intresse (hantera besök i Volvos lokaler)

 

 

Uppgifter om fordonsdetaljer, t.ex. registreringsnummer på fordonet som du anger vid registreringen

 

 •   Göra det möjligt för besökare att få tillträde till parkeringsplatser

 

 

 

 •    Berättigat intresse (hantera besök i Volvos lokaler)

 

 

Säkerhetsdata, t.ex. tillträdeskort, tillträdesrättigheter och användning av tillträdeskort och tillträdesrättigheter som du får

 

 

 •   Göra det möjligt för besökare att få tillträde till Volvos anläggningar på ett säkert sätt

 •   Göra det möjligt att identifiera och verifiera besökare

 

 

 •   Berättigat intresse (möjliggöra säkert tillträde till Volvos anläggningar)

 

IT-relaterad data, t.ex. användar-ID, lösenord och inloggningsuppgifter för din användning av Volvos allmänna nätverk (i tillämpliga fall)

 

 

 •   Göra det möjligt att få åtkomst till Volvos nätverk via offentligt internet

 

 

 •   Berättigat intresse (hantera kontroll av åtkomst till offentligt internet, dataskydd och cybersäkerhet i allmänhet)

 

Bildmaterial, t.ex. videofilmer som spelas in på ett system för sluten kamerabevakning på ett företag inom Volvokoncernen som installerats i tillämpliga lokaler för företaget inom Volvokoncernen eller andra video- och relaterade säkerhets-/övervakningssystem, oavsett om det är på Volvokoncernens lokaler eller inte men som vi har ett berättigat syfte med att visa/komma åt

 

 

 •   Hantera säkerhet och trygghet vid Volvokoncernens anläggningar

 

 

 

 •   Berättigat intresse (upprätthålla säkerhet och trygghet, förhindra bedrägeri och stöld samt (i förekommande fall) för att möjliggöra efterlevnad av regler)

 

 

Specifikt om kamerabevakning

Volvo kan komma att använda kamerabevakning (såsom beskrivet ovan) när det är tillåtet enligt lag. Kamerabevakning används vanligtvis för att kontrollera och förhindra obehörigt tillträde till Volvos lokaler och utrustning, men i vissa länder kan den också användas för att säkerställa efterlevnad av riktlinjer och processer för hälsa och säkerhet och för övergripande produktionsförbättringsändamål. Övervakningsbilder och -inspelningar lagras säkert och är endast tillgängliga vid behov (till exempel för att utreda en incident). 

Volvo kommer att samla in personuppgifterna från dig själv eller den person som följer med dig på besöket, då besökare kan ange namnen på besökarna som ingår i deras grupp. Om du besöker en Volvo-anställd kan den personen dessutom lämna personuppgifter om dig till receptionen i registreringssyfte.

Vissa personuppgifter kan också komma att genereras automatiskt från Volvos IT-system och system för sluten kamerabevakning, t.ex. inloggningsuppgifter och/eller bildmaterial.

Ditt beslut att lämna personuppgifter till Volvo är frivilligt, men av säkerhetsskäl måste alla besökare registrera sig i samband med besök i Volvokoncernens lokaler. Om du inte vill lämna dina personuppgifter i samband med ett besök kan det hända att vi inte kan ge dig tillträde till Volvokoncernens lokaler. 

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag inom Volvokoncernen och med vissa kategorier av tredje parter (som beskrivs närmare nedan), vilket kan innebära att dina personuppgifter överförs till andra länder.

Delning av personuppgifter inom Volvokoncernen

Volvokoncernen är en global organisation med kontor och verksamhet över hela världen, och dina personuppgifter kan komma att överföras eller vara tillgängliga internationellt inom hela Volvokoncernens globala verksamhet och mellan dess olika enheter och dotterbolag.

Alla överföringar av dina personuppgifter till andra företag i Volvokoncernen (inklusive överföringar från EU/EES till länder utanför EU/EES) regleras av ett koncernövergripande avtal baserat på EU-godkända standardavtalsklausuler eller andra mekanismer som har erkänts eller godkänts av de relevanta myndigheterna från tid till annan.

Sådana avtal återspeglar de standarder som återfinns i europeisk dataskyddslagstiftning (inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning). Att ha det här avtalet innebär att alla Volvokoncernens enheter måste följa samma interna regler. Det betyder också att dina rättigheter är desamma oavsett var dina uppgifter behandlas av Volvokoncernen.

Delning av personuppgifter med tredje part utanför Volvokoncernen

Utöver den delning av personuppgifter mellan bolag inom Volvokoncernen som anges ovan kan Volvo också komma att dela dina personuppgifter med vissa kategorier av tredje parter, inklusive:

 • Affärspartners, exempelvis Volvokoncernens leverantörer och tjänsteleverantörer i samband med deras tillhandahållande av produkter och tjänster till Volvokoncernen, t.ex. IT-tjänsteleverantörer.
 • Professionella rådgivare, t.ex. försäkringsgivare, advokater och andra professionella rådgivare i samband med försäkringsanspråk, revisioner och mottagande av rådgivningstjänster
 • Leverantörer av räddningstjänster, t.ex. polis, brandkår, ambulans och vägassistans för att skydda ditt och andras grundläggande intresse i samband med nödhjälp.
 • Rättsväsende, tillsynsmyndigheter och andra offentliga och rättsliga organ i samband med rättsliga förpliktelser, t.ex. domstolsbeslut eller lagstadgade rapporteringskrav, eller om det i undantagsfall anses nödvändigt för att skydda dina eller andras grundläggande intressen.

Alla tredjepartsleverantörer och professionella rådgivare till vilka dina personuppgifter lämnas ut förväntas och är skyldiga att skydda sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter och får endast använda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och -förordningar.

Om något av Volvokoncernens företag som är beläget inom EU/EES överför personuppgifter till externa tredje parter som är belägna utanför EU/EES, kommer det relevanta företaget i Volvokoncernen att försäkra sig om att det finns lämpliga skyddsåtgärder som ger en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning (inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning).

Detta kan t.ex. inbegripa användning av EU-godkända standardavtalsklausuler eller andra mekanismer som har erkänts eller godkänts av de relevanta myndigheterna från tid till annan.

Om du har frågor om hur Volvo kommer att dela dina personuppgifter kan du kontakta Volvokoncernens dataskyddsombud via de kontaktuppgifter som anges ovan.

Volvo använder lämpliga och rimliga rättsliga, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive informationstekniska och fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda personuppgifter på ett adekvat sätt.

Dessa åtgärder är lämpliga i förhållande till de risker som behandlingen av personuppgifter medför och till personuppgifternas känslighet och tar hänsyn till kraven i tillämplig lokal lagstiftning. Dessutom förbättras åtgärderna kontinuerligt i linje med utvecklingen av tillgängliga säkerhetsprodukter och -tjänster.

Volvo kräver att alla personer följer tillämpliga säkerhetspolicys för personuppgifter när de använder Volvos system. 

Volvo kommer normalt att behandla dina personuppgifter i högst två (2) år efter ditt besök. Efter denna period kommer Volvo endast att behandla personuppgifterna på det sätt som kan krävas för att uppfylla lokala rättsliga förpliktelser eller för att uppfylla alla rättsliga krav i händelse av en faktisk, hotad eller förväntad tvist eller ett anspråk.

Där det föreskrivs i tillämpliga dataskyddslagar och -förordningar kan du ha rätt att:

 • Begära tillgång till de personuppgifter som Volvo behandlar om dig: denna rättighet ger dig rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig och, i så fall, att få information om, och en kopia av, de specifika delarna och kategorierna av personuppgifter.
 • Begära rättelse av dina personuppgifter: denna rättighet ger dig rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter: denna rättighet ger dig rätt att begära att Volvo inte längre behandlar dina personuppgifter.
 • Begära att dina personuppgifter ska raderas eller tas bort: denna rättighet ger dig rätt att begära radering eller borttagning av dina personuppgifter, inklusive om sådana personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet.
 • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas: denna rättighet ger dig rätt att begära att Volvo endast behandlar dina personuppgifter under begränsade omständigheter, inklusive med ditt samtycke.
 • Begära överföring av dina personuppgifter: denna rättighet ger dig rätt att få en kopia (i ett portabelt och, om det är tekniskt möjligt, lätt användbart format) av dina personuppgifter, eller begära att Volvo överför sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Om vår behandling av dina personuppgifter eller en del av dem grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke, i vilket fall Volvo kommer att upphöra med all ytterligare behandling av dina personuppgifter eller den relevanta delen av dem (ett sådant återkallande påverkar dock inte lagligheten av databehandlingsaktiviteterna före återkallandet).

Observera att Volvo inte alltid är skyldigt att uppfylla en begäran om radering, begränsning, invändning eller dataportabilitet. Bedömning kan göras från fall till fall av Volvos rättsliga skyldigheter och undantagen från sådana rättigheter.

Du har även rätt att framföra de klagomål du kan tänkas ha angående Volvos behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. För mer information om dessa rättigheter och hur du utövar dem kan du kontakta Volvokoncernens dataskyddsombud via de kontaktuppgifter som anges ovan.

Volvo rekommenderar att du regelbundet granskar detta integritetsmeddelande för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta integritetsmeddelande efter behov. När vi gör det kommer vi att notera det datum då sådana ändringar görs och/eller när de träder i kraft i början av detta integritetsmeddelande.