Oznámenie o ochrane osobných údajov prevádzkovateľov a vodičov

Táto verzia bola zverejnená a je platná od 13. 5. 2021.

Toto oznámenie poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľov a vodičov využívajúcich produkty spoločnosti Volvo Group (ďalej ako „oznámenie o ochrane osobných údajov“). Ak ste alebo ste boli prevádzkovateľom či vodičom využívajúcim nákladné vozidlo, autobus, diaľkový autobus, stavebný stroj, lodný motor alebo iný produkt či riešenie, ktoré takýto produkt integruje alebo ktoré predala/vyrobila ktorákoľvek zo spoločností patriacich do Volvo Group (ďalej spoločne ako „vozidlá Volvo“), môžeme spracúvať údaje o vás alebo údaje, ktoré s vami môžu byť prepojené.
 

Na účely tohto oznámenia „Volvo Group“ znamená akciovú spoločnosť AB Volvo (publ.) a subjekty, ktoré priamo alebo nepriamo spadajú pod spoločnosť AB Volvo. Okrem iného k nim patria subjekty patriace do niektorej z hlavných oblastí podnikania a divízie nákladných vozidiel Volvo Group (ktoré môžu z času na čas existovať), napr. Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions a Volvo Energy.
 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na prípady, keď spoločnosť Volvo Group zhromažďuje alebo inak spracúva osobné údaje na účely spoločnosti Volvo Group (t. j. keď spoločnosť Volvo Group (či už sama, alebo spoločne s inými subjektmi) je prevádzkovateľom, a teda určuje účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, ako aj spôsob tohto spracúvania).
 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na prípady, keď spoločnosť Volvo Group zhromažďuje alebo inak spracúva osobné údaje v mene inej spoločnosti, ako sú nezávislí predajcovia, dovozcovia, dodávatelia a zákazníci spoločnosti Volvo Group.
 

Pre zrozumiteľnosť upozorňujeme, že toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Volvo Group vo vzťahu k prevádzkovateľom a vodičom vozidiel Volvo. Viac o kategóriách údajov, ktoré spracúvame, vysvetlíme v časti „Aké kategórie osobných údajov môže spoločnosť Volvo spracúvať, na základe akých právnych základov a na aké účely?“ nižšie.
 

Na spracúvanie akýchkoľvek ďalších osobných údajov, ktoré sú poskytnuté vami alebo vo vašom mene v súvislosti s nákupom, prenájmom alebo lízingom produktov, riešení a služieb od spoločnosti Volvo Group alebo predajcov, resp. distribútorov tretích strán, sa vzťahuje Oznámenie o ochrane osobných údajov zástupcov zákazníkov, ktoré je dostupné tu: Oznámenie o ochrane osobných údajov zástupcov zákazníkov.
 

Okrem tohto oznámenia o ochrane osobných údajov môžu mať niektoré systémy, aplikácie a procesy spoločnosti Volvo Group, ako aj príslušné výskumné a vývojové projekty spoločnosti Volvo Group, svoje vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré poskytujú ďalšie podrobnosti o tom, aké konkrétne osobné údaje sa zhromažďujú a ako sa ukladajú, používajú a prenášajú.

 

 

Vyberte jazyk

Spoločnosť Volvo Group, ktorá predala alebo dodala vozidlo Volvo, na ktorom jazdíte alebo ktoré prevádzkujete (ďalej ako „Volvo“), je kontrolórom alebo spracovateľom osobných údajov, ktoré spoločnosť Volvo získava od vás a ďalších zdrojov opísaných nižšie.

„Kontrolór“ znamená, že spoločnosť Volvo rozhoduje o účele a prostriedkoch spracúvania vašich osobných údajov. Spoločnosť Volvo je zodpovedná za spracúvanie vašich osobných údajov podľa platných zákonov a nariadení o ochrane osobných údajov.  

V prípade otázok o spracúvaní vašich osobných údajov sa obráťte na pracovníka spoločnosti Volvo Group zodpovedného za ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese gpo.office@volvo.com, poštou alebo telefonicky na:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Švédsko 
+46 (0)31 66 00 00

Spoločnosť Volvo spracúva rôzne typy údajov generovaných v súvislosti s vozidlom Volvo vrátane údajov, ktoré označujeme ako údaje týkajúce vozidla a (i) údaje týkajúce sa stavu a výkonu samotného vozidla Volvo, (ii) údaje týkajúce sa prevádzky vozidla Volvo, (iii) údaje týkajúce sa okolia príslušného vozidla Volvo a (iv) údaje súvisiace s identifikáciou vozidla Volvo alebo vygenerovaných jednotlivcom. Ak je možné tieto údaje (buď samotné, alebo v kombinácii s inými údajmi) prepojiť s vami ako vodičom či operátorom vozidla Volvo, stávajú sa z nich osobné údaje.

Na účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov pojem „spracúvať“ alebo „spracúvanie“ znamená akékoľvek použitie osobných údajov, okrem iného vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, organizácie, uchovávania, prispôsobenia, zmeny, prenosu, sprístupnenia, blokovania, vymazania alebo zničenia osobných údajov.

Právny základ

Spoločnosť Volvo môže spracúvať vaše osobné údaje na základe jedného alebo viacerých nasledujúcich právnych základov – podrobnosti nájdete nižšie.

 • Zmluvný záväzok. Spoločnosť Volvo môže spracúvať vaše údaje, ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na splnenie zmluvného záväzku voči vám (napríklad záruk a servisných dohôd, ak ste zákazníkom aj vodičom alebo operátorom vozidla Volvo).
 • Zákonná povinnosť. Spoločnosť Volvo môže spracúvať vaše osobné údaje, ak je také spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, napr. na splnenie súdnych príkazov a právnych požiadaviek týkajúcich sa ohlasovania.
 • Oprávnené záujmy. Spoločnosť Volvo môže spracúvať vaše osobné údaje, ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na účely oprávneného záujmu sledovaného spoločnosťou Volvo alebo treťou stranou. Spravidla sa považuje za oprávnený záujem spoločnosti Volvo spravovať svoju každodennú prevádzku vrátane zdokonaľovania a ďalšieho rozvoja ponúkaných produktov, riešení a služieb, ako aj zabezpečovania celkového riadenia predaných produktov, riešení a služieb.

  Ak je v tomto dokumente uvedené, že spoločnosť Volvo sa na daný účel spracúvania spolieha na svoje oprávnené záujmy, spoločnosť Volvo je toho názoru, že jej oprávnené záujmy nie sú podriadené vašim záujmom, právam alebo slobodám vzhľadom na (i) transparentnosť, ktorú spoločnosť Volvo poskytuje v súvislosti so spracúvaním, (ii) prístup spoločnosti Volvo k ochrane súkromia už od návrhu, (iii) pravidelné kontroly ochrany súkromia spoločnosťou Volvo a (iv) práva, ktoré máte v súvislosti s činnosťou spracúvania. Ak chcete získať ďalšie informácie o tomto prístupe testu vyváženosti, obráťte sa na pracovníka spoločnosti Volvo Group zodpovedného za ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.
 • Životne dôležité záujmy. Spoločnosť Volvo môže spracúvať vaše osobné údaje na ochranu životne dôležitých záujmov vás a druhých, ak má oprávnené dôvody domnievať sa, že takéto spracúvanie vašich osobných údajov môže zabrániť akýmkoľvek významným potenciálnym škodám pre vás a ostatných alebo ich obmedziť.
 • Súhlas. Vo výnimočných prípadoch, alebo ak nie je možné uplatniť iný právny základ, môže spoločnosť Volvo požiadať o váš výslovný súhlas so spracúvaním určitých osobných údajov. Takýto súhlas je na vašej voľbe a je úplne dobrovoľný.

Spoločnosť Volvo môže spracúvať nasledujúce kategórie údajov, ktoré (samotné alebo v kombinácii s inými údajmi) môžu predstavovať osobné údaje, a to na všeobecné účely uvedené v tabuľke č. 1 nižšie.

Upozorňujeme, že nasledujúci zoznam je zoznamom príkladov a nemá slúžiť ako úplný zoznam. Spoločnosť Volvo nemusí nevyhnutne spracúvať všetky údaje o vás uvedené nižšie. Niektoré účely spracúvania sa budú prekrývať a môže existovať niekoľko účelov, ktoré nás oprávňujú použiť vaše osobné údaje.

Tabuľka č. 1 – kategórie, účel spracúvania a právny základ pre spracúvanie

Kategórie osobných údajov

Účely spracúvania

Právny základ pre spracúvanie

 

Údaje o výkone vozidla, ako napríklad informácie z komponentov vozidla, využitie batérie, údaje o motore (vrátane údajov o emisiách výfukových plynov a spotrebe paliva), spotreba energie, údaje o výkone/krútiacom momente, chybové kódy (s časovými pečiatkami a prevádzkovými hodinami)

 

 

 •   Overenie súladu so zmluvou alebo schopnosť dodať zazmluvnené služby;

 

 •   Potvrdenie, že požadovaná údržba a servis sa vykonávajú počas celej doby prenájmu;

 

 •    Overenie počtu najazdených kilometrov vyplývajúce zo zmluvy;

 

 •    Vykonávanie proaktívnej a preventívnej údržby a diagnostiky (vrátane doručovania aktualizácií softvéru do vozidla a kontaktovania vodiča/operátora so servisnými odporúčaniami);

 

 •    Predchádzanie a riešenie problémov s kvalitou (rozvoj súvisiaci s kvalitou);  

 

 •    Vykonávanie výskumu a vývoja na overovanie, validáciu, vylepšovanie a údržbu produktov, riešení a služieb a na vývoj nových produktov, riešení a služieb, napr. prostredníctvom inovácií a analýzy údajov;

 

 •    Vývoj a poskytovanie produktov a služieb súvisiacich s poistením, okrem iného vrátane „prepojeného poistenia“;
 •   Zaistenie súladu vozidiel s platnými a budúcimi právnymi predpismi a normami (vrátane úrovne emisií a bezpečnosti);
 •    Nahlasovanie údajov o emisiách príslušným orgánom;
 •    Preukázanie súladu s predpismi o typovom schvaľovaní; a
 •   Súlad s povinnosťami dohľadu nad trhom
 
 •    Oprávnený záujem
 •    Zákonná povinnosť
 •    Zmluvný záväzok

 

Údaje o používaní vozidla, ako napríklad používanie bŕzd, radenie rýchlostí, zrýchlenie/spomalenie, palubné nastavenia, využitie výkonu/krútiaceho momentu, technické údaje generované z motora (údaje o emisiách výfukových plynov, spotreba paliva); (s časovými značkami a prevádzkovými hodinami)

 

 

 •   Overenie súladu so zmluvou alebo schopnosť dodať zazmluvnené služby;

 

 •    Potvrdenie, že požadovaná údržba a servis sa vykonávajú počas celej doby prenájmu;

 

 •   Overenie počtu najazdených kilometrov vyplývajúce zo zmluvy;

 

 •    Overenie aktuálnych trhových hodnôt pri návrate alebo opätovnom prevzatí jednotky;

 

 •    Vykonávanie preventívnej a proaktívnej údržby a diagnostiky (vrátane doručovania aktualizácií softvéru do vozidla a kontaktovania vodiča/operátora so servisnými odporúčaniami);

 

 •    Predchádzanie a riešenie problémov s kvalitou (rozvoj súvisiaci s kvalitou);

 

 •   Vykonávanie výskumu a vývoja na overovanie, validáciu, vylepšovanie a údržbu produktov, riešení a služieb a na vývoj nových produktov, riešení a služieb, napr. prostredníctvom inovácií a analýzy údajov;

 

 •    Vývoj a poskytovanie produktov a služieb súvisiacich s poistením, okrem iného vrátane „prepojeného poistenia“;

 

 •    Zaistenie súladu vozidiel s platnými a budúcimi právnymi predpismi a normami (vrátane úrovne emisií a bezpečnosti);

 

 •   Nahlasovanie údajov o emisiách príslušným orgánom;

 

 •   Preukázanie súladu s predpismi o typovom schvaľovaní; a

 

 •    Súlad s povinnosťami dohľadu nad trhom

 

 

 •    Oprávnený záujem

 

 •    Zákonná povinnosť

 

 •    Zmluvný záväzok

 

Údaje o servise a opravách vozidla, ako aj údaje o núdzovej pomoci, ako napríklad geografická poloha, údaje pre vzdialenú diagnostiku

 

 

 •   Prešetrovanie nehôd;

 

 •   Poskytovanie núdzovej pomoci na ceste;

 

 •    Vykonávanie preventívnej a proaktívnej údržby a diagnostiky (vrátane doručovania aktualizácií softvéru do vozidla a kontaktovania vodiča/operátora so servisnými odporúčaniami);  

 

 •   Vykonávanie výskumu a vývoja na overovanie, validáciu, vylepšovanie a údržbu produktov, riešení a služieb a na vývoj nových produktov, riešení a služieb, napr. prostredníctvom inovácií a analýzy údajov;

 

 •  Predchádzanie a riešenie problémov s kvalitou (rozvoj súvisiaci s kvalitou);

 

 •   Umožnenie poskytovania ponúk programov na zvýšenie bezpečnosti a súvisiacich poistných produktov;

 

 •   Zaistenie súladu vozidiel s platnými a budúcimi právnymi predpismi a normami (vrátane úrovne emisií a bezpečnosti) a

 

 •  Súlad s povinnosťami dohľadu nad trhom

 

 

 •    Oprávnený záujem

 

 •   Životne dôležitý záujem

 

 •    Zmluvný záväzok

 

Údaje o okolí vozidla, ako sú údaje o ceste a okolitých podmienkach, videozáznamy alebo záznamy generované opticko-elektronickými prístrojmi alebo porovnateľnými zariadeniami mimo nákladného vozidla alebo okolitým prostredím nákladného vozidla (s časovými pečiatkami a prevádzkovými hodinami)

 

 

 •   Vykonávanie výskumu a vývoja na overovanie, validáciu, vylepšovanie a údržbu produktov, riešení a služieb a na vývoj nových produktov, riešení a služieb, napr. prostredníctvom inovácií a analýzy údajov, a

 

 •   Predchádzanie a riešenie problémov s kvalitou (rozvoj súvisiaci s kvalitou)

 

 •    Oprávnený záujem

 

 

Jedinečné identifikátory súvisiace s vozidlom alebo inými prvkami, ako napríklad ID vozidla (vrátane čísla VIN a ID karosérie), číslo IP, adresa MAC, číslo SIM karty, IMEI

 

 

 •       Overenie súladu so zmluvou alebo schopnosť dodať zazmluvnené služby;

 

 •       Potvrdenie, že požadovaná údržba a servis sa vykonávajú počas celej doby prenájmu;

 

 •     Vykonávanie preventívnej a proaktívnej údržby a diagnostiky (vrátane doručovania aktualizácií softvéru do vozidla a kontaktovania vodiča/operátora so servisnými odporúčaniami);

 

 •  Overenie počtu najazdených kilometrov vyplývajúce zo zmluvy;

 

 •  Na overenie polohy na účely súladu so zmluvnými podmienkami alebo obmedzeniami na základe obchodných sankcií);

 

 •   Vykonávanie výskumu a vývoja na overovanie, validáciu, vylepšovanie a údržbu produktov, riešení a služieb a na vývoj nových produktov, riešení a služieb, napr. prostredníctvom inovácií a analýzy údajov;

 

 •   Predchádzanie a riešenie problémov s kvalitou (rozvoj súvisiaci s kvalitou);

 

 •   Zaistenie súladu vozidiel s platnými a budúcimi právnymi predpismi a normami (vrátane úrovne emisií a bezpečnosti);

 

 •  Nahlasovanie údajov o emisiách príslušným orgánom;

 

 •    Preukázanie súladu s predpismi o typovom schvaľovaní; a

 

 • Súlad s povinnosťami dohľadu nad trhom

 

 

 •    Oprávnený záujem

 

 •    Zákonná povinnosť

 

 •    Zmluvný záväzok

 

Správanie vodiča/operátora a údaje o polohe, ako napríklad údaje o rýchlosti, spôsobe jazdy, používaní bezpečnostných pásov, upozorneniach vodiča, okamžité údaje o geografickej polohe a údaje o polohe (s časovými značkami a prevádzkovými hodinami)

 

 

 •  Overenie súladu so zmluvou alebo schopnosť dodať zazmluvnené služby;

 

 •  Potvrdenie, že požadovaná údržba a servis sa vykonávajú počas celej doby prenájmu;

 

 • Overenie počtu najazdených kilometrov vyplývajúce zo zmluvy;

 

 •  Účely schvaľovania úverov;

 

 • Na overenie polohy v súvislosti so súladom so zmluvnými podmienkami (napríklad zmluvné obmedzenia povoleného geografického používania) alebo obmedzeniami na základe obchodných sankcií, inými regulačnými požiadavkami alebo dohodnutými obmedzeniami povoleného používania;

 

 •  Vykonanie auditov pôdorysu a opätovných prevzatí podľa potreby;

 

 •    Štandardné vykonávanie opätovného získania;

 

 •    Predchádzanie a riešenie problémov s kvalitou (rozvoj súvisiaci s kvalitou);  

 

 •   Vykonávanie výskumu a vývoja na overovanie, validáciu, vylepšovanie a údržbu produktov, riešení a služieb a na vývoj nových produktov, riešení a služieb, napr. prostredníctvom inovácií a analýzy údajov;

 

 •    Zaistenie súladu vozidiel s platnými a budúcimi právnymi predpismi a normami (vrátane úrovne emisií a bezpečnosti);

 

 •   Preukázanie súladu s predpismi o typovom schvaľovaní; a

 

 •    Súlad s povinnosťami dohľadu nad trhom

 

 

 •    Oprávnený záujem

 

 •  Zákonná povinnosť

 

 •  Zmluvný záväzok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje týkajúce sa vodiča/operátora, ktoré môže vodič/operátor poskytnúť manuálne v súvislosti s používaním určitých vozidiel Volvo, ako napríklad ID vodiča alebo nastavenia prístrojového panela

 

 

 •   Overenie súladu so zmluvou alebo schopnosť dodať zazmluvnené služby;

 

 •    Potvrdenie, že požadovaná údržba a servis sa vykonávajú počas celej doby prenájmu;

 

 •   Vykonávanie proaktívnej údržby a diagnostiky (vrátane doručovania aktualizácií softvéru do vozidla a kontaktovania vodiča/obsluhy so servisnými odporúčaniami);

 

 •    Overenie počtu najazdených kilometrov vyplývajúce zo zmluvy;

 

 •    Na overenie polohy na účely súladu so zmluvnými podmienkami alebo obmedzeniami na základe obchodných sankcií);

 

 •   Vykonávanie výskumu a vývoja na overovanie, validáciu, vylepšovanie a údržbu produktov, riešení a služieb a na vývoj nových produktov, riešení a služieb, napr. prostredníctvom inovácií a analýzy údajov, a

 

 •    Predchádzanie a riešenie problémov s kvalitou (rozvoj súvisiaci s kvalitou);

 

 

 •    Oprávnený záujem

 

 •    Zmluvný záväzok

 

 

Spoločnosť Volvo vo všeobecnosti získava vaše osobné údaje:

 • Interaktívne prostredníctvom bezdrôtovej siete v súvislosti s používaním vozidiel Volvo (napr. prostredníctvom telematickej brány) alebo
 • Pomocou diagnostických nástrojov (napr. v súvislosti s proaktívnymi službami údržby a opráv).

Okrem vyššie uvedeného môže spoločnosť Volvo získať určité ďalšie údaje od vášho zamestnávateľa alebo od vás, ak ste manuálne zadali osobné údaje v súvislosti s používaním vozidla Volvo (napr. nastavenia prístrojového panela, ako sú jazykové preferencie, preferencie rádia, nastavenia sklonu sedadla).

Keď použijete vozidlo Volvo, spoločnosť Volvo automaticky získa údaje generované vozidlom a ďalšie údaje týkajúce sa vozidla v súvislosti s vaším používaním vozidla Volvo. Spracúvanie určitých údajov generovaných vozidlom a ďalších údajov týkajúcich sa vozidla je nevyhnutné, ak chcete využívať všetky funkcie a vlastnosti vozidiel Volvo, ako sú oznámenia v reálnom čase a služby vzdialenej diagnostiky. 

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s inými spoločnosťami spoločnosti Volvo Group a určitými kategóriami tretích strán (ako je podrobnejšie uvedené nižšie), čo môže zahŕňať prenos vašich osobných údajov do iných krajín.

Zdieľanie osobných údajov v rámci spoločnosti Volvo Group

Spoločnosť Volvo je globálna organizácia s kanceláriami a prevádzkami po celom svete a vaše osobné údaje môžu byť prenášané alebo prístupné medzinárodne v rámci globálneho podnikania spoločnosti Volvo Group a medzi jej rôznymi subjektmi a pridruženými spoločnosťami. Akékoľvek prenosy vašich osobných údajov iným spoločnostiam spoločnosti Volvo Group (vrátane prevodov z krajín EÚ/EHP do krajín mimo EÚ/EHP) sa budú riadiť medzipodnikovou dohodou založenou na štandardných zmluvných doložkách schválených EÚ alebo na iných mechanizmoch, ktoré boli uznané alebo z času na čas schválené príslušnými orgánmi. Takáto dohoda odráža normy obsiahnuté v európskych zákonoch o ochrane osobných údajov (vrátane všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov). Uzavretie tejto dohody znamená, že všetky subjekty spoločnosti Volvo Group musia dodržiavať rovnaké interné pravidlá. Znamená to tiež, že vaše práva zostávajú rovnaké bez ohľadu na to, kde spoločnosť Volvo Group spracúva vaše údaje.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami mimo spoločnosti Volvo Group

Okrem zdieľania osobných údajov medzi spoločnosťami Volvo Group, ako je uvedené vyššie, môže spoločnosť Volvo zdieľať vaše osobné údaje aj s určitými kategóriami tretích strán. Patria sem:

 • Obchodní partneri, ako napríklad:

- autorizovaní predajcovia a servisné strediská spoločnosti Volvo na účel zabezpečenia servisu a opráv vozidiel Volvo a na účely spojené s našimi finančnými a poistnými ponukami;

- dodávatelia a poskytovatelia služieb spoločnosti Volvo, ktorí podporujú spoločnosť Volvo pri dodávaní produktov, riešení a služieb vrátane dodávateľov IT a poskytovateľov služieb;

- obchodní a kooperační partneri spoločnosti Volvo na účely, ako sú obchodné spravodajské a analytické účely (vo väčšine prípadov sa však údaje zdieľajú iba na anonymizovanom a agregovanom základe) a

 - tretie strany, s ktorými obchodujeme alebo spolupracujeme na poskytovaní produktov, riešení alebo služieb, a ďalšie tretie strany, s ktorými sa snažíme inovovať, vyvíjať a dodávať nové alebo vylepšené produkty, riešenia a služby našim zákazníkom alebo nové alebo vylepšené interné procesy a operácie, pričom toto všetko v konečnom dôsledku zlepšuje spôsob, ako môžeme podporovať svojich zákazníkov.

 • Odborní poradcovia, ako sú poistní agenti, právnici a ďalší profesionálni poradcovia v súvislosti s poistnými udalosťami, auditmi a prijímaním poradenských služieb.
 • Zmluvné strany a ich poradcovia v súvislosti s projektmi fúzií a akvizícií.
 • Poskytovatelia núdzových služieb, ako sú polícia, hasiči, záchranné služby a asistenčné služby na cestách, na ochranu životne dôležitých záujmov vás a ostatných osôb, napríklad v súvislosti s núdzovou pomocou.
 • Orgány presadzovania práva, regulačné orgány a ďalšie verejné a súdne orgány v súvislosti s právnymi povinnosťami, ako sú súdne príkazy alebo požiadavky na právne ohlasovanie, alebo ak sa to vo výnimočných prípadoch považuje za potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov vás alebo iných osôb.

Od všetkých poskytovateľov služieb tretích strán a profesionálnych poradcov, ktorým sú vaše osobné údaje sprístupnené, sa očakáva a vyžaduje, aby chránili dôvernosť a bezpečnosť vašich osobných údajov, a môžu vaše osobné údaje používať iba v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Ďalej v prípade, že ktorákoľvek spoločnosť spoločnosti Volvo Group, ktorá má sídlo v EÚ/EHP, prenáša osobné údaje externým tretím stranám, ktoré majú sídlo mimo EÚ/EHP, príslušná spoločnosť spoločnosti Volvo Group sa presvedčí, že existujú vhodné ochranné opatrenia, ktoré zabezpečujú adekvátnu úroveň ochrany vašich osobných údajov, ako to vyžadujú príslušné zákony o ochrane osobných údajov (vrátane všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov). Môže to napríklad zahŕňať použitie štandardných zmluvných doložiek schválených EÚ alebo iného mechanizmu, ktorý z času na čas uznali alebo schválili príslušné orgány.

Ak máte otázky o tom, ako bude spoločnosť Volvo zdieľať vaše osobné údaje, obráťte sa na pracovníka spoločnosti Volvo Group zodpovedného za ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

Spoločnosť Volvo využíva vhodné a primerané právne, technické a organizačné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení v oblasti bezpečnosti informačných technológií a fyzickej bezpečnosti na adekvátnu ochranu osobných údajov.

Tieto opatrenia sú primerané rizikám, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov, a citlivosti osobných údajov, pričom zohľadňujú požiadavky platných miestnych právnych predpisov. Opatrenia sa navyše neustále zlepšujú v súlade s vývojom dostupných bezpečnostných produktov a služieb.

Spoločnosť Volvo vyžaduje od všetkých osôb, aby pri používaní systémov Volvo dodržiavali príslušné bezpečnostné zásady týkajúce sa osobných údajov.

Spoločnosť Volvo nebude spracúvať vaše osobné údaje dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania, pokiaľ to zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje inak.

Upozorňujeme, že pokiaľ z dôvodu zákonných povinností alebo zmluvných záväzkov neplatia kratšie doby uchovávania, môžu sa údaje generované vozidlami a ďalšie osobné údaje spojené s konkrétnym vozidlom spracúvať po celú predpokladanú dobu životnosti daného typu vozidla, čo môže byť až 25 rokov (napr. pre výskumné a vývojové projekty alebo na zabezpečenie toho, aby spoločnosť Volvo mohla spravovať nároky vyplývajúce zo zodpovednosti v súvislosti s produktmi).

Ak to ustanovujú príslušné zákony a nariadenia o ochrane osobných údajov, môžete mať nárok na:

 • Požiadanie o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spoločnosť Volvo spracúva: toto právo vás oprávňuje vedieť, či o vás uchovávame osobné údaje, a ak áno, oprávňuje vás získať informácie a kópiu konkrétnych častí a kategórií osobných údajov.
 • Požiadanie o opravu vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje na opravu vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
 • Vznesenie námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje požadovať, aby spoločnosť Volvo už nespracúvala vaše osobné údaje.
 • Požiadanie o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje požadovať vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, a to aj v prípade, keď už tieto osobné údaje nie sú potrebné na dosiahnutie účelu.
 • Požiadanie o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje požadovať, aby spoločnosť Volvo spracúvala vaše osobné údaje iba za obmedzených okolností na základe vášho súhlasu.
 • Požiadanie o prenosnosť vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje získať kópie (v prenosnom a, ak je to technicky možné, ľahko použiteľnom formáte) vašich osobných údajov alebo požiadať spoločnosť Volvo o prenos týchto osobných údajov inému prevádzkovateľovi údajov.
 • V prípade, že naše spracúvanie vašich osobných údajov alebo ich časti je založené na vašom súhlase, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade spoločnosť Volvo zastaví akékoľvek ďalšie činnosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov alebo ich príslušnej časti (takéto odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť činností spracúvania údajov pred odvolaním).

Upozorňujeme, že spoločnosť Volvo nemusí byť vždy povinná vyhovieť žiadosti o vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov alebo námietke voči ich spracúvaniu. Zákonné povinnosti spoločnosti Volvo a výnimky z týchto práv môžu byť posudzované individuálne v jednotlivých prípadoch.

Ďalej upozorňujeme, že obmedzenia alebo námietky proti spracúvaniu určitých údajov môžu mať negatívne dôsledky pre vaše používanie vozidiel Volvo. Ak sú určité údaje deaktivované, nebudete môcť používať všetky funkcie a vlastnosti vozidla Volvo a spoločnosť Volvo vás nebude môcť upozorniť na problémy s vozidlom v reálnom čase. Môže to spôsobiť zníženú funkčnosť vozidla a mohlo by to mať za následok poškodenie alebo nefunkčnosť vozidla.   

Máte tiež právo podať na dozorný orgán sťažnosť týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Volvo. Ak chcete získať viac informácií o týchto právach a spôsobe ich uplatnenia, kontaktujte pracovníka spoločnosti Volvo Group zodpovedného za ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

Spoločnosť Volvo odporúča pravidelné preskúmanie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, aby ste mali informácie o prípadných zmenách.

Vyhradzujeme si právo toto oznámenie o ochrane osobných údajov podľa potreby zmeniť a doplniť. Keď tak urobíme, v hornej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov uvedieme dátum, kedy boli zmeny vykonané alebo kedy vstúpia do platnosti. 

PREVÁDZKOVATELIA A VODIČI Format PDF Size 298 KB