Oznámenie o ochrane osobných údajov návštevníkov

Táto verzia bola zverejnená a je platná od 13. 5. 2021.

Toto oznámenie poskytuje informácie o tom, ako spoločnosť Volvo Group spracúva osobné údaje príležitostných a profesionálnych návštevníkov priestorov spoločnosti Volvo Group (ďalej len „oznámenie o ochrane osobných údajov“). Ak ste návštevníkom priestorov spoločnosti Volvo Group alebo ste ním boli, môžeme spracúvať vaše osobné údaje.
 

Na účely tohto oznámenia „Volvo Group“ znamená akciovú spoločnosť AB Volvo (publ.) a subjekty, ktoré priamo alebo nepriamo spadajú pod spoločnosť AB Volvo. Okrem iného k nim patria subjekty prislúchajúce k niektorej z hlavných oblastí podnikania spoločnosti Volvo Group (ktoré môžu vzniknúť), napr. Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions a Volvo Energy.
 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na prípady, keď spoločnosť Volvo Group zhromažďuje alebo inak spracúva osobné údaje na účely spoločnosti Volvo Group (t. j. keď spoločnosť Volvo Group (či už sama alebo spoločne s inými subjektmi) je prevádzkovateľom, a teda určuje účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, ako aj spôsob tohto spracúvania).
 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na prípady, keď spoločnosť Volvo Group zhromažďuje alebo inak spracúva osobné údaje v mene inej spoločnosti, ako sú nezávislí predajcovia, dovozcovia, dodávatelia a zákazníci spoločnosti Volvo Group.
 

Okrem tohto oznámenia o ochrane osobných údajov môžu niektoré systémy, aplikácie a procesy spoločnosti Volvo Group obsahovať svoje vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré poskytujú ďalšie podrobnosti o tom, aké konkrétne osobné údaje sa zhromažďujú a ako sa ukladajú, používajú a prenášajú.

Vyberte jazyk

Spoločnosť Volvo Group, ktorú ste navštívili (ďalej len „Volvo“), je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré spoločnosť Volvo získava od vás a ďalších zdrojov opísaných nižšie.

„Prevádzkovateľ“ znamená, že spoločnosť Volvo rozhoduje o účele a prostriedkoch spracúvania vašich osobných údajov. Spoločnosť Volvo je zodpovedná za spracúvanie vašich osobných údajov podľa platných zákonov a nariadení o ochrane osobných údajov.  

V prípade otázok o spracúvaní vašich osobných údajov sa obráťte na pracovníka spoločnosti Volvo Group zodpovedného za ochranu osobných údajov e-mailom gpo.office@volvo.com, poštou alebo telefonicky na:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Švédsko 
+46 (0)31 66 00 00

Na účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov sú „osobné údaje“ akékoľvek informácie o konkrétnej osobe alebo údaje, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Inými slovami, ide o akúkoľvek informáciu, ktorá sa na vás môže vzťahovať.  

Na účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov pojem „spracúvať“ alebo „spracúvanie“ znamená akékoľvek použitie osobných údajov, okrem iného vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, organizácie, uchovávania, prispôsobenia, zmeny, prenosu, sprístupnenia, blokovania, vymazania alebo zničenia osobných údajov.

Právny základ

Spoločnosť Volvo bude spracúvať vaše osobné údaje na základe niektorého z nasledujúcich právnych základov. Ďalšie podrobnosti nájdete ďalej.

 • Zákonná povinnosť. Spoločnosť Volvo môže spracúvať vaše osobné údaje, ak je také spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, napr. na splnenie súdnych príkazov a právnych požiadaviek týkajúcich sa ohlasovania.
 • Oprávnené záujmy. Spoločnosť Volvo môže spracúvať vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávneného záujmu sledovaného spoločnosťou Volvo alebo treťou stranou. Spravidla sa považuje za oprávnený záujem spoločnosti Volvo spravovať svoju každodennú prevádzku, zabezpečovať svoje zariadenia a vybavenie a udržiavať vnútornú kontrolu. Spoločnosť Volvo posudzuje jednotlivé prípady, aby pri spracúvaní osobných údajov svojich návštevníkov vychádzala z oprávneného záujmu. Napríklad, spoločnosť Volvo potrebuje spracúvala určité osobné údaje, aby sa umožnila administrácia vašej návštevy v spoločnosti Volvo Group, kedy je oprávneným záujmom spoločnosti Volvo bezpečným spôsobom spravovať jej každodennú prevádzku.

  Ak je v tomto dokumente uvedené, že spoločnosť Volvo sa na daný účel spracúvania spolieha na svoje oprávnené záujmy, spoločnosť Volvo je toho názoru, že jej oprávnené záujmy nie sú podriadené vašim záujmom, právam alebo slobodám vzhľadom na (i) transparentnosť, ktorú spoločnosť Volvo poskytuje v súvislosti so spracúvaním; (ii) prístup spoločnosti Volvo k ochrane súkromia už od návrhu; (iii) pravidelné kontroly ochrany súkromia spoločnosťou Volvo a (iv) práva, ktoré máte v súvislosti so spracovateľskou činnosťou. Ak chcete získať ďalšie informácie o prístupe k testu vyváženosti, obráťte sa na pracovníka spoločnosti Volvo Group zodpovedného za ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.
 • Životne dôležité záujmy. Spoločnosť Volvo môže spracúvať vaše osobné údaje na ochranu životne dôležitých záujmov vás a druhých, ak má oprávnené dôvody domnievať sa, že takéto spracúvanie vašich osobných údajov môže zabrániť akýmkoľvek významným potenciálnym škodám pre vás či ostatných alebo ich obmedziť.

Spoločnosť Volvo môže spracúvať nasledujúce kategórie údajov, ktoré (samotné alebo v kombinácii s inými údajmi) môžu predstavovať osobné údaje, a to na všeobecné účely uvedené v tabuľke č. 1 nižšie.

Upozorňujeme, že zoznam uvedený nižšie je len zoznamom príkladov a nie je úplný. Spoločnosť Volvo nemusí s vami nevyhnutne spracúvať všetky údaje uvedené nižšie a niektoré účely spracúvania sa budú prekrývať. Zároveň môže existovať niekoľko účelov, ktoré nás oprávňujú použit vaše osobné údaje.

Tabuľka č. 1 – kategórie osobných údajov, účel a právny základ pre spracúvanie

Kategórie osobných údajov

Účely spracúvania

Právny základ pre spracúvanie

 

Kontaktné údaje, ako je meno, titul, miesto práce a e-mailová adresa

 

 

 •   Umožnenie registrácie návštevníkov vo Volvo registračných systémoch pre návštevníkov

 

 •   Všeobecná administrácia návštev

 

 

 •    Oprávnený záujem (správa návštev v priestoroch spoločnosti Volvo)

 

 

Časové údaje, ako je dátum a čas uskutočnenej návštevy

 

 •  Umožnenie registrácie času návštev  

 

 

 

 •   Oprávnený záujem (správa návštev v priestoroch spoločnosti Volvo)

 

 

Údaje o vozidle, ako napríklad evidenčné číslo vozidla, ktoré uvediete pri registrácii

 

 •   Umožnenie prístupu návštevníkov na parkoviská

 

 

 

 •    Oprávnený záujem (správa návštev v priestoroch spoločnosti Volvo)

 

 

Bezpečnostné údaje, ako sú prístupové karty, prístupové práva a používanie prístupových kariet a prístupových práv, ktoré ste dostali

 

 

 •   Umožnenie bezpečného prístupu návštevníka do priestorov spoločnosti Volvo

 •   Umožnenie identifikácie a overenia návštevníkov

 

 

 •   Oprávnený záujem (umožnenie bezpečného prístupu do priestorov spoločnosti Volvo)

 

Údaje týkajúce sa IT, ako sú napríklad ID používateľa, heslá a prihlasovacie údaje pre vaše použitie verejných sietí Volvo (ak je to relevantné)

 

 

 •   Umožnenie prístupu k verejným internetovým sieťam Volvo

 

 

 •   Oprávnený záujem (správa kontroly verejného prístupu na internet, ochranu údajov a kybernetickú bezpečnosť všeobecne)

 

Obrazový materiál, ako sú videozáznamy, ktoré sa zaznamenávajú na kamerovom systéme spoločnosti Volvo Group („CCTV“) nainštalovanom v príslušných priestoroch spoločnosti Volvo Group alebo na iných videozáznamoch a súvisiacich bezpečnostných/monitorovacích systémoch, či už v priestoroch spoločnosti Volvo Group, alebo nie, ale na ktoré máme legitímny účel v súvislosti s ich prezeraním alebo prístupom k nim.

 

 

 •   Správa bezpečnosti a zabezpečenie v priestoroch spoločnosti Volvo Group

 

 

 

 •   Oprávnený záujem (udržanie bezpečnosti a zabezpečenia pred podvodmi alebo krádežami a (v relevantných prípadoch) pomoc pri dodržiavaní nariadení)

 

 

Konkrétne informácie o monitorovaní kamerovým pozorovacím systémom

Spoločnosť Volvo môže používať monitorovanie kamerovým pozorovacím systémom (ako je definované vyššie), pokiaľ to umožňuje zákon. Monitorovanie kamerovým pozorovacím systémom sa zvyčajne používa na riadenie a prevenciu neoprávneného prístupu do priestorov a zariadení spoločnosti Volvo, v niektorých krajinách sa však môže používať aj na zabezpečenie súladu s pokynmi a postupmi na ochranu zdravia a bezpečnosti a na účely celkového zlepšenia výroby. Obrázky a záznamy kamerového pozorovacieho systému sú bezpečne uložené a prístupné iba na základe potreby ich poznania (napríklad na vyšetrenie incidentu). 

Spoločnosť Volvo získa osobné údaje od vás alebo od osoby, s ktorou nás navštevujete, pretože návštevníci môžu uviesť mená členov svojej skupiny. Ďalej, ak navštevujete zamestnanca spoločnosti Volvo, táto osoba môže poskytnúť vaše osobné údaje na recepcii na účely registrácie.

Niektoré osobné údaje môžu byť tiež automaticky generované z IT systému spoločnosti Volvo a kamerových pozorovacích systémov, ako sú napríklad prihlasovacie informácie a/alebo obrazové materiály.

Vaše rozhodnutie poskytnúť spoločnosti Volvo akékoľvek osobné údaje je dobrovoľné, avšak z bezpečnostných dôvodov sa všetci návštevníci musia zaregistrovať v súvislosti s návštevou priestorov spoločnosti Volvo Group. Ak si neželáte poskytnúť svoje osobné údaje v súvislosti s návštevou, možno vám nebudeme môcť sprístupniť priestory spoločnosti Volvo Group. 

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené iným subjektom spoločnosti Volvo Group a určitým kategóriám tretích strán (ako je podrobnejšie uvedené nižšie), čo môže zahŕňať prenos vašich osobných údajov do iných krajín.

Zdieľanie osobných údajov v rámci spoločnosti Volvo Group

Spoločnosť Volvo je globálna organizácia s prevádzkami po celom svete a vaše osobné údaje môžu byť prenášané alebo prístupné medzinárodne v rámci globálneho podnikania spoločnosti Volvo Group a medzi jej rôznymi subjektmi a pridruženými spoločnosťami.

Akékoľvek prenosy vašich osobných údajov iným spoločnostiam Volvo Group (vrátane prenosov z krajín EÚ/EHP do krajín mimo EÚ/EHP) sa budú riadiť medzipodnikovou dohodou založenou na štandardných zmluvných doložkách schválených EÚ alebo na iných mechanizmoch, ktoré boli uznané alebo z času na čas schválené príslušnými orgánmi.

Takáto dohoda odráža normy obsiahnuté v európskych zákonoch o ochrane osobných údajov (vrátane všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov). Uzavretie tejto dohody znamená, že všetky subjekty spoločnosti Volvo Group musia dodržiavať rovnaké interné pravidlá. Znamená to tiež, že vaše práva zostávajú rovnaké bez ohľadu na to, kde spoločnosť Volvo Group spracúva vaše údaje.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami mimo spoločnosti Volvo Group

Okrem zdieľania osobných údajov medzi spoločnosťami Volvo Group, ako je uvedené vyššie, môže spoločnosť Volvo zdieľať vaše osobné údaje aj s určitými kategóriami tretích strán. Patria sem:

 • Obchodní partneri, ako sú dodávatelia a poskytovatelia služieb spoločnosti Volvo Group v súvislosti s ich poskytovaním produktov a služieb spoločnosti Volvo Group, ako sú poskytovatelia služieb IT.
 • Odborní poradcovia, ako sú poistní agenti, právni zástupcovia a ďalší profesionálni poradcovia v súvislosti s poistnými udalosťami, auditmi a prijímaním poradenských služieb.
 • Poskytovatelia núdzových služieb, ako sú polícia, hasiči, záchranné služby a asistenčné služby na cestách, na ochranu životne dôležitých záujmov vás a ostatných osôb, napríklad v súvislosti s núdzovou pomocou.
 • Orgány presadzovania práva, regulačné orgány a ďalšie verejné a súdne orgány v súvislosti s právnymi povinnosťami, ako sú súdne príkazy alebo požiadavky na právne ohlasovanie, alebo ak sa to vo výnimočných prípadoch považuje za potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov vás alebo iných osôb.

Od všetkých poskytovateľov služieb tretích strán a profesionálnych poradcov, ktorým sú vaše osobné údaje sprístupnené, sa očakáva a vyžaduje, aby chránili dôvernosť a bezpečnosť vašich osobných údajov, a môžu vaše osobné údaje používať iba v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Ďalej v prípade, že ktorákoľvek spoločnosť Volvo Group so sídlom v EÚ/EHP prenáša osobné údaje externým tretím stranám so sídlom mimo EÚ/EHP, príslušná spoločnosť Volvo Group sa presvedčí, že existujú vhodné ochranné opatrenia, ktoré zabezpečujú adekvátnu úroveň ochrany vašich osobných údajov, ako to vyžadujú príslušné zákony o ochrane osobných údajov (vrátane všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov). Môže to napríklad zahŕňať použitie štandardných zmluvných doložiek schválených EÚ alebo iného mechanizmu, ktorý z času na čas uznali alebo schválili príslušné orgány.

Ak máte otázky o tom, ako bude spoločnosť Volvo zdieľať vaše osobné údaje, obráťte sa na pracovníka spoločnosti VOLVO Group zodpovedného za ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

Spoločnosť Volvo využíva vhodné a primerané právne, technické a organizačné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení v oblasti bezpečnosti informačných technológií a fyzickej bezpečnosti na adekvátnu ochranu osobných údajov.

Tieto opatrenia sú primerané rizikám, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov, a citlivosti osobných údajov, pričom sa zohľadňujú požiadavky platných miestnych právnych predpisov. Opatrenia sa navyše neustále zlepšujú v súlade s vývojom dostupných bezpečnostných produktov a služieb.

Spoločnosť Volvo vyžaduje od všetkých osôb, aby pri používaní Volvo systémov dodržiavali príslušné bezpečnostné zásady týkajúce sa osobných údajov. 

Spoločnosť Volvo bude vaše osobné údaje zvyčajne spracúvať najviac dva (2) roky po vašej návšteve. Po uplynutí tejto doby bude spoločnosť Volvo spracúvať osobné údaje iba v prípade, ak je to potrebné na splnenie miestnych zákonných povinností alebo na splnenie akýchkoľvek zákonných požiadaviek v prípade skutočného, hroziaceho alebo očakávaného sporu či nároku.

Ak to ustanovujú príslušné zákony a nariadenia o ochrane osobných údajov, môžete mať nárok na:

 • Vyžiadanie prístupu k vašim osobným údajom, ktoré spoločnosť Volvo spracúva: toto právo vás oprávňuje vedieť, či o vás uchovávame osobné údaje, a ak áno, máte právo získať informácie a kópiu konkrétnych častí a kategórií osobných údajov.
 • Žiadosť o opravu vašich osobných údajov: máte právo na opravu vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
 • Vznesenie námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov: máte právo požadovať, aby spoločnosť Volvo už nespracúvala vaše osobné údaje.
 • Žiadosť o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov: máte právo požadovať vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, a to aj v prípade, keď už tieto osobné údaje nie sú potrebné na dosiahnutie účelu.
 • Žiadosť o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov: máte právo žiadať, aby spoločnosť Volvo spracúvala vaše osobné údaje iba za obmedzených okolností vrátane vášho súhlasu.
 • Žiadosť o prenosnosť vašich osobných údajov: máte právo získať kópie (v prenosnom a, ak je to technicky možné, ľahko použiteľnom formáte) svojich osobných údajov alebo požiadať spoločnosť Volvo o prenos týchto osobných údajov inému prevádzkovateľovi údajov.
 • V prípade, že naše spracúvanie vašich osobných údajov alebo ich časti je založené na vašom súhlase, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade spoločnosť Volvo zastaví akékoľvek ďalšie činnosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov alebo ich príslušnej časti (takéto odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť činností spracúvania údajov pred odvolaním).

Upozorňujeme, že spoločnosť Volvo nemusí byť vždy povinná vyhovieť žiadosti o vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov alebo námietke voči ich spracúvaniu. Zákonné povinnosti spoločnosti Volvo a výnimky z týchto práv môžu byť posudzované individuálne v jednotlivých prípadoch.

Máte tiež právo podať na dozorný orgán sťažnosť týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Volvo. Ak chcete získať viac informácií o týchto právach a spôsobe ich uplatnenia, kontaktujte pracovníka spoločnosti Volvo Group zodpovedného za ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

Spoločnosť Volvo odporúča pravidelné preskúmanie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a oboznámenie sa s prípadnými zmenami.

Vyhradzujeme si právo toto oznámenie o ochrane osobných údajov zmeniť a doplniť podľa potreby. Keď tak urobíme, v hornej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov uvedieme dátum, kedy boli zmeny vykonané alebo kedy vstúpia do platnosti.