ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน
 

ฉบับดังกล่าวนี้ได้มีการเผยแพร่และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2023/09/01

ประกาศนี้จะให้ข้อมูลในเรื่องที่ Volvo Group ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับภายใน Volvo Group (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) หากคุณสมัครงานหรือได้สมัครงานที่บริษัท Volvo Group เราก็อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ ให้ “Volvo Group” หมายถึง AB Volvo (มหาชน) และนิติบุคคลที่ AB Volvo ควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนิติบุคคลที่เป็นของสาขาธุรกิจและฝ่ายรถบรรทุกหลักใดๆ ของ Volvo Group (ตามที่อาจมีอยู่เป็นระยะๆ) เช่น Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions และ Volvo Energy

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อ Volvo Group กำลังเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของ Volvo Group เท่านั้น (กล่าวคือ เมื่อ Volvo Group (ไม่ว่าโดยลำพังหรือร่วมกับนิติบุคคลอื่นๆ) เป็นผู้ควบคุมและจึงกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ)

หาก Volvo เข้าทำข้อตกลงการจ้างงานกับคุณ การที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็จะอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของพนักงานของ Volvo Group [ลิงก์]

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อ Volvo Group กำลังเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทอื่น เช่น ตัวแทนจำหน่ายอิสระ ผู้นำเข้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของ Volvo Group

ประกาศนี้มีผลใช้ในกรณีที่ไม่มีการบังคับใช้ประกาศความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์อื่นๆ ของ Volvo Group นอกจากนี้ นอกเหนือจากประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ระบบ แอปพลิเคชัน และกระบวนการบางอย่างของ Volvo Group ตลอดจนโครงการวิจัยและพัฒนาของ Volvo Group ที่เกี่ยวข้องก็อาจมีประกาศความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งจะระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างโดยเฉพาะเจาะจงและมีการจัดเก็บ ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวอย่างไร

 

เลือกภาษา

บริษัท Volvo Group ที่คุณได้สมัครงาน (เรียกด้านล่างนี้ว่า “Volvo”) จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ Volvo ได้รับจากคุณและแหล่งอื่นๆ ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

“ผู้ควบคุม” หมายความว่า Volvo จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Volvo จะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ที่ gpo.office@volvo.com หรือทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ที่

AB Volvo
ถึง: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0)31 66 00 00

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล“ ก็คือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงหรือข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวหรืออาจระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือข้อมูลใดๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับคุณได้

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ให้คำว่า “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล” หมายถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การถ่ายโอน การจัดหา การปิดกั้น การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

มูลเหตุทางกฎหมาย

Volvo จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยมูลเหตุทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

 • หน้าที่ตามกฎหมาย Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลและข้อกำหนดในการรายงานทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง Volvo หรือบุคคลภายนอกแสวงหา โดยทั่วไปแล้วจะถือว่า Volvo มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดการการดำเนินงานในแต่ละวัน รักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการและอุปกรณ์ของตน และดูแลรักษาระบบควบคุมภายใน ในการที่ Volvo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานโดยยึดตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย Volvo จะทำการประเมินเป็นกรณีๆ ไป ตัวอย่างเช่น Volvo จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับผู้สมัครงาน ซึ่งผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ Volvo ก็คือเพื่อให้สามารถบริหารจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้ของผู้สมัครงานและ/หรือเพื่อบริหารจัดการการสมัครงานของผู้สมัครงานที่ Volvo Group

  ในกรณีที่ระบุไว้ในที่นี้ว่า Volvo อาศัยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่กำหนดไว้ Volvo มีความเห็นว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนนั้นไม่ได้ถูกลบล้างด้วยผลประโยชน์ สิทธิ หรือเสรีภาพของคุณ โดยพิจารณาถึง (i) ความโปร่งใสของ Volvo ในกิจกรรมการประมวลผล (ii) ความเป็นส่วนตัวของ Volvo ตามแนวทางการออกแบบ (iii) การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวตามปกติของ Volvo และ (iv) สิทธิที่คุณมีเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผล หากคุณต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการทดสอบความสมดุลนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

 • ผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่ง Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณและผู้อื่นหาก Volvo มีเหตุผลที่ถูกต้องอันควรให้เชื่อได้ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันหรือลดอันตรายอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือผู้อื่น

 • ความยินยอม ในกรณีพิเศษหรือในกรณีที่ไม่สามารถปรับใช้มูลเหตุทางกฎหมายอื่นใด Volvo ก็อาจขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง การให้ความยินยอมดังกล่าวคือสิ่งที่คุณเลือกและเป็นไปด้วยความสมัครใจทั้งหมด

Volvo อาจประมวลผลข้อมูลประเภทต่อไปนี้ ซึ่งในตัวข้อมูลนั้นเองหรือเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ ก็อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ระบุไว้ใน ตาราง 1 ด้านล่าง

โปรดทราบว่ารายการด้านล่างนี้จะเป็นรายการตัวอย่างเพียงเท่านั้นและไม่ได้ตั้งใจให้เป็นรายการที่ครอบคลุมทั้งหมด และ Volvo จะไม่ได้ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างเกี่ยวกับคุณเสมอไป วัตถุประสงค์ในการประมวลผลบางอย่างจะทับซ้อนกันและอาจมีวัตถุประสงค์หลายอย่างที่แสดงเหตุผลในการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตาราง 1 – ประเภท วัตถุประสงค์ และมูลเหตุทางกฎหมายในการประมวลผล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

มูลเหตุทางกฎหมายในการประมวลผล

 

 

ข้อมูลบุคคล เช่น ชื่อ วันเกิด เพศ สัญชาติ ภาษาที่ต้องการใช้ และรูปถ่าย

 

 

 • ทำให้สามารถลงทะเบียนผู้สมัครงานในระบบสรรหาบุคลากรของ Volvo ได้

 

 • การบริหารจัดการการสมัครงานโดยทั่วไป

 

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการการสมัครงาน)

 

 

ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่บ้าน อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

 

 
 • ทำให้สามารถสื่อสารกับผู้สมัครงานได้

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อสื่อสารกับผู้สมัครงาน)

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอที เช่น อีเมลและรหัสผ่านสำหรับระบบสรรหาบุคลากรของ Volvo รวมถึงข้อความอัตโนมัติและการสื่อสารอื่นๆ

 

 • ทำให้สามารถใช้การสื่อสารผ่านระบบสรรหาบุคลากรของ Volvo ได้

 

 

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการการสมัครงาน)

ข้อมูลความสามารถ เช่น ประวัติย่อ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การศึกษา การฝึกอบรม การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ วุฒิบัตร จดหมายอ้างอิง ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ไว้กับเราในระหว่างการสัมภาษณ์ในสถานที่ของเราหรือผ่านช่องทางดิจิตอล

 

 
 • ทำให้สามารถประเมินทักษะและคุณสมบัติของผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งนั้นๆ

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อประเมินผู้สมัครงาน)

 

 

ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและการประเมินผล เช่น การทดสอบเชิงวิเคราะห์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาบุคลากร

 

 
 • ทำให้สามารถประเมินทักษะและคุณสมบัติของผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งนั้นๆ

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อประเมินผลความสามารถของผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งนั้นๆ)

 

 • ความยินยอม

 

 

ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ผลการตรวจสุขภาพและการตรวจสารเสพติด(เฉพาะบางตำแหน่ง)

 

 
 • ทำให้สามารถประเมินภาวะสุขภาพของผู้สมัครงานได้ (ในกรณีที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ)

 

 • ความยินยอม

 

ข้อมูลการรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจสอบประวัติ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

 

 • ทำให้สามารถประเมินภูมิหลังของผู้สมัครงานได้ (ในกรณีที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง)

 

 

 • ความยินยอม (เพื่อให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้)

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการจ้างงานปัจจุบัน เช่น แพ็คเกจค่าตอบแทนปัจจุบันและความคาดหวัง และระยะเวลาแจ้งเตือนภายใต้สัญญาจ้างงานปัจจุบัน ถ้ามี

 

 

 

 

 

 

 • ทำให้สามารถประเมินเงื่อนไขการจ้างงานที่จะเสนอสำหรับตำแหน่งนั้นได้

 

 

 

 

 

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อประเมินผู้สมัครและเงื่อนไขการจ้างงาน

 • ที่จะเสนอ)

 

 

 

 

ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ

โปรดทราบเป็นการเฉพาะว่าข้อมูลด้านสุขภาพและการรักษาความปลอดภัยในบางแง่มุมก็อาจถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้บังคับ และจะต้องได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องอาศัยมาตรการป้องกันเพิ่มเติม Volvo จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษเฉพาะในกรณีที่ Volvo มีหน้าที่ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และ/หรือในกรณีที่ Volvo ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ในกรณีเหล่านี้ Volvo จะแจ้งให้คุณทราบและ (หากกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น) ขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว คุณควรทราบว่าสัญญาที่คุณทำกับเราไม่ได้มีเงื่อนไขที่กำหนดให้คุณต้องตกลงตามการขอความยินยอมใดๆ จากเรา

ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิด

Volvo อาจใช้การเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิด (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยทั่วไปแล้วการเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิดจะนำไปใช้เพื่อควบคุมและป้องกันการเข้าถึงสถานที่และอุปกรณ์ของ Volvo โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ ก็ยังอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยและเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการผลิตโดยรวม ภาพและบันทึกที่ได้จากกล้องวงจรปิดจะมีการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น (ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจดูเหตุการณ์)

ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

ระบบสรรหาบุคลากรทางออนไลน์ของ Volvo Group อาจมีคำถามคัดกรองเพื่อระบุชี้ว่าผู้สมัครงานมีความสามารถขั้นต่ำบางอย่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับตำแหน่งงานที่สมัครหรือไม่ โปรดทราบว่าหากคุณให้คำตอบเชิงปฏิเสธสำหรับคำถามคัดกรองใดๆ คุณก็อาจถูกลบออกจากกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยอัตโนมัติผ่านกลไกการตัดสินใจอัตโนมัติในระบบสรรหาบุคลากร ในกรณีดังกล่าว คุณจะได้รับข้อความอัตโนมัติที่แจ้งว่าการสมัครงานของคุณได้ถูกปฏิเสธ

Volvo จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากตัวคุณเองเป็นหลัก เช่น ในระหว่างขั้นตอนการสมัครงาน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังอาจได้รับมาผ่านทางบุคคลภายนอก เช่น จากบุคคลที่คุณได้สั่งให้เราไปรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมา เช่น เมื่อเราติดต่อบุคคลอ้างอิงที่คุณระบุไว้กับ Volvo หรือจากผู้ให้บริการที่ดำเนินการในนามของ Volvo (เช่น การคัดกรองและการตรวจสอบยืนยันประวัติ รวมถึงการศึกษา การจ้างงานที่ผ่านมา บุคคลอ้างอิง และการตรวจสุขภาพ)

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างยังอาจมีการเก็บรวบรวมมาจากระบบไอทีของ Volvo หรือเทียบเท่า เช่น หากคุณเป็นหรือเคยเป็นพนักงานของบริษัท Volvo Group หรือได้รับการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาโดยบริษัท Volvo Group

ยกเว้นข้อมูลบางอย่างที่กฎหมายกำหนดไว้ การตัดสินใจของคุณที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ Volvo นั้นจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ เพราะฉะนั้น คุณจะไม่เจอกับผลที่ตามมาในทางลบหากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ Volvo

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ามีความจำเป็นที่ Volvo จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณในการบริหารจัดการการสมัครงานของคุณกับ Volvo เพราะฉะนั้น Volvo จึงอาจไม่สามารถเสนอการจ้างงานให้กับคุณได้หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางอย่างหรือไม่อนุญาตให้ Volvo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางอย่างโดยเกี่ยวข้องกับการสมัครงานของคุณ

อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการแบ่งปันกับบริษัทอื่นๆ ใน Volvo Group และกับบุคคลภายนอกบางประเภท (ตามที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นๆ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใน Volvo Group

Volvo Group เป็นองค์กรระดับโลกที่มีสำนักงานและการดำเนินงานอยู่รอบโลก และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็อาจมีการถ่ายโอนหรือสามารถเข้าถึงได้ในระดับระหว่างประเทศตลอดทั่วธุรกิจรอบโลกของ Volvo Group และในระหว่างนิติบุคคลและบริษัทในเครือต่างๆ ของ

Volvo Group การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่นๆ ใน Volvo Group (รวมถึงการถ่ายโอนจากภายใน EU/EEA ไปยังภายนอก EU/EEA) จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างบริษัทซึ่งยึดตามข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปหรือกลไกอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามที่ได้รับการยอมรับหรือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ ข้อตกลงดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานที่มีอยู่ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของยุโรป (รวมถึงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) การมีข้อตกลงนี้หมายความว่านิติบุคคลของ Volvo Group ทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในเดียวกัน และยังหมายความว่าสิทธิของคุณจะยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการประมวลผลโดย Volvo Group ในที่ใดก็ตาม

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่อยู่นอก Volvo Group

นอกเหนือจากการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างบริษัท Volvo Group ตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว Volvo ก็ยังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกบางประเภท ซึ่งรวมถึง

 • คู่ค้าทางธุรกิจ เช่น ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของ Volvo Group ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ Volvo Group เช่น ผู้ให้บริการด้านไอที
 • สหภาพแรงงาน หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ ก็จะรวมถึงหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลที่มีต่อสหภาพแรงงานโดยเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้จัดการ
 • ที่ปรึกษามืออาชีพ, เช่น ทนายความและที่ปรึกษามืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิและการรับบริการที่ปรึกษา
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานตุลาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น คำสั่งศาลหรือข้อกำหนดในการรายงานทางกฎหมาย หรือหากถือว่าจำเป็นในกรณีพิเศษเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณหรือผู้อื่น

ผู้ให้บริการและที่ปรึกษามืออาชีพที่เป็นบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้นั้นก็จะได้รับการคาดหวังให้ต้องและจะต้องรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เฉพาะที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเท่านั้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัท Volvo Group ใดๆ ที่ตั้งอยู่ใน EU/EEA มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกที่มีที่ตั้งอยู่นอก EU/EEA บริษัท Volvo Group ที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการจนตนเองพึงพอใจว่ามีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมซึ่งให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้บังคับ (รวมถึงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) ตัวอย่างเช่น กรณีนี้อาจรวมถึงการใช้ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปหรือกลไกอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามที่ได้รับการยอมรับหรือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ

หากคุณมีคำถามว่า Volvo จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ VOLVO Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

Volvo จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกฎหมาย ทางเทคนิค และด้านการจัดระเบียบที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ

มาตรการเหล่านี้จะเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคลและคำนึงถึงข้อกำหนดของกฎหมายในพื้นที่ที่ใช้บังคับ นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านความปลอดภัยที่มีอยู่

Volvo กำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่ใช้บังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการใช้ระบบของ Volvo

โดยปกติแล้ว Volvo จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่ากระบวนการสรรหาบุคลากรจะได้สิ้นสุดลง และอีกสาม (3) ปี (สั้นกว่าหรือนานกว่านั้นโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายการจ้างงานที่ใช้บังคับ) หลังจากนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือการเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นจริง ส่อเค้าว่าจะเกิดขึ้น หรือคาดหมายว่าจะเกิดขึ้น (เช่น มูลเหตุในการเลือกปฏิบัติ)

หากมีการให้ความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับความต้องการในการสรรหาบุคลากรในอนาคต ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดเก็บไว้จนกว่าการสรรหาผู้สมัครงานนั้นๆ ในอนาคตจะไม่มีความเกี่ยวข้องอีกต่อไปและ/หรือจนกว่าจะได้มีการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว

ในกรณีที่ได้กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คุณอาจมีสิทธิในการ

 • ร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ Volvo ประมวลผลเกี่ยวกับคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิทราบว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไว้หรือไม่ และหากเราเก็บไว้ ก็ขอรับข้อมูลและสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนและประเภทที่เฉพาะเจาะจง

 • องขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้ Volvo ไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป

 • ร้องขอให้มีการลบหรือตัดทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้มีการลบหรือตัดทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในการบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ

 • ร้องขอให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้ Volvo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในพฤติการณ์ที่จำกัดเท่านั้น รวมถึงการได้รับความยินยอมจากคุณ

 • ร้องขอให้มีการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิได้รับสำเนา (ในรูปแบบที่พกพาได้ และหากเป็นไปได้ในทางเทคนิค ก็เป็นรูปแบบที่พร้อมใช้งาน) ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอให้ Volvo ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น

 • ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยความยินยอมจากคุณ หากต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ในกรณีเช่นนั้น Volvo ก็จะยุติกิจกรรมการประมวลผลใดๆ เพิ่มเติมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวข้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลก่อนการเพิกถอน)

โปรดทราบว่า Volvo อาจไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำขอให้มีการลบ การจำกัด การคัดค้าน หรือการเคลื่อนย้ายข้อมูลเสมอไป โดยอาจมีการประเมินเป็นกรณีๆ ไปโดยพิจารณาจากหน้าที่ตามกฎหมายของ Volvo และข้อยกเว้นของสิทธิดังกล่าว

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมีต่อหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องที่ Volvo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้และวิธีการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น 

Volvo สนับสนุนให้มีการตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประกาศดังกล่าว

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่จำเป็น เมื่อเราทำเช่นนั้น เราก็จะระบุวันที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวและ/หรือวันที่มีผลบังคับใช้ไว้ใกล้ๆ ด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้