ประกาศความเป็นส่วนตัวของตัวแทนลูกค้า

 

ฉบับดังกล่าวนี้ได้มีการเผยแพร่และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2023/09/01

ประกาศนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของ Volvo Group (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) หากคุณเป็นหรือได้เป็นบุคคลหรือพนักงานของบริษัทซึ่งได้ซื้อ, เช่า, เช่าซื้อ หรือว่าจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือร้องขอข้อเสนอในบทบาทของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยบริษัท Volvo Group เราก็อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ ให้ “Volvo Group” หมายถึง AB Volvo (มหาชน) และนิติบุคคลที่ AB Volvo ควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนิติบุคคลที่เป็นของสาขาธุรกิจและฝ่ายรถบรรทุกหลักใดๆ ของ Volvo Group (ตามที่อาจมีอยู่เป็นระยะๆ) เช่น Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operation, Volvo Autonomous Solutions และ Volvo Energy

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของ Volvo Group กำลังเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองเท่านั้น (กล่าวคือ เมื่อบริษัทของ Volvo Group (ไม่ว่าโดยลำพังหรือร่วมกับนิติบุคคลอื่นๆ) เป็นผู้ควบคุมและจึงกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ)

โปรดทราบว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะจะไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ แต่จะอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ขับขี่ [ลิงก์]

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทของ Volvo Group กำลังเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทอื่น เช่น ตัวแทนจำหน่ายอิสระ ผู้นำเข้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของ Volvo Group

นอกเหนือจากประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ระบบ แอปพลิเคชัน และกระบวนการบางอย่างของบริษัทของ Volvo Group ก็อาจมีประกาศความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งจะระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างโดยเฉพาะเจาะจงและมีการจัดเก็บ ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวอย่างไร

เลือกภาษา

บริษัท Volvo Group ที่คุณได้ซื้อ ว่าจ้าง เช่าซื้อ หรือเช่าผลิตภัณฑ์หรือบริการในนามของตัวคุณเองหรือนายจ้างของคุณ (เรียกด้านล่างนี้ว่า “Volvo”) จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ Volvo ได้รับจากคุณและแหล่งอื่นๆ ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

“ผู้ควบคุม” หมายความว่า Volvo จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Volvo จะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ที่ gpo.office@volvo.com หรือทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ที่


AB Volvo 

ถึง: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ

SE-405 08

Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล“ ก็คือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงหรือข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวหรืออาจระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือข้อมูลใดๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับคุณได้

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ให้คำว่า “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล” หมายถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การถ่ายโอน การจัดหา การปิดกั้น การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

หลักกฎหมาย

 

Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยมูลเหตุทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

 • หน้าที่ตามสัญญา Volvo อาจประมวลผลข้อมูลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีต่อคุณ เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำสั่งซื้อหรือสัญญาบริการที่คุณหรือนายจ้างของคุณลงนามไว้
 • หน้าที่ตามกฎหมาย Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลและข้อกำหนดในการรายงานทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง Volvo หรือบุคคลภายนอกแสวงหา โดยทั่วไปแล้วจะถือว่า Volvo มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดการการดำเนินงานในแต่ละวัน รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์ที่ตนมีกับลูกค้า และโดยทั่วแล้วยังรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตนนำเสนอต่อไป (ไม่ว่าด้วยตนเองหรือร่วมกับบุคคลภายนอก) ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ  

  ในกรณีที่ระบุไว้ในที่นี้ว่า Volvo อาศัยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่กำหนดไว้ Volvo ก็มีความเห็นว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนนั้นไม่ได้ถูกลบล้างด้วยผลประโยชน์ สิทธิ หรือเสรีภาพของคุณ โดยพิจารณาถึง (i) ความโปร่งใสที่ Volvo มีให้ในกิจกรรมการประมวลผล (ii) ความเป็นส่วนตัวของ Volvo ตามแนวทางการออกแบบ (iii) การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวตามปกติของ Volvo และ (iv) สิทธิที่คุณมีเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผล หากคุณต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการทดสอบความสมดุลนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

 • ผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่ง Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณและผู้อื่นหาก Volvo มีเหตุผลที่ถูกต้องอันควรให้เชื่อได้ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันหรือลดอันตรายอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือผู้อื่น

 • ความยินยอม Volvo อาจขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การให้ความยินยอมดังกล่าวคือสิ่งที่คุณเลือกและเป็นไปด้วยความสมัครใจทั้งหมด

 

Volvo อาจประมวลผลข้อมูลประเภทต่อไปนี้ ซึ่งในตัวข้อมูลนั้นเองหรือเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ ก็อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ระบุไว้ในตาราง 1 ด้านล่าง

Volvo จะไม่ได้ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างเกี่ยวกับคุณเสมอไป และวัตถุประสงค์ในการประมวลผลบางอย่างจะทับซ้อนกันและอาจมีวัตถุประสงค์หลายอย่างที่แสดงเหตุผลในการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตาราง 1 – ประเภท วัตถุประสงค์ และมูลเหตุทางกฎหมายในการประมวลผล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

มูลเหตุทางกฎหมายในการประมวลผล

 

ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ญาติที่ใกล้ชิดที่สุด หนังสือเดินทาง และข้อมูลประจำตัวประชาชน 

 

 

 • การตรวจสอบยืนยันตัวตน
 • ทำให้สามารถปรับปรุงระเบียนตัวแทนลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้เป็นปัจจุบันในระบบ CRM ของ Volvo

 • ทำให้สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ งานกิจกรรม และการบริหารธุรกิจ
 • ทำให้สามารถส่งข้อเสนอ ใบเสนอราคา และการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ทำให้สามารถเรียกคืนผลิตภัณฑ์และจัดการกับการเรียกร้องสิทธิที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (เช่น การอ้างสิทธิการรับประกันและการเรียกร้องสิทธิเรื่องความรับผิดในผลิตภัณฑ์)

 

 • ทำให้สามารถสื่อสารและทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายได้ (เช่น การจัดเตรียมจดหมายข่าว เอกสารข้อมูลและสื่อส่งเสริมการขายและการโฆษณา คำเชิญให้เข้าร่วมงานกิจกรรม และอื่นๆ)
 • ทำให้สามารถสำรวจลูกค้าได้ (เช่น การสำรวจความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่าย การสำรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการสำรวจการปรับปรุงกระบวนการ)
 • ทำให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรหัสโอเพนซอร์สเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการของ Volvo ที่ได้รับการอนุมัติ

 

 • การขอใบอนุญาตส่งออก
 • ตรวจหา ป้องกัน และรายงานการฉ้อโกงและอาชญากรรม (รวมถึงการฟอกเงิน)
 • การขายส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของใดๆ ในสัญญาบริการหรือสัญญาจัดหาเงินทุน (กิจกรรมใน “ตลาดทุน”)

 • การขายยอดลูกหนี้
 • การจัดการรายงานในช่องทางการแจ้งเบาะแส
 • การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือได้รับการยืนยัน
 • ดำเนินการคัดกรองคู่ค้าทางธุรกิจ
 •    หน้าที่ตามสัญญา (เพื่อจัดการกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการและการอ้างสิทธิการรับประกัน)
 • หน้าที่ตามกฎหมาย (เพื่อจัดการกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และการเรียกร้องสิทธิที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์)
 •   ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า)
 •    ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการคำขอข้อมูลของลูกค้า)

 

 

ข้อมูลองค์กร เช่น ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน และประเทศ

 

 

 • ทำให้สามารถปรับปรุงระเบียนตัวแทนลูกค้าให้เป็นปัจจุบันในระบบ CRM ของ Volvo
 • การจัดการรายงานในช่องทางการแจ้งเบาะแส
 • การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือได้รับการยืนยัน
 • ดำเนินการคัดกรองคู่ค้าทางธุรกิจ

 

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า)
 • หน้าที่ตามกฎหมาย (ดำเนินการคัดกรองคู่ค้าทางธุรกิจ)

 

 

 

ข้อมูลบุคคล เช่น ภาษาที่ต้องการใช้ รูปถ่าย/วิดีโอ ขนาดเสื้อผ้า และการเลือกอาหารที่ต้องการ

 
 • ทำให้สามารถสื่อสารและทำการตลาดได้

 • ทำให้สามารถสื่อสารในภาษาที่ต้องการใช้
 • ทำให้สามารถจัดหาบริการที่ปรับให้เข้ากับบุคคล (เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้าในขนาดที่เหมาะสม)

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า)

 

 • ความยินยอม (เมื่อเห็นว่าจำเป็น เพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า)

 

 

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอที เช่น ID ผู้ใช้, รหัสผ่าน, การให้อนุญาต, การตั้งค่าและคุณสมบัติอื่นๆ ที่มาพร้อมกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ, รายละเอียดการล็อกอิน ตลอดจนข้อมูลและบันทึกเกี่ยวกับการที่คุณใช้อุปกรณ์ แอปพลิเคชัน หรือบริการไอทีของ Volvo

 

 

 

 • ทำให้สามารถใช้แอปพลิเคชันและระบบที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของ Volvo ได้
 • ทำให้สามารถสื่อสารและทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายได้ (เช่น การจัดเตรียมจดหมายข่าว เอกสารข้อมูลและสื่อส่งเสริมการขายและการโฆษณา คำเชิญให้เข้าร่วมงานกิจกรรม และอื่ๆ)
  • ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน บริการ และแอปพลิเคชัน และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน บริการ และแอปพลิเคชันใหม่ๆ
 •  

   

   

   

 

 • หน้าที่ตามสัญญา (เพื่อให้บริการที่ตกลงกันไว้)

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า เพื่อวิเคราะห์การใช้งาน รวมทั้งบำรุงรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน บริการ และแอปพลิเคชัน การคุ้มครองข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยทั่วไป)

 

 

ตัวระบุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ เช่น ID ยานพาหนะ (VIN และ ID แชสซี), หมายเลข IP, ที่อยู่ MAC, หมายเลข SIM การ์ด, IMEI

 
 • ทำให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรหัสโอเพนซอร์สเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการของ Volvo ที่ได้รับการอนุมัติ

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการคำขอข้อมูลของลูกค้า)

 

 

ข้อมูลการผลิต/การซ่อมแซม/การซ่อมบำรุง เช่น การติดตามและบันทึกกิจกรรมต่างๆ (รวมถึงการอ้างสิทธิการรับประกัน) ที่คุณดำเนินการโดยเกี่ยวข้องกับการผลิต การบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 

 •   

  ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการของ Volvo โดยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ/ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่สร้างขึ้นจากยานพาหนะ/ผลิตภัณฑ์

 • ทำให้สามารถจัดการกับการอ้างสิทธิการรับประกันและปัญหาเรื่องความรับผิดในผลิตภัณฑ์

 

 •    หน้าที่ตามสัญญา (เพื่อจัดการกับการอ้างสิทธิการรับประกันและหน้าที่ในการซ่อมบำรุงและการซ่อมแซม)

 

 • หน้าที่ตามกฎหมาย (เพื่อจัดการกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และปัญหาเรื่องความรับผิดในผลิตภัณฑ์)

 

 

เนื้อหารูปภาพ เช่น ภาพวิดีโอที่กำลังมีการบันทึกบนระบบโทรทัศน์วงจรปิด (“กล้องวงจรปิด”) ของบริษัท Volvo Group ซึ่งติดตั้งอยู่ในสถานที่ของบริษัท Volvo Group ที่เกี่ยวข้องหรือระบบวิดีโออื่นๆ และระบบรักษาความปลอดภัย/เฝ้าติดตามที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ของ Volvo Group หรือไม่ก็ตาม

 

 
 • จัดการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่สถานประกอบการของ Volvo Group


 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการฉ้อโกงหรือการโจรกรรม และ (หากเกี่ยวข้อง) เพื่อช่วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

 

ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลเครดิตหรือการชำระเงิน (รวมถึงการชำระเงิน ประวัติเครดิตและการผิดนัด/การเป็นหนี้ กระบวนพิจารณาคดีในศาล หรือการดำเนินการบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับคุณ) และรายละเอียดบัญชีธนาคาร

 
 • ทำให้สามารถชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์และบริการได้

 

 • ดำเนินการพิจารณาสินเชื่อ
 • รายงานและจัดการการผิดนัดชำระเงิน
 • การขายส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของใดๆ ในสัญญาบริการหรือสัญญาจัดหาเงินทุน (กิจกรรมใน “ตลาดทุน”)
 • การขายยอดลูกหนี้

 

 

 •    หน้าที่ตามสัญญา (เพื่อจัดการการชำระเงินที่ตกลงกันไว้)

 

 

 

 

ข้อมูลตามสัญญา เช่น คำสั่งซื้อ สัญญา และข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างคุณกับ Volvo

 

 

 • ทำให้เกิดบริการจัดการสัญญา 
 • รายงานและจัดการการผิดนัดชำระเงิน
 • การขายส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของใดๆ ในสัญญาบริการหรือสัญญาจัดหาเงินทุน (กิจกรรมใน “ตลาดทุน”)
 • การขายยอดลูกหนี้

 

 

 • หน้าที่ตามสัญญา (เพื่อจัดการกับหน้าที่ตามสัญญา เช่น การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ)

 

 

ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการเช่า/เช่าซื้อ/ว่าจ้าง/ใช้/ยืมยานพาหนะ เช่น หมายเลขและสถานะใบขับขี่ ป้ายทะเบียนรถยนต์

 

 

 • ทำให้สามารถมีบริการเช่าและเช่าซื้อ
 • การยืมยานพาหนะของ Volvo เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนา

 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหาย

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการฉ้อโกง (ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับจากหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกงและหน่วยงานที่ให้ข้อมูลอ้างอิงด้านเครดิต)

 

 • การป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรม (รวมถึงการฟอกเงิน)
 • การตรวจหาการฉ้อโกงและอาชญากรรม (รวมถึงการฟอกเงิน)
 • การรายงานการฉ้อโกงและอาชญากรรม (รวมถึงการฟอกเงิน)
 • การจัดการรายงานในช่องทางการแจ้งเบาะแส

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • หน้าที่ตามกฎหมาย

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองและการคว่ำบาตร รวมถึงรายงานของสื่อที่ไม่พึงประสงค์ การมีชื่ออยู่ในรายชื่อคว่ำบาตร รายชื่อบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง การเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ผู้รับประโยชน์ในทอดสุดท้ายของบริษัทของลูกค้า ข้อมูลผู้รับของขวัญ/การต้อนรับ (เช่น ชื่อ บริษัท/นายจ้าง การมีส่วนเกี่ยวข้องของบทบาทเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 

 

 

 • ดำเนินการคัดกรองเรื่องการคว่ำบาตรสำหรับข้อกำหนดการควบคุมการส่งออก
 • ดำเนินการคัดกรองและตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเกี่ยวกับคู่ค้าทางธุรกิจ
 • ป้องกันและตรวจหาการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
 • การจัดการรายงานในช่องทางการแจ้งเบาะแส

 • หน้าที่ตามกฎหมาย
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้กฎหมาย
 
 • ข้อมูลการใช้งาน: ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานที่คุณมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงกิจวัตรและลักษณะนิสัย (ที่ไม่ได้มาจากข้อมูลเทเลเมติกส์)
 
 • การขอใบอนุญาตส่งออก
 • การกรอกใบรับรองของผู้ใช้ปลายทาง
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การให้บริการต่างๆ รวมถึง “การให้บริการผ่านอุปกรณ์”
 • การเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการจัดหาเงินทุนที่เฉพาะเจาะจงหรือตามความต้องการ
 • ดำเนินการพิจารณาสินเชื่อ
 • การทำให้การดำเนินงานของลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด 
 • การเลือกข้อมูลจำเพาะของยานพาหนะให้เหมาะสมกับการใช้งานที่พิจารณาไว้

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามสัญญา
 • หน้าที่ตามกฎหมาย

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย รวมถึงข้อมูลอุบัติเหตุ ชื่อบริษัทประกันภัย และอื่นๆ 

 

 

 • การจัดการการเรียกร้องสิทธิ
 • การพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “ประกันภัยที่เชื่อมต่อกัน (Connected Insurance)”

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามสัญ
 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

 

ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษโปรดทราบเป็นการเฉพาะว่าข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในบางแง่มุมก็อาจถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้บังคับ และจะต้องได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องอาศัยมาตรการป้องกันเพิ่มเติม Volvo จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษเฉพาะในกรณีที่ Volvo มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือความจำเป็นทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวทางปฏิบัติที่รอบคอบเพื่อช่วยจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่แผ่ขยายในวงกว้าง) ในกรณีเหล่านี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบและ (หากกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น) เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว คุณควรทราบว่าสัญญาที่คุณทำกับเราไม่ได้มีเงื่อนไขที่กำหนดให้คุณต้องตกลงตามการขอความยินยอมใดๆ จากเรา

ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิด

Volvo อาจใช้การเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิด (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยทั่วไปแล้วการเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิดจะนำไปใช้เพื่อควบคุมและป้องกันการเข้าถึงสถานที่และอุปกรณ์ของ Volvo โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ ก็ยังอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยและเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการผลิตโดยรวม ภาพและบันทึกที่ได้จากกล้องวงจรปิดจะมีการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น (ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจดูเหตุการณ์)

ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

Volvo อาจใช้การเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิด (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยทั่วไปแล้วการเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิดจะนำไปใช้เพื่อควบคุมและป้องกันการเข้าถึงสถานที่และอุปกรณ์ของ Volvo โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ ก็ยังอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยและเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการผลิตโดยรวม ภาพและบันทึกที่ได้จากกล้องวงจรปิดจะมีการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น (ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจดูเหตุการณ์)

โดยหลักๆ แล้ว Volvo จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากตัวคุณเองหรือนายจ้างของคุณหรือบุคคลภายนอกที่เราดำเนินธุรกิจด้วย (นายหน้า ตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย และอื่นๆ) หรือจากกรณีที่เราได้รับข้อมูล เช่น ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลเครดิต และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ซึ่งเราได้รับจากองค์กรที่รายงานข้อมูลเครดิต หน่วยงานที่ให้ข้อมูลอ้างอิงด้านเครดิต และหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง บุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนมีสิทธิในการใช้และแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้อื่นก่อนที่จะมีการแบ่งปันกับเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างยังอาจมีการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบไอทีของ Volvo หรือเทียบเท่า ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการสร้าง ID ผู้ใช้ของคุณไปยังระบบของ Volvo

ยกเว้นข้อมูลบางอย่างที่กฎหมายกำหนดไว้ การตัดสินใจของคุณที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ Volvo นั้นจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ามีความจำเป็นที่ Volvo จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและหน้าที่ตามสัญญา การไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลก็อาจเป็นการขัดขวางการจัดการและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณหรือนายจ้างของคุณอาจคาดหมายจาก Volvo

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการแบ่งปันกับบริษัทอื่นๆ ใน Volvo Group และกับบุคคลภายนอกบางประเภท (ตามที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นๆ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใน Volvo Group

Volvo Group เป็นองค์กรระดับโลกที่มีสำนักงานและการดำเนินงานอยู่รอบโลก และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็อาจมีการถ่ายโอนหรือสามารถเข้าถึงได้ในระดับระหว่างประเทศตลอดทั่วธุรกิจรอบโลกของ Volvo Group และในระหว่างนิติบุคคลและบริษัทในเครือต่างๆ ของ Volvo Group การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่นๆ ใน Volvo Group (รวมถึงการถ่ายโอนจากภายใน EU/EEA ไปยังภายนอก EU/EEA) จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างบริษัทซึ่งยึดตามข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปหรือกลไกอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามที่ได้รับการยอมรับหรือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ ข้อตกลงดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานที่มีอยู่ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของยุโรป (รวมถึงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) การมีข้อตกลงนี้หมายความว่านิติบุคคลของ Volvo Group ทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในเดียวกัน และยังหมายความว่าสิทธิของคุณจะยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการประมวลผลโดย Volvo Group ในที่ใดก็ตาม

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่อยู่นอก Volvo Group

นอกเหนือจากการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างบริษัท Volvo Group ตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว Volvo ก็ยังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกบางประเภท ซึ่งรวมถึง

 • คู่ค้าทางธุรกิจ เช่น ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของ Volvo Group ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ Volvo Group เช่น ผู้ให้บริการด้านไอที และผู้ให้บริการและคนกลางด้านการขนส่ง (รวมถึงศุลกากรและการค้า)
 • ตัวแทนจำหน่ายอิสระและผู้ผลิตตัวถัง เช่น ตัวแทนจำหน่ายส่วนตัวของ Volvo Group เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (รวมถึงการอ้างสิทธิการรับประกัน) กับลูกค้าหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
 • ที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ผู้รับประกันภัย ทนายความ และที่ปรึกษามืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน การตรวจสอบ และการรับบริการที่ปรึกษา
 • คู่สัญญาและที่ปรึกษาของคู่สัญญา เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางธุรกิจและโครงการหรือความร่วมมืออื่นๆ (รวมถึงโครงการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ บริษัทประกันภัย)
 • ผู้ให้บริการฉุกเฉิน เช่น ตำรวจ หน่วยดับเพลิง รถพยาบาล และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณและบุคคลอื่นๆ เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • หน่วยงานของรัฐ:

  • ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย: หน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานตุลาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น คำสั่งศาลหรือข้อกำหนดในการรายงานทางกฎหมาย หรือหากถือว่าจำเป็นในกรณีพิเศษเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณหรือผู้อื่น
  • หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการควบคุมการส่งออกและศุลกากร
  • หน่วยงานของรัฐที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สิทธิการเข้าถึงสถานที่ที่ถูกจำกัด

 

 • พันธมิตรทางการเงินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ: 

  • หน่วยงานที่ให้ข้อมูลอ้างอิงด้านเครดิต/จัดอันดับเครดิต 
  • หน่วยงานติดตามหนี้
  • หน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง 
  • ธนาคารและพันธมิตรในตลาดทุน
  • บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย และผู้ประเมินประกันภัย

ให้บริการและที่ปรึกษามืออาชีพที่เป็นบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้นั้นก็จะได้รับการคาดหวังให้ต้องและจะต้องรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เฉพาะที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเท่านั้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัท Volvo Group ใดๆ ที่ตั้งอยู่ใน EU/EEA มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกที่มีที่ตั้งอยู่นอก EU/EEA บริษัท Volvo Group ที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการจนตนเองพึงพอใจว่ามีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมซึ่งให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้บังคับ (รวมถึงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) ตัวอย่างเช่น กรณีนี้อาจรวมถึงการใช้ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปหรือกลไกอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามที่ได้รับการยอมรับหรือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ

หากคุณมีคำถามว่า Volvo จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ VOLVO Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

Volvo จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกฎหมาย ทางเทคนิค และด้านการจัดระเบียบที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ

มาตรการเหล่านี้จะเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคลและคำนึงถึงข้อกำหนดของกฎหมายในพื้นที่ที่ใช้บังคับ นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านความปลอดภัยที่มีอยู่

Volvo กำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่ใช้บังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการใช้ระบบของ Volvo 

Volvo จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่ยังคงมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการทำเช่นนั้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคำนึงถึงเรื่องระยะเวลาตามสัญญา ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับประกันและความรับผิดในผลิตภัณฑ์ หน้าที่ในการรายงานทางกฎหมาย และ/หรือข้อกำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับข้อพิพาทที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น)

ในกรณีที่ได้กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คุณอาจมีสิทธิในการ

 • ร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ Volvo ประมวลผลเกี่ยวกับคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิทราบว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไว้หรือไม่ และหากเราเก็บไว้ ก็ขอรับข้อมูลและสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนและประเภทที่เฉพาะเจาะจง
 • ร้องขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เพื่อการตลาดทางตรงและวัตถุประสงค์อื่นๆ): สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้ Volvo ไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป
 • ร้องขอให้มีการลบหรือตัดทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้มีการลบหรือตัดทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในการบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ
 • ร้องขอให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้ Volvo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในพฤติการณ์ที่จำกัดเท่านั้น รวมถึงการได้รับความยินยอมจากคุณ
 • ร้องขอให้มีการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิได้รับสำเนา (ในรูปแบบที่พกพาได้ และหากเป็นไปได้ในทางเทคนิค ก็เป็นรูปแบบที่พร้อมใช้งาน) ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอให้ Volvo ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น
 • ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยความยินยอมจากคุณ หากต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ในกรณีเช่นนั้น Volvo ก็จะยุติกิจกรรมการประมวลผลใดๆ เพิ่มเติมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวข้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลก่อนการเพิกถอน)

โปรดทราบว่า Volvo อาจไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำขอให้มีการลบ การจำกัด การคัดค้าน หรือการเคลื่อนย้ายข้อมูลเสมอไป โดยอาจมีการประเมินเป็นกรณีๆ ไปโดยพิจารณาจากหน้าที่ตามกฎหมายของ Volvo และข้อยกเว้นของสิทธิดังกล่าว

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมีต่อหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องที่ Volvo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้และวิธีการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

Volvo สนับสนุนให้มีการตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประกาศดังกล่าว

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่จำเป็น เมื่อเราทำเช่นนั้น เราก็จะระบุวันที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวและ/หรือวันที่มีผลบังคับใช้ไว้ใกล้ๆ ด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ดาวน์โหลดเวอ