ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานและผู้ขับขี่
  

ฉบับดังกล่าวนี้ได้มีการเผยแพร่และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13/05/2021
 

ประกาศนี้จะให้ข้อมูลในเรื่องที่ Volvo Group ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานและผู้ขับขี่ผลิตภัณฑ์ของ Volvo Group (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) หากคุณเป็นหรือได้เป็นผู้ขับขี่หรือผู้ปฏิบัติงานรถบรรทุก รถบัส รถโค้ช เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องยนต์เดินทะเล หรือผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันที่เกี่ยวข้องอื่นใดซึ่งรวมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่จำหน่ายหรือผลิตโดยบริษัทใดๆ ที่เป็นของ Volvo Group (เรียกรวมกันด้านล่างนี้ว่า “ยานพาหนะของ Volvo“) เราก็อาจประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับคุณได้
 

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ ให้ “Volvo Group” หมายถึง AB Volvo (มหาชน) และนิติบุคคลที่ AB Volvo ควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนิติบุคคลที่เป็นของสาขาธุรกิจและฝ่ายรถบรรทุกหลักใดๆ ของ Volvo Group (ตามที่อาจมีอยู่เป็นระยะๆ) เช่น Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions และ Volvo Energy
 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อ Volvo Group กำลังเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของ Volvo Group เท่านั้น (กล่าวคือ เมื่อ Volvo Group (ไม่ว่าโดยลำพังหรือร่วมกับนิติบุคคลอื่นๆ) เป็นผู้ควบคุมและจึงกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ)
 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อ Volvo Group กำลังเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทอื่น เช่น ตัวแทนจำหน่ายอิสระ ผู้นำเข้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของ Volvo Group
 

เพื่อความชัดเจน โปรดทราบว่าประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะครอบคลุมเฉพาะการที่ Volvo Group ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ขับขี่ยานพาหนะของ Volvo เราจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เราประมวลผลในหัวข้อ “Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด ด้วยมูลเหตุทางกฎหมายใด และเพื่อวัตถุประสงค์ใด” ด้านล่างนี้
 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่คุณให้ไว้ หรือในนามของคุณ โดยเกี่ยวข้องกับการซื้อ การเช่า หรือการเช่าซื้อผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการจาก Volvo Group หรือตัวแทนจำหน่าย/ผู้จัดจำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอกของ Volvo Group จะครอบคลุมอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของตัวแทนลูกค้า ซึ่งโปรดดูที่นี่: ประกาศความเป็นส่วนตัวของตัวแทนลูกค้า
 

นอกจากนี้ นอกเหนือจากประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ระบบ แอปพลิเคชัน และกระบวนการบางอย่างของ Volvo Group ตลอดจนโครงการวิจัยและพัฒนาของ Volvo Group ที่เกี่ยวข้องก็อาจมีประกาศความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งจะระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างโดยเฉพาะเจาะจงและมีการจัดเก็บ ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวอย่างไร

 

 

เลือกภาษา

บริษัท Volvo Group ซึ่งได้จำหน่ายและ/หรือส่งมอบยานพาหนะของ Volvo ที่คุณกำลังขับขี่หรือปฏิบัติงาน (เรียกด้านล่างนี้ว่า “Volvo”) จะเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ Volvo ได้รับจากคุณและแหล่งอื่นๆ ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

“ผู้ควบคุม” หมายความว่า Volvo จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Volvo จะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ที่ gpo.office@volvo.com หรือทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ที่

AB Volvo
ถึง: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0)31 66 00 00

Volvo จะประมวลผลข้อมูลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นในหรือโดยยานพาหนะของ Volvo รวมถึงสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ซึ่งประกอบด้วย (i) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพและสมรรถนะของยานพาหนะของ Volvo นั้นเอง (ii) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่แท้จริงของยานพาหนะของ Volvo (iii) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของยานพาหนะของ Volvo ที่เกี่ยวข้อง และ (iv) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบุชี้ยานพาหนะของ Volvo หรือข้อมูลที่บุคคลให้ไว้/สร้างขึ้น เมื่อข้อมูลนี้ ไม่ว่าโดยลำพังหรือรวมกับข้อมูลอื่นๆ สามารถเชื่อมโยงกับคุณได้ในฐานะผู้ขับขี่หรือผู้ปฏิบัติงานของยานพาหนะของ Volvo ข้อมูลนี้ก็จะกลายเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ให้คำว่า “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล” หมายถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การถ่ายโอน การจัดหา การปิดกั้น การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

มูลเหตุทางกฎหมาย

Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยมูลเหตุทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

 • หน้าที่ตามสัญญา Volvo อาจประมวลผลข้อมูลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีต่อคุณ (เช่น การรับประกันและข้อตกลงการให้บริการในกรณีที่คุณเป็นทั้งลูกค้าและผู้ขับขี่หรือผู้ปฏิบัติงานของยานพาหนะของ Volvo)
 • หน้าที่ตามกฎหมาย Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลและข้อกำหนดในการรายงานทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง Volvo หรือบุคคลภายนอกแสวงหา โดยทั่วไปแล้วจะถือว่า Volvo มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดการการดำเนินงานในแต่ละวัน รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการเสนอผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการของตนต่อไปและรับประกันการจัดการโดยรวมสำหรับผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการที่มีการจำหน่าย

  ในกรณีที่ระบุไว้ในที่นี้ว่า Volvo อาศัยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่กำหนดไว้ Volvo ก็มีความเห็นว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนนั้นไม่ได้ถูกลบล้างด้วยผลประโยชน์ สิทธิ หรือเสรีภาพของคุณ โดยพิจารณาถึง (i) ความโปร่งใสที่ Volvo มีให้ในกิจกรรมการประมวลผล (ii) ความเป็นส่วนตัวของ Volvo ตามแนวทางการออกแบบ (iii) การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวตามปกติของ Volvo และ (iv) สิทธิที่คุณมีเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผล หากคุณต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการทดสอบความสมดุลนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่ง Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณและผู้อื่นหาก Volvo มีเหตุผลที่ถูกต้องอันควรให้เชื่อได้ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันหรือลดอันตรายอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือผู้อื่น
 • ความยินยอม ในกรณีพิเศษหรือในกรณีที่ไม่สามารถปรับใช้มูลเหตุทางกฎหมายอื่นใด Volvo ก็อาจขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง การให้ความยินยอมดังกล่าวคือสิ่งที่คุณเลือกและเป็นไปด้วยความสมัครใจทั้งหมด

Volvo อาจประมวลผลข้อมูลประเภทต่อไปนี้ ซึ่งในตัวข้อมูลนั้นเองหรือเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ ก็อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ระบุไว้ใน ตาราง 1 ด้านล่าง

โปรดทราบว่ารายการด้านล่างนี้จะเป็นรายการตัวอย่างเพียงเท่านั้นและไม่ได้ตั้งใจให้เป็นรายการที่ครอบคลุมทั้งหมด และ Volvo จะไม่ได้ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างเกี่ยวกับคุณเสมอไป วัตถุประสงค์ในการประมวลผลบางอย่างจะทับซ้อนกันและอาจมีวัตถุประสงค์หลายอย่างที่แสดงเหตุผลในการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตาราง 1 – ประเภท วัตถุประสงค์ และมูลเหตุทางกฎหมายในการประมวลผล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

มูลเหตุทางกฎหมายในการประมวลผล

 

ข้อมูลสมรรถนะของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลจากส่วนประกอบของยานพาหนะ การใช้แบตเตอรี่ ข้อมูลเครื่องยนต์ (รวมถึงข้อมูลการปล่อยไอเสียและการใช้เชื้อเพลิง) การใช้พลังงาน ข้อมูลกำลัง/แรงบิด รหัสความผิดพลาด (พร้อมด้วยการประทับเวลาและชั่วโมงการใช้งาน)

 

 

 •   ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อให้สามารถให้บริการตามสัญญาได้

 

 •   ยืนยันว่ากำลังดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงที่จำเป็นต้องทำตลอดระยะเวลาการเช่า

 

 •    ตรวจสอบระยะทางสำหรับสัญญาที่อิงตามการใช้งาน

 

 •    ดำเนินการบำรุงรักษาและวินิจฉัยเชิงรุกและเชิงป้องกัน (รวมถึงการส่งมอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับยานพาหนะและติดต่อผู้ขับขี่/ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง)

 

 •    ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ)  

 

 •    ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการใหม่ๆ เช่น ผ่านทางนวัตกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 •    พัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “ประกันภัยที่เชื่อมต่อกัน (Connected Insurance)”
 •   ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายานพาหนะจะเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานในปัจจุบันและอนาคต (รวมถึงระดับการปล่อยไอเสียและความปลอดภัย)
 •    รายงานข้อมูลการปล่อยไอเสียต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ
 •    แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุมัติรูปแบบยานยนต์ และ
 •   ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังตลาด
 
 •    ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 •    หน้าที่ตามกฎหมาย
 •    หน้าที่ตามสัญญา

 

ข้อมูลการใช้ยานพาหนะ เช่น การใช้เบรก การเปลี่ยนเกียร์ การเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว การตั้งค่าแผงหน้าปัด การใช้กำลัง/แรงบิด ข้อมูลทางเทคนิคที่สร้างขึ้นจากเครื่องยนต์ (ข้อมูลการปล่อยไอเสีย การใช้เชื้อเพลิง) (พร้อมด้วยการประทับเวลาและชั่วโมงการใช้งาน)

 

 

 •   ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อให้สามารถให้บริการตามสัญญาได้

 

 •    ยืนยันว่ากำลังดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงที่จำเป็นต้องทำตลอดระยะเวลาการเช่า

 

 •   ตรวจสอบระยะทางสำหรับสัญญาที่อิงตามการใช้งาน

 

 •    ตรวจสอบมูลค่าตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกับการคืนหรือการยึดคืนหน่วย

 

 •    ดำเนินการบำรุงรักษาและวินิจฉัยเชิงป้องกันและเชิงรุก (รวมถึงการส่งมอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับยานพาหนะและติดต่อผู้ขับขี่/ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง)

 

 •    ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ)

 

 •   ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการใหม่ๆ เช่น ผ่านทางนวัตกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 •    พัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “ประกันภัยที่เชื่อมต่อกัน (Connected Insurance)”

 

 •    ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายานพาหนะจะเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานในปัจจุบันและอนาคต (รวมถึงระดับการปล่อยไอเสียและความปลอดภัย)

 

 •   รายงานข้อมูลการปล่อยไอเสียต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ

 

 •   แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุมัติรูปแบบยานยนต์ และ

 

 •    ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังตลาด

 

 

 •    ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

 •    หน้าที่ตามกฎหมาย

 

 •    หน้าที่ตามสัญญา

 

ข้อมูลการซ่อมบำรุงและการซ่อมแซมยานพาหนะ รวมทั้งข้อมูลความช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลสำหรับการวินิจฉัยระยะไกล

 

 

 •   ดำเนินการสืบสวนเชิงวิจัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุ

 

 •   ดำเนินการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

 

 •    ดำเนินการบำรุงรักษาและวินิจฉัยเชิงป้องกันและเชิงรุก (รวมถึงการส่งมอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับยานพาหนะและติดต่อผู้ขับขี่/ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง)  

 

 •   ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการใหม่ๆ เช่น ผ่านทางนวัตกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 •  ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ)

 

 •   ทำให้สามารถเสนอโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เชื่อมต่อกัน

 

 •   ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายานพาหนะจะเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานในปัจจุบันและอนาคต (รวมถึงระดับการปล่อยไอเสียและความปลอดภัย) และ

 

 •  ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังตลาด

 

 

 •    ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

 •   ผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่ง

 

 •    หน้าที่ตามสัญญา

 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลสภาพถนนและภาวะโดยรอบ บันทึกวิดีโอและ/หรือบันทึกที่สร้างขึ้นโดยเครื่องมือออปติคอลอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเทียบเคียงได้สำหรับภายนอกรถบรรทุกและ/หรือสภาพแวดล้อมของรถบรรทุก (พร้อมด้วยการประทับเวลาและชั่วโมงการใช้งาน)

 

 

 •   ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการใหม่ๆ เช่น ผ่านทางนวัตกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล และ

 

 •   ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ)

 

 •    ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

 

ตัวระบุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ เช่น ID ยานพาหนะ (รวมถึง VIN และ ID แชสซี), หมายเลข IP, ที่อยู่ MAC, หมายเลข SIM การ์ด, IMEI

 

 

 •       ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อให้สามารถให้บริการตามสัญญาได้

 

 •       ยืนยันว่ากำลังดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงที่จำเป็นต้องทำตลอดระยะเวลาการเช่า

 

 •     ดำเนินการบำรุงรักษาและวินิจฉัยเชิงป้องกันและเชิงรุก (รวมถึงการส่งมอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับยานพาหนะและติดต่อผู้ขับขี่/ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง)

 

 •  ตรวจสอบระยะทางสำหรับสัญญาที่อิงตามการใช้งาน

 

 •  เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาและ/หรือข้อจำกัดในการคว่ำบาตรทางการค้า)

 

 •   ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการใหม่ๆ เช่น ผ่านทางนวัตกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 •   ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ)

 

 •   ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายานพาหนะจะเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานในปัจจุบันและอนาคต (รวมถึงระดับการปล่อยไอเสียและความปลอดภัย)

 

 •  รายงานข้อมูลการปล่อยไอเสียต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ

 

 •    แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุมัติรูปแบบยานยนต์ และ

 

 • ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังตลาด

 

 

 •    ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

 •    หน้าที่ตามกฎหมาย

 

 •    หน้าที่ตามสัญญา

 

ข้อมูลพฤติกรรมและตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขับขี่/ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลความเร็ว รูปแบบการขับขี่ การใช้เข็มขัดนิรภัย การแจ้งเตือนผู้ขับขี่ ข้อมูลการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยทันที และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (พร้อมด้วยการประทับเวลาและชั่วโมงการใช้งาน)

 

 

 •  ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อให้สามารถให้บริการตามสัญญาได้

 

 •  ยืนยันว่ากำลังดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงที่จำเป็นต้องทำตลอดระยะเวลาการเช่า

 

 • ตรวจสอบระยะทางสำหรับสัญญาที่อิงตามการใช้งาน

 

 •  วัตถุประสงค์ในการพิจารณาสินเชื่อ

 

 • เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา (เช่น ข้อจำกัดในสัญญาเกี่ยวกับการใช้งานทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับอนุญาต) และ/หรือข้อจำกัดในการคว่ำบาตรทางการค้า ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอื่นๆ หรือข้อจำกัดในการใช้งานที่ได้รับอนุญาตตามที่ตกลงกันไว้

 

 •  ดำเนินการตรวจสอบแผนผังชั้นและกลับเข้าครอบครองตามที่เห็นว่าจำเป็น

 

 •    ทำการกู้คืนโดยปริยาย

 

 •    ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ)  

 

 •   ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการใหม่ๆ เช่น ผ่านทางนวัตกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล

 

 •    ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายานพาหนะจะเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานในปัจจุบันและอนาคต (รวมถึงระดับการปล่อยไอเสียและความปลอดภัย)

 

 •   แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุมัติรูปแบบยานยนต์ และ

 

 •    ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังตลาด

 

 

 •    ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

 •  หน้าที่ตามกฎหมาย

 

 •  หน้าที่ตามสัญญา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่/ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ขับขี่/ผู้ปฏิบัติงานอาจให้ไว้ด้วยตนเองโดยเกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะนั้นๆ ของ Volvo เช่น ID ผู้ขับขี่, การตั้งค่าแผงหน้าปัด

 

 

 •   ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อให้สามารถให้บริการตามสัญญาได้

 

 •    ยืนยันว่ากำลังดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงที่จำเป็นต้องทำตลอดระยะเวลาการเช่า

 

 •   ดำเนินการบำรุงรักษาและวินิจฉัยเชิงรุก (รวมถึงการส่งมอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับยานพาหนะและติดต่อผู้ขับขี่/ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง)

 

 •    ตรวจสอบระยะทางสำหรับสัญญาที่อิงตามการใช้งาน

 

 •    เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาและ/หรือข้อจำกัดในการคว่ำบาตรทางการค้า)

 

 •   ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการใหม่ๆ เช่น ผ่านทางนวัตกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล และ

 

 •    ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ)

 

 

 •    ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

 •    หน้าที่ตามสัญญา

 

 

โดยทั่วไปแล้ว Volvo จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 •  โดยการโต้ตอบผ่านเครือข่ายไร้สายที่เชื่อมโยงกับการใช้ยานพาหนะของ Volvo (เช่น ผ่านทางเกตเวย์เทเลเมติกส์) หรือ
 • โดยการใช้เครื่องมือวินิจฉัย (เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเชิงรุก)

นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น Volvo ยังอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างจากนายจ้างของคุณ หรือจากคุณหากคุณได้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองโดยเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้ยานพาหนะของ Volvo (เช่น การตั้งค่าแผงหน้าปัด อย่างเช่นการเลือกภาษาที่ต้องการใช้ การกำหนดค่าต่างๆ ของวิทยุ การตั้งค่าความลาดเอียงของที่นั่ง)

หากคุณและเมื่อคุณใช้ยานพาหนะของ Volvo นี้ Volvo ก็จะได้รับข้อมูลที่สร้างขึ้นจากยานพาหนะและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้ยานพาหนะของ Volvo การประมวลผลข้อมูลที่สร้างขึ้นจากยานพาหนะและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะบางอย่างจะเป็นเรื่องที่จำเป็นหากคุณต้องการใช้คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของยานพาหนะของ Volvo เช่น การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และบริการวินิจฉัยระยะไกล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการแบ่งปันกับบริษัทอื่นๆ ใน Volvo Group และกับบุคคลภายนอกบางประเภท (ตามที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นๆ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใน Volvo Group

Volvo Group เป็นองค์กรระดับโลกที่มีสำนักงานและการดำเนินงานอยู่รอบโลก และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็อาจมีการถ่ายโอนหรือสามารถเข้าถึงได้ในระดับระหว่างประเทศตลอดทั่วธุรกิจรอบโลกของ Volvo Group และในระหว่างนิติบุคคลและบริษัทในเครือต่างๆ ของ Volvo Group การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่นๆ ใน Volvo Group (รวมถึงการถ่ายโอนจากภายใน EU/EEA ไปยังภายนอก EU/EEA) จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างบริษัทซึ่งยึดตามข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปหรือกลไกอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามที่ได้รับการยอมรับหรือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ ข้อตกลงดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานที่มีอยู่ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของยุโรป (รวมถึงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) การมีข้อตกลงนี้หมายความว่านิติบุคคลของ Volvo Group ทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในเดียวกัน และยังหมายความว่าสิทธิของคุณจะยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการประมวลผลโดย Volvo Group ในที่ใดก็ตาม

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่อยู่นอก Volvo Group

นอกเหนือจากการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างบริษัท Volvo Group ตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว Volvo ก็ยังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกบางประเภท ซึ่งรวมถึง

 • คู่ค้าทางธุรกิจ เช่น

- ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Volvo เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันการซ่อมบำรุงและการซ่อมแซมยานพาหนะของ Volvo และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอทางการเงินและการประกันภัยของเรา

- ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของ Volvo ที่สนับสนุน Volvo ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการ รวมถึงซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการด้านไอที

- คู่ค้าทางธุรกิจและด้านความร่วมมือของ Volvo เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ด้านข้อมูลลับทางธุรกิจและการวิเคราะห์ (อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลจะมีการแบ่งปันเฉพาะในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตนและเป็นข้อมูลรวมเท่านั้น) และ

 - บุคคลภายนอกที่เราทำธุรกรรมด้วยหรือทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน หรือบริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งเรามุ่งหมายที่จะร่วมมือกันเพื่อคิดค้น พัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการที่ใหม่หรือได้รับการปรับปรุงให้กับลูกค้าของเรา หรือกระบวนการและการดำเนินงานภายในที่ใหม่หรือได้รับการปรับปรุง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยยกระดับวิธีการสนับสนุนลูกค้าของเราได้ในท้ายที่สุด

 • ที่ปรึกษามืออาชีพ, เช่น ผู้รับประกันภัย ทนายความ และที่ปรึกษามืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน การตรวจสอบ และการรับบริการที่ปรึกษา
 • คู่สัญญาและที่ปรึกษาของคู่สัญญา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ
 • ผู้ให้บริการฉุกเฉิน เช่น ตำรวจ หน่วยดับเพลิง รถพยาบาล และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณและบุคคลอื่นๆ เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานตุลาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น คำสั่งศาลหรือข้อกำหนดในการรายงานทางกฎหมาย หรือหากถือว่าจำเป็นในกรณีพิเศษเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณหรือผู้อื่น

ผู้ให้บริการและที่ปรึกษามืออาชีพที่เป็นบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้นั้นก็จะได้รับการคาดหวังให้ต้องและจะต้องรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เฉพาะที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเท่านั้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัท Volvo Group ใดๆ ที่ตั้งอยู่ใน EU/EEA มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกที่มีที่ตั้งอยู่นอก EU/EEA บริษัท Volvo Group ที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการจนตนเองพึงพอใจว่ามีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมซึ่งให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้บังคับ (รวมถึงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) ตัวอย่างเช่น กรณีนี้อาจรวมถึงการใช้ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปหรือกลไกอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามที่ได้รับการยอมรับหรือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ

หากคุณมีคำถามว่า Volvo จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

Volvo จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกฎหมาย ทางเทคนิค และด้านการจัดระเบียบที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ

มาตรการเหล่านี้จะเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคลและคำนึงถึงข้อกำหนดของกฎหมายในพื้นที่ที่ใช้บังคับ นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านความปลอดภัยที่มีอยู่

Volvo กำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่ใช้บังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการใช้ระบบของ Volvo

Volvo จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้นานเกินกว่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล เว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดหรือให้อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นจากยานพาหนะและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะซึ่งเชื่อมโยงกับยานพาหนะบางอย่างก็อาจมีการประมวลผลตลอดอายุการใช้งานที่คาดหมายของประเภทยานพาหนะนั้นๆ ซึ่งอาจเป็นเวลาที่นานถึง 25 ปี (เช่น สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาหรือเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า Volvo จะสามารถจัดการกับการเรียกร้องสิทธิเรื่องความรับผิดในผลิตภัณฑ์ได้) เว้นแต่จะใช้เวลาในการเก็บรักษาที่สั้นกว่านั้นเนื่องด้วยหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญา

ในกรณีที่ได้กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คุณอาจมีสิทธิในการ

 • ร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ Volvo ประมวลผลเกี่ยวกับคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิทราบว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไว้หรือไม่ และหากเราเก็บไว้ ก็ขอรับข้อมูลและสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนและประเภทที่เฉพาะเจาะจง
 • ร้องขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้ Volvo ไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป
 • ร้องขอให้มีการลบหรือตัดทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้มีการลบหรือตัดทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในการบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ
 • ร้องขอให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้ Volvo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในพฤติการณ์ที่จำกัดเท่านั้น รวมถึงการได้รับความยินยอมจากคุณ
 • ร้องขอให้มีการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิได้รับสำเนา (ในรูปแบบที่พกพาได้ และหากเป็นไปได้ในทางเทคนิค ก็เป็นรูปแบบที่พร้อมใช้งาน) ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอให้ Volvo ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น
 • ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยความยินยอมจากคุณ หากต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ในกรณีเช่นนั้น Volvo ก็จะยุติกิจกรรมการประมวลผลใดๆ เพิ่มเติมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวข้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลก่อนการเพิกถอน)

โปรดทราบว่า Volvo อาจไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำขอให้มีการลบ การจำกัด การคัดค้าน หรือการเคลื่อนย้ายข้อมูลเสมอไป โดยอาจมีการประเมินเป็นกรณีๆ ไปโดยพิจารณาจากหน้าที่ตามกฎหมายของ Volvo และข้อยกเว้นของสิทธิดังกล่าว

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าการจำกัดหรือการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลบางอย่างก็อาจส่งผลที่ตามมาในทางลบสำหรับการใช้ยานพาหนะของ Volvo หากข้อมูลบางอย่างถูกปิดใช้งาน คุณก็อาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานของยานพาหนะของ Volvo ได้ทั้งหมดและ Volvo ก็อาจไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะในแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งอาจทำให้ฟังก์ชันการทำงานของยานพาหนะลดน้อยถอยลงและอาจส่งผลให้ยานพาหนะเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้   

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมีต่อหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องที่ Volvo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้และวิธีการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

Volvo สนับสนุนให้มีการตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประกาศดังกล่าว

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่จำเป็น เมื่อเราทำเช่นนั้น เราก็จะระบุวันที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวและ/หรือวันที่มีผลบังคับใช้ไว้ใกล้ๆ ด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 

ดาวน์โหลดเวอ