ประกาศความเป็นส่วนตัวของตัวแทนซัพพลายเออร์  

ฉบับดังกล่าวนี้ได้มีการเผยแพร่และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2023/09/01

ประกาศนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของซัพพลายเออร์และตัวแทนของซัพพลายเออร์โดยบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของ Volvo Group (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) หากคุณเป็นหรือได้เป็นพนักงานหรือได้รับการว่าจ้างโดยบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์หรืออาจเป็นซัพพลายเออร์ของบริษัท Volvo Group เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ ให้ “Volvo Group” หมายถึง AB Volvo (มหาชน) และนิติบุคคลที่ AB Volvo ควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนิติบุคคลที่เป็นของสาขาธุรกิจและฝ่ายรถบรรทุกหลักใดๆ ของ Volvo Group (ตามที่อาจมีอยู่เป็นระยะๆ) เช่น Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions และ Volvo Energy

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลใช้บังคับกับที่ปรึกษาที่ได้รับการว่าจ้างโดย Volvo Group การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของที่ปรึกษาจะครอบคลุมอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของที่ปรึกษา [ใส่ลิงก์]

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของ Volvo Group กำลังเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองเท่านั้น (กล่าวคือ เมื่อบริษัทของ Volvo Group (ไม่ว่าโดยลำพังหรือร่วมกับนิติบุคคลอื่นๆ) เป็นผู้ควบคุมและจึงกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ)

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทของ Volvo Group กำลังเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทอื่น เช่น ตัวแทนจำหน่ายอิสระ ผู้นำเข้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของ Volvo Group

นอกเหนือจากประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ระบบ แอปพลิเคชัน และกระบวนการบางอย่างของบริษัทของ Volvo Group ก็อาจมีประกาศความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งจะระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างโดยเฉพาะเจาะจงและมีการจัดเก็บ ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวอย่างไร

เลือกภาษา

บริษัท Volvo Group ที่คุณหรือนายจ้างของคุณอาจกำลังจัดหา กำลังจัดหา หรือได้จัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้ (เรียกด้านล่างนี้ว่า “Volvo”) จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ Volvo ได้รับจากคุณและแหล่งอื่นๆ ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

“ผู้ควบคุม” หมายความว่า Volvo จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Volvo จะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ที่ gpo.office@volvo.com หรือทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ที่

AB Volvo

ถึง: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0)31 66 00 00

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล“ ก็คือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงหรือข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวหรืออาจระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือข้อมูลใดๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับคุณได้

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ให้คำว่า “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล” หมายถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การถ่ายโอน การจัดหา การปิดกั้น การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

 

มูลเหตุทางกฎหมาย

Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยมูลเหตุทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

 

 • หน้าที่ตามสัญญา Volvo อาจประมวลผลข้อมูลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีต่อคุณ เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ลงนามไว้กับคุณหรือนายจ้างของคุณ
 • หน้าที่ตามกฎหมาย Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลและข้อกำหนดในการรายงานทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง Volvo หรือบุคคลภายนอกแสวงหา โดยทั่วไปแล้วจะถือว่า Volvo มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดการการดำเนินงานในแต่ละวันตามวิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์ที่ตนมีกับซัพพลายเออร์ของตนเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณหรือนายจ้างของคุณเป็นคู่สัญญาและ/หรือเพื่อดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นก่อนที่จะเข้าทำสัญญากับคุณหรือนายจ้างของคุณ ตัวอย่างเช่น Volvo จะจำเป็นต้องทราบภาษาที่คุณต้องการใช้เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคุณได้อย่างเหมาะสมในกิจกรรมแต่ละวัน

  ในกรณีที่ระบุไว้ในที่นี้ว่า Volvo อาศัยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่กำหนดไว้ Volvo มีความเห็นว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนนั้นไม่ได้ถูกลบล้างด้วยผลประโยชน์ สิทธิ หรือเสรีภาพของคุณ โดยพิจารณาถึง (i) ความโปร่งใสของ Volvo ในกิจกรรมการประมวลผล (ii) ความเป็นส่วนตัวของ Volvo ตามแนวทางการออกแบบ (iii) การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวตามปกติของ Volvo และ (iv) สิทธิที่คุณมีเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผล หากคุณต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการทดสอบความสมดุลนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

 • ผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่ง Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณและผู้อื่นหาก Volvo มีเหตุผลที่ถูกต้องอันควรให้เชื่อได้ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันหรือลดอันตรายอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือผู้อื่น
 • ความยินยอม ในกรณีพิเศษหรือในกรณีที่ไม่สามารถปรับใช้มูลเหตุทางกฎหมายอื่นใด Volvo ก็อาจขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง การให้ความยินยอมดังกล่าวคือสิ่งที่คุณเลือกและเป็นไปด้วยความสมัครใจทั้งหมด

Volvo อาจประมวลผลข้อมูลประเภทต่อไปนี้ ซึ่งในตัวข้อมูลนั้นเองหรือเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ ก็อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ระบุไว้ในตาราง 1 ด้านล่าง

Volvo จะไม่ได้ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างเกี่ยวกับคุณเสมอไป และวัตถุประสงค์ในการประมวลผลบางอย่างจะทับซ้อนกันและอาจมีวัตถุประสงค์หลายอย่างที่แสดงเหตุผลในการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตาราง 1 – ประเภท วัตถุประสงค์ และมูลเหตุทางกฎหมายในการประมวลผล 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

มูลเหตุทางกฎหมายในการประมวลผล

 

ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

 
 • ทำให้สามารถติดต่อกับซัพพลายเออร์ ดีลเลอร์เอกชน หรือผู้นำเข้าเอกชน
 • ทำให้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • ทำให้เกิดและติดตามผลการสมัครขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนของภาครัฐ

 • การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายและวัตถุประสงค์ด้านการตลาด เช่น การส่งจดหมายข่าว/นิตยสารของเราเป็นระยะๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการริเริ่มในการจัดซื้อของเรา คำเชิญให้เข้าร่วมงานกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย Volvo หรือจากบริษัทภายนอกที่เราร่วมงานด้วย
 • การจัดการรายงานในช่องทางการแจ้งเบาะแส
 • ดำเนินการคัดกรองซัพพลายเออร์เพื่อตรวจจับ รายงาน จัดการ และป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรม

 

 • ป้องกันและตรวจหาการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
 • การจัดการการอ้างสิทธิการรับประกัน

 

 

 

 • หน้าที่ตามสัญญา (เพื่อจัดการหน้าที่ตามสัญญา)

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่มีกับซัพพลายเออร์)

 

 

 

ข้อมูลองค์กร เช่น ชื่อของนายจ้าง ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน และประเทศ

 

 

 • การจัดการรายงานในช่องทางการแจ้งเบาะแส
 • การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือได้รับการยืนยัน
 • ดำเนินการคัดกรองซัพพลายเออร์เพื่อตรวจจับ รายงาน จัดการ และป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรม

 

 • ป้องกันและตรวจหาการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
 • การจัดการการอ้างสิทธิการรับประกัน

 

 

 

 

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่มีกับซัพพลายเออร์)

 

 

ข้อมูลบุคคล เช่น ภาษาที่ต้องการใช้ รูปถ่าย ขนาดเสื้อผ้า และการเลือกอาหารที่ต้องการ

 

 • ทำให้สามารถจัดหาบริการที่ปรับให้เข้ากับบุคคล (เช่น ผลิตภัณฑ์สินค้าในขนาดที่เหมาะสมหรือการจัดเตรียมอาหารที่ตรงตามความต้องการของคุณเมื่อได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย Volvo)

 

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่มีกับซัพพลายเออร์)
 • ความยินยอม (เมื่อถือว่าจำเป็น)

 

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอที เช่น ID ผู้ใช้, รหัสผ่าน, รายละเอียดการล็อกอิน ตลอดจนข้อมูลและบันทึกเกี่ยวกับการที่คุณใช้อุปกรณ์ แอปพลิเคชัน หรือบริการไอทีของ Volvo

 

 
 • ทำให้สามารถใช้พอร์ทัลซัพพลายเออร์ของ Volvo ตลอดจนแอปพลิเคชันและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์

 

 

 

 

 • หน้าที่ตามสัญญา (เพื่อให้บริการและข้อมูลที่ตกลงกันไว้)

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการการเข้าถึงระบบของผู้ใช้ที่เป็นซัพพลายเออร์ การคุ้มครองข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยทั่วไป)

 

 

เนื้อหารูปภาพ เช่น ภาพวิดีโอที่กำลังมีการบันทึกบนระบบโทรทัศน์วงจรปิด (“กล้องวงจรปิด”) ของบริษัท Volvo Group ซึ่งติดตั้งอยู่ในสถานที่ของบริษัท Volvo Group ที่เกี่ยวข้องหรือระบบวิดีโออื่นๆ และระบบรักษาความปลอดภัย/เฝ้าติดตามที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ของ Volvo Group หรือไม่ก็ตาม แต่เรามีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดู/เข้าถึง

 

 
 • จัดการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่สถานประกอบการของ Volvo Group
 • พัฒนาและ/หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพ

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการฉ้อโกงหรือการโจรกรรม และ (หากเกี่ยวข้อง) เพื่อช่วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 


ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลเครดิตหรือการชำระเงินและรายละเอียดบัญชีธนาคาร (เฉพาะผู้ค้าที่เป็นเจ้าของกิจการเพียงผู้เดียวเท่านั้น)

 
 • ทำให้สามารถชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์และบริการได้
 • ป้องกันและจัดการกับความเครียดทางการเงินและความไม่สามารถชำระหนี้ของซัพพลายเออร์

 

 • หน้าที่ตามสัญญา (เพื่อจัดการการชำระเงิน)

 

 

 

 

ข้อมูลตามสัญญา เช่น คำสั่งซื้อ สัญญา และข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างคุณกับ Volvo (เฉพาะผู้ค้าที่เป็นเจ้าของกิจการเพียงผู้เดียวเท

 

 • ทำให้เกิดบริการการจัดการสัญญาของซัพพลายเออร์

 • ทำให้สามารถจัดการกับการอ้างสิทธิการรับประกันและปัญหาเรื่องความรับผิดในผลิตภัณฑ์
 • ทำให้เกิดและติดตามผลการสมัครขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนของภาครัฐ

 

 • หน้าที่ตามสัญญา (เพื่อจัดการหน้าที่ตามสัญญา)

 

 


 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองและการคว่ำบาตร
  รวมทั้งรายงานของสื่อที่ไม่พึงประสงค์ การมีชื่ออยู่ในรายชื่อคว่ำบาตร รายชื่อบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง การเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง เจ้าของผลประโยชน์ขั้นสุดท้ายของบริษัทของซัพพลายเออร์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการฉ้อโกง
 
 • ดำเนินการคัดกรองซัพพลายเออร์เพื่อตรวจจับ รายงาน จัดการ และป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรม
 • ดำเนินการคัดกรองเรื่องการคว่ำบาตรสำหรับข้อกำหนดการควบคุมการส่งออก
 • ป้องกันและตรวจหาการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
 • การจัดการรายงานในช่องทางการแจ้งเบาะแส

 

 

 

 

 

ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ

โปรดทราบเป็นการเฉพาะว่าข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในบางแง่มุมก็อาจถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้บังคับ และจะต้องได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องอาศัยมาตรการป้องกันเพิ่มเติม Volvo จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษเฉพาะในกรณีที่ Volvo มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือความจำเป็นทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ในกรณีเหล่านี้ Volvo จะแจ้งให้คุณทราบและ (หากกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น) ขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว คุณควรทราบว่าสัญญาที่คุณทำกับเราไม่ได้มีเงื่อนไขที่กำหนดให้คุณต้องตกลงตามการขอความยินยอมใดๆ จากเรา

ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิด

Volvo อาจใช้การเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิด (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยทั่วไปแล้วการเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิดจะนำไปใช้เพื่อควบคุมและป้องกันการเข้าถึงสถานที่และอุปกรณ์ของ Volvo โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ ก็ยังอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยและเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการผลิตโดยรวม ภาพและบันทึกที่ได้จากกล้องวงจรปิดจะมีการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น (ตัวอย่างเช่น เพื่อสอบสวนเหตุการณ์)

ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

Volvo ไม่ได้ดำเนินการตัดสินใจโดยอัตโนมัติอย่างเป็นประจำและเป็นระบบซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลหรือจะมีผลกระทบที่สำคัญในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่คุณกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท Volvo ที่กำลังดำเนินการตัดสินใจโดยอัตโนมัติดังกล่าว คุณก็ควรได้รับคำบอกกล่าวที่เฉพาะเจาะจงซึ่งระบุรายละเอียดของการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

Volvo จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคุณเองหรือบริษัทที่คุณทำงานเป็นหลัก

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างยังอาจมีการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบไอทีของ Volvo รวมถึงระบบการจัดการซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการสร้าง ID ผู้ใช้ของคุณไปยังระบบของ Volvo

ยกเว้นข้อมูลบางอย่างที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามหน้าที่ตามสัญญา การตัดสินใจของคุณที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ Volvo นั้นจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ามีความจำเป็นที่ Volvo จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในการมีปฏิสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลก็อาจเป็นการขัดขวางการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากคุณหรือนายจ้างของคุณ

อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการแบ่งปันกับบริษัทอื่นๆ ใน Volvo Group และกับบุคคลภายนอกบางประเภท (ตามที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นๆ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใน Volvo Group

Volvo Group เป็นองค์กรระดับโลกที่มีสำนักงานและการดำเนินงานอยู่รอบโลก และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็อาจมีการถ่ายโอนหรือสามารถเข้าถึงได้ในระดับระหว่างประเทศตลอดทั่วธุรกิจรอบโลกของ Volvo Group และในระหว่างนิติบุคคลและบริษัทในเครือต่างๆ ของ Volvo Group การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่นๆ ใน Volvo Group (รวมถึงการถ่ายโอนจากภายใน EU/EEA ไปยังภายนอก EU/EEA) จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างบริษัทซึ่งยึดตามข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปหรือกลไกอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามที่ได้รับการยอมรับหรือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ ข้อตกลงดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานที่มีอยู่ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของยุโรป (รวมถึงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) การมีข้อตกลงนี้หมายความว่านิติบุคคลของ Volvo Group ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในเดียวกัน และยังหมายความว่าสิทธิของคุณจะยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการประมวลผลโดย Volvo Group ในที่ใดก็ตาม

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่อยู่นอก Volvo Group

นอกเหนือจากการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างบริษัท Volvo Group ตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว Volvo ก็ยังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกบางประเภท ซึ่งรวมถึง

 • คู่ค้าทางธุรกิจ เช่น ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของ Volvo Group ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ Volvo Group เช่น ผู้ให้บริการด้านไอที
 • ที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ผู้รับประกันภัย ทนายความ และที่ปรึกษามืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน การตรวจสอบ และการรับบริการที่ปรึกษา

 • คู่สัญญาและที่ปรึกษาของคู่สัญญา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ
 • ผู้ให้บริการฉุกเฉิน เช่น ตำรวจ หน่วยดับเพลิง รถพยาบาล และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณและบุคคลอื่นๆ เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • ผู้ให้บริการฉุกเฉิน เช่น ตำรวจ หน่วยดับเพลิง รถพยาบาล และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณและบุคคลอื่นๆ เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย: หน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานตุลาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น คำสั่งศาลหรือข้อกำหนดในการรายงานทางกฎหมาย หรือหากถือว่าจำเป็นในกรณีพิเศษเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณหรือผู้อื่น

  หน่วยงานของรัฐ 

 • ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย: หน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานตุลาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น คำสั่งศาลหรือข้อกำหนดในการรายงานทางกฎหมาย หรือหากถือว่าจำเป็นในกรณีพิเศษเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณหรือผู้อื่น
 • หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการควบคุมการส่งออกและศุลกากร

 •  

ู้ให้บริการและที่ปรึกษามืออาชีพที่เป็นบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้นั้นก็จะได้รับการคาดหวังให้ต้องและจะต้องรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เฉพาะที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเท่านั้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัท Volvo Group ใดๆ ที่ตั้งอยู่ใน EU/EEA มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกที่มีที่ตั้งอยู่นอก EU/EEA บริษัท Volvo Group ที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการจนตนเองพึงพอใจว่ามีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมซึ่งให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้บังคับ (รวมถึงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) ตัวอย่างเช่น กรณีนี้อาจรวมถึงการใช้ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปหรือกลไกอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามที่ได้รับการยอมรับหรือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ

หากคุณมีคำถามว่า Volvo จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ VOLVO Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

Volvo จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกฎหมาย ทางเทคนิค และด้านการจัดระเบียบที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ

มาตรการเหล่านี้จะเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคลและคำนึงถึงข้อกำหนดของกฎหมายในพื้นที่ที่ใช้บังคับ นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านความปลอดภัยที่มีอยู่

Volvo กำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่ใช้บังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการใช้ระบบของ Volvo

Volvo จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของตนโดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ เช่น ข้อกำหนดในสัญญาและระยะเวลาการรับประกัน หลังจากนั้น Volvo ก็จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในเวลาตามที่อาจจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในพื้นที่หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือการเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นจริง ส่อเค้าว่าจะเกิดขึ้น หรือคาดหมายว่าจะเกิดขึ้น

ในกรณีที่ได้กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คุณอาจมีสิทธิในการ

 • ร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ Volvo ประมวลผลเกี่ยวกับคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิทราบว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไว้หรือไม่ และหากเราเก็บไว้ ก็ขอรับข้อมูลและสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนและประเภทที่เฉพาะเจาะจง

 • ร้องขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้ Volvo ไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป
 • ร้องขอให้มีการลบหรือตัดทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้มีการลบหรือตัดทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในการบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ
 • ร้องขอให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้ Volvo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในพฤติการณ์ที่จำกัดเท่านั้น รวมถึงการได้รับความยินยอมจากคุณ
 • ร้องขอให้มีการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิได้รับสำเนา (ในรูปแบบที่พกพาได้ และหากเป็นไปได้ในทางเทคนิค ก็เป็นรูปแบบที่พร้อมใช้งาน) ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอให้ Volvo ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น
 • ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยความยินยอมจากคุณ หากต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ในกรณีเช่นนั้น Volvo ก็จะยุติกิจกรรมการประมวลผลใดๆ เพิ่มเติมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวข้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลก่อนการเพิกถอน)

โปรดทราบว่า Volvo อาจไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำขอให้มีการลบ การจำกัด การคัดค้าน หรือการเคลื่อนย้ายข้อมูลเสมอไป โดยอาจมีการประเมินเป็นกรณีๆ ไปโดยพิจารณาจากหน้าที่ตามกฎหมายของ Volvo และข้อยกเว้นของสิทธิดังกล่าว

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมีต่อหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องที่ Volvo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้และวิธีการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

Volvo สนับสนุนให้มีการตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประกาศดังกล่าว

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่จำเป็น เมื่อเราทำเช่นนั้น เราก็จะระบุวันที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวและ/หรือวันที่มีผลบังคับใช้ไว้ใกล้ๆ ด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ดาวน์โหลดเวอ