Årsstämma 2016

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls onsdagen den 6 april 2016 kl 15.00 i Konserthuset i Göteborg.
Årsstämma 2016

Protokoll
Protokoll från årsstämman 2016 (PDF, 26.2 KB)
Bilaga B (dagordning) (PDF, 3.78 MB)

Koncernchef Martin Lundstedts presentation vid årsstämman
Presentationsmaterial (PDF, 3.78 MB)

Webbsändning
Länk till bandad webbsändning från årsstämman 2016

Aktieutdelning 2016
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att till aktieägarna dela ut 3,00 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 8 april 2016. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 13 april 2016 genom Euroclear Sweden AB.

Kallelse
AB Volvo kallar till årsstämma i Göteborg onsdagen den 6 april 2016 kl 15.00
Länk till kallelse
(Kallelse på engelska)

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till årsstämman 2016
Länk till förslag (PDF, 131 KB)
Länk till Bilaga

Revisorsyttrande
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts (PDF, 544 KB)

Volvokoncernens årsredovisning för år 2015
Volvokoncernens årsredovisning för år 2015 publicerades den 29 februari 2016
Länk till årsredovisning

Information till aktieägare
Aktieägare som önskar delta i stämman måste dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 mars 2016, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 31 mars 2016
Länk till registrering

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan
Länk till fullmaktsformulär (PDF, 149 KB)

Documents