Volvokoncernen – det andra kvartalet 2021

”Under Q2 2021 fortsatte efterfrågan på Volvokoncernens produkter och tjänster att vara god. Nettoomsättningen uppgick till 90,6 miljarder kronor och vi levererade ett justerat rörelseresultat på 9,7 miljarder kronor. Under ett kvartal när brist på halvledare såväl som andra insatsvaror orsakade omfattande stopp i tillverkningen som påverkade både volymer och kostnader negativt presterade vi en justerad rörelsemarginal på 10,7%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
image-1860x1050-invitation-q2-2021
 • Under Q2 2021 ökade nettoomsättningen med 24% till 90,6 miljarder kronor (73,2). Justerat för valuta-kursförändringar och avyttringen av UD Trucks steg nettoomsättningen med 43%.
   

 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 9.730 Mkr (3.272), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 10,7% (4,5).
   
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 11.384 Mkr (388).
   
 • Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 1.532 Mkr.
   
 • Resultatet per aktie uppgick till 4,38 kronor (-0,14).
   
 • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 5.932 Mkr (-5.718).
   
 • Den 1 april avyttrade Volvokoncernen UD Trucks. För att underlätta jämförbarheten av koncernens finansiella resultat mellan perioderna presenteras vissa poster av intresse exklusive UD Trucks.
   
 • Likviden från försäljningen av UD Trucks, 19 miljarder kronor, delades ut till aktieägarna i juli.
   
 • Volvokoncernen, Daimler Truck och Traton Group undertecknade en avsiktsförklaring om att installera och driva ett högpresterande offentligt laddningsnätverk över hela Europa.
 

Telefonkonferens för press och analytiker. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information finns under Aktieägare på www.volvokoncernen.se
 

20 juli, 2021
 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations   
405 08 Göteborg, Sweden
Tel 031 66 00 00   
www.volvogroup.com

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson             0765 53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson      0739 02 25 22
Johan Bartler                0739 02 21 93
Anders Christensson    0765 53 59 66

 

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 20 juli 2021.

 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

  

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter