Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2021

”Under Q3 2021 var efterfrågan god på Volvokoncernens produkter och tjänster på de flesta marknader världen över. Vi ökade vår nettoomsättning till 85,3 miljarder kronor med en stark tillväxt inte minst i serviceaffären. Kvartalet påverkades dock av brist på halvledare, andra komponenter och fraktkapacitet vilka resulterade i produktionsstörningar och ökade kostnader. Vi levererade trots det ett justerat rörelseresultat på 9,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en marginal på 11,0%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
image-q3-2021
 • Under Q3 2021 ökade nettoomsättningen med 11% till 85,3 miljarder kronor (76,9). Justerat för valutakursförändringar och avyttringen av UD Trucks steg nettoomsättningen med 20%.
   
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 9.403 Mkr (7.217), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,0% (9,4).
   
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 9.403 Mkr (7.508).
   
 • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 126 Mkr.
   
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,47 kronor (2,81).
   
 • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till -5.735 Mkr (11.712).
   
 • Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten uppgick till 25,6% (13,2).


Telefonkonferens för press och analytiker. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund.

Mer information, inklusive en intervju med vd och koncernchef Martin Lundstedt, finns på https://www.volvogroup.com/se/investors.html  


Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations   
405 08 Göteborg, Sweden
Tel 031 66 00 00   
www.volvogroup.com  

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson              0765 53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson      0739 02 25 22
Johan Bartler                0739 02 21 93
Anders Christensson    0765-53 59 66


Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 21 oktober 2021.


21 oktober, 2021


För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Dokument

volvokoncernen-q3-rapport-sv Format PDF Size 7 MB
Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter