Volvokoncernen – det fjärde kvartalet och helåret 2021

”Under 2021 fortsatte vi att leverera en god lönsamhet och tog flera viktiga steg i vårt arbete med att leda omställningen till ett klimatneutralt transportsystem. För helåret steg Volvokoncernens nettoomsättning till 372 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet till 41,0 miljarder med en marginal på 11,0%. Detta hade inte kunnat uppnås utan ett hängivet arbete från mina kollegor och våra affärspartners i leveranskedjan. Jag vill tacka samtliga för deras fantastiska insatser under ett utmanande år”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
Elektroniskt fordon i snö | Volvo Group

DET FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Under Q4 2021 ökade nettoomsättningen med 6% till 102,4 miljarder kronor (96,9). Justerat för valutakursförändringar och avyttringen av UD Trucks var ökningen 12%.
 • Det justerade rörelseresultatet2 uppgick till 10.060 Mkr (10.934), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,8% (11,3).
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 10.219 Mkr (12.215).
 • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 62 Mkr.
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,93 kronor (4,53).
 • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 23.579 Mkr (16.668).

HELÅRET 2021

 • För helåret uppgick nettoomsättningen till 372,2 miljarder kronor (338,4).
 • Det justerade rörelseresultatet2 uppgick till 41.015 Mkr (28.564) med en justerad rörelsemarginal på 11,0% (8,4).
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 43.074 Mkr (27.484).
 • Resultatet per aktie uppgick till 16,12 kronor (9,50).
 • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 29.440 Mkr (18.545).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten uppgick till 25,3% (14,7).
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 6,50 kronor per aktie och en extra utdelning på 6,50 kronor per aktie.

Telefonkonferens för press och analytiker. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund.

Mer information, inklusive en intervju med vd och koncernchef Martin Lundstedt, finns på https://www.volvogroup.com/se/investors.html  

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 28 januari 2021.

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations  
SE-405 08 Göteborg, Sweden
Tel 031 66 00 00  
www.volvogroup.com  

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson              0765 53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson       0739 02 25 22
Johan Bartler                 0739 02 21 93
Anders Christensson    0765 53 59 66

28 januari, 2022

För mer information, gå till volvogroup.se

För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release