Var är vi i processen?

Detaljplaneprocess Campus Lundby

För att bygga och utveckla Campus Lundby måste våra planer genomgå en detaljplaneprocess. Processen syftar till att pröva de förslagna planerna mot allmänna och enskilda intressen, något vi välkomnar.

I december 2017 tog vi på Volvo Group fram ett bebyggelseförslag som i detta nu genomgår en detaljplaneprocess. Processen har flera stadier, bland annat ett samråd där förslaget skickas till berörda myndigheter samt att allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Efter samrådet sammanställs yttranden och bebyggelseplanen bearbetas efter inkomna synpunkterna. Efter att planerna justerats tas ett politiskbeslut att stället ut förslaget för granskning. Vårt mål är att detaljplanen ska vinna lagakraft under sommaren 2019.

Relaterade nyheter