Minskade koldioxidutsläpp


Vi arbetar engagerat för att uppfylla ambitionerna och klimatförändringsmålen i Parisavtalet. Sett ur ett livscykelperspektiv inträffar de allra flesta utsläppen under användningsfasen av våra produkter. Vår högsta prioritet är därför att utveckla lösningar som minskar koldioxidutsläppen från transporter och maskiner. 
 

Energieffektiva produkter och lösningar möjliggör betydande besparingar för våra kunder, i kombination med förbättrad miljöprestanda och mindre klimatpåverkan. Vi erbjuder redan i dag ledande, fossilfria alternativ i form av utsläppsfria fordon i våra kärnsegment. Även om antalet sålda elfordon i dag är litet jämfört med traditionella drivlinor med förbränningsmotorer är övergången till transporter och en infrastruktur med låga koldioxidutsläpp i rullning och kommer att accelerera snabbt. Volvokoncernens ambition är att sälja 100 procent fossilfria fordon från 2040 för att kunna bli CO2-neutrala 2050. Rena transportlösningar

Elektriska, utsläppsfria fordon och maskiner
 

Helelektriska produkter har potentialen att släppa ut nästan noll växthusgaser under användningsfasen. Det förutsätter dock tillgång till el från rena källor och är beroende av en snabb utbyggnad av den nuvarande infrastrukturen för laddning. De elektriska drivlinorna drivs med el från batterier eller från en process som omvandlar vätgas till el ombord på fordonet. Vår målsättning är att sälja minst 35 procent helelektriska fordon 2030.

Vi möjliggör för våra kunder att bli fossilfria

Vi vill göra det möjligt för våra kunder att köra våra utsläppsfria fordon och produkter på 100 procent fossilfri energi. Vi tror att detta är möjligt att uppnå genom omfattande samarbeten med olika intressenter. Vi kommer att intensifiera våra samarbeten i hela branschen, med partner i leverantörskedjan, kunder, städer, regeringar och den akademiska världen, för att snabba upp utvecklingen av fossilfria, konkurrenskraftiga, rena transportlösningar kraftigt.

Alternativa bränslen

Förbränningsmotorer som drivs av alternativa bränslen, till exempel hållbara biobränslen eller vätgas, kommer att fortsätta spela en viktig roll för våra kunders förmåga att minska sina koldioxidutsläpp. Vi kommer att fortsätta förbättra effektiviteten hos vår befintliga teknik. Vi har dessutom höga förväntningar på användningen av förnybara bränslen som tillverkas av vegetabiliska eller organiska råvaror i regioner där en hållbar försörjning kan tillhandahållas. Hållbarhetsaspekten är viktig för att undvika att negativa effekter uppstår på biologisk mångfald, livsmedelsförsörjning m.m.

Vätgasdriven lösning

Vätgasdrift är ett mycket intressant alternativ för att minska koldioxidutsläppen från lastbilar som kör långa sträckor med tunga laster. Vårt mål är att kunna erbjuda serietillverkade bränslecellsdrivna tunga fordon för krävande fjärrtransporter under andra halvan av decenniet.

Läs mer

Miljöpolicy

Framstegen inom miljöområdet utgör en viktig del i vår mission att skapa välstånd via transport- och infrastrukturlösningar.

Miljökalkylator

Dra nytta av vår kunskap om livscykelhantering för att jämföra fordon, drivlinor, bränslen, tillgången till elnät och beräkna hur miljöavtrycket skiljer sig mellan olika lösningar. 


Volvo Lastvagnars miljökalkylator 

Volvo LIGHTS

Volvos LIGHTS-projekt kommer att visa hur batterielektriska fordon kan förbättra frakt- och lagereffektiviteten, minska utsläppen och förbättra folkhälsan – framförallt i missgynnade områden.


Läs mer om projektet