Vad som åstadkommits hittills – klimatmålen 2015–2020

Nu höjer vi ambitionen med våra vetenskapsbaserade mål och strävar efter nettonollutsläpp fram till år 2040. Det här är nästa steg i klimatåtgärdsprogrammet som bygger på våra tidigare mål. Vid utgången 2020 slutförde vi våra klimatmål för 2015–2020, vilka omfattade produktionen, godstransport och produkternas användande.

Produktionen

Mål

Genomföra energibesparingar som från och med 2020 årligen sparar in 150 GWh.

Målet uppnått

Under åren 2015–2020 har 1260 aktiviteter implementerats som tillsammans innebär en årlig besparing på 207 GWh från och med 2020.

Det här effektivitetsmålet finns kvar för att Scope 1- och Scope 2-utsläppen ska kunna minskas. Under år 2021–2025 är målet att genomföra energibesparingar som från och med 2025 varje år kommer spara in 150 GWh.

Transport

Mål

Sänka koldioxidutsläppen från frakten per tillverkad enhet med 20 %.

Målet uppnått

Utsläppen från frakten per tillverkad enhet var 24 % lägre 2020 än referensåret 2013.

Det här målet har stramats åt ytterligare efter 2021 och målet är nu – i ett led att även minska Scope 3-utsläppen från logistik och distribution – att minska koldioxidutsläppen från frakten per tillverkad enhet med 30 % fram till 2025 jämfört med referensåret 2018.

Produkter

Mål

Uppnå en ackumulerad minskning av koldioxidutsläppen under produkternas hela livscykel på minst 40 miljoner ton.

Målet uppnått

Mellan åren 2015 och 2020 uppskattas koldioxidutsläppen ha minskat med 43 miljoner ton.

Det här målet har ersatts med våra nya vetenskapsbaserade mål för Scope 3, kategori 11, sålda produkters användande enligt beskrivningen ovan.

Tidigare arbete – Världsnaturfondens Climate Savers-program

Vi var det första företaget i branschen som gick med i Världsnaturfondens Climate Savers-program 2010.

Climate Savers är Världsnaturfondens ledarskapsprogram som har som målsättning att lyfta fram företags ledande roll när det gäller klimatlösningar. Världsnaturfondens samarbetspartner har bland annat antagit en ambitiös strategi för att ta fram affärsmodeller för nettonollutsläpp och visa att det går att minska växthusgasutsläppen och nå ekonomisk tillväxt samtidigt.

Läs mer på www.climatesavers.org

Magnifiers – våra utvidgade åtaganden

Som en del av Världsnaturfondens Climate Savers-program arbetar vi även med att utvidga våra åtaganden genom att förespråka och genomföra lösningar för nettonollutsläpp i vår bransch och hela vår värdekedja. Mellan åren 2015 och 2020 drev vi igenom initiativ till 14 utvidgade åtaganden – så kallade magnifiers – för att främja energieffektivitet, minska koldioxidutsläppen och påverka värdekedjan på ett positivt sätt. Vid utgången av 2020 kunde vi konstatera att allting har slutförts och vi kan gå vidare med våra vetenskapsbaserade mål. Vi kan se att följande initiativ varit avgörande för att nå dit där vi befinner oss i dag.

 Sammanfattning av våra 14 utvidgade åtaganden beträffande klimatåtgärder:

 • Vi har suttit med i presidiet för den rådgivande gruppen för hållbara transporter tillsammans med FN:s generalsekreterare.  Under 2014 tillkännagav FN medlemskapet i den rådgivande gruppen för hållbara transporter för att ge rekommendationer om konkreta åtgärder för hållbara transporter på global, nationell och lokal nivå samt sektornivå. 
 •  ElectriCity – vi har startat en busslinje med helelektriska bussar och elhybridbussar i Göteborg.
 • Vi har arrangerat Construction Climate Challenge (CCC) som syftar till att främja hållbarhet i anläggningsbranschens hela värdekedja och tillhandahålla finansiering för miljöforskning.
 • Vi har utvecklat ett stödverktyg för platsoptimering som hjälper kunder att förbättrar effektiviteten på en hel byggarbetsplats. Mer information finns på Electric Site.
 • Vi har deltagit i Internationella standardiseringsorganisationens arbete med att utveckla en standard för bränsleeffektivitet inom anläggningsmaskinsindustrin.
 • Vi har utvecklat avancerad teknik och fälttester och demonstrerat teknik med betydligt högre förbättringar av bränsleeffektiviteten.
 • Miljömedvetenheten hos leverantörer har ökat genom samarbete med leverantörerna för att förbättra deras klimatförändringsstrategi.
 • Användning av förnybar energi. Volvokoncernen har deltagit i två av Världsnaturfondens initiativ: principer för inköp av förnybar energi till företag samt rundabordssamtal om biodrivmedel. Under 2020 kommer 52 % av energin till Volvokoncernen från förnybara källor.
 • Vi undersöker fortsatt färdplanerna för förnybar energi i Asien. En ansenlig andel av vår energiförbrukning på våra anläggningar i Hoskote och Peenya utanför Bengaluru, Indien kommer nu från solkraft.
 • Vi har demonstrerat ny avancerad teknik för lastbilar som prototyper. I dag elektrifierar vi hela vårt europeiska lastbilsprogram inom samtliga segment.
 • Volvokoncernen har ökat försäljningen av bränslebesparande enheter. Nya I-Save kan hjälpa kunder att förbättra sin bränsleeffektivitet med upp till 10 %.
 • Vi har tagit fram en motorapplikationsprototyp med hybridteknik för terränggående fordon.
 • Ökad användning av IPS för marina kommersiella tillämpningar. Vi har utvecklat tekniken bakom IPS så att den kan användas i flera bränslesparande tillämpningar.
 • Vi har dragit i gång ett City Mobility-koncept i minst fem städer.

Läs mer

Fossilfria transportlösningar

Läs mer om våra produkters miljöavtryck och prestanda.

 

Läs mer

Verksamhetens miljöavtryck

Läs mer om våra verksamheters miljöavtryck och prestanda.
 

Läs mer

GRI-rapport

Vår års- och hållbarhetsredovisning innehåller hållbarhetsrapporter. Vårt GRI-index redovisar de specifika ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor som är viktiga för Volvokoncernen.

Ladda ned GRI-rapporten Format PDF Size 114 KB