Vetenskapsbaserade mål

De vetenskapsbaserade målen är ett omfattande och tydligt sätt för Volvokoncernen att synliggöra det dagliga arbetet med att minska utsläppsnivåerna, vilket ytterst syftar till att fasa ut användandet av fossila bränslen. Det är ett initiativ som Volvokoncernen, och 1300 andra företag runtom i världen, har anslutit sig till för att hantera klimatförändringarna, och det stärker också vår konkurrenskraft i omställningen till klimatneutralitet.

Det hjälper också Volvokoncernen att sätta upp mål för minskade utsläpp som bygger på ledande klimatforskning. Det ger oss metoder att sätta upp mål för att minska utsläppen av växthusgaser och gör vår affärsverksamhet redo för den framtida ekonomin med låga koldioxidutsläpp. De här målen ligger i linje med vad som enligt den senaste klimatforskningen är nödvändigt för att målen i Parisavtalet ska kunna uppfyllas – och den globala uppvärmningen begränsas till långt under 2 °C över förindustriella nivåer men med fortsätta ansträngningar för att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.

SBTi (initiativet för vetenskapsbaserade mål) är ett samarbete mellan CDP (Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact, WRI (World Resources Institute) och WWF (Världsnaturfonden) och ett av We Mean Business Coalition-åtagandena.

Sätter upp vetenskapsbaserade mål för att bekämpa klimatrisker

Klimatförändringarna är ett verkligt hot mot mänskligheten, naturen och världsekonomin. Vi behöver gemensamt se till att de globala utsläppen av växthusgaser minskar.

I Parisavtalet 2015 kom världens länder överens om att hålla den globala temperaturökningen med god marginal under 2 °C över förindustriella nivåer. För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer och undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna måste världen, enligt en rapport från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC, halvera koldioxidutsläppen till år 2030 och nå nettonollutsläpp av koldioxid till i mitten av detta sekel.

Nettonoll definierar IPCC som den punkt då ”antropogena utsläpp av växthusgaser till atmosfären vägs upp av antropogena upptag av växthusgaser under en angiven period”. Inom ramen för SBTi-initiativet har den första globala standarden för nettonollverksamhet utarbetats som bygger på en metod för vetenskapsbaserad mål.

Initiativet för vetenskapsbaserade mål, SBTi, ger engagerade företag som Volvokoncernen ett ramverk för att ta fram robusta, tydliga och trovärdiga mål för nettonollutsläpp i linje med 1,5 °C-målet. SBTi har ett team av sakkunniga som gör oberoende bedömningar och valideringar av dessa mål. Genom våra mål för nettonollutsläpp för Volvokoncernen ser vi till att vi kan bidra till att begränsa konsekvenserna av klimatförändringar inom hela vår värdekedja, där också våra samarbetspartner i försörjningskedjan ingår.

Genom att ställa upp vetenskapsbaserade klimatmål framtidssäkrar Volvokoncernen sin innovations- och konkurrenskraft och demonstrerar samtidigt sitt engagemang för hållbarhet. Genom att minska utsläppen i linje med klimatforskningen är vi övertygade att vi också främjar en lång livslängd och vinner intressenternas förtroende.

Volvokoncernens vetenskapsbaserade mål

I november 2020 antog vi en plan för att Volvokoncernens värdekedja ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser. Vårt mål är att detta ska vara uppnått 2040, tio år tidigare än SBTi-initiativen, och slutligen göra Volvokoncernen koldioxidneutral. Den här planen för att nå Parisavtalets klimatmål har validerats av SBTi. I och med det har vi påbörjat en definitiv omställningsresa med ambitionen att bli 100 % säkra, 100 % fossilfria och 100 % produktivare.

Volvokoncernens vetenskapsbaserade mål ligger i linje med vad den senaste klimatforskningen anser vara nödvändigt för att den globala uppvärmningen inte ska bli högre än 1,5 °C. SBTi-initiativet anger två ambitionsnivåer för att minska utsläppen av växthusgaser: ett standardåtagande om att hålla den globala uppvärmningen med god marginal under 2 °C över förindustriella nivåer och en 1,5-gradersambition för företag som innebär att utsläppsminskningsmålen ska vara i linje med Parisavtalet. Vi har antagit den sista ambitionsnivån och som först i branschen valt att gå ett steg längre på flera områden med vår egen plan för att nå 1,5 °C-målet för lastbilar och bussar.

Hållbarhet

För en klimatneutral värdekedja

Volvokoncernens vetenskapsbaserade mål bygger på antagandet att våra produkter är ”ute på vägarna” i genomsnitt cirka tio år. Med 2019 som utgångsår har vi fastställt våra första delmål och ska följa upp och kontinuerligt och öppet redovisa Volvokoncernens minskningar av koldioxidutsläpp.

Delmålen berör omkring 95 % av våra utsläpp där den absolut största delen utgörs av indirekta utsläpp från våra sålda produkters användande. De direkta och indirekta utsläppen från den egna verksamheten är medräknade i delmålen.

Efter Volvokoncernens delmål för nollutsläpp inom de här områdena följer ytterligare mål inom andra områden som avser våra indirekta utsläpp, vilket inkluderar hela värdekedjan från leverantörer till slutet av produkternas livslängd.

Volvokoncernens mål och ambitionsnivåer inom SBTi-initiativet flyttar gränserna ännu längre än branschen i övrigt.

  1. Som först i branschen har Volvokoncernen utarbetat en egen plan för att nå 1,5 °C-målet när det gäller lastbilar och bussar med en 40 % minskning av utsläppen per fordonskilometer fram till år 2030.
  2. Våra mål för de indirekta utsläppen berör runt 95 % av våra sålda produkter. Detta är branschledande och långt över SBTi:s minimikrav på 67 %.
  3. Vårt mål är att ha nått nettonoll inom värdekedjan senast år 2040, tio år tidigare än SBTi-åtagandet. För att alla fordon i trafik år 2050 inte ska släppa ut några växthusgaser måste alla produkter som levereras efter 2040 ha nettonollutsläpp.

Nollutsläpp av koldioxid

Scope 3-utsläpp: Sålda produkter i bruk

Huvuddelen av utsläppen – cirka 96 % – sker medan produkterna är i bruk. Flera faktorer i den här fasen ligger utanför vår kontroll men vi har sett över vad vi kan göra för att bidra till att dessa utsläpp minskar. Ambitionen är nettonoll år 2040. Detta är en milstolpe för våra huvudsegment som hjälper oss att nå våra mål.

1.         Lastbilar: −40 % per fordonskilometer

2.         Bussar: −40 % per fordonskilometer

3.         Volvo CE: –30 % i absolut minskning

4.         Volvo Penta: –37,5 % i absolut minskning år 2034

 

Läs mer om utsläppsminskning här.

 

Scope 1- och Scope 2-utsläpp:

 

Scope 1-utsläpp är de utsläpp som sker direkt från vår verksamhet. Scope 2-utsläppen är indirekta utsläpp som sker när exempelvis den el som vår verksamhet förbrukar produceras. Mindre än 1 % av utsläppen under en livscykel är hänförliga till Scope 1 och Scope 2, bland annat produktionsanläggningar, teknikcenter, kontor och återförsäljare.

 

Målet är att minska de här utsläppen med 50 % till år 2030 i förhållande till 2019 års nivåer.

 

Det finns två huvudsakliga sätt att minska de här utsläppen:

1. Spara energi. Detta kan vi göra genom att börja använda energieffektiv teknik.

2. Minska växthusgasintensiteten. Detta kan vi göra genom att öka andelen förnybar energi på våra anläggningar och från våra energileverantörer.

Relaterade nyheter

Latest Press Release

Latest Press Release