Oznámení o ochraně osobních údajů dispečerů a řidičů
  

Tato verze byla zveřejněna a platí od 13.5.2021
 

Toto oznámení poskytuje informace o zpracování osobních údajů dispečerů a řidičů produktů skupiny Volvo Group (dále jen „oznámení o ochraně osobních údajů“). Pokud jste nebo jste byli řidičem nebo dispečerem nákladního vozidla, městského či dálkového autobusu, stavebního stroje, lodního motoru nebo jiného příslušného produktu nebo řešení integrujícího takový produkt prodávaného nebo vyráběného kteroukoli ze společností skupiny Volvo Group (níže souhrnně jako „vozidla Volvo“), můžeme zpracovávat vaše osobní údaje nebo údaje, které mohou souviset s vaší osobou.
 

Pro účely tohoto oznámení se pod pojmem „skupina Volvo Group“ rozumí společnost AB Volvo (publ.) a subjekty přímo nebo nepřímo řízené společností AB Volvo, včetně subjektů patřících do kterékoli z hlavních obchodních oblastí a divizí pro nákladní vozidla skupiny Volvo Group (které mohou příležitostně existovat), jako Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions a Volvo Energy.
 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů platí pouze v případě, že skupina Volvo Group shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní údaje pro své účely (tj. když je buď ona sama nebo spolu s dalšími subjekty správcem údajů, a proto určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů).
 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů neplatí, když skupina Volvo Group shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní údaje jménem jiné společnosti, jako jsou její nezávislí prodejci, importéři, dodavatelé a zákazníci.
 

V zájmu jasnosti upozorňujeme, že toto oznámení o ochraně osobních údajů platí pouze pro zpracování osobních údajů skupinou Volvo Group ve vztahu k dispečerům a řidičům vozidel Volvo. Další informace o kategoriích údajů, které zpracováváme, najdete v části „Jaké kategorie osobních údajů může společnost Volvo zpracovávat, na jakém právním základě a pro jaké účely?“ níže.
 

Pro zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů, které poskytnete vy nebo svým jménem v souvislosti s nákupem, pronájmem nebo leasingem produktů, řešení a služeb od skupiny Volvo Group nebo jejích prodejců/distributorů třetích stran, platí oznámení o ochraně osobních údajů zástupců zákazníka. Jeho znění naleznete zde: Oznámení o ochraně osobních údajů zástupců zákazníka.
 

Mimo tohoto oznámení o ochraně osobních údajů mohou mít některé systémy, aplikace a procesy skupiny Volvo Group, i příslušné výzkumné a vývojové projekty skupiny Volvo Group vlastní oznámení o ochraně osobních údajů, která poskytují podrobnější informace o tom, jaké konkrétní osobní údaje jsou shromažďovány a jak jsou ukládány, používány a předávány.

 

 

Vyberte jazyk

Skupina Volvo Group, která prodala a/nebo dodala vozidlo Volvo, které řídíte nebo obsluhujete (dále jen „společnost Volvo“), je správcem nebo zpracovatelem osobních údajů, které získá od vás a ostatních zdrojů uvedených níže.

Pojem „správce“ znamená, že o účelu a prostředcích zpracování vašich osobních údajů rozhoduje společnost Volvo. Společnost Volvo odpovídá za zpracování vašich osobních údajů podle platných zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů.  

Pokud máte dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Volvo Group na e-mailu gpo.office@volvo.com nebo poštou či telefonicky:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Švédsko 
+46 (0)31 66 00 00

Společnost Volvo zpracovává různé typy údajů generovaných vozidlem Volvo, včetně údajů, které označujeme jako údaje o vozidle. Mezi ně patří (i) údaje týkající se stavu a výkonu samotného vozidla Volvo, (ii) údaje týkající se skutečného provozu vozidla Volvo, (iii) údaje týkající se okolí příslušného vozidla Volvo a (iv) údaje, které souvisejí buď s identifikací vozidla Volvo, nebo jsou poskytovány/generovány konkrétní osobou. Pokud je možné tyto údaje (ať už samotné nebo v kombinaci s dalšími údaji) propojit s vámi jako řidičem nebo dispečerem vozidla Volvo, stávají se z nich osobní údaje.

Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se pod pojmem „zpracování“ nebo „zpracovávání“ rozumí jakékoli použití osobních údajů, včetně shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, ukládání, přizpůsobování, pozměňování, předávání, zpřístupňování, blokování, mazání nebo zničení osobních údajů.

Právní důvod

Společnost Volvo může zpracovávat vaše osobní údaje na základě některého z následujících právních důvodů, viz také podrobnější informace níže.

 • Smluvní závazky. Společnost Volvo může zpracovávat vaše údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění smluvního závazku (jako jsou záruční smlouvy a smlouvy o poskytování služeb, pokud jste zákazníkem i řidičem nebo dispečerem vozidla Volvo).
 • Zákonná povinnost. Společnost Volvo může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, např. ke splnění soudních příkazů a zákonných požadavků pro podávání zpráv.
 • Oprávněné zájmy. Společnost Volvo může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu společnosti Volvo nebo třetí strany. Za oprávněný zájem společnosti Volvo je obecně považováno bezpečné spravování každodenního provozu, včetně zlepšování a dalšího rozvoje nabídky jejích produktů, řešení a služeb a zajištění celkové správy prodaných produktů, řešení a služeb.

  Je-li v tomto dokumentu uvedeno, že oprávněný zájem společnosti Volvo spočívá v daném účelu zpracování, je společnost Volvo názoru, že s ohledem na (i) transparentnost, kterou společnost Volvo poskytuje při zpracování, (ii) ochranu osobních údajů společnosti Volvo při přístupu z důvodu návrhu, (iii) pravidelné revize ochrany osobních údajů společnosti Volvo a (iv) na vaše práva v souvislosti se zpracováním, vám udělené zájmy, práva nebo svobody nepřevažují nad jejími oprávněnými zájmy. Chcete-li získat další informace o tomto přístupu vyvážení práv, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Volvo Group prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
 • Životně důležité zájmy. Společnost Volvo může vaše osobní údaje zpracovávat pro účely ochrany životně důležitých zájmů vás a ostatních, pokud má oprávněný důvod se domnívat, že takové zpracování vašich osobních údajů může zabránit nebo minimalizovat jakoukoli významnou případnou újmu vám nebo ostatním.
 • Udělení souhlasu. Ve výjimečných případech nebo pokud nelze uplatnit jiný právní důvod, může společnost Volvo při zpracování určitých osobních údajů požádat o udělení výslovného souhlasu. Takový souhlas je vaším rozhodnutím a je zcela dobrovolný.

Společnost Volvo může zpracovávat následující kategorie údajů, které samy o sobě nebo v kombinaci s ostatními údaji mohou představovat osobní údaje, a zpracovává je pro obecné účely uvedené v Tabulce 1 níže.

Upozorňujeme, že níže uvedený seznam je pouze ilustrační a není zamýšlen jako vyčerpávající seznam a že společnost Volvo nemusí nutně zpracovávat všechny vaše níže uvedené údaje. Některé účely zpracování se mohou překrývat a může existovat několik účelů které odůvodňují naše použití vašich osobních údajů.

Tabulka 1: Kategorie osobních údajů, účel a právní základ pro zpracování

Kategorie osobních údajů

Účely zpracování

Právní základ pro zpracování

 

Údaje o výkonu vozidla, jako jsou informace z komponentů vozidla, využití baterie, údaje o motoru (včetně údajů o emisích výfukových plynů a spotřebě paliva), spotřeba energie, údaje o energii / točivém momentu, chybové kódy (s časovými razítky a provozními hodinami)

 

 

 •   Ověření dodržování smlouvy nebo schopnosti poskytovat smluvně ujednané služby

 

 •   Potvrzení, že požadovaná údržba a servis jsou prováděny po celou dobu trvání leasingu

 

 •    Ověření počtu kilometrů u smluv vycházejících z míry používání

 

 •    Provádění proaktivní a preventivní údržby a diagnostiky (včetně poskytování aktualizací softwaru pro vozidlo a informování řidiče/dispečera o servisních doporučeních)

 

 •    Prevence a řešení problémů s kvalitou (rozvoj související s kvalitou)  

 

 •    Provádění výzkumu a vývoje za účelem ověřování, schvalování, zlepšování a údržby produktů, řešení a služeb a vývoje nových produktů, řešení a služeb, např. prostřednictvím inovací a analýzy dat

 

 •    Vývoj a poskytování produktů a služeb souvisejících s pojištěním, včetně „propojeného pojištění“
 •   Zajištění souladu vozidel se současnými i budoucími právními předpisy a standardy (včetně úrovně emisí a bezpečnosti)
 •    Hlášení údajů o emisích příslušným orgánům
 •    Prokázání souladu s předpisy pro schvalování typu
 •   Soulad s povinnostmi v oblasti dozoru nad trhem
 
 •    Oprávněné zájmy
 •    Zákonná povinnost
 •    Smluvní závazky

 

Údaje o využití vozidla, například použití brzd, řazení, zrychlení/brzdění, nastavení palubní desky, využití energie / točivého momentu, technické údaje o motoru (údaje o emisích výfukových plynů, spotřebě paliva), s časovými razítky a provozními hodinami

 

 

 •   Ověření dodržování smlouvy nebo schopnosti poskytovat smluvně ujednané služby

 

 •    Potvrzení, že požadovaná údržba a servis jsou prováděny po celou dobu trvání leasingu

 

 •   Ověření počtu kilometrů u smluv vycházejících z míry používání

 

 •    Ověření aktuálních tržních hodnot při návratu nebo převzetí jednotky

 

 •    Provádění preventivní a proaktivní údržby a diagnostiky (včetně poskytování aktualizací softwaru pro vozidlo a informování řidiče/dispečera o servisních doporučeních)

 

 •    Prevence a řešení problémů s kvalitou (rozvoj související s kvalitou)

 

 •   Provádění výzkumu a vývoje za účelem ověřování, schvalování, zlepšování a údržby produktů, řešení a služeb a vývoje nových produktů, řešení a služeb, např. prostřednictvím inovací a analýzy dat

 

 •    Vývoj a poskytování produktů a služeb souvisejících s pojištěním, včetně „propojeného pojištění“

 

 •    Zajištění souladu vozidel se současnými i budoucími právními předpisy a standardy (včetně úrovně emisí a bezpečnosti)

 

 •   Hlášení údajů o emisích příslušným orgánům

 

 •   Prokázání souladu s předpisy pro schvalování typu

 

 •    Soulad s povinnostmi v oblasti dozoru nad trhem

 

 

 •    Oprávněné zájmy

 

 •    Zákonná povinnost

 

 •    Smluvní závazky

 

Údaje o servisu a opravách vozidla stejně jako údaje k poskytnutí mimořádné pomoci, jako jsou údaje o zeměpisné poloze nebo údaje pro diagnostiku na dálku

 

 

 •   Provádění vyšetřování nehod

 

 •   Poskytování mimořádné pomoci na silnici

 

 •    Provádění preventivní a proaktivní údržby a diagnostiky (včetně poskytování aktualizací softwaru pro vozidlo a informování řidiče/dispečera o servisních doporučeních)  

 

 •   Provádění výzkumu a vývoje za účelem ověřování, schvalování, zlepšování a údržby produktů, řešení a služeb a vývoje nových produktů, řešení a služeb, např. prostřednictvím inovací a analýzy dat

 

 •  Prevence a řešení problémů s kvalitou (rozvoj související s kvalitou)

 

 •   Umožnění nabízení programů zvyšování bezpečnosti a souvisejících pojistných produktů

 

 •   Zajištění souladu vozidel se současnými i budoucími právními předpisy a standardy (včetně úrovně emisí a bezpečnosti)

 

 •  Soulad s povinnostmi v oblasti dozoru nad trhem

 

 

 •    Oprávněné zájmy

 

 •   Životně důležité zájmy

 

 •    Smluvní závazky

 

Údaje o okolí vozidla, jako jsou údaje o vozovce a okolních podmínkách, videozáznamy a/nebo záznamy generované opticko-elektronickými přístroji nebo srovnatelným vybavením vně nákladního vozidla a/nebo jeho okolí (s časovými razítky a provozními hodinami)

 

 

 •   Provádění výzkumu a vývoje za účelem ověřování, schvalování, zlepšování a údržby produktů, řešení a služeb a vývoje nových produktů, řešení a služeb, např. prostřednictvím inovací a analýzy dat

 

 •   Prevence a řešení problémů s kvalitou (rozvoj související s kvalitou)

 

 •    Oprávněné zájmy

 

 

Jedinečné identifikátory související i nesouvisející s vozidlem, jako je ID vozidla (včetně VIN a ID podvozku), číslo IP, adresa MAC, číslo SIM karty, IMEI

 

 

 •       Ověření dodržování smlouvy nebo schopnosti poskytovat smluvně ujednané služby

 

 •       Potvrzení, že požadovaná údržba a servis jsou prováděny po celou dobu trvání leasingu

 

 •     Provádění preventivní a proaktivní údržby a diagnostiky (včetně poskytování aktualizací softwaru pro vozidlo a informování řidiče/dispečera o servisních doporučeních)

 

 •  Ověření počtu kilometrů u smluv vycházejících z míry používání

 

 •  Ověření, zda vozidlo svou polohou dodržuje smluvní podmínky nebo omezení v rámci obchodních sankcí

 

 •   Provádění výzkumu a vývoje za účelem ověřování, schvalování, zlepšování a údržby produktů, řešení a služeb a vývoje nových produktů, řešení a služeb, např. prostřednictvím inovací a analýzy dat

 

 •   Prevence a řešení problémů s kvalitou (rozvoj související s kvalitou)

 

 •   Zajištění souladu vozidel se současnými i budoucími právními předpisy a standardy (včetně úrovně emisí a bezpečnosti)

 

 •  Hlášení údajů o emisích příslušným orgánům

 

 •    Prokázání souladu s předpisy pro schvalování typu

 

 • Soulad s povinnostmi v oblasti dozoru nad trhem

 

 

 •    Oprávněné zájmy

 

 •    Zákonná povinnost

 

 •    Smluvní závazky

 

Chování řidiče/dispečera a údaje o poloze, například údaje o rychlosti, vzorce řízení, používání bezpečnostních pásů, výstrahy pro řidiče, okamžité údaje o zeměpisné poloze vozidla (s časovými značkami a provozními hodinami)

 

 

 •  Ověření dodržování smlouvy nebo schopnosti poskytovat smluvně ujednané služby

 

 •  Potvrzení, že požadovaná údržba a servis jsou prováděny po celou dobu trvání leasingu

 

 • Ověření počtu kilometrů u smluv vycházejících z míry používání

 

 •  Účely úvěrových úpisů

 

 • Ověření, zda vozidlo svou polohou dodržuje smluvní podmínky (například smluvní omezení použití v rámci určitého zeměpisného území) a/nebo omezení obchodních sankcí, dalších regulačních požadavků nebo dohodnutých omezení povoleného používání

 

 •  Provádění auditů u krátkodobých půjček na vozidla a v nezbytném případě odebrání vozidla

 

 •    Obnovení do továrního nastavení

 

 •    Prevence a řešení problémů s kvalitou (rozvoj související s kvalitou)  

 

 •   Provádění výzkumu a vývoje za účelem ověřování, schvalování, zlepšování a údržby produktů, řešení a služeb a vývoje nových produktů, řešení a služeb, např. prostřednictvím inovací a analýzy dat

 

 •    Zajištění souladu vozidel se současnými i budoucími právními předpisy a standardy (včetně úrovně emisí a bezpečnosti)

 

 •   Prokázání souladu s předpisy pro schvalování typu

 

 •    Soulad s povinnostmi v oblasti dozoru nad trhem

 

 

 •    Oprávněné zájmy

 

 •  Zákonná povinnost

 

 •  Smluvní závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje týkající se řidiče/dispečera, které může řidič/dispečer ručně zadat v souvislosti s používáním určitých vozidel Volvo, jako je ID řidiče nebo nastavení přístrojové desky

 

 

 •   Ověření dodržování smlouvy nebo schopnosti poskytovat smluvně ujednané služby

 

 •    Potvrzení, že požadovaná údržba a servis jsou prováděny po celou dobu trvání leasingu

 

 •   Provádění proaktivní údržby a diagnostiky (včetně poskytování aktualizací softwaru pro vozidlo a informování řidiče/dispečera o servisních doporučeních)

 

 •    Ověření počtu kilometrů u smluv vycházejících z míry používání

 

 •    Ověření, zda vozidlo svou polohou dodržuje smluvní podmínky nebo omezení v rámci obchodních sankcí

 

 •   Provádění výzkumu a vývoje za účelem ověřování, schvalování, zlepšování a údržby produktů, řešení a služeb a vývoje nových produktů, řešení a služeb, např. prostřednictvím inovací a analýzy dat

 

 •    Prevence a řešení problémů s kvalitou (rozvoj související s kvalitou)

 

 

 •    Oprávněné zájmy

 

 •    Smluvní závazky

 

 

Společnost Volvo obecně získává vaše osobní údaje

 •  Interaktivně prostřednictvím bezdrátové sítě v souvislosti s používáním vozidel Volvo (např. prostřednictvím telematické brány)
 • Nebo z diagnostických nástrojů (např. v souvislosti s proaktivními službami údržby a opravami).

Kromě výše uvedených způsobů může společnost Volvo získat některé další údaje od vašeho zaměstnavatele nebo od vás, pokud jste ručně zadali osobní údaje v souvislosti s používáním vozidla Volvo (např. nastavení přístrojové desky, jako jsou jazykové předvolby, předvolby rádia, nastavení sklonu sedadla).

Vždy, když používáte vozidlo Volvo, společnost Volvo automaticky získá vozidlem vygenerované údaje a další údaje týkající se vozidla v souvislosti s jeho používáním. Zpracování určitých vozidlem vygenerovaných údajů a dalších údajů týkajících se vozidla je nezbytné, pokud chcete využívat všechny vlastnosti a funkce vozidel Volvo, jako jsou upozornění v reálném čase a služby diagnostiky na dálku. 

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s dalšími společnostmi skupiny Volvo Group a s určitými kategoriemi třetích stran (jak je podrobněji uvedeno níže), což může zahrnovat předávání vašich osobních údajů do jiných zemí.

Sdílení osobních údajů v rámci skupiny Volvo Group

Skupina Volvo Group je globální organizací s pobočkami a provozy po celém světě a vaše osobní údaje mohou být předávány nebo mohou být přístupné v rámci globálního podnikání skupiny Volvo Group i v zahraničí a mezi jejími různými subjekty a přidruženými společnostmi. Jakákoli předávání vašich osobních údajů do jiných společností skupiny Volvo Group (včetně předávání v rámci EU/EHP nebo mimo EU/EHP) se budou řídit mezipodnikovou dohodou založenou na standardních smluvních doložkách schválených EU nebo podobných mechanismech v aktuálně platném znění, které byly uznány nebo schváleny příslušnými orgány. Taková dohoda odráží standardy obsažené v evropských zákonech o ochraně osobních údajů (včetně obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů). Uzavření této dohody znamená, že všechny subjekty skupiny Volvo Group budou dodržovat stejná interní pravidla. Rovněž to znamená, že vaše práva zůstanou stejná bez ohledu na to, kde skupina Volvo Group vaše údaje zpracovává.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami mimo skupinu Volvo Group

Kromě sdílení osobních údajů mezi společnostmi skupiny Volvo Group, jak je uvedeno výše, může společnost Volvo sdílet vaše osobní údaje také s určitými kategoriemi třetích stran, mimo jiné s:

 • Obchodními partnery, jako jsou například:

– autorizovaní obchodní zástupci a Truck Centra společnosti Volvo pro účely zajištění servisu a oprav vozidel Volvo a pro účely spojené s našimi finančními a pojistnými nabídkami;

– dodavatelé a poskytovatelé služeb společnosti Volvo, kteří pomáhají společnosti Volvo s poskytováním produktů, řešení a služeb, včetně dodavatelů IT a poskytovatelů služeb;

– obchodní partneři společnosti Volvo pro účely, jako je Business Intelligence a analýza (ve většině případů jsou však údaje sdíleny pouze anonymizovaně a souhrnně);

 – třetí strany, se kterými obchodujeme nebo spolupracujeme při poskytování produktů, řešení nebo služeb, a ostatní třetí strany, se kterými se snažíme pro naše zákazníky inovovat, vyvíjet a dodávat nové nebo vylepšené produkty, řešení a služby nebo nové či vylepšené interní procesy a operace. To vše v konečném důsledku zlepšuje způsob, jakým můžeme podporovat naše zákazníky.

 • Odbornými poradci, jako jsou pojišťovny, právníci a další odborní poradci v souvislosti s pojistnými událostmi, audity a přijímáním poradenských služeb;
 • Protistranami a jejich poradci, v souvislosti s projekty fúzí a akvizic;
 • Poskytovateli tísňových služeb, jako jsou policie, hasiči, záchranná služba a silniční asistence za účelem ochrany životně důležitých zájmů vás a ostatních, například v souvislosti s poskytnutím mimořádné pomoci;
 • Donucovacími orgány, regulačními orgány a dalšími veřejnými a soudními orgány v souvislosti se zákonnými povinnostmi, jako jsou soudní příkazy nebo požadavky na zákonné podávání zpráv, nebo je-li to ve výjimečných případech považováno za nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů vás nebo ostatních osob.

Od veškerých poskytovatelů služeb třetích stran a odborných poradců, kterým jsou vaše osobní údaje zpřístupněny, se očekává, že budou chránit jejich důvěrnost a bezpečnost, a mohou vaše osobní údaje používat pouze v souladu s příslušnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů.

Dále v případě, že jakákoli skupina Volvo Group se sídlem v EU/EHP předá osobní údaje externím třetím stranám, které se nacházejí mimo EU/EHP, musí příslušná společnost skupiny Volvo Group zajistit, že existují příslušná ochranná opatření, která poskytnou odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, jak to vyžadují příslušné zákony o ochraně osobních údajů (včetně obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů). Může to například zahrnovat použití standardních smluvních doložek schválených EU nebo podobných mechanismů v aktuálně platném znění, které byly uznány nebo schváleny příslušnými orgány.

Pokud máte dotazy na způsob sdílení vašich osobních údajů ze strany společnosti Volvo, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Volvo Group prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Společnost Volvo využívá k přiměřené ochraně osobních údajů vhodná a přiměřená zákonná, technická a organizační bezpečnostní opatření, včetně bezpečnostních opatření v oblasti informačních technologií a fyzického zabezpečení.

Tato opatření musí být přiměřená rizikům spojeným se zpracováním osobních údajů a citlivosti osobních údajů a zohledňovat požadavky příslušných místních zákonů. Opatření musí být navíc neustále zdokonalována v souladu s vývojem dostupných bezpečnostních produktů a služeb.

Společnost Volvo vyžaduje, aby všechny osoby při používání systémů Volvo dodržovaly příslušné bezpečnostní zásady týkající se osobních údajů.

Není-li zákonem vyžadováno nebo povoleno jinak, společnost Volvo nebude zpracovávat vaše osobní údaje déle, než je nezbytné pro účel zpracování.

Upozorňujeme, že pokud z důvodu zákonných povinností nebo smluvních závazků neplatí kratší doby uchovávání, mohou být vozidly vygenerované údaje a další osobní údaje související s konkrétním vozidlem zpracovávány po celou předpokládanou dobu životnosti typu vozidla, která může činit až 25 let (např. pro výzkumné a vývojové projekty nebo pro zajištění toho, aby společnost Volvo mohla spravovat nároky na odpovědnost za produkt).

Je-li stanoveno příslušnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů, můžete mít nárok:

 • Požadovat přístup k osobním údajům, které o vás společnost Volvo zpracovává. Toto právo vás opravňuje vědět, zda o vás uchováváme osobní údaje, a pokud ano, získat informace o konkrétních částech a kategoriích osobních údajů a jejich kopii.
 • Požadovat opravu svých osobních údajů. Toto právo vás opravňuje k opravě osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Toto právo vás opravňuje požadovat, aby společnost Volvo nepokračovala ve zpracovávání vašich osobních údajů.
 • Požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů. Toto právo vás opravňuje požadovat vymazání nebo odstranění osobních údajů, mimo jiné v případech, kdy tyto osobní údaje již nebudou nezbytné k dosažení účelu.
 • Požádat o omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vás opravňuje požadovat, aby společnost Volvo zpracovávala vaše osobní údaje pouze za omezených okolností, mimo jiné na základě vašeho souhlasu.
 • Požádat o přenositelnost osobních údajů. Toto právo vás opravňuje k získání kopie (v přenosném a, je-li to technicky proveditelné, snadno použitelném formátu) vašich osobních údajů, nebo požádat společnost Volvo o předání těchto osobních údajů jinému správci údajů.
 • V případě, že vaše osobní údaje nebo jejich část zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě společnost Volvo zastaví jakékoli další zpracování vašich osobních údajů nebo jejich příslušné části (avšak takové odvolání neovlivní předešlou zákonnost zpracování údajů).

Upozorňujeme, že společnost Volvo nemusí být vždy povinna žádosti o vymazání, omezení zpracování, vznesení námitky nebo přenositelnost údajů vyhovět. Posuzovat se bude zákonnost zpracování společnosti Volvo u jednotlivých případů a výjimky z těchto práv.

Dále upozorňujeme, že omezení nebo námitky proti zpracování určitých údajů mohou mít nepříznivé důsledky pro vaše používání vozidel Volvo. Pokud budou některé údaje deaktivovány, nebudete moci využívat všechny vlastnosti a funkce vozidla Volvo a společnost Volvo vás nebude moct v reálném čase upozornit na problémy s vozidlem. To by mohlo způsobit omezení funkcí vozidla a mohlo by to mít za následek poškození nebo neprovozuschopnost vozidla.   

Dále máte právo vznést jakékoli námitky týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Volvo orgánu dozoru. Další informace o těchto právech a způsobu jejich uplatnění získáte u pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Volvo Group prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Společnost Volvo doporučuje toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o všech jeho změnách.

Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů v případě potřeby změnit. Pokud tak učiníme, uvedeme v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů datum, kdy byly takové změny provedeny a/nebo kdy nabydou účinnosti. 

DISPEČEŘI A ŘIDIČI Format PDF Size 294 KB