Oznámení o ochraně osobních údajů návštěvníků

 

Tato verze byla zveřejněna a platí od 2023.09.01
 

Toto oznámení poskytuje informace o zpracování osobních údajů u příležitostných návštěvníků a návštěvníků z řad odborníků, kteří navštíví objekty společnosti skupiny Volvo Group (dále jen „oznámení o ochraně osobních údajů“). Pokud navštěvujete nebo jste navštívili objekty skupiny Volvo Group, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Pro účely tohoto oznámení se pod pojmem „skupina Volvo Group“ rozumí společnost AB Volvo (publ.) a subjekty přímo nebo nepřímo řízené společností AB Volvo, včetně mimo jiné subjektů patřících do kterékoli z hlavních obchodních oblastí skupiny Volvo Group (které mohou příležitostně existovat), jako Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions a Volvo Energy.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů platí pouze v případě, že společnost, jež je součástí skupiny Volvo Group, shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní údaje pro své účely (tj. když je společnost skupiny Volvo Group sama nebo spolu s dalšími subjekty správcem údajů, a proto určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů).

Toto oznámení o ochraně osobních údajů neplatí, když společnost skupiny Volvo Group shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní údaje jménem jiné společnosti, jako jsou její nezávislí prodejci, importéři, dodavatelé a zákazníci.

Některé systémy, aplikace a procesy společnosti skupiny Volvo Group mohou kromě tohoto oznámení o ochraně osobních údajů obsahovat vlastní oznámení o ochraně osobních údajů, která poskytují podrobnější informace o tom, jaké konkrétní osobní údaje jsou shromažďovány a jak jsou ukládány, používány a předávány.

Vyberte jazyk

 

Skupina Volvo Group, kterou navštěvujete nebo jste navštívili (dále jen „společnost Volvo“), je správcem osobních údajů, které od vás a dalších níže uvedených zdrojů společnost Volvo získává.

Pojem „správce“ znamená, že o účelu a prostředcích zpracování vašich osobních údajů rozhoduje společnost Volvo. Společnost Volvo odpovídá za zpracování vašich osobních údajů podle platných zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud máte dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Volvo Group na e-mailu gpo.office@volvo.com nebo poštou či telefonicky:


AB Volvo, 

Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ

SE-405 08

Göteborg, Švédsko

+46 (0)31 66 00 00

 

Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se pod pojmem „osobní údaje“ rozumí jakékoli informace o konkrétní osobě nebo údaje, které konkrétní osobu identifikují nebo ji mohou určit. Jinými slovy, jedná se o jakoukoli informaci, kterou je možné dát do souvislosti s vaší osobou.

  Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se pod pojmem „zpracování“ nebo „zpracovávání“ rozumí jakékoli použití osobních údajů, včetně shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, ukládání, přizpůsobování, pozměňování, předávání, zpřístupňování, blokování, mazání nebo zničení osobních údajů.

Právní důvod

Společnost Volvo bude zpracovávat vaše osobní údaje na základě některého z následujících právních důvodů, viz také podrobnější informace níže.

 

 • Zákonná povinnost. Společnost Volvo může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, např. ke splnění soudních příkazů a zákonných požadavků pro podávání zpráv.
 • Oprávněné zájmy. Společnost Volvo může zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu společnosti Volvo nebo třetí strany. Obecně je za oprávněný zájem společnosti Volvo považována správa jejího každodenního provozu, zabezpečení jejích zařízení a vybavení a udržování vnitřní kontroly. Aby se zpracování osobních údajů návštěvníků společnosti Volvo zakládalo na oprávněném zájmu, musí jednotlivé případy posoudit. Společnost Volvo například musí zpracovávat určité osobní údaje, aby umožnila správu vaší návštěvy ve skupině Volvo Group, přičemž jejím oprávněným zájmem je bezpečně spravovat každodenní provoz.

  Je-li v tomto dokumentu uvedeno, že oprávněný zájem společnosti Volvo spočívá v daném účelu zpracování, je společnost Volvo názoru, že s ohledem na (i) transparentnost, kterou společnost Volvo poskytuje při zpracování, (ii) přístup společnosti Volvo s ochranou osobních údajů již v návrhu, (iii) pravidelné revize ochrany osobních údajů společnosti Volvo a (iv) na vaše práva v souvislosti se zpracováním, vaše zájmy, práva nebo svobody nepřevažují nad jejími oprávněnými zájmy. Chcete-li získat další informace o tomto přístupu vyvážení práv, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Volvo Group prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
 • Životně důležité zájmy. Společnost Volvo může vaše osobní údaje zpracovávat pro účely ochrany životně důležitých zájmů vás a ostatních, pokud má oprávněný důvod se domnívat, že takové zpracování vašich osobních údajů může zabránit nebo minimalizovat jakoukoli významnou případnou újmu vám nebo ostatním.

Společnost Volvo může zpracovávat následující kategorie údajů, které samy o sobě nebo v kombinaci s ostatními údaji mohou představovat osobní údaje, a zpracovává je pro obecné účely uvedené v tabulce 1 níže.


Volvo nemusí ve vztahu k vám nutně zpracovávat všechny níže uvedené údaje a některé účely zpracování se mohou překrývat a může existovat více účelů, jež mohou ospravedlnit naše použití vašich osobních údajů.


Tabulka 1: Kategorie osobních údajů, účel a právní základ pro zpracování

 

Kontaktní údaje, například jméno, titul, místo výkonu práce, e-mailová adresa, číslo pasu, ID řidiče, preference ohledně stravy a velikost oblečení

 

 • Možnost registrace návštěvníků v systémech registrace návštěvníků společnosti Volvo

 • Obecná správa návštěv 

 • Umožnění rezervování cestování a hotelů

 

 

 •   Oprávněný zájem (správa návštěv v objektech společnosti Volvo)

 

 

Časové údaje, jako je datum a čas, kdy k návštěvě došlo

 

 • Možnost registrace času návštěvy

 

 

 • Oprávněný zájem (správa návštěv v objektech společnosti Volvo)

 

Údaje o vozidle, například registrační značka vozidla, kterou uvádíte při registraci

 

 •   Umožnění přístupu návštěvníkům na parkoviště

 

 

 

 •    Oprávněný zájem (správa návštěv v objektech společnosti Volvo)

 

 

Bezpečnostní údaje, například přístupové karty, přístupová práva a používání přístupových karet a přístupových práv, které vám byly uděleny, číslo pasu, ID řidiče, číslo sociálního pojištění 

 

 

 • Umožnění bezpečného přístupu návštěvníka do prostor společnosti Volvo

 • Umožnění identifikace a ověření návštěvníků

 

 

 • Oprávněný zájem (umožnit bezpečný přístup do prostor společnosti Volvo)

 • Zákonná povinnost

 

Data související s IT, jako je ID uživatele, hesla a přihlašovací údaje pro používání veřejných sítí společnosti Volvo (pokud existují)

 

 

 •   Umožnění přístupu k veřejným internetovým sítím společnosti Volvo

 

 • Oprávněný zájem (z důvodu kontroly přístupu k veřejnému internetu, ochrany údajů a kybernetické bezpečnosti obecně)

 

Obrazový materiál, jako jsou videozáznamy, které se zaznamenávají prostřednictvím průmyslové televize („CCTV“) skupiny Volvo Group nainstalované v příslušných objektech skupiny Volvo Group nebo jiná videa a související bezpečnostní/monitorovací systémy, ať už v objektech skupiny Volvo Group či jinde, pro které však máme oprávněný účel je prohlížet či k nim přistupovat.

 

 

 • Správa bezpečnosti a zabezpečení v objektech skupiny Volvo Group

 • Vývoj a/nebo zdokonalování procesu výroby

 • Zlepšení účinnosti

 

 

 •   Oprávněný zájem (udržovat bezpečnost a zabezpečení, předcházet podvodům nebo krádežím a (je-li to relevantní) pomáhat s dodržováním předpisů)

 

Údaje o konkrétní osobě, například preference ohledně stravy

 

 • Umožnění zajištění stravování při návštěvách

 

 • Oprávněný zájem (správa stravování během návštěv v objektech společnosti Volvo)

 

 

Konkrétní ustanovení o sledování průmyslovou kamerou CCTV

Je-li to povoleno zákonem, může společnost Volvo využívat sledování CCTV (jak je definováno výše). Sledování CCTV je obecně používáno k řízení a prevenci neoprávněného přístupu do objektů a zařízení společnosti Volvo, avšak v některých zemích je ho možné použít také k zajištění dodržování pokynů a postupů v BOZP a k celkovému zlepšení výroby. Obrazové materiály a záznamy z průmyslové kamery jsou bezpečně uloženy a přístupné pouze osobám, které je musí znát (například k vyšetřování nehod).

Společnost Volvo získává osobní údaje od vás nebo od osoby, s níž nás navštěvujete, protože návštěvníci mohou zadat jména návštěvníků ze své skupiny. Dále, pokud navštěvujete zaměstnance společnosti Volvo, může tato osoba poskytnout vaše osobní údaje na recepci pro účely registrace.

Informace mohou být také získávány od společnosti působící na trhu, kde zástupce společnosti Volvo není přítomen, ale například informoval pořadatele veletrhu o zákaznících, které se chystá navštívit (příklad: pořadatel veletrhu).

Některé osobní údaje, jako jsou informace o protokolu a/nebo obrazový materiál, mohou být také automaticky generovány z IT systémů společnosti Volvo a CCTV.

Vaše rozhodnutí poskytnout společnosti Volvo jakékoli osobní údaje je dobrovolné, avšak všichni návštěvníci objektů skupiny Volvo Group se musí z bezpečnostních důvodů zaregistrovat. Pokud si nepřejete poskytnout osobní údaje v souvislosti s návštěvou, nemusí vám být do objektů skupiny Volvo Group umožněn přístup.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s dalšími společnostmi skupiny Volvo Group a s určitými kategoriemi třetích stran (jak je podrobněji uvedeno níže), což může zahrnovat předávání vašich osobních údajů do jiných zemí.

sdílení osobních údajů v rámci skupiny Volvo Group

Skupina Volvo Group je globální organizací s pobočkami a provozy po celém světě a vaše osobní údaje mohou být předávány nebo mohou být přístupné v rámci globálního podnikání skupiny Volvo Group i v zahraničí a mezi jejími různými subjekty a přidruženými společnostmi. Jakákoli předávání vašich osobních údajů do jiných společností skupiny Volvo Group (včetně předávání v rámci EU/EHP nebo mimo EU/EHP) se budou řídit mezipodnikovou dohodou založenou na standardních smluvních doložkách schválených EU nebo podobných mechanismech v aktuálně platném znění, které byly uznány nebo schváleny příslušnými orgány

Taková dohoda odráží standardy obsažené v evropských zákonech o ochraně osobních údajů (včetně obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů). Uzavření této dohody znamená, že všechny subjekty skupiny Volvo Group budou dodržovat stejná interní pravidla. Rovněž to znamená, že vaše práva zůstanou stejná bez ohledu na to, kde skupina Volvo Group vaše údaje zpracovává.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami mimo skupinu Volvo Group

Kromě sdílení osobních údajů mezi společnostmi skupiny Volvo Group, jak je uvedeno výše, může společnost Volvo sdílet vaše osobní údaje také s určitými kategoriemi třetích stran, mimo jiné s:

 • obchodními partnery, jako jsou dodavatelé a poskytovatelé služeb skupiny Volvo Group v souvislosti se zajišťováním produktů a služeb skupině Volvo Group, jako například poskytovatelé IT služeb;
 • odbornými poradci, jako jsou pojišťovny, právníci a další odborní poradci v souvislosti s pojistnými událostmi, audity a přijímáním poradenských služeb;
 • poskytovateli tísňových služeb, jako jsou policie, hasiči, záchranná služba a silniční asistence za účelem ochrany životně důležitých zájmů vás a ostatních, například pro poskytnutí mimořádné pomoci;
 • donucovacími orgány, regulačními orgány a dalšími veřejnými a soudními orgány v souvislosti se zákonnými povinnostmi, jako jsou soudní příkazy nebo požadavky na zákonné podávání zpráv, nebo je-li to ve výjimečných případech považováno za nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů vás nebo ostatních osob

Od veškerých poskytovatelů služeb třetích stran a odborných poradců, kterým jsou vaše osobní údaje zpřístupněny, se očekává, že budou chránit jejich důvěrnost a bezpečnost, a mohou vaše osobní údaje používat pouze v souladu s příslušnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů.

Dále v případě, že jakákoli skupina Volvo Group se sídlem v EU/EHP předá osobní údaje externím třetím stranám, které se nacházejí mimo EU/EHP, musí příslušná společnost skupiny Volvo Group zajistit, že existují příslušná ochranná opatření, která poskytnou odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, jak to vyžadují příslušné zákony o ochraně osobních údajů (včetně obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů). Může to například zahrnovat použití standardních smluvních doložek schválených EU nebo podobných mechanismů v aktuálně platném znění, které byly uznány nebo schváleny příslušnými orgány.

Pokud máte dotazy na způsob sdílení vašich osobních údajů ze strany společnosti Volvo, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny VOLVO Group prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Společnost Volvo využívá k přiměřené ochraně osobních údajů vhodná a přiměřená zákonná, technická a organizační bezpečnostní opatření, včetně bezpečnostních opatření v oblasti informačních technologií a fyzického zabezpečení.

Tato opatření musí být přiměřená rizikům spojeným se zpracováním osobních údajů a citlivosti osobních údajů a zohledňovat požadavky příslušných místních zákonů. Opatření musí být navíc neustále zdokonalována v souladu s vývojem dostupných bezpečnostních produktů a služeb

Společnost Volvo vyžaduje, aby všechny osoby při používání systémů Volvo dodržovaly příslušné bezpečnostní zásady týkající se osobních údajů.

 

Společnost Volvo obvykle bude zpracovávat vaše osobní údaje po dobu maximálně dvou (2) let po vaší návštěvě. Po uplynutí této doby bude společnost Volvo zpracovávat pouze osobní údaje, které mohou být požadovány ke splnění místních zákonných povinností nebo jakýchkoli zákonných požadavků v případě skutečného, hrozícího nebo očekávaného sporu nebo nároku.

Je-li stanoveno příslušnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů, můžete mít nárok:

 • Požadovat přístup k osobním údajům, které o vás společnost Volvo zpracovává. Toto právo vás opravňuje vědět, zda o vás uchováváme osobní údaje, a pokud ano, získat informace o konkrétních částech a kategoriích osobních údajů a jejich kopii.
 • Požadovat opravu svých osobních údajů. Toto právo vás opravňuje k opravě osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Toto právo vás opravňuje požadovat, aby společnost Volvo nepokračovala ve zpracovávání vašich osobních údajů.
 • Požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů. Toto právo vás opravňuje požadovat vymazání nebo odstranění osobních údajů, mimo jiné v případech, kdy tyto osobní údaje již nebudou nezbytné k dosažení účelu.
 • Požádat o omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vás opravňuje požadovat, aby společnost Volvo zpracovávala vaše osobní údaje pouze za omezených okolností, mimo jiné na základě vašeho souhlasu.
 • Požádat o přenositelnost osobních údajů. Toto právo vás opravňuje k získání kopie (v přenosném a, je-li to technicky proveditelné, snadno použitelném formátu) vašich osobních údajů, nebo požádání společnosti Volvo o předání těchto osobních údajů jinému správci údajů.
 • V případě, že vaše osobní údaje nebo jejich část zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě společnost Volvo zastaví jakékoli další zpracování vašich osobních údajů nebo jejich příslušné části (avšak takové odvolání neovlivní předešlou zákonnost zpracování údajů).

Upozorňujeme, že společnost Volvo nemusí být vždy povinna žádosti o vymazání, omezení zpracování, vznesení námitky nebo přenositelnost údajů vyhovět. Posuzovat se bude zákonnost zpracování společnosti Volvo u jednotlivých případů a výjimky z těchto práv.

Dále máte právo vznést jakékoli námitky týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Volvo orgánu dozoru. Další informace o těchto právech a způsobu jejich uplatnění získáte u pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Volvo Group prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Společnost Volvo doporučuje toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o všech jeho změnách.

Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů v případě potřeby změnit. Pokud tak učiníme, uvedeme v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů datum, kdy byly takové změny provedeny a/nebo kdy nabydou účinnosti.

NÁVŠTĚVNÍK Format PDF Size 205 KB