Lankytojų privatumo pranešimas

Ši versija buvo paskelbta ir galioja nuo 2021/05/13
 

Šiame pranešime pateikiama informacija apie tai, kaip „Volvo Group“ tvarko „Volvo Group“ patalpose atsitiktinai arba profesiniais tikslais besilankančių lankytojų asmens duomenis (toliau – Privatumo pranešimas). Jei lankotės ar lankėtės „Volvo Group“ patalpose, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis. 
 

Šiame pranešime „Volvo Group“ reiškia AB „Volvo“ (vieš.) ir tiesiogiai ar netiesiogiai AB „Volvo“ kontroliuojamus subjektus, įskaitant, bet neapsiribojant, subjektus, priklausančius kuriai nors iš „Volvo Group“ pagrindinių verslo sričių, pvz., „Volvo Trucks“, „Volvo Buses“, „Volvo Construction Equipment“, „Renault Trucks“, „Arquus“, „Volvo Penta“, „Mack Trucks“, „Volvo Financial Services“, „Volvo Group Connected Solutions“, „Volvo Technology“, „Volvo Group Purchasing“, „Volvo Group Real Estate“, „Volvo Treasury“, „Volvo Information Technology“, „Volvo Group Trucks Operations“, „Volvo Autonomous Solutions“ ir „Volvo Energy“.
 

Šis privatumo pranešimas taikomas tik tada, kai „Volvo Group“ renka ar kitaip tvarko asmens duomenis „Volvo Group“ tikslais (t. y., kai „Volvo Group“ (viena arba kartu su kitais subjektais) yra duomenų valdytoja ir todėl nustato tikslus, kuriais ir kokiu būdu tvarkomi bet kokie asmens duomenys).
 

Šis privatumo pranešimas netaikomas, kai „Volvo Group“ renka ar kitaip tvarko asmens duomenis kitos įmonės, pvz., nepriklausomų „Volvo Group“ platintojų, importuotojų, tiekėjų ir klientų, vardu.
 

Be šio privatumo pranešimo, kai kuriose „Volvo Group“ sistemose, programose ir procesuose gali būti savo privatumo pranešimų, kuriuose pateikiama papildomos informacijos apie tai, kokie konkretūs asmens duomenys renkami ir kaip jie saugomi, naudojami ir perduodami.

Rinktis kalbą

„Volvo Group“ įmonė, kurioje lankotės ar lankėtės (toliau – „Volvo”), yra asmens duomenų, kuriuos „Volvo“ gauna iš jūsų ir kitų toliau aprašytų šaltinių, valdytoja.

„Valdytojas” reiškia, kad būtent „Volvo“ sprendžia dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo ir priemonių. „Volvo“ atsako už jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius duomenų privatumo įstatymus ir kitus teisės aktus.  

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su „Volvo Group“ privatumo pareigūnu adresu gpo.office@volvo.com arba paštu ar telefonu:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden (Švedija) 
+46 (0) 31 66 00 00

Šiame privatumo pranešime „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija apie konkretų asmenį arba informacija, pagal kurią identifikuojamas arba gali būti identifikuojamas konkretus asmuo. Kitaip tariant, tai yra bet kokia informacija, kuri gali būti susieta su jumis.  

Šiame privatumo pranešime terminas „tvarkymas“ arba „apdorojimas“ reiškia bet kokį asmens duomenų naudojimą, įskaitant, bet neapsiribojant, asmens duomenų rinkimą, įrašymą, tvarkymą, saugojimą, pritaikymą, keitimą, perdavimą, pateikimą, blokavimą, ištrynimą arba sunaikinimą.

Teisinis pagrindas

„Volvo“ tvarkys jūsų asmens duomenis remdamasi vienu ar keliais toliau nurodytais teisiniais pagrindais, taip pat žr. tolesnę informaciją.

 • Teisiniai įsipareigojimai. „Volvo“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, jei toks tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų, pvz., teismo įsakymų ir teisinių ataskaitų teikimo reikalavimų.
 • Teisėti interesai. „Volvo“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, jei toks tvarkymas yra būtinas teisėtiems „Volvo“ ar trečiosios šalies interesams. Paprastai laikoma, kad „Volvo“ yra teisėtai suinteresuota valdyti savo kasdienę veiklą, apsaugoti savo patalpas ir įrangą bei išlaikyti vidaus kontrolę. Siekdama pagrįsti savo lankytojų asmens duomenų tvarkymą teisėtais interesais, „Volvo“ kiekvienu konkrečiu atveju atlieka vertinimą. Pavyzdžiui, „Volvo“ gali apdoroti tam tikrus asmens duomenis, kad galėtų administruoti jūsų apsilankymą „Volvo“ grupėje, kur „Volvo“ teisėti interesai yra kasdienių jos operacijų atlikimas užtikrinant jų saugumą.

  Kaip čia teigiama, kad „Volvo“ tam tikru apdorojimo tikslu remiasi savo teisėtais interesais, „Volvo“ laikosi nuomonės, kad jos teisėti interesai nėra viršesni už jūsų interesus, teises ar laisves, atsižvelgiant į i) „Volvo“ teikiamą apdorojimo veiklos skaidrumą, ii) „Volvo“ privatumą pagal projektą, iii) „Volvo“ reguliarią privatumo peržiūrą ir iv) jūsų turimas teises, susijusias su apdorojimo veikla. Jei norite gauti daugiau informacijos apie šį balansavimo bandymo metodą, susisiekite su „Volvo“ grupės privatumo pareigūnu pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 • Gyvybiškai svarbūs interesai. „Volvo“ gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad apsaugotų gyvybiškai svarbius jūsų ir kitų interesus, jei „Volvo“ turi pagrįstų priežasčių manyti, kad toks jūsų asmens duomenų tvarkymas gali užkirsti kelią bet kokiai didelei žalai jums ar kitiems asmenims arba ją sumažinti.

„Volvo“ gali tvarkyti šių kategorijų duomenis, kurie patys arba kartu su kitais duomenimis gali būti laikomi asmens duomenimis, ir bendrais tikslais, nurodytais 1 lentelėje žemiau.

Atkreipkite dėmesį, kad toliau pateiktas sąrašas yra tik pavyzdžių sąrašas, o ne išsamus sąrašas, ir kad „Volvo“ nebūtinai apdoros visus toliau išvardytus duomenis apie jus, o kai kurie apdorojimo tikslai sutaps ir gali būti keletas tikslų, pateisinančių jūsų asmens duomenų naudojimą.

1 lentelė. Asmens duomenų kategorijos, paskirtis ir teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Asmens duomenų kategorijos

Apdorojimo tikslai

Teisinis tvarkymo pagrindas

 

Kontaktiniai duomenys, pvz., vardas, pavardė, pareigos, darbo vieta ir el. pašto adresas

 

 

 •   Galimybė registruoti lankytojus „Volvo“ lankytojų registravimo sistemose

 

 •   Bendrasis apsilankymų administravimas

 

 

 •    Teisėti interesai (tvarkyti apsilankymus „Volvo“ patalpose)

 

 

Laiko duomenys, pvz., apsilankymo data ir laikas

 

 •  Galimybės registruoti apsilankymų laiką suteikimas  

 

 

 

 •   Teisėti interesai (tvarkyti apsilankymus „Volvo“ patalpose)

 

 

Išsamūs transporto priemonės duomenys, pvz., transporto priemonės registracijos numeris, kurį nurodote registruodami

 

 •   Lankytojų prieigos prie automobilių stovėjimo aikštelių suteikimas

 

 

 

 •    Teisėti interesai (tvarkyti apsilankymus „Volvo“ patalpose)

 

 

Saugos duomenys, pvz., prieigos kortelės, prieigos teisės, prieigos kortelių naudojimas ir jums suteiktos prieigos teisės

 

 

 •   Galimybė lankytojui saugiai naudotis „Volvo“ įrenginiais

 •   Lankytojų tapatybės nustatymas ir tikrinimas

 

 

 •   Teisėti interesai (kad būtų užtikrinta saugi prieiga prie „Volvo“ įrenginių)

 

Su IT susiję duomenys, pvz., naudotojo ID, slaptažodžiai ir prisijungimo prie „Volvo“ viešųjų tinklų informacija (jei taikoma)

 

 

 •   Prieigos prie „Volvo“ viešųjų interneto tinklų suteikimas

 

 

 •   Teisėti interesai (valdyti prieigą prie viešojo interneto prieigos taško, duomenų apsaugą ir kibernetinį saugumą apskritai)

 

Vaizdo medžiaga, pvz., vaizdo medžiaga, įrašoma „Volvo Group“ įmonės uždarojo tinklo televizijos sistemoje (toliau – CCTV), įdiegtoje atitinkamose „Volvo“ grupės įmonės patalpose, arba kituose vaizdo įrašuose ir susijusiose apsaugos / stebėjimo sistemose, nesvarbu, ar jos yra „Volvo Group“ patalpose, ar ne, bet prie kurių turime teisėtą tikslą žiūrėti / prisijungti

 

 

 •   Užtikrinti „Volvo Group“ įrenginių saugą ir saugumą

 

 

 

 •   Teisėti interesai (palaikyti saugumą ir saugą, užkirsti kelią sukčiavimui ar vagystei ir (kai taikoma) padėti laikytis teisės aktų)

 

 

Konkrečiai apie CCTV stebėjimą

„Volvo“ gali naudoti CCTV stebėjimą (kaip apibrėžta pirmiau), jei tai leidžia įstatymai. Vaizdo stebėjimo sistemos (CCTV) paprastai naudojamos siekiant kontroliuoti ir užkirsti kelią neleistinam patekimui į „Volvo“ patalpas ir įrangą, tačiau kai kuriose šalyse jis taip pat gali būti naudojamas siekiant užtikrinti atitiktį sveikatos ir saugos gairėms bei procedūroms ir apskritai pagerinti gamybą. Vaizdo stebėjimo sistemos (CCTV) vaizdai ir įrašai yra saugiai saugomi ir prieinami tik tada, kai reikia žinoti (pvz., norint išnagrinėti incidentą). 

„Volvo“ gaus jūsų arba asmens, su kuriuo lankotės, asmens duomenis, nes lankytojai gali įvesti savo lankytojų grupės vardus ir pavardes. Be to, jei lankotės pas „Volvo“ darbuotoją, tas asmuo registracijos tikslais gali pateikti jūsų asmens duomenis.

Kai kurie asmeniniai duomenys taip pat gali būti automatiškai generuojami iš „Volvo“ IT sistemos arba CCTV sistemų, tokių kaip informacijos žurnalai ir (arba) vaizdo medžiaga.

Jūsų sprendimas pateikti bet kokius asmens duomenis „Volvo“ yra savanoriškas, tačiau saugumo sumetimais visi lankytojai turi užsiregistruoti prieš lankydamiesi „Volvo“ grupės patalpose. Jei nenorite pateikti savo asmens duomenų, susijusių su apsilankymu, galbūt negalėsime suteikti jums prieigos prie „Volvo“ grupės patalpų. 

Jūsų asmens duomenimis gali būti dalijamasi su kitomis „Volvo Group“ įmonėmis ir tam tikrų kategorijų trečiosiomis šalimis (kaip išsamiau aprašyta toliau), o tai gali apimti jūsų asmens duomenų perdavimą į kitas šalis.

Dalijimasis asmens duomenimis „Volvo Group“

„Volvo Group“ yra pasaulinė organizacija, turinti biurus ir veiklą visame pasaulyje, o jūsų asmens duomenys gali būti perduodami arba prieinami tarptautiniu mastu visame „Volvo Group“ pasauliniame versle ir tarp įvairių jos subjektų bei filialų. Bet koks jūsų asmens duomenų perdavimas kitoms „Volvo Group“ įmonėms (įskaitant perdavimą iš ES/EEE į ES/EEE nepriklausančias šalis) bus reglamentuojamas įmonių susitarimu, pagrįstu ES patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis arba kitais mechanizmais, kuriuos kartais pripažįsta arba patvirtina atitinkamos institucijos.

Toks susitarimas atitinka Europos duomenų privatumo teisės aktuose (įskaitant ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą) nustatytus standartus. Sudarius šią sutartį, visos „Volvo Group“ įmonės turi laikytis tų pačių vidaus taisyklių. Tai taip pat reiškia, kad jūsų teisės lieka tokios pačios, nesvarbu, kur „Volvo Group“ apdoroja jūsų duomenis.

Dalijimasis asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, nepriklausančiomis „Volvo Group“

Be to, kad „Volvo Group“ įmonės dalijasi asmens duomenimis, kaip nurodyta pirmiau, „Volvo“ taip pat gali dalytis jūsų asmens duomenimis su tam tikrų kategorijų trečiosiomis šalimis, įskaitant:

 • Verslo partneriai, pvz., „Volvo Group“ tiekėjai ir paslaugų teikėjai, tiekiantys „Volvo Group“ produktus ir teikiantys paslaugas, pvz., IT paslaugų teikėjai.
 • Profesionalūs konsultantai, pavyzdžiui, draudikai, teisininkai ir kiti profesionalūs konsultantai, susiję su draudimo reikalavimais, auditu ir konsultavimo paslaugų gavimu
 • Gelbėjimo tarnybų teikėjai pvz., policijos, ugniagesių, greitosios pagalbos ir pagalbos kelyje, siekiant apsaugoti gyvybiškai svarbius jūsų ir kitų asmenų interesus, pvz., susijusius su pagalba ekstremaliosios situacijos atveju.
 • Teisėsauga reguliavimo institucijos ir kitos viešosios ir teisminės institucijos, susijusios su teisiniais įsipareigojimais, pvz., teismo įsakymais ar teisiniais ataskaitų teikimo reikalavimais, arba, jei manoma, kad išimtiniais atvejais būtina apsaugoti gyvybinius jūsų ar kitų interesus.

Bet kokie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai ir profesionalūs konsultantai, kuriems atskleidžiami jūsų asmens duomenys, tikisi ir privalo apsaugoti jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą ir gali naudoti jūsų asmens duomenis tik laikydamiesi taikomų duomenų privatumo įstatymų ir kitų teisės aktų.

Be to, jei kuri nors „Volvo Group“ įmonė, esanti ES/EEE, perduotų asmens duomenis išorės trečiosioms šalims, esančioms už ES/EEE ribų, atitinkama „Volvo Group“ įmonė įsitikintų, kad įdiegtos tinkamos apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinamas tinkamas jūsų asmens duomenų apsaugos lygis, kaip reikalaujama taikomuose duomenų privatumo įstatymuose (įskaitant ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą). Pavyzdžiui, gali būti naudojamos ES patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos arba kitas mechanizmas, kurį kartais pripažįsta arba patvirtina atitinkamos institucijos.

Jei turite klausimų apie tai, kaip „Volvo“ bendrins jūsų asmens duomenis, susisiekite su „Volvo Group“ privatumo pareigūnu naudodamiesi pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

„Volvo“ naudoja tinkamas ir pagrįstas teisines, technines ir organizacines saugumo priemones, įskaitant informacinių technologijų saugumą ir fizines saugumo priemones, kad tinkamai apsaugotų asmens duomenis.

Šios priemonės yra tinkamos asmens duomenų tvarkymo keliamai rizikai ir asmens duomenų slaptumui ir jomis atsižvelgiama į taikytinų vietos teisės aktų reikalavimus. Be to, priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į turimų saugumo produktų ir paslaugų plėtrą.

„Volvo“ reikalauja, kad visi asmenys, naudodamiesi „Volvo“ sistemomis, laikytųsi taikomų asmens duomenų saugumo taisyklių. 

„Volvo“ paprastai apdoroja jūsų asmens duomenis ne ilgiau kaip dvejus (2) metus po jūsų apsilankymo. Pasibaigus šiam laikotarpiui, „Volvo“ tvarkys tik tuos asmens duomenis, kurių gali prireikti siekiant įvykdyti vietinius teisinius įsipareigojimus arba įvykdyti bet kokius teisinius reikalavimus kilus faktiniam, gresiančiam ar numatomam ginčui ar pretenzijai.

Jei tai numatyta taikomuose duomenų privatumo įstatymuose ir kituose teisės aktuose, galite turėti teisę:

 • Prašyti prieigos prie jūsų asmeninių duomenų „Volvo“ proceso: ši teisė suteikia jums teisę žinoti, ar mes saugome jūsų asmens duomenis, ir, jei taip, gauti informaciją apie konkrečias asmens duomenų dalis ir kategorijas bei jų kopijas.
 • Prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis: ši teisė suteikia jums teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jei jie netikslūs ar neišsamūs.
 • Prieštarauti asmens duomenų tvarkymui: ši teisė suteikia jums teisę prašyti, kad „Volvo“ nebetvarkytų jūsų asmens duomenų.
 • Prašyti ištrinti arba ištrinti jūsų asmens duomenis: ši teisė suteikia jums teisę prašyti ištrinti ar ištrinti jūsų asmens duomenis, įskaitant atvejus, kai tokie asmens duomenys nebereikalingi tikslams pasiekti.
 • Prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą: ši teisė suteikia jums teisę prašyti, kad „Volvo“ tvarkytų jūsų asmens duomenis tik tam tikromis aplinkybėmis, taip pat ir gavus jūsų sutikimą.
 • Prašyti jūsų asmens duomenų perdavimo: ši teisė suteikia jums teisę gauti jūsų asmens duomenų kopiją (nešiojamu ir, jei techniškai įmanoma, lengvai naudojamu formatu) arba paprašyti „Volvo“ perduoti tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui.
 • Tuo atveju, jei jūsų asmens duomenų ar jų dalies tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti jūsų sutikimą, tokiu atveju „Volvo“ nutrauks bet kokią tolesnę jūsų asmens duomenų ar atitinkamos jų dalies tvarkymo veiklą (tačiau toks atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo veiklos teisėtumui iki atšaukimo).

Atkreipkite dėmesį, kad „Volvo“ ne visada gali būti įpareigota patenkinti prašymą ištrinti, apriboti, prieštarauti arba perkelti duomenis. Kiekvienu konkrečiu atveju galima įvertinti „Volvo“ teisinius įsipareigojimus ir tokių teisių išimtis.

Be to, turite teisę priežiūros institucijai pateikti bet kokius skundus dėl „Volvo“ vykdomo jūsų asmens duomenų tvarkymo. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias teises ir kaip jomis naudotis, susisiekite su „Volvo Group“ privatumo pareigūnu pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

„Volvo“ ragina periodiškai peržiūrėti šį privatumo pranešimą, kad žinotų apie bet kokius jo pakeitimus.

Mes pasiliekame teisę, jei reikia, iš dalies pakeisti šį privatumo pranešimą. Kai tai padarysime, šio Privatumo pranešimo viršuje pažymėsime datą, kada tokie pakeitimai buvo atlikti ir (arba) kai jie įsigaliojo.