Informacja o ochronie prywatności operatorów i kierowców
  

Ta wersja została opublikowana i jest ważna od 2021/05/13.
 

Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje przetwarzanie przez Volvo Group danych osobowych operatorów i kierowców produktów Volvo Group („Informacja o Ochronie Prywatności”). Jeśli są lub byli Państwo kierowcą lub operatorem ciężarówki, autobusu, autokaru, maszyny budowlanej, silnika morskiego lub jakiegokolwiek innego odpowiedniego produktu lub rozwiązania integrującego taki produkt sprzedawany lub wytwarzany przez którekolwiek przedsiębiorstwo wchodzące w skład Volvo Group („Pojazdy Volvo”), możemy wówczas przetwarzać dane Państwa lub z Państwem powiązane.
 

Na potrzeby niniejszej informacji „Volvo Group” oznacza spółkę AB Volvo (publ.) oraz jednostki bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez spółkę AB Volvo, w tym w szczególności jednostki należące do któregokolwiek z ewentualnych głównych Obszarów Biznesowych i Działów Samochodów Ciężarowych Volvo Group, takich jak Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions i Volvo Energy.
 

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Volvo Group zbiera lub w inny sposób przetwarza dane osobowe do celów Volvo Group (tj. gdy Volvo Group, samodzielnie lub wspólnie z innymi jednostkami, jest administratorem i w związku z tym określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych).
 

Informacja o Ochronie Prywatności nie ma zastosowania, gdy Volvo Group zbiera lub w inny sposób przetwarza dane osobowe w imieniu innych przedsiębiorstw, takich jak niezależni dealerzy, importerzy, dostawcy i klienci Volvo Group.
 

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych przez Volvo Group w odniesieniu do operatorów i kierowców Pojazdów Volvo. Więcej informacji na temat przetwarzanych przez nas kategorii danych można znaleźć w punkcie „Kategorie danych osobowych, które Volvo może przetwarzać, oraz cele i podstawa prawna takiego przetwarzania” poniżej.
 

Przetwarzanie wszelkich innych danych osobowych przekazanych przez Państwa lub w Państwa imieniu w związku z zakupem, wynajmem lub leasingiem produktów, rozwiązań i usług od Volvo Group lub zewnętrznych dealerów lub dystrybutorów Volvo Group zostało uregulowane w „Informacji o ochronie prywatności przedstawicieli klienta” (zob. Informacja o ochronie prywatności przedstawicieli klienta).
 

Oprócz Informacji o Ochronie Prywatności, niektórym systemom, aplikacjom i procesom Volvo Group, jak również odpowiednim projektom badawczo-rozwojowym Volvo Group, mogą towarzyszyć osobne informacje o ochronie prywatności dodatkowo opisujące konkretne rodzaje zbieranych danych osobowych oraz sposoby przechowywania, używania i przekazywania tych danych.

 

 

Wybierz język

Przedsiębiorstwo wchodzące w skład Volvo Group, które sprzedało lub dostarczyło Pojazd Volvo, którym Użytkownik się porusza lub którego jest operatorem (zwane dalej "Volvo"), jest administratorem lub podmiotem przetwarzającym dane osobowe uzyskiwane przez Volvo od Państwa i z innych źródeł opisanych poniżej.

Pełnienie funkcji „Administratora” oznacza, że to Volvo decyduje o celu i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych. W gestii Volvo leży przetwarzanie Państwa danych osobowych na mocy właściwych przepisów prawa ochrony danych.  

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych Volvo pocztą e-mail na adres gpo.office@volvo.com, pocztą tradycyjną lub telefonicznie:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0)31 66 00 00

Volvo przetwarza różne rodzaje danych generowanych w Pojeździe Volvo lub przez Pojazd Volvo, w tym tzw. dane związane z pojazdem, które obejmują (i) dane dotyczące stanu i działania Pojazdu Volvo, (ii) dane dotyczące faktycznej eksploatacji Pojazdu Volvo, (iii) dane dotyczące otoczenia danego Pojazdu Volvo oraz (iv) dane związane z identyfikacją Pojazdu Volvo lub przekazane/generowane przez osobę fizyczną. Ilekroć dane te, samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi, można powiązać z Państwem jako kierowcą lub operatorem Pojazdu Volvo, stają się one danymi osobowymi.

Na potrzeby Informacji o Ochronie Prywatności termin „przetwarzać” lub „przetwarzanie” oznacza każde użycie danych osobowych, w tym w szczególności zbieranie, rejestrowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, przekazywanie, udostępnianie, blokowanie, usuwanie lub zniszczenie danych osobowych.

Podstawa prawna

Volvo może przetwarzać Państwa dane osobowe, opierając się na dowolnej z następujących podstaw prawnych (zob. więcej szczegółów poniżej).

 • Zobowiązanie umowne. Volvo może przetwarzać Państwa dane, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych wobec Państwa (takich jak gwarancje i umowy serwisowe, jeśli są Państwo zarówno klientem, jak i kierowcą lub operatorem Pojazdu Volvo).
 • Zobowiązanie prawne. Volvo może przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, na przykład w celu wykonania nakazów lub zakazów sądowych i spełnienia wymogów sprawozdawczych.
 • Prawnie uzasadnione interesy. Volvo może przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Volvo lub osoby trzeciej. Ogólnie uważa się, że do prawnie uzasadnionych interesów Volvo należy zarządzanie codzienną działalnością operacyjną, w tym rozszerzanie i dalsze rozwijanie produktów, rozwiązań i usług Volvo oraz zabezpieczanie całego procesu zarządzania sprzedanymi produktami, rozwiązaniami i usługami. 

  Ilekroć w niniejszym dokumencie stwierdza się, że Volvo powołuje się na swoje prawnie uzasadnione interesy w odniesieniu do danego celu przetwarzania, Volvo stwierdza, że prawnie uzasadnione interesy Volvo nie są podrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw lub swobód w kontekście (i) zapewnianej przez Volvo przejrzystości czynności przetwarzania, (ii) podejścia Volvo przewidującego uwzględnienie kwestii prywatności już na etapie projektowania, (iii) dokonywanego przez Volvo regularnego przeglądu kwestii dotyczących prywatności oraz (iv) praw klienta w odniesieniu do przetwarzania. Więcej informacji na temat tego podejścia wykorzystującego test równowagi może udzielić inspektor ochrony prywatności Volvo Group (zob. dane kontaktowe poniżej).
 • Żywotne interesy. Volvo może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów Państwa i innych osób, jeśli Volvo zasadnie uważa, że takie przetwarzanie Państwa danych osobowych może zapobiec powstaniu potencjalnej szkody dla Państwa lub innych osób lub ograniczyć taką szkodę.
 • Zgoda. W przypadkach wyjątkowych lub w przypadku braku innej podstawy prawnej Volvo może Państwa poprosić o wyraźną zgodę na przetwarzanie określonych danych osobowych. Zgoda taka jest Państwa całkowicie dobrowolnym wyborem.

Volvo może przetwarzać następujące kategorie danych, które same lub w połączeniu z innymi danymi mogą stanowić dane osobowe, do ogólnych celów określonych w tabeli 1 poniżej.

Należy pamiętać, że poniższa lista ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, a Volvo niekoniecznie będzie przetwarzać wszystkie wymienione poniżej dane o Państwu. Niektóre cele przetwarzania będą się pokrywać i może być kilka celów, które uzasadniają użycie przez nas Państwa danych osobowych.

Tabela 1. Kategorie danych osobowych, cele i podstawa prawna przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Cele przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

 

Dane dotyczące działania pojazdu, w tym dane pochodzące z podzespołów pojazdu, dane dotyczące zużycia akumulatora, dane dotyczące silnika (w tym dane dotyczące emisji spalin i zużycia paliwa), dane dotyczące zużycia energii, dane dotyczące mocy/momentu obrotowego, kody usterek (wraz ze znacznikami czasu i godzinami pracy).

 

 

 •   Weryfikacja zgodności z umową lub umożliwienie świadczenia usług określonych w umowie

 

 •   Potwierdzenie, że wymagane czynności konserwacyjne i serwisowe są wykonywane przez cały okres leasingu

 

 •    Weryfikacja przebiegu na potrzeby umów opartych na przebiegu

 

 •    Wykonywanie proaktywnej i prewencyjnej konserwacji i diagnostyki (w tym udostępnianie aktualizacji oprogramowania do pojazdu i kontaktowanie się z kierowcą / operatorem w celu przekazania zaleceń serwisowych)

 

 •    Zapobieganie problemom i rozwiązywanie problemów związanych z jakością (rozwój związany z jakością)  

 

 •    Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu weryfikacji, walidacji, rozszerzania i aktualizowania dotychczasowych oraz tworzenia nowych produktów, rozwiązań i usług (innowacje i analiza danych)

 

 •    Tworzenie i udostępnianie produktów i usług ubezpieczeniowych, w tym w szczególności „ubezpieczeń powiązanych”
 •   Zapewnienie zgodności pojazdu z obecnymi i przyszłymi normami i przepisami prawa (w tym przepisami dotyczącymi poziomu emisji i bezpieczeństwa)
 •    Przekazywanie danych o emisji właściwym organom
 •    Wykazanie zgodności z przepisami dotyczącymi homologacji
 •   Zgodność z obowiązkami w zakresie nadzoru rynku
 
 •    Prawnie uzasadnione interesy
 •    Zobowiązanie prawne
 •    Zobowiązanie umowne

 

Dane dotyczące pojazdów, w tym dane dotyczące użycia hamulców, zmiany biegów, przyspieszania/hamowania, ustawień deski rozdzielczej, użycia mocy/momentu obrotowego oraz dane techniczne generowane przez silnik (dane dotyczące emisji spalin i zużycia paliwa) (z oznaczeniami czasu i godzin pracy)

 

 

 •   Weryfikacja zgodności z umową lub umożliwienie świadczenia usług określonych w umowie

 

 •    Potwierdzenie, że wymagane czynności konserwacyjne i serwisowe są wykonywane przez cały okres leasingu

 

 •   Weryfikacja przebiegu na potrzeby umów opartych na przebiegu

 

 •    Weryfikacja bieżącej wartości rynkowej dokonywana w przypadku zwrotu lub przejęcia jednostki

 

 •    Wykonywanie proaktywnej i prewencyjnej konserwacji i diagnostyki (w tym udostępnianie aktualizacji oprogramowania do pojazdu i kontaktowanie się z kierowcą / operatorem w celu przekazania zaleceń serwisowych)

 

 •    Zapobieganie problemom i rozwiązywanie problemów związanych z jakością (rozwój związany z jakością)

 

 •   Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu weryfikacji, walidacji, rozszerzania i aktualizowania dotychczasowych oraz tworzenia nowych produktów, rozwiązań i usług (innowacje i analiza danych)

 

 •    Tworzenie i udostępnianie produktów i usług ubezpieczeniowych, w tym w szczególności „ubezpieczeń powiązanych”

 

 •    Zapewnienie zgodności pojazdu z obecnymi i przyszłymi normami i przepisami prawa (w tym przepisami dotyczącymi poziomu emisji i bezpieczeństwa)

 

 •   Przekazywanie danych o emisji właściwym organom

 

 •   Wykazanie zgodności z przepisami dotyczącymi homologacji

 

 •    Zgodność z obowiązkami w zakresie nadzoru rynku

 

 

 •    Prawnie uzasadnione interesy

 

 •    Zobowiązanie prawne

 

 •    Zobowiązanie umowne

 

Dane dotyczące serwisu i naprawy pojazdu oraz dane dotyczące pomocy w nagłych wypadkach, w tym dane dotyczące położenia geograficznego i dane potrzebne do zdalnej diagnostyki.

 

 

 •   Przeprowadzanie badań dotyczących wypadków

 

 •   Udzielanie pomocy w nagłych wypadkach na drodze

 

 •    Wykonywanie proaktywnej i prewencyjnej konserwacji i diagnostyki (w tym udostępnianie aktualizacji oprogramowania do pojazdu i kontaktowanie się z kierowcą / operatorem w celu przekazania zaleceń serwisowych)  

 

 •   Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu weryfikacji, walidacji, rozszerzania i aktualizowania dotychczasowych oraz tworzenia nowych produktów, rozwiązań i usług (innowacje i analiza danych)

 

 •  Zapobieganie problemom i rozwiązywanie problemów związanych z jakością (rozwój związany z jakością)

 

 •   Oferowanie programów poprawy bezpieczeństwa i powiązanych produktów ubezpieczeniowych

 

 •   Zapewnienie zgodności pojazdu z obecnymi i przyszłymi normami i przepisami prawa (w tym przepisami dotyczącymi poziomu emisji i bezpieczeństwa)

 

 •  Zgodność z obowiązkami w zakresie nadzoru rynku

 

 

 •    Prawnie uzasadnione interesy

 

 •   Żywotne interesy

 

 •    Zobowiązanie umowne

 

Dane dotyczące otoczenia pojazdu, w tym dane dotyczące warunków drogowych i warunków otoczenia, filmy lub nagrania z przyrządów optyczno-elektronicznych lub z podobnych urządzeń przedstawiające otoczenie ciężarówki (ze znacznikami czasu i godzinami pracy).

 

 

 •   Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu weryfikacji, walidacji, rozszerzania i aktualizowania dotychczasowych oraz tworzenia nowych produktów, rozwiązań i usług (innowacje i analiza danych)

 

 •   Zapobieganie problemom i rozwiązywanie problemów związanych z jakością (rozwój związany z jakością)

 

 •    Prawnie uzasadnione interesy

 

 

Niepowtarzalne identyfikatory związane albo niezwiązane z pojazdem, w tym identyfikatory pojazdu (w tym numer VIN i numer podwozia), numer IP, adres MAC, numer karty SIM lub numer IMEI.

 

 

 •       Weryfikacja zgodności z umową lub umożliwienie świadczenia usług określonych w umowie

 

 •       Potwierdzenie, że wymagane czynności konserwacyjne i serwisowe są wykonywane przez cały okres leasingu

 

 •     Wykonywanie proaktywnej i prewencyjnej konserwacji i diagnostyki (w tym udostępnianie aktualizacji oprogramowania do pojazdu i kontaktowanie się z kierowcą / operatorem w celu przekazania zaleceń serwisowych)

 

 •  Weryfikacja przebiegu na potrzeby umów opartych na przebiegu

 

 •  Weryfikacja lokalizacji pod kątem zgodności z postanowieniami umowy lub ograniczeniami wynikającymi z sankcji handlowych

 

 •   Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu weryfikacji, walidacji, rozszerzania i aktualizowania dotychczasowych oraz tworzenia nowych produktów, rozwiązań i usług (innowacje i analiza danych)

 

 •   Zapobieganie problemom i rozwiązywanie problemów związanych z jakością (rozwój związany z jakością)

 

 •   Zapewnienie zgodności pojazdu z obecnymi i przyszłymi normami i przepisami prawa (w tym przepisami dotyczącymi poziomu emisji i bezpieczeństwa)

 

 •  Przekazywanie danych o emisji właściwym organom

 

 •    Wykazanie zgodności z przepisami dotyczącymi homologacji

 

 • Zgodność z obowiązkami w zakresie nadzoru rynku

 

 

 •    Prawnie uzasadnione interesy

 

 •    Zobowiązanie prawne

 

 •    Zobowiązanie umowne

 

Dane dotyczące zachowania i lokalizacji kierowcy/operatora, w tym dane dotyczące prędkości, wzorca jazdy, użycia pasów bezpieczeństwa i alarmów dla kierowców, dane dotyczące natychmiastowego pozycjonowania geograficznego i dane dotyczące lokalizacji (ze znacznikami czasu i godzinami pracy).

 

 

 •  Weryfikacja zgodności z umową lub umożliwienie świadczenia usług określonych w umowie

 

 •  Potwierdzenie, że wymagane czynności konserwacyjne i serwisowe są wykonywane przez cały okres leasingu

 

 • Weryfikacja przebiegu na potrzeby umów opartych na przebiegu

 

 •  Udzielanie kredytów i pożyczek

 

 • Weryfikacja lokalizacji pod kątem zgodności z postanowieniami umownymi (w tym postanowieniami dotyczącymi ograniczeń geograficznych w zakresie dozwolonego użytku), ograniczeniami wynikającymi z sankcji handlowych, innymi wymogami prawnymi lub uzgodnionymi ograniczeniami w zakresie dozwolonego użytku

 

 •  Przeprowadzanie ewentualnych audytów dotyczących pożyczek udzielanych na pojazdy i przejęć pojazdów

 

 •    Odzyskiwanie pojazdów z tytułu zaległości płatniczych

 

 •    Zapobieganie problemom i rozwiązywanie problemów związanych z jakością (rozwój związany z jakością)  

 

 •   Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu weryfikacji, walidacji, rozszerzania i aktualizowania dotychczasowych oraz tworzenia nowych produktów, rozwiązań i usług (innowacje i analiza danych)

 

 •    Zapewnienie zgodności pojazdu z obecnymi i przyszłymi normami i przepisami prawa (w tym przepisami dotyczącymi poziomu emisji i bezpieczeństwa)

 

 •   Wykazanie zgodności z przepisami dotyczącymi homologacji

 

 •    Zgodność z obowiązkami w zakresie nadzoru rynku

 

 

 •    Prawnie uzasadnione interesy

 

 •  Zobowiązanie prawne

 

 •  Zobowiązanie umowne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane dotyczące kierowcy/operatora, które mogą być wprowadzane ręcznie przez kierowcę/operatora w związku z używaniem niektórych Pojazdów Volvo, takie jak identyfikator kierowcy lub ustawienia deski rozdzielczej.

 

 

 •   Weryfikacja zgodności z umową lub umożliwienie świadczenia usług określonych w umowie

 

 •    Potwierdzenie, że wymagane czynności konserwacyjne i serwisowe są wykonywane przez cały okres leasingu

 

 •   Wykonywanie proaktywnej konserwacji i diagnostyki (w tym udostępnianie aktualizacji oprogramowania do pojazdu i kontaktowanie się z kierowcą / operatorem w celu przekazania zaleceń serwisowych)

 

 •    Weryfikacja przebiegu na potrzeby umów opartych na przebiegu

 

 •    Weryfikacja lokalizacji pod kątem zgodności z postanowieniami umowy lub ograniczeniami wynikającymi z sankcji handlowych

 

 •   Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu weryfikacji, walidacji, rozszerzania i aktualizowania dotychczasowych oraz tworzenia nowych produktów, rozwiązań i usług (innowacje i analiza danych)

 

 •    Zapobieganie problemom i rozwiązywanie problemów związanych z jakością (rozwój związany z jakością)

 

 

 •    Prawnie uzasadnione interesy

 

 •    Zobowiązanie umowne

 

 

Volvo zasadniczo uzyskuje Państwa dane osobowe:

 • Interaktywnie przez sieć bezprzewodową w związku z używaniem Pojazdów Volvo (np. za pośrednictwem bramki telematycznej); lub
 • Za pomocą narzędzi diagnostycznych (np. w związku z proaktywną konserwacją i naprawą).

Ponadto Volvo może uzyskiwać określone dodatkowe dane od Państwa pracodawcy lub od Państwa, jeśli ręcznie wprowadzili Państwo dane osobowe w związku z używaniem Pojazdu Volvo (np. ustawienia deski rozdzielczej, takie jak preferencje dotyczące języka, radia lub nachylenia foteli).

Jeśli i kiedy korzystają Państwo z Pojazdu Volvo, Volvo automatycznie uzyskuje dane wygenerowane przez taki pojazd i inne dane związane z użyciem tego pojazdu. Przetwarzanie określonych danych generowanych przez pojazd i innych danych związanych z pojazdem jest niezbędne, aby mogli Państwo używać wszystkich cech i funkcji Pojazdów Volvo, takich jak powiadomienia w czasie rzeczywistym i usługi zdalnej diagnostyki. 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym przedsiębiorstwom wchodzącym w skład Volvo Group oraz określonym kategoriom osób trzecich (zob. poniżej), co może wiązać się z przekazywaniem Państwa danych osobowych do innych krajów.

Udostępnianie danych osobowych w ramach Volvo Group

Volvo Group to przedsiębiorstwo międzynarodowe, które ma oddziały i prowadzi działalność na całym świecie, Państwa dane osobowe mogą być zatem przekazywane lub udostępniane w ramach takiej międzynarodowej działalności Volvo Group, a także między różnymi jednostkami, w tym jednostkami stowarzyszonymi, Volvo Group. Wszelkie przypadki przekazania Państwa danych osobowych do innych przedsiębiorstw wchodzących w skład Volvo Group (w tym przekazania tych danych z UE / EOG poza UE / EOG) będą podlegać zawartej między tymi przedsiębiorstwami umowie opartej na zatwierdzonych przez UE standardowych klauzulach umownych lub innym mechanizmom kontroli określanych lub zatwierdzanych przez właściwe organy. Wspomniana umowa odzwierciedla standardy określone w europejskich przepisach prawa ochrony prywatności danych (w tym w unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych). Zawarcie tej umowy oznacza, że wszystkie jednostki wchodzące w skład Volvo Group muszą przestrzegać tych samych zasad wewnętrznych. Oznacza to również, że Państwa prawa są takie same bez względu na miejsce przetwarzania Państwa danych przez Volvo Group.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim spoza Volvo Group

Volvo może udostępniać dane osobowe nie tylko w ramach przedsiębiorstw wchodzących w skład Volvo Group, jak określono powyżej, ale również określonym kategoriom podmiotów zewnętrznych, takim jak:

 • Partnerzy biznesowi, w tym:

- autoryzowani dealerzy i centra serwisowe Volvo na potrzeby umożliwienia obsługi i naprawy Pojazdów Volvo oraz w celach związanych z naszą ofertą finansową i ubezpieczeniową;

- dostawcy i usługodawcy Volvo, którzy pomagają Volvo w dostawach produktów, rozwiązań i usług, w tym dostawcy i usługodawcy IT;

- partnerzy biznesowi i kooperanci Volvo na potrzeby analizy danych biznesowych (w większości przypadków dane są jednak udostępniane wyłącznie w formie zanonimizowanej i zagregowanej); oraz

 - podmioty zewnętrzne, z którymi zawieramy transakcje lub współpracujemy w celu dostarczania produktów i rozwiązań lub świadczenia usług oraz inne podmioty zewnętrzne, we współpracy z którymi staramy się opracowywać, tworzyć, rozszerzać lub dostarczać produkty, rozwiązania i usługi dla naszych klientów lub wewnętrzne procesy i operacje, z których wszystkie ostatecznie udoskonalają naszą ofertę dla klientów.

 • Zawodowi doradcy, w tym ubezpieczyciele, prawnicy i inni zawodowi doradcy (w związku z roszczeniami ubezpieczeniowymi, audytami i świadczeniem usług doradczych).
 • Kontrahenci i ich doradcy w związku z projektami fuzji i przejęć.
 • Służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i pomoc drogowa (w celu ochrony żywotnych interesów Państwa i innych osób, na przykład w związku z pomocą udzielaną w nagłych wypadkach).
 • Organy ochrony porządku publicznego, organy regulacyjne i inne organy publiczne i sądowe (w związku ze zobowiązaniami prawnymi, takimi jak wykonywanie nakazów lub zakazów sądowych lub prawnych wymogów dotyczących sprawozdawczości, lub jeśli ich udział zostanie uznany za konieczny, aby chronić żywotne interesy Państwa lub innych osób).

Wszyscy zewnętrzni usługodawcy i zawodowi doradcy, którym ujawniane są Państwa dane osobowe, muszą chronić poufność i bezpieczeństwo tych danych oraz mogą ich używać wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa ochrony prywatności danych.

Ponadto w przypadku, gdy jakiekolwiek wchodzące w skład Volvo Group przedsiębiorstwo z siedzibą w UE / EOG przekazuje dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu spoza UE / EOG przedsiębiorstwo takie upewni się, że zastosowano odpowiednie zabezpieczenia, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa ochrony prywatności danych (w tym przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zabezpieczenia te mogą na przykład obejmować zastosowanie zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych lub innych mechanizmów kontroli określanych lub zatwierdzanych przez właściwe organy.

Wszelkie pytania dotyczące sposobu udostępniania przez Volvo Państwa danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony prywatności Volvo Group, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Volvo stosuje odpowiednie i uzasadnione prawne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i zabezpieczenia fizyczne, aby odpowiednio chronić dane osobowe.

Środki te są odpowiednie do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz do wrażliwości danych osobowych, a także uwzględniają wymogi właściwych przepisów prawa krajowego. Środki są stale ulepszane wraz z rozwojem dostępnych produktów i usług z zakresu bezpieczeństwa.

Volvo wymaga od wszystkich osób używających systemów Volvo przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa danych osobowych.

Volvo nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania, chyba że przepisy prawa nakazują lub zezwalają na dłuższy okres.

O ile nie obowiązują krótsze okresy zatrzymywania danych ze względu na zobowiązania prawne lub umowne, wygenerowane przez pojazd i inne związane z danym pojazdem dane osobowe mogą być przetwarzane przez cały przewidywany okres eksploatacji danego typu pojazdu, który może wynosić do 25 lat (np. na potrzeby projektów badawczo-rozwojowych lub w celu zapewnienia Volvo możliwości zarządzania roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt).

Na mocy właściwych przepisów prawa ochrony prywatności danych mogą mieć Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Volvo (czyli dowiadywania się, czy przechowujemy Państwa dane osobowe, a jeśli przechowujemy, to do uzyskania kopii oraz informacji na temat określonych elementów i kategorii danych osobowych).
 • Żądania sprostowania Państwa danych osobowych (czyli sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne).
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (czyli żądania zaprzestania przetwarzania przez Volvo Państwa danych osobowych).
 • Żądania usunięcia Państwa danych osobowych (także wówczas, gdy Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celów).
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (czyli żądania, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane przez Volvo tylko w określonych okolicznościach, w tym za Państwa zgodą).
 • Żądania przeniesienia Państwa danych osobowych (czyli otrzymania kopii Państwa danych osobowych w przenośnym oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, łatwo nadającym się do użytku formacie lub żądania od Volvo przekazania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych).
 • Jeśli podstawą przetwarzania przez nas całości lub części Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, mogą Państwo w każdej chwili tę zgodę wycofać, w którym to przypadku Volvo zaprzestanie wszelkiego dalszego przetwarzania całości lub części Państwa danych osobowych (takie wycofanie zgody nie wpływa jednak na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych przed wycofaniem rzeczonej zgody).

Volvo nie zawsze musi jednak mieć obowiązek spełnienia żądania dotyczącego usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Stosowna ocena może być przeprowadzana indywidualnie dla każdego przypadku na podstawie zobowiązań prawnych Volvo i wyjątku od tych praw.

Ograniczenia lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania określonych danych mogą mieć negatywne konsekwencje dla używania przez Państwa Pojazdów Volvo. Jeśli określone dane zostaną wyłączone, mogą Państwo nie być w stanie używać wszystkich funkcji Pojazdu Volvo, a Volvo może nie być w stanie powiadamiać Państwa w czasie rzeczywistym o problemach z pojazdem. Może to ograniczyć funkcjonalność pojazdu oraz spowodować uszkodzenie lub unieruchomienie pojazdu.   

Mogą Państwo też wnieść do odpowiedniego organu nadzorczego skargę dotyczącą przetwarzania przez Volvo Państwa danych osobowych. Więcej informacji na temat tych praw i sposobu ich wykonywania może udzielić inspektor ochrony prywatności Volvo Group (zob. dane kontaktowe powyżej).

Volvo zachęca do okresowego przeglądu Informacji o Ochronie Prywatności, aby mogli się Państwo na bieżąco dowiadywać o ewentualnych jej zmianach.

W zależności od potrzeb możemy zmienić Informację o Ochronie Prywatności. Po dokonaniu takiej zmiany u góry Informacji o Ochronie Prywatności pojawi się data wprowadzenia lub wejścia w życie takiej zmiany. 

Pobierz 

Operatorzy i Kierowcy Format PDF Size 281 KB