Oznámenie o ochrane osobných údajov zástupcov zákazníkov

 

Táto verzia bola zverejnená a je platná od 13. 5. 2021.

 

Toto oznámenie poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov spoločnosťou Volvo Group (ďalej ako „oznámenie o ochrane osobných údajov“). Ak ste alebo ste boli osobou alebo zamestnancom spoločnosti, ktorá kúpila alebo prenajala produkt alebo službu ponúkanú spoločnosťou spoločnosti Volvo Group, môžeme spracúvať vaše osobné údaje.
 

Na účely tohto oznámenia „Volvo Group“ znamená akciovú spoločnosť AB Volvo (publ.) a subjekty, ktoré priamo alebo nepriamo riadi spoločnosť AB Volvo. Okrem iného k nim patria subjekty patriace do niektorej z hlavných oblastí podnikania a divízií nákladných vozidiel skupiny Volvo Group (ktoré môžu z času na čas existovať), napr. Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks, Volvo Autonomous Solutions a Volvo Energy.
 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na prípady, keď spoločnosť Volvo Group zhromažďuje alebo inak spracúva osobné údaje na účely spoločnosti Volvo Group (t. j. keď spoločnosť Volvo Group (či už sama, alebo spoločne s inými subjektmi) je prevádzkovateľom, a teda určuje účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, ako aj spôsob tohto spracúvania).
 

Upozorňujeme, že na spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa vozidla sa nevzťahuje toto oznámenie o ochrane osobných údajov, ale oznámenie o ochrane osobných údajov operátorov a vodičov.
 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na prípady, keď spoločnosť Volvo Group zhromažďuje alebo inak spracúva osobné údaje v mene inej spoločnosti, ako sú nezávislí predajcovia, dovozcovia, dodávatelia a zákazníci spoločnosti Volvo Group.
 

Okrem tohto oznámenia o ochrane osobných údajov môžu niektoré systémy, aplikácie a procesy spoločnosti Volvo Group obsahovať svoje vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré poskytujú ďalšie podrobnosti o tom, aké konkrétne osobné údaje sa zhromažďujú a ako sa ukladajú, používajú a prenášajú.

 

Vyberte jazyk

Spoločnosť skupiny Volvo Group, od ktorej ste vy alebo v mene svojho zamestnávateľa kúpili alebo prenajali produkt alebo službu (ďalej ako „Volvo“), je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré spoločnosť Volvo získava od vás a od ďalších zdrojov opísaných nižšie.

„Kontrolór“ znamená, že spoločnosť Volvo rozhoduje o účele a prostriedkoch spracúvania vašich osobných údajov. Spoločnosť Volvo je zodpovedná za spracúvanie vašich osobných údajov podľa platných zákonov a nariadení o ochrane osobných údajov.  

V prípade otázok o spracúvaní vašich osobných údajov sa obráťte na pracovníka spoločnosti Volvo Group zodpovedného za ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese gpo.office@volvo.com, poštou alebo telefonicky na:

AB Volvo,
Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Švédsko 
+46 (0)31 66 00 00

Na účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov sú „osobné údaje“ akékoľvek informácie o konkrétnej osobe alebo údaje, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Inými slovami ide o akúkoľvek informáciu, ktorá sa na vás môže vzťahovať.

Na účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov pojem „spracúvať“ alebo „spracúvanie“ znamená akékoľvek použitie osobných údajov, okrem iného vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, organizácie, uchovávania, prispôsobenia, zmeny, prenosu, sprístupnenia, blokovania, vymazania alebo zničenia osobných údajov.

Právny základ

Spoločnosť Volvo môže spracúvať vaše osobné údaje na základe jedného alebo viacerých nasledujúcich právnych základov. Ďalšie podrobnosti nájdete nižšie.

 • Zmluvný záväzok Spoločnosť Volvo môže spracúvať vaše údaje, ak je také spracúvanie nevyhnutné na splnenie zmluvného záväzku voči vám, napr. na splnenie podmienok a dohôd týkajúcich sa objednávky alebo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorú ste podpísali vy alebo váš zamestnávateľ.
 • Zákonná povinnosť. Spoločnosť Volvo môže spracúvať vaše osobné údaje, ak je také spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, napr. na splnenie súdnych príkazov a právnych požiadaviek týkajúcich sa ohlasovania.
 • Oprávnené záujmy. Spoločnosť Volvo môže spracúvať vaše osobné údaje, ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na účely oprávneného záujmu sledovaného spoločnosťou Volvo alebo treťou stranou. Za legitímny záujem spoločnosti Volvo sa spravidla považuje spravovať každodennú prevádzku vrátane riadenia vzťahov so zákazníkmi, ale tiež všeobecnejšie rozvíjať produkty a služby, ktoré ponúka (či už samostatne, alebo v spojení s tretími stranami) vrátane nových inovatívnych produktov a služieb.

  Ak je v tomto dokumente uvedené, že spoločnosť Volvo sa na daný účel spracúvania spolieha na svoje oprávnené záujmy, spoločnosť Volvo je toho názoru, že jej oprávnené záujmy nie sú podriadené vašim záujmom, právami alebo slobodami vzhľadom na (i) transparentnosť, ktorú spoločnosť Volvo poskytuje v súvislosti so spracúvaním; (ii) prístup spoločnosti Volvo k ochrane súkromia už od návrhu; (iii) pravidelné kontroly ochrany súkromia spoločnosťou Volvo a (iv) práva, ktoré máte v súvislosti so spracovateľskou činnosťou. Ak chcete získať ďalšie informácie o prístupe k testu vyváženosti, obráťte sa na pracovníka spoločnosti Volvo Group zodpovedného za ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.
 • Životne dôležité záujmy. Spoločnosť Volvo môže spracúvať vaše osobné údaje na ochranu životne dôležitých záujmov vás a druhých, ak má oprávnené dôvody domnievať sa, že takéto spracúvanie vašich osobných údajov môže zabrániť akýmkoľvek významným potenciálnym škodám pre vás alebo ostatných, alebo ich obmedziť.
 • Súhlas. Vo výnimočných prípadoch, alebo ak nie je možné uplatniť iný právny základ, môže spoločnosť Volvo požiadať o váš výslovný súhlas so spracúvaním určitých osobných údajov. Takýto súhlas je na vašej voľbe a je úplne dobrovoľný.

Spoločnosť Volvo môže spracúvať nasledujúce kategórie údajov, ktoré (samotné alebo v kombinácii s inými údajmi) môžu predstavovať osobné údaje, a to na všeobecné účely uvedené v tabuľke č. 1 nižšie.

Upozorňujeme, že zoznam uvedený nižšie je len zoznamom príkladov a nie je úplný. Spoločnosť Volvo nemusí s vami nevyhnutne spracúvať všetky údaje uvedené nižšie a niektoré účely spracovania sa budú prekrývať. Zároveň môže existovať niekoľko účelov, ktoré oprávňujú naše použitie vašich osobných údajov.

Tabuľka č. 1 – kategórie, účel spracúvania a právny základ pre spracúvanie

Kategórie osobných údajov

Účely spracúvania

Právny základ pre spracúvanie

Kontaktné údaje, ako je meno, e-mail a telefónne číslo

 

 

 • · Umožnenie udržiavania aktuálneho záznamu zástupcov zákazníkov v systémoch CMR (databáza zákazníkov) spoločnosti Volvo
 • · Umožnenie poskytovania produktov a služieb
 •  Umožnenie sťahovania z trhu a vybavovania reklamácií týkajúcich sa produktov (ako sú reklamácie a nároky vyplývajúce zo zodpovednosti v súvislosti s produktmi)
 • Umožnenie propagačnej komunikácie a marketingu (napríklad poskytovanie informačných bulletinov, informačných materiálov a propagačných a reklamných materiálov, pozvánok na podujatia atď.)

 

 • Umožnenie zákazníckych prieskumov (ako sú prieskumy spokojnosti zákazníkov, prieskumy kvality produktov a prieskumy zlepšovania procesov) 

 

 •  Umožnenie poskytovania informácií týkajúcich sa otvoreného zdrojového kódu informácií špecifických pre produkt prostredníctvom schválených procesov spoločnosti Volvo
 •    Zmluvný záväzok (správa poskytovania produktov a služieb a záručných reklamácií)
 •   Zákonná povinnosť (správa stiahnutia z trhu a nárokov súvisiacich so zodpovednosťou za škodu spôsobenú produktom)
 •   Oprávnený záujem (správa vzťahov so zákazníkmi)
 •    Oprávnený záujem (správa požiadaviek zo strany zákazníkov)

 

 

Organizačné údaje, ako je názov spoločnosti, pracovná pozícia, miesto práce a krajina

 

 

 •  Umožnenie udržiavania aktuálneho záznamu zástupcov zákazníkov v systémoch CMR (databáza zákazníkov) spoločnosti Volvo

 

 

 •    Oprávnený záujem (správa vzťahov so zákazníkmi)

 

 

Individuálne údaje, ako je preferovaný jazyk, fotografia, veľkosť oblečenia a preferencie stravovania

 

 •   Umožnenie komunikácie a marketingu v preferovanom jazyku

 

 •   Umožnenie poskytovania personalizovaných služieb (napríklad reklamné predmety v správnej veľkosti)

 

 •   Oprávnený záujem (správa vzťahu so zákazníkom)

 

 •    Súhlas (ak sa to považuje za potrebné, na správu vzťahu so zákazníkom)

 

 

 

Údaje týkajúce sa IT, ako napríklad ID používateľa, heslá, prihlasovacie údaje, ako aj údaje a protokoly o vašom používaní IT vybavenia, aplikácie alebo služieb spoločnosti Volvo

 

 

 •   Umožnenie používania aplikácií a systémov spoločnosti Volvo súvisiacich so zákazníkmi

 

 

 

 •   Zmluvný záväzok (poskytovanie dohodnutých služieb)

 

 •    Oprávnený záujem (správa užívateľského prístupu zákazníkov, ochrany údajov a kybernetickej bezpečnosti všeobecne)

 


Jedinečné identifikátory týkajúce sa vozidla
, napríklad ID vozidla (vrátane čísla VIN a ID karosérie)

 

 

 •  Umožnenie poskytovania informácií týkajúcich sa otvoreného zdrojového kódu informácií špecifických pre produkt prostredníctvom schválených procesov spoločnosti Volvo

 

 

 •   Oprávnený záujem (správa požiadaviek od zákazníkov)

 

 

Údaje o výrobe/opravách/servise, ako je sledovanie a zaznamenávanie činností (vrátane záručných reklamácií), ktoré ste vykonali v súvislosti s výrobou, údržbou, opravami alebo servisom výrobkov

 

 

 •   Umožnenie riešenia problémov s kvalitou súvisiacich s produktmi spoločnosti Volvo vrátane použitia údajov o vozidle/produkte alebo údajov generovaných vozidlom/produktom, ak ste použili produkt vlastnený spoločnosťou Volvo

 

 •   Umožnenie vybavovania záručných reklamácií a problémov so zodpovednosťou výrobcu za produkt

 

 

 •    Zmluvný záväzok (správa záručných reklamácií a servisných a opravných povinností)

 

 •    Zákonná povinnosť (správa stiahnutí z trhu a problémov so zodpovednosťou výrobcu za produkt)

 

 

Obrazový materiál, ako sú videozáznamy, ktoré sa zaznamenávajú na kamerovom pozorovacom systéme spoločnosti Volvo Group („CCTV“) nainštalovanom v príslušnom areáli spoločnosti Volvo Group alebo na iných videozáznamoch a súvisiacich bezpečnostných/monitorovacích systémoch, či už v priestoroch spoločnosti Volvo Group, alebo nie, ale na ktoré máme legitímny účel v súvislosti s ich prezeraním alebo prístupom k nim

 

 

 •   Správa bezpečnosti a zabezpečenia v prevádzkach spoločnosti Volvo Group

 

 

 •    Oprávnený záujem (udržanie bezpečnosti a zabezpečenia pred podvodmi alebo krádežami a (v relevantných prípadoch) pomoc pri dodržiavaní nariadení)


Finančné údaje,
ako sú úverové alebo platobné informácie a údaje o bankovom účte

 

 

 •   Umožnenie platby za produkty a služby

 

 •    Zmluvný záväzok (správa dohodnutých platieb)

 

 

 

Zmluvné údaje, napríklad nákupné objednávky, zmluvy a iné dohody medzi vami a spoločnosťou Volvo

 

 •   Poskytovanie služieb správy zmlúv

 

 •    Zmluvný záväzok (správa zmluvných záväzkov, ako napríklad poskytovanie produktov a služieb)

 

 

 

Konkrétne informácie o špeciálnych kategóriách osobných údajov

Je osobitne potrebné poznamenať, že niektoré aspekty údajov o zdraví a bezpečnosti môžu byť podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov považované za špeciálnu kategóriu osobných údajov, je potrebné s nimi zaobchádzať zvlášť opatrne a vyžadujú ďalšie ochranné opatrenia. Spoločnosť Volvo bude spracúvať špeciálne kategórie osobných údajov, iba ak má zákonnú povinnosť alebo oprávnenú obchodnú potrebu tieto údaje spracúvať (vrátane, okrem iného, obozretných postupov na pomoc pri zvládaní mimoriadnych udalostí v zdravotníctve). V takýchto prípadoch vás budeme informovať a (ak to vyžaduje zákon) vyžadovať váš výslovný súhlas so spracúvaním týchto údajov. Mali by ste vedieť, že nie je podmienkou vašej zmluvy s nami, že súhlasíte s akoukoľvek požiadavkou na poskytnutie súhlasu od nás .

Konkrétne informácie o monitorovaní kamerovým pozorovacím systémom

Spoločnosť Volvo môže používať monitorovanie kamerovým pozorovacím systémom (ako je definované vyššie), pokiaľ to umožňuje zákon. Monitorovanie kamerovým pozorovacím systémom sa zvyčajne používa na riadenie a prevenciu neoprávneného prístupu do priestorov a zariadení spoločnosti Volvo, v niektorých krajinách sa však môže používať aj na zabezpečenie súladu s pokynmi a postupmi na ochranu zdravia a bezpečnosti a na účely celkového zlepšenia výroby. Obrázky a záznamy kamerového pozorovacieho systému sú bezpečne uložené a prístupné iba na základe potreby ich poznania (napríklad na vyšetrenie incidentu).

Konkrétne informácie o automatizovanom rozhodovaní

Spoločnosť Volvo pravidelne a systematicky nevykonáva automatizované rozhodovanie, ktoré by malo právny účinok na osoby alebo ktoré by malo rovnako významný účinok. V prípade, že komunikujete so spoločnosťou Volvo, ktorá vykonáva takéto automatizované rozhodovanie, mali by ste dostať konkrétne oznámenie s podrobnými informáciami o automatizovanom rozhodovaní. 

Spoločnosť Volvo bude primárne získavať vaše osobné údaje od vás alebo vášho zamestnávateľa alebo tretích strán, s ktorými obchodujeme. Takéto tretie strany sú zodpovedné za to, že sa pred zdieľaním s nami ubezpečia, že majú právo na používanie a zdieľanie vašich údajov s ostatnými.

Niektoré osobné údaje môžu byť tiež automaticky generované z IT systému spoločnosti Volvo alebo z ekvivalentného systému, napríklad pri vytváraní vášho ID užívateľa pre systémy Volvo.

Okrem určitých informácií vyžadovaných zákonom je vaše rozhodnutie poskytnúť spoločnosti Volvo akékoľvek osobné údaje dobrovoľné.

Upozorňujeme však, že je nevyhnutné, aby spoločnosť Volvo spracúvala určité osobné údaje na účely interakcie so zákazníkmi na obchodné účely. Neposkytnutie osobných údajov môže brániť manipulácii a dodaniu produktov a služieb, ktoré by ste od spoločnosti Volvo mohli očakávať vy alebo váš zamestnávateľ. 

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s inými spoločnosťami skupiny Volvo Group a určitými kategóriami tretích strán (ako je podrobnejšie uvedené nižšie), čo môže zahŕňať prenos vašich osobných údajov do iných krajín.

Zdieľanie osobných údajov v rámci spoločnosti Volvo Group

Spoločnosť Volvo je globálna organizácia s kanceláriami a prevádzkami po celom svete a vaše osobné údaje môžu byť prenášané alebo prístupné medzinárodne v rámci globálneho podnikania spoločnosti Volvo Group a medzi jej rôznymi subjektmi a pridruženými spoločnosťami. Akékoľvek prenosy vašich osobných údajov iným spoločnostiam skupiny Volvo Group (vrátane prevodov z krajín EÚ/EHP do krajín mimo EÚ/EHP) sa budú riadiť medzipodnikovou dohodou založenou na štandardných zmluvných doložkách schválených EÚ alebo na iných mechanizmoch, ktoré boli uznané alebo z času na čas schválené príslušnými orgánmi. Takáto dohoda odráža normy obsiahnuté v európskych zákonoch o ochrane osobných údajov (vrátane všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov). Uzavretie tejto dohody znamená, že všetky subjekty spoločnosti Volvo Group musia dodržiavať rovnaké interné pravidlá. Znamená to tiež, že vaše práva zostávajú rovnaké bez ohľadu na to, kde spoločnosť Volvo Group spracúva vaše údaje.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami mimo spoločnosti Volvo Group

Okrem zdieľania osobných údajov medzi spoločnosťami Volvo Group, ako je uvedené vyššie, môže spoločnosť Volvo zdieľať vaše osobné údaje aj s určitými kategóriami tretích strán. Patria sem:

 • Obchodní partneri,ako sú dodávatelia a poskytovatelia služieb spoločnosti Volvo Group v súvislosti s ich poskytovaním produktov a služieb Volvo Group, ako sú poskytovatelia služieb IT.
 • Nezávislí predajcovia, ako sú súkromní predajcovia spoločnosti Volvo Group na účely riadenia a rozvoja obchodného vzťahu so zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom;
 • Odborní poradcovia, ako sú poistní agenti, právnici a ďalší profesionálni poradcovia v súvislosti s poistnými udalosťami, auditmi a prijímaním poradenských služieb.
 • Zmluvné strany a ich poradcovia, napríklad v súvislosti s obchodnými transakciami a inými projektmi alebo spoluprácami (vrátane projektov fúzií a akvizícií).
 • Poskytovatelia núdzových služieb, ako sú polícia, hasiči, záchranné služby a asistenčné služby na cestách, na ochranu životne dôležitých záujmov vás a ostatných osôb, napríklad v súvislosti s núdzovou pomocou.
 • Orgány presadzovania práva, regulačné orgány a ďalšie verejné a súdne orgány v súvislosti s právnymi povinnosťami, ako sú súdne príkazy alebo požiadavky na právne ohlasovanie, alebo ak sa to vo výnimočných prípadoch považuje za potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov vás alebo iných osôb.

Od všetkých poskytovateľov služieb tretích strán a profesionálnych poradcov, ktorým sú vaše osobné údaje sprístupnené, sa očakáva a vyžaduje, aby chránili dôvernosť a bezpečnosť vašich osobných údajov, a môžu vaše osobné údaje používať iba v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Ďalej v prípade, že ktorákoľvek spoločnosť skupiny Volvo Group, ktorá má sídlo v EÚ/EHP, prenáša osobné údaje externým tretím stranám, ktoré majú sídlo mimo EÚ/EHP, príslušná spoločnosť Volvo Group sa presvedčí, že existujú vhodné ochranné opatrenia, ktoré zabezpečujú adekvátnu úroveň ochrany vašich osobných údajov, ako to vyžadujú príslušné zákony o ochrane osobných údajov (vrátane všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov). Môže to napríklad zahŕňať použitie štandardných zmluvných doložiek schválených EÚ alebo iného mechanizmu, ktorý z času na čas uznali alebo schválili príslušné orgány.

Ak máte otázky o tom, ako bude spoločnosť Volvo zdieľať vaše osobné údaje, obráťte sa na pracovníka spoločnosti VOLVO Group zodpovedného za ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

Spoločnosť Volvo využíva vhodné a primerané právne, technické a organizačné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení v oblasti bezpečnosti informačných technológií a fyzickej bezpečnosti na adekvátnu ochranu osobných údajov.

Tieto opatrenia sú primerané rizikám, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov, a citlivosti osobných údajov, pričom zohľadňujú požiadavky platných miestnych právnych predpisov. Opatrenia sa navyše neustále zlepšujú v súlade s vývojom dostupných bezpečnostných produktov a služieb.

Spoločnosť Volvo vyžaduje od všetkých osôb, aby pri používaní systémov Volvo dodržiavali príslušné bezpečnostné zásady týkajúce sa osobných údajov. 

Spoločnosť Volvo uchová vaše osobné údaje, pokiaľ na to bude existovať legitímny obchodný účel (vrátane, okrem iného, zohľadnenia zmluvných lehôt, požiadaviek na záruku a zodpovednosť za produkt, povinností právneho ohlasovania alebo požiadaviek na uchovanie potrebných pre predpokladané spory).

Ak to ustanovujú príslušné zákony a nariadenia o ochrane osobných údajov, môžete mať nárok na:

 • Požiadanie o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spoločnosť Volvo spracúva: toto právo vás oprávňuje vedieť, či o vás uchovávame osobné údaje, a ak áno, oprávňuje vás získať informácie a kópiu konkrétnych častí a kategórií osobných údajov.
 • Požiadanie o opravu vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje na opravu vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
 • Namietanie proti spracúvaniu vašich osobných údajov (na priamy marketing a na iné účely): toto právo vás oprávňuje požadovať, aby spoločnosť Volvo už nespracúvala vaše osobné údaje.
 • Požiadanie o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje požadovať vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, a to aj v prípade, keď už tieto osobné údaje nie sú potrebné na dosiahnutie účelu.
 • Požiadanie o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje požadovať, aby spoločnosť Volvo spracúvala vaše osobné údaje iba za obmedzených okolností vrátane na základe vášho súhlasu.
 • Požiadanie o prenosnosť vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje získať kópie (v prenosnom a, ak je to technicky možné, ľahko použiteľnom formáte) vašich osobných údajov alebo požiadať spoločnosť Volvo o prenos týchto osobných údajov inému prevádzkovateľovi údajov.
 • V prípade, že naše spracúvanie vašich osobných údajov alebo ich časti je založené na vašom súhlase, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade spoločnosť Volvo zastaví akékoľvek ďalšie činnosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov alebo ich príslušnej časti (takéto odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť činností spracúvania údajov pred odvolaním).

Upozorňujeme, že spoločnosť Volvo nemusí byť vždy povinná vyhovieť žiadosti o vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov alebo námietke voči ich spracúvaniu. Zákonné povinnosti spoločnosti Volvo a výnimky z týchto práv môžu byť posudzované individuálne v jednotlivých prípadoch.

Máte tiež právo podať na dozorný orgán sťažnosť týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Volvo. Ak chcete získať viac informácií o týchto právach a spôsobe ich uplatnenia, kontaktujte pracovníka spoločnosti Volvo Group zodpovedného za ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

Spoločnosť Volvo odporúča pravidelné preskúmanie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, aby ste mali informácie o prípadných zmenách.

Vyhradzujeme si právo toto oznámenie o ochrane osobných údajov podľa potreby zmeniť a doplniť. Keď tak urobíme, v hornej časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov uvedieme dátum, kedy boli zmeny vykonané alebo kedy vstúpia do platnosti.