ประกาศความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

 

ฉบับดังกล่าวนี้ได้มีการเผยแพร่และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  2023/09/01
 

ประกาศนี้จะให้ข้อมูลในเรื่องที่ Volvo Group ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของตน (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) หากคุณเป็นหรือได้เป็นพนักงานของบริษัท Volvo Group เราก็อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ ให้ “Volvo Group” หมายถึง AB Volvo (มหาชน) และนิติบุคคลที่ AB Volvo ควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนิติบุคคลที่เป็นของสาขาธุรกิจและฝ่ายรถบรรทุกหลักใดๆ ของ Volvo Group (ตามที่อาจมีอยู่เป็นระยะๆ) เช่น Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction Equipment, Renault Trucks, Arquus, Volvo Penta, Mack Trucks, Volvo Financial Services, Volvo Group Connected Solutions, Volvo Technology, Volvo Group Purchasing, Volvo Group Real Estate, Volvo Treasury, Volvo Information Technology, Volvo Group Trucks Operations, Volvo Autonomous Solutions และ Volvo Energy

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อ Volvo Group กำลังเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของ Volvo Group เท่านั้น (กล่าวคือ เมื่อ Volvo Group (ไม่ว่าโดยลำพังหรือร่วมกับนิติบุคคลอื่นๆ) เป็นผู้ควบคุมและจึงกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ)

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้เมื่อ Volvo Group กำลังเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัทอื่น เช่น ตัวแทนจำหน่ายอิสระ ผู้นำเข้า ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของ Volvo Group

นอกเหนือจากประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ระบบ แอปพลิเคชัน และกระบวนการบางอย่างของ Volvo Group ก็อาจมีประกาศความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งจะระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างโดยเฉพาะเจาะจงและมีการจัดเก็บ ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวอย่างไร

เลือกภาษา

บริษัท Volvo Group ที่คุณเป็นหรือได้เป็นพนักงาน (เรียกด้านล่างนี้ว่า “Volvo”) จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ Volvo ได้รับจากคุณและแหล่งอื่นๆ ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

 

“ผู้ควบคุม” หมายความว่า Volvo จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Volvo จะรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ที่ gpo.office@volvo.com หรือทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ที่


AB Volvo
ถึง: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ
SE-405 08
Göteborg, Sweden 
+46 (0)31 66 00 00

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล“ ก็คือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงหรือข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวหรืออาจระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือข้อมูลใดๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับคุณได้

 

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ให้คำว่า “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล” หมายถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การถ่ายโอน การจัดหา การปิดกั้น การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

มูลเหตุทางกฎหมาย

Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยมูลเหตุทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

 • หน้าที่ตามสัญญา Volvo อาจประมวลผลข้อมูลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีต่อคุณ เช่น เพื่อให้สามารถจ่ายเงินเดือน เงินบำนาญ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาของคุณ
 • หน้าที่ตามกฎหมาย Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น เพื่อรายงานรายได้ของคุณต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีหรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลและข้อกำหนดในการรายงานทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากการประมวลผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง Volvo หรือบุคคลภายนอกแสวงหา โดยทั่วไปแล้วจะถือว่า Volvo มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดการการดำเนินงานในแต่ละวัน รักษาความปลอดภัยของสถานประกอบการและอุปกรณ์ของตน และดูแลรักษาระบบควบคุมภายใน ในการที่ Volvo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของตนโดยยึดตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย Volvo จะทำการประเมินเป็นกรณีๆ ไป ตัวอย่างเช่น Volvo จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ซึ่งผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ Volvo ก็คือการจัดการการดำเนินงานในแต่ละวัน หรือ Volvo จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อตรวจสอบสถานะและตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ไอทีของตน ซึ่งผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ Volvo ก็คือการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ของตน


  ในกรณีที่ระบุไว้ในที่นี้ว่า Volvo อาศัยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่กำหนดไว้ Volvo มีความเห็นว่าผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนนั้นไม่ได้ถูกลบล้างด้วยผลประโยชน์ สิทธิ หรือเสรีภาพของคุณ โดยพิจารณาถึง (i) ความโปร่งใสของ Volvo ในกิจกรรมการประมวลผล (ii) ความเป็นส่วนตัวของ Volvo ตามแนวทางการออกแบบ (iii) การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวตามปกติของ Volvo และ (iv) สิทธิที่คุณมีเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผล หากคุณต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการทดสอบความสมดุลนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่ง Volvo อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณและผู้อื่นหาก Volvo มีเหตุผลที่ถูกต้องอันควรให้เชื่อได้ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวอาจเป็นการป้องกันหรือลดอันตรายอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือผู้อื่น
 • ความยินยอม ในกรณีพิเศษหรือในกรณีที่ไม่สามารถปรับใช้มูลเหตุทางกฎหมายอื่นใด Volvo ก็อาจขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ความยินยอมของคุณเป็นไปโดยอิสระและได้รับแจ้งให้ทราบ คุณสามารถให้หรือไม่ให้ความยินยอม ตลอดจนถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

Volvo อาจประมวลผลข้อมูลประเภทต่อไปนี้ ซึ่งในตัวข้อมูลนั้นเองหรือเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ ก็อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ระบุไว้ในตาราง 1 ด้านล่าง

โปรดทราบว่ารายการด้านล่างนี้จะเป็นรายการตัวอย่างเพียงเท่านั้นและไม่ได้ตั้งใจให้เป็นรายการที่ครอบคลุมทั้งหมด Volvo จะไม่ได้ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างเกี่ยวกับคุณเสมอไป และวัตถุประสงค์ในการประมวลผลบางอย่างจะทับซ้อนกันและอาจมีวัตถุประสงค์หลายอย่างที่แสดงเหตุผลในการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ตาราง 1 – ประเภท วัตถุประสงค์ และมูลเหตุทางกฎหมายในการประมวลผล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

มูลเหตุทางกฎหมายในการประมวลผล

 

ข้อมูลบุคคล เช่น ชื่อ วันเกิด หมายเลขประกันสังคม (หรือเทียบเท่า) เพศ สัญชาติ ภาษาที่ต้องการใช้ สถานภาพการสมรส และรูปถ่าย

 

 

 • ทำให้สามารถลงทะเบียนพนักงานในระบบไอทีของ Volvo ได้

 

 • การบริหารจัดการการจ้างงานโดยทั่วไป

 

 
 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการพนักงาน)

 

 

ข้อมูลองค์กร เช่น หมายเลขพนักงาน คำบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งหน้าที่ สถานที่ทำงาน หน่วยธุรกิจ แผนก ผู้จัดการ และผู้ใต้บังคับบัญชา

 

 

 • ทำให้สามารถปรับปรุงแผนผังองค์กรและระเบียนพนักงานให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดทำรายงานและสถิติภายใน

 

 • ทำให้เกิดการปรับโครงสร้างภายในองค์กรและโครงการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ

 

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการพนักงาน)

 

 

ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ที่ทำงาน ที่อยู่บ้าน อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

 

 

 • สื่อสารกับพนักงาน

 

 • ดูแลบันทึกทางธุรกิจให้สามารถใช้ในการอธิบายได

 

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการและสื่อสารกับพนักงาน)

 

 

ข้อมูลค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เช่น เงินเดือน การทบทวนเงินเดือน การหักภาษี ข้อมูลเงินบำนาญ และรายละเอียดบัญชีธนาคาร

 

 

 • ทำให้สามารถจ่ายเงินเดือน เงินบำนาญ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับพนักงาน ตลอดจนการทบทวนเงินเดือน รวมถึงการจัดทำรายงานและสถิติภายใน

 

 • ทำให้สามารถรายงานต่อหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น หน่วยงานจัดเก็บภาษี

 

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการพนักงาน)

 

ข้อมูลการบริหารจัดการการจ้างงาน เช่น สัญญาการจ้างงานและข้อตกลงอื่นๆ ระหว่างคุณกับ Volvo ใบสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น และข้อมูลเกี่ยวกับวันที่จ้างงานและวันที่เลิกจ้าง

 

 

 • ดูแลบันทึกทางธุรกิจให้สามารถใช้ในการอธิบายได้

 

 • การบริหารจัดการการจ้างงานโดยทั่วไป

 

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการพนักงาน)

 

ข้อมูลเวลา เช่น ชั่วโมงทำงาน เวลาทำงาน การลาพักผ่อน และการลางาน (การลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร การลาป่วย และอื่นๆ)

 

 

 • ทำให้สามารถติดตามเวลาทำงาน/การลางาน/การลาพักผ่อน เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องค่าจ้างและการออกใบแจ้งหนี้

 

 

 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการพนักงาน)

 

ข้อมูลการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หากมีและเกี่ยวข้อง และจะต้องได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

 

 

 • ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของ Volvo ตามข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกันกับสหภาพแรงงานหรือตามกฎหมายแรงงาน

 

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

 • ฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 

 

ข้อมูลการรักษาความปลอดภัย เช่น บัตรเข้าสถานที่ สิทธิการเข้าถึง และการใช้บัตรเข้าสถานที่และสิทธิการเข้าถึง ที่อยู่ส่วนตัว ประสบการณ์อาชีพ สถานที่เกิด ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว หมายเลขโทรศัพท์ การเดินทางในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บัญชีโซเชียลมีเดีย ระดับการศึกษา ข้อมูลหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว

 

 

 • ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของ Volvo ในการจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย (รวมถึงการควบคุมและการป้องกันการเข้าถึงสถานที่หรืออุปกรณ์ของ Volvo โดยไม่ได้รับอนุญาต) และหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายสภาพแวดล้อมการทำงานหรือกฎหมายแรงงาน

 • ทำให้สามารถเข้าถึงสถานที่ที่จำกัดการเข้าถึงได้

 • ทำให้สามารถมอบการรับรองการป้องกันได้

 

 

 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 

 • ปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่ง

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อรักษาความปลอดภัย)

 

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การลาป่วย แผนการฟื้นฟู เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และการตรวจสุขภาพ

 

 

 • จัดการเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยที่สถานประกอบการของ Volvo Group

 

 • ทำให้สามารถใช้บริการฉุกเฉินในกรณีของเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือการทำร้ายร่างกาย

 

 

 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 

 • ปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่ง

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อรักษาความปลอดภัยและจัดการพนักงาน)

 

ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและการประเมินผล เช่น การประเมินผล การประเมิน และบันทึกทางวินัย หากมี ตลอดจนความชอบส่วนบุคคล เช่น เกี่ยวกับความคล่องตัวและเส้นทางอาชีพ

 

 

 • ทำให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา/การปรับปรุงความสามารถ ตลอดจนการประเมินและการประเมินผลประสิทธิภาพการทำงาน

 

 • การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

 • ทำให้เกิดและเสนอแนะกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรม

 

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการพนักงาน)

 

ข้อมูลความสามารถ เช่น บันทึกการเรียนรู้และกิจกรรมการฝึกอบรมและการอนุญาตให้ทำงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 • การจัดการการให้ความรู้ การวางแผนบุคลากร การฝึกอบรม และการพัฒนา

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการพนักงาน)

 

ข้อมูลการบริหารจัดการการเดินทาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ รายละเอียดการจอง หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรเครดิตของบริษัท ใบกำกับการเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง

 

 

 • ทำให้เกิดการเดินทางเพื่อธุรกิจ

 

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการพนักงาน)

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอที เช่น ID ผู้ใช้, รหัสผ่าน, รายละเอียดการล็อกอิน ตลอดจนข้อมูลและบันทึกเกี่ยวกับการที่คุณใช้อุปกรณ์ แอปพลิเคชัน หรือบริการไอทีของ Volvo ตามนโยบายด้านไอทีของ Volvo ตามที่มีผลบังคับใช้เป็นระยะๆ

 

 

 • ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจงานต่างๆ เช่น การเขียนอีเมล การจัดทำเอกสาร รายงาน การนำเสนอ ภาพวาด และอื่นๆ

 

 • ทำให้สามารถใช้ใบอนุญาตได้อย่างถูกต้อง

 

 • ทำให้สามารถติดตามผลเกี่ยวกับนโยบายของ Volvo รวมถึงหลักจรรยาบรรณของ Volvo Group และนโยบายด้านไอทีของ Volvo ตามที่มีผลบังคับใช้เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและเพื่อสืบสวนข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมต้องห้าม

 • การดูแลรักษาบันทึกระบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองการรักษาความปลอดภัย การแก้ไขปัญหา และการดำเนินการตรวจสอบ

 

 

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการกระบวนการและระบบทางธุรกิจ การเข้าถึง การคุ้มครองข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยทั่วไป)

 

ข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือและการสนับสนุน เช่น คำถามจากคุณ/ผู้จัดการของคุณ/ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของคุณ หรืออุปกรณ์ไอทีหรือการสนับสนุนที่มีให้กับคุณในเรื่องเดียวกัน

 

 

 • ทำให้สามารถตอบคำถามจากคุณ/ผู้จัดการของคุณ/ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการจ้างงานของคุณ หรืออุปกรณ์ไอที/บริการหรือการให้การสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติภารกิจงานของคุณ

 

 

 • การปฏิบัติตามสัญญา

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการกระบวนการและระบบทางธุรกิจ)

 

ข้อมูลการบำรุงรักษา/การซ่อมแซม/บริการ เช่น การติดตามและบันทึกกิจกรรมที่คุณดำเนินการโดยเกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือบริการสำหรับรถยนต์ของบริษัทหรือรถยนต์ของแผนก

 

 

 • ทำให้สามารถให้สิทธิประโยชน์ในการจ้างงานแก่คุณ เช่น รถยนต์ของบริษัทหรือค่ารถยนต์ โดยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นจากยานพาหนะเมื่อคุณได้ใช้รถยนต์ของบริษัทหรือรถยนต์ของแผนก

 

 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 • ข้อมูลยานพาหนะ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นจากยานพาหนะซึ่งมีการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหากคุณใช้ยานพาหนะที่ Volvo เป็นเจ้าของ เช่น รถบรรทุก
 
 • ทำให้เกิดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Volvo (เช่น รถบรรทุก) โดยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะหรือข้อมูลที่สร้างขึ้นเมื่อคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ Volvo เป็นเจ้าของ
 
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 • เนื้อหารูปภาพ เช่น ภาพวิดีโอที่กำลังมีการบันทึกบนระบบโทรทัศน์วงจรปิด (“กล้องวงจรปิด”) ของบริษัท Volvo Group ซึ่งติดตั้งอยู่ในสถานที่ของบริษัท Volvo Group ที่เกี่ยวข้องหรือระบบวิดีโออื่นๆ และระบบรักษาความปลอดภัย/เฝ้าติดตามที่เกี่ยวข้อง และหากเกี่ยวข้อง เฝ้าติดตามการผลิตที่ทำงานอัตโนมัติ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ของ Volvo Group หรือไม่ก็ตาม แต่เรามีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดู/เข้าถึง 
 
 • จัดการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่สถานประกอบการของ Volvo Group

 • การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ

 • พัฒนาและ/หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต
 
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อรักษาความปลอดภัย ป้องกันการฉ้อโกงหรือการโจรกรรม และ (หากเกี่ยวข้อง) เพื่อช่วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 
 • ข้อมูลญาติที่ใกล้ชิดที่สุด เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของบุคคลที่คุณระบุไว้เพื่อให้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 
 • สื่อสารกับบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉินของพนักงาน
 
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อจัดการและสื่อสารกับพนักงาน)
 • ข้อมูลการมีส่วนร่วมจากภายนอก เช่น การเป็นสมาชิกคณะผู้บริหาร และการจ้างงานหรือการว่าจ้างอื่นๆ ภายนอก Volvo Group
 • จัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้แน่ใจว่าถึงการต่อต้านการทุจริตและการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ)

 

 

ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ

โปรดทราบเป็นการเฉพาะว่าข้อมูลการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในบางแง่มุมก็อาจถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้บังคับ และจะต้องได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและต้องอาศัยมาตรการป้องกันเพิ่มเติม Volvo จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษเฉพาะในกรณีที่ Volvo ได้รับอนุญาตจากข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกันให้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือความจำเป็นทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวทางปฏิบัติที่รอบคอบเพื่อช่วยจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่แผ่ขยายในวงกว้าง) ในกรณีเหล่านี้ Volvo จะแจ้งให้คุณทราบและ (หากกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น) ขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว คุณควรทราบว่าสัญญาที่คุณทำกับเราไม่ได้มีเงื่อนไขที่กำหนดให้คุณต้องตกลงตามการขอความยินยอมใดๆ จากเรา

ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิด

Volvo อาจใช้การเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิด (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดยทั่วไปแล้วการเฝ้าติดตามด้วยกล้องวงจรปิดจะนำไปใช้เพื่อควบคุมและป้องกันการเข้าถึงสถานที่และอุปกรณ์ของ Volvo โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ ก็ยังอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยและเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการผลิตโดยรวม ภาพและบันทึกที่ได้จากกล้องวงจรปิดจะมีการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น (ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจดูเหตุการณ์)

ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

Volvo ไม่ได้ดำเนินการตัดสินใจโดยอัตโนมัติอย่างเป็นประจำและเป็นระบบซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลหรือจะมีผลกระทบที่สำคัญในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่คุณกำลังมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท Volvo ที่กำลังดำเนินการตัดสินใจโดยอัตโนมัติดังกล่าว คุณก็ควรได้รับคำบอกกล่าวที่เฉพาะเจาะจงซึ่งระบุรายละเอียดของการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

Volvo จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากตัวคุณเองเป็นหลัก เช่น ในระหว่างขั้นตอนการสมัครงานและการดูแลพนักงานใหม่ ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน และในบางกรณีที่ได้รับอนุญาต เมื่อแยกจากกัน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังอาจได้รับมาผ่านทางผู้จัดการของคุณหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่คุณได้สั่งให้เราไปรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมา เช่น เมื่อเราติดต่อบุคคลอ้างอิงที่คุณระบุไว้กับ Volvo

 

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างยังอาจมีการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบไอทีของ Volvo หรือเทียบเท่า ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการสร้าง ID ผู้ใช้ของคุณไปยังระบบของ Volvo

ยกเว้นข้อมูลบางอย่างที่กฎหมายกำหนดไว้ การตัดสินใจของคุณที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ Volvo นั้นจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ เพราะฉะนั้น คุณจะไม่เจอกับผลที่ตามมาในทางลบหากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ Volvo


อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่ามีความจำเป็นที่ Volvo จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณในการบริหารจัดการการจ้างงานของคุณกับ Volvo เช่น สัญญาการจ้างงาน การจัดหาเครื่องมือและบริการด้านไอที สิทธิในการเข้าถึงสถานที่ของ Volvo และการจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการแบ่งปันกับบริษัทอื่นๆ ใน Volvo Group และกับบุคคลภายนอกบางประเภท (ตามที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นๆ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายใน Volvo Group

Volvo Group เป็นองค์กรระดับโลกที่มีสำนักงานและการดำเนินงานอยู่รอบโลก และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็อาจมีการถ่ายโอนหรือสามารถเข้าถึงได้ในระดับระหว่างประเทศตลอดทั่วธุรกิจรอบโลกของ Volvo Group และในระหว่างนิติบุคคลและบริษัทในเครือต่างๆ ของ Volvo Group การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่นๆ ใน Volvo Group (รวมถึงการถ่ายโอนจากภายใน EU/EEA ไปยังภายนอก EU/EEA) จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างบริษัทซึ่งยึดตามข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปหรือกลไกอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามที่ได้รับการยอมรับหรือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ ข้อตกลงดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานที่มีอยู่ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของยุโรป (รวมถึงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) การมีข้อตกลงนี้หมายความว่านิติบุคคลของ Volvo Group ทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในเดียวกัน และยังหมายความว่าสิทธิของคุณจะยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการประมวลผลโดย Volvo Group ในที่ใดก็ตาม

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่อยู่นอก Volvo Group

นอกเหนือจากการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างบริษัท Volvo Group ตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว Volvo ก็ยังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกบางประเภท ซึ่งรวมถึง

 • คู่ค้าทางธุรกิจ เช่น ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของ Volvo Group ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ Volvo Group เช่น ผู้ให้บริการด้านไอที บริษัทตัวแทนด้านการเดินทาง บริษัทที่ให้บริการจัดทำเงินเดือนและผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ บริษัทบริหารเงินบำนาญและประกันภัย ผู้ให้บริการด้านอาชีวอนามัย ผู้ให้บริการรถยนต์ของบริษัท และผู้ให้บริการบัตรของบริษัท
 • สหภาพแรงงาน หากมี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปลดพนักงาน ประเด็นเกี่ยวกับการเลิกจ้าง ประเด็นเกี่ยวกับ PPI (แผนพัฒนาส่วนบุคคล) โครงการปรับโครงสร้างภายในองค์กร และโครงการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ
 • ที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ผู้รับประกันภัย ทนายความ และที่ปรึกษามืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสินไหมทดแทน การตรวจสอบ และการรับบริการที่ปรึกษา
 • คู่สัญญาและที่ปรึกษาของคู่สัญญา เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ
 • ผู้ให้บริการฉุกเฉิน เช่น ตำรวจ หน่วยดับเพลิง รถพยาบาล และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานตุลาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น คำสั่งศาลหรือข้อกำหนดในการรายงานทางกฎหมาย หรือหากถือว่าจำเป็นในกรณีพิเศษเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของคุณหรือผู้อื่น

ผู้ให้บริการและที่ปรึกษามืออาชีพที่เป็นบุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้นั้นก็จะได้รับการคาดหวังให้ต้องและจะต้องรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เฉพาะที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเท่านั้น


นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัท Volvo Group ใดๆ ที่ตั้งอยู่ใน EU/EEA มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกที่มีที่ตั้งอยู่นอก EU/EEA บริษัท Volvo Group ที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการจนตนเองพึงพอใจว่ามีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมซึ่งให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้บังคับ (รวมถึงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) ของสหภาพยุโรป) ตัวอย่างเช่น กรณีนี้อาจรวมถึงการใช้ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรปหรือกลไกอื่นๆ ในทำนองเดียวกันตามที่ได้รับการยอมรับหรือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ


หากคุณมีคำถามว่า Volvo จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

 

Volvo จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกฎหมาย ทางเทคนิค และด้านการจัดระเบียบที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ


มาตรการเหล่านี้จะเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคลและคำนึงถึงข้อกำหนดของกฎหมายในพื้นที่ที่ใช้บังคับ นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านความปลอดภัยที่มีอยู่


Volvo กำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่ใช้บังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการใช้ระบบของ Volvo

โดยปกติแล้ว Volvo จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างการจ้างงานและตามที่ระบุไว้ในตารางการเก็บรักษาข้อมูลของเราและส่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่การจ้างงานของคุณได้สิ้นสุดลง Volvo ก็จะประมวลผลเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และจนกว่าจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น หรือหากเกิดขึ้นหลังจากนั้น ก็คือในเวลาตามที่อาจจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ภาษี หรือสิทธิประโยชน์ในพื้นที่หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือการเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นจริง ส่อเค้าว่าจะเกิดขึ้น หรือคาดหมายว่าจะเกิดขึ้น

ในกรณีที่ได้กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คุณอาจมีสิทธิในการ

 • ร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ Volvo ประมวลผลเกี่ยวกับคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิทราบว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไว้หรือไม่ และหากเราเก็บไว้ ก็ขอรับข้อมูลและสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนและประเภทที่เฉพาะเจาะจง
 • ร้องขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้ Volvo ไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป
 • ร้องขอให้มีการลบหรือตัดทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้มีการลบหรือตัดทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในการบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ
 • ร้องขอให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิร้องขอให้ Volvo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในพฤติการณ์ที่จำกัดเท่านั้น รวมถึงการได้รับความยินยอมจากคุณ
 • ร้องขอให้มีการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: สิทธิข้อนี้จะทำให้คุณมีสิทธิได้รับสำเนา (ในรูปแบบที่พกพาได้ และหากเป็นไปได้ในทางเทคนิค ก็เป็นรูปแบบที่พร้อมใช้งาน) ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือร้องขอให้ Volvo ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น


ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยความยินยอมจากคุณ หากต้องการเพิกถอนความยินยอมของคุณไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ในกรณีเช่นนั้น Volvo ก็จะยุติกิจกรรมการประมวลผลใดๆ เพิ่มเติมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวข้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลก่อนการเพิกถอน)


โปรดทราบว่า Volvo อาจไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำขอให้มีการลบ การจำกัด การคัดค้าน หรือการเคลื่อนย้ายข้อมูลเสมอไป โดยอาจมีการประเมินเป็นกรณีๆ ไปโดยพิจารณาจากหน้าที่ตามกฎหมายของ Volvo และข้อยกเว้นของสิทธิดังกล่าว


นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิในการยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมีต่อหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องที่ Volvo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้และวิธีการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ Volvo Group ผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น

Volvo สนับสนุนให้มีการตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประกาศดังกล่าว


เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่จำเป็น เมื่อเราทำเช่นนั้น เราก็จะระบุวันที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวและ/หรือวันที่มีผลบังคับใช้ไว้ใกล้ๆ ด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ดาวน์โหลดเวอ