Otwarcie najnowszego biurowca Volvo Polska

Firma Volvo Polska dokonała dzisiaj oficjalnego otwarcia swojego najnowszego budynku biurowego usytuowanego na terenie firmy przy ul. Mydlanej we Wrocławiu.

Użytkownikami nowego biurowca będą pracownicy Volvo IT.  W budynku przewidziano miejsce dla ponad 350 pracowników na trzech kondygnacjach.

Ideą przyświecającą nowej inwestycji było stworzenie innowacyjnego obiektu, w jak najszerszym stopniu uwzględniającego proekologiczne rozwiązania dostępne na rynku. Troska o środowisko naturalne jest bowiem jedną z trzech kluczowych wartości Volvo. Mając to na uwadze, zaprojektowano szereg rozwiązań zmniejszających negatywny wpływ na środowisko oraz służących propagowaniu proekologicznych zachowań wśród pracowników firmy.

Już na etapie projektowania i w procesie realizacji biurowiec był porównywany do budynku wzorcowego organizacji USGBC przyznającej certyfikaty LEED⃰  budynkom spełniającym określone wymagania ekologiczne. Obecnie nowy biurowiec Volvo jest w trakcie procesu certyfikacji LEED. Ogłoszenie wyników jest przewidywane w drugim kwartale br., jednak już dziś wiadomo, że obiekt spełnia, a nawet przewyższa wszystkie normy, m.in. w zakresie oszczędności energii, wody czy ograniczenia emisji CO2, które są konieczne do uzyskania certyfikatu LEED na poziomie złotym. Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady innowacji podlegających certyfikacji, które zostały zastosowane w nowym biurowcu.

Zrównoważona lokalizacja inwestycji
Biurowiec usytuowany jest we Wrocławiu, przy ulicy Mydlanej, na terenie należącym do Volvo, w pobliżu firmowych terenów zielonych z obiektami rekreacyjnymi dla pracowników firmy. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, w obszarze objętym projektem budowy, procent terenów zielonych w stosunku do obszaru zabudowanego jest wyższy niż to przewiduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Ponadto, zastosowano rodzimą zieleń przystosowaną do tutejszsych warunków klimatycznych. Kilkadziesiąt różnych gatunków roślin, przede wszystkim krzewów i drzew, dobrano w taki sposób, aby same utrzymywały się na tym terenie, nie wymagając specjalnej pielęgnacji.

Aby promować  działania służące ograniczeniu emisji spalin i zachęcić pracowników do korzystania z ekologicznych środków transportu, przygotowano ponad 50 miejsc dla rowerzystów wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. W pobliżu budynku wyznaczono też  miejsca parkingowe dla pracowników dojeżdżających do pracy jednym samochodem w kilka osób, a także miejsca parkingowe dla samochodów niskoemisyjnych.

Wykorzystanie materiałów i zasobów
Do budowy obiektu zastosowano materiały najwyższej jakości o ograniczonej do minimum zawartości lotnych zwiazków organicznych, a tym samym spełniające najwyższe wymagania środowiskowe. Istotne jest, że są to materiały regionalne – wydobyte lub wytworzone w promieniu do 800 km od miejsca budowy.

Ograniczenie oświetlenia na zewnątrz budynku przyczyniło się do zredukowania nie tylko zużycia energii, ale także zanieczyszczenia świetlnego. Natomiast dzięki zastosowaniu materiałów o wysokim współczynniku odbicia promieni słonecznych, zredukowano efekt „wysp ciepła”. Przykładem może być dach, którego cała powierzchnia pokryta jest membraną w kolorze jasnoszarym. Również chodniki i parking rowerowy mają jaśniejszy kolor nawierzchni niż standardowe, co powoduje, że współczynnik odbicia światła jest wyższy niż wymagają normy organu certyfikującego.

Efektywność gospodarki wodnej
W celu efektywnego ograniczania zużycia wody przez użytkowników budynku, zastosowano odpowiednią armaturę sanitarną o wypływie wody zmniejszonym o połowę w porównaniu do urządzeń standardowych. Do oszczędności wody przyczynia się również sterowanie armaturą za pomocą fotokomórek.

Nie bez znaczenia w zakresie redukcji zużycia wody jest także fakt, iż tereny zielone, ze względu na zastosowanie wyżej wspomnianej lokalnej zieleni, nie wymagają podlewania, a co za tym idzie instalacji systemów nawadniających.

Jakość środowiska wewnętrznego oraz wykorzystanie energii i atmosfery
Trójkątny kształt budynku oraz wewnętrzny układ biura zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni i dopływ maksymalnej ilości światła dziennego. Jeżeli ilość światła dziennego jest niewystarczająca, czujniki ruchu i czujniki obecności automatycznie włączają światło elektryczne o odpowiednim natężeniu. Takie same czujniki są zastosowane w pomieszczeniach wewnętrznych bez okien.

Wysoka jakość środowiska pracy została uzyskana również dzięki zwiększonej o 30% ilości powietrza zewnętrznego przypadającej na osobę w stosunku do wymagań normowych. Zainstalowano także system sterowania ilością powietrza wentylacyjnego w zależności od ilości ludzi przebywających w pomieszczeniach okresowo użytkowanych, np. w salach konferencyjnych. Budynek został też wyposażony w system nawilżania powietrza.

Przy wyborze urządzeń wentylacyjnych oraz chłodzących również kierowano się względami ekologicznymi – urządzenia charakteryzują się wysokim współczynnikiem sprawności, a w przypadku klimatyzacji zawierają czynnik chłodniczy o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej.

Inteligentny budynek, jakim jest nowy biurowiec Volvo jest wysoko zaawansowanym technicznie obiektem z automatycznym, bardzo elastycznym systemem zdalnego nadzoru jego użytkowania (BMS). Posiada czujniki i detektory oraz jeden, zintegrowany podsystem zarządzania. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, możliwa jest reakcja na zmiany środowiska wewnątrz budynku, maksymalizacja funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacja kosztów eksploatacji. Wszystkie sytemy w budynku pracują w sposób autonomiczny, tzn. mają możliwość zupełnie niezależnej realizacji przeznaczonych im funkcji, a jednocześnie są w pełni zintegrowane.

„Od sześciu lat Volvo Polska z sukcesem przechodzi szczegółowe badanie pracodawców Top Employers. Wśród wielu obszarów poddawanych weryfikacji są warunki pracy. Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować naszym pracownikom optymalne i nowoczesne środowisko pracy, stwarzające doskonałe możliwości rozwoju zawodowego. Cieszymy się, że tak wiele innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań znalazło zastosowanie w nowym biurowcu. To odzwierciedlenie naszych konsekwentnych działań zgodnych z jedną z głównych wartości firmy jaką jest troska o środowisko, a jednocześnie kolejny krok w zakresie promowania proekologicznych postaw wśród pracowników i gości naszej firmy.” – mówi Małgorzata Ryniak – Dyrektor Generalna Volvo IT Polska.