Strategia zrównoważonego rozwoju

Nasze dzisiejsze wybory decydują o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Zmiana klimatu, wzrost liczby ludności i postępująca urbanizacja zmieniają sytuację oraz oczekiwania dotyczące transportu i infrastruktury. We wszystkich naszych działaniach musimy wziąć pod uwagę, jak zmniejszyć wpływ na klimat i wykorzystywać efektywniej zasoby naturalne oraz prowadzić działalność w bardziej odpowiedzialny sposób.

Jako sygnatariusz porozumienia Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) – Global Compact, partner w programie WWF Climate Savers i organizacja popierająca Agendę 2030 ONZ  na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przy opracowywaniu naszej strategii zrównoważonego rozwoju bierzemy pod uwagę globalne trendy i wyzwania, międzynarodowe normy odpowiedzialnego prowadzenia biznesu oraz oczekiwania interesariuszy.

Wspieramy inicjatywę Science Based Targets i wprowadzamy Ramy Zielonego Finansowania (Green Finance Framework), aby przyspieszyć transformację w kierunku rozwiązań wolnych od paliw kopalnych.

Ramy zrównoważonego rozwoju Volvo

Klimat

Emisje gazów cieplarnianych są jednym z największych zagrożeń dla planety. Oto co robimy, aby zastąpić energię z paliw kopalnych czystymi źródłami energii

Zasoby

Zasoby planety są ograniczone. Oto, co robimy, aby poprawić wydajność i zrobić krok naprzód w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Ludzie

Jesteśmy firmą zorientowaną na człowieka. Oto, co robimy, aby zapewnić bezpieczeństwo, przestrzegać praw człowieka i w pełni wykorzystać nasz potencjał.

Klimat

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ma zasadnicze znaczenie dla spełnienia założeń paryskiego porozumienia klimatycznego i osiągnięcia celów Grupy Volvo w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić, jest pomoc w ograniczeniu emisji generowanych przez naszych klientów. Opracowywanie rozwiązań, które zmniejszają emisję CO2, jest zatem najważniejszym priorytetem naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Koncentrujemy się na wprowadzaniu na rynek innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań w obszarach, w których możemy mieć największy wpływ.

Stale rozważamy nowe inicjatywy korporacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju, dotyczące wpływu naszej działalności przemysłowej na klimat i środowisko. Nieustannie ograniczamy generowanie odpadów i emisji, optymalizujemy zużycie wody i poprawiamy sposób obchodzenia się z rozpuszczalnikami, olejami i chemikaliami. Naszym celem jest zastąpienie energii z paliw kopalnych zrównoważonymi źródłami energii takimi, jak wiatr, słońce, biomasa i biopaliwa.

Dowiedz się więcej

Zasoby

Zasoby planety są ograniczone. Chcemy dawać przykład i dążymy do tego, by także nasz własny system transportowy spełniał wymogi zrównoważonego rozwoju na światowym poziomie. Wierzymy również, że możliwe jest podwojenie wydajności systemów logistycznych naszych klientów. 

Istnieją silne bodźce do ponownego przemyślenia istniejących wzorców produkcji i konsumpcji. Odpady i zanieczyszczenia muszą być eliminowane, a produkty i materiały utrzymywane w fazie użytkowania. Wzmożona koncentracja na rozwiązaniach obiegu zamkniętego w naszych inicjatywach zrównoważonego rozwoju zaowocuje poprawą wydajności zasobów i materiałów oraz znacznymi możliwościami oszczędności kosztów.

Dowiedz się więcej

Ludzie 

Bezpieczeństwo jest priorytetem we wszystkim, co robimy. Mamy wizję zerowej liczby wypadków z udziałem produktów Grupy Volvo i w naszych miejscach pracy. Jednym z założeń naszych inicjatyw zrównoważonego rozwoju jest osiągnięcie pozycji firmy światowej klasy w dziedzinie BHP. Dążymy do stworzenia miejsca pracy, z którego wszyscy pracownicy wracają codziennie bezpiecznie do domu.

Jesteśmy dumni z pozycji preferowanego pracodawcy, przyciągającego i zatrzymującego zdolnych ludzi, których potrzebujemy. Jako firma zorientowana na człowieka staramy się wywierać pozytywny wpływ na ludzi wokół nas i zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka zgodnie z wizją zrównoważonego rozwoju Grupy Volvo.

Sposób naszego postępowania w codziennej pracy decyduje o postrzeganiu Grupy Volvo przez świat. Nieustannie pracujemy nad tym, aby budować i być częścią zrównoważonych środowiskowo i społecznie łańcuchów wartości oraz angażować się w życie społeczne zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Grupy Volvo.

Dowiedz się więcej

ONZ: Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych nakreślają wspólną światową Agendę do roku 2030. Jesteśmy zaangażowani w realizację wszystkich 17 celów, ponieważ wszystkie są w jakiś sposób powiązane z naszą działalnością. 

Wkład Grupy Volvo w SDG 

Dowiedz się więcej

Wiadomości o zrównoważonym rozwoju

Prezent okolicznościowy

Grupa Volvo przekazuje „prezent okolicznościowy” w imieniu swoich pracowników, aby przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych na rynkach lokalnych, a tym samym do budowania dobrobytu społeczności.

Informacje prasowe

Latest Press Release