Korporacyjna odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój

Tworzenie dobrobytu dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym zobowiązuje nas do tworzenia wartościowych rozwiązań dla Grupy Volvo, naszych interesariuszy oraz ogółu społeczeństwa. Podejście Grupy Volvo do Korporacyjnej odpowiedzialności społecznej (CSR) i zrównoważonego rozwoju to istotny aspekt naszej drogi do sukcesu. Podejście do CSR i zrównoważonego rozwoju obejmuje trzy obszary: nasze działania w łańcuchu wartości, zrównoważone rozwiązania transportowe i naszą rolę w społeczeństwie. Dzięki koncentracji na tych obszarach budujemy odporność i zmniejszamy zagrożenia, włączając CSR i kwestie zrównoważonego rozwoju do naszej codziennej pracy.

Jako sygnatariusz porozumienia Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) - Global Compact, partner w programie WWF Climate Savers i organizacja popierająca Agendę 2030 ONZ  na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju , rozwijamy naszą działalność, biorąc pod uwagę globalne trendy i wyzwania, międzynarodowe normy dotyczące odpowiedzialnego zachowania biznesu i oczekiwania interesariuszy.

Prezent okolicznościowy

Grupa Volvo przekazuje „prezent okolicznościowy” w imieniu swoich pracowników, aby przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych na rynkach lokalnych, a tym samym do budowania dobrobytu społeczności.

Nasze działania w łańcuchu wartości

Opracowujemy, wytwarzamy i dostarczamy produkty i usługi w odpowiedzialny i zrównoważony sposób. Spojrzenie na nasz łańcuch wartości oczami klientów pomaga nam realizować cele strategiczne. Nasza droga do sukcesu wymaga, aby podejmować każdą decyzję, mając na uwadze klientów.

Koncentracja na klientach przekłada się na zapewnianie dostaw oparte na długotrwałych relacjach i procesie selekcji pod kątem jakości, ceny i odpowiedzialnego zachowania. Przeczytaj więcej w Portalu dostawcy Grupy Volvo. Dla naszych sieci dystrybucyjnych i serwisowych priorytetem jest dostępność i zapewnienie dyspozycyjności klientów.

Każdy pracownik Grupy Volvo jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad sformułowanych w naszym Kodeksie Postępowania. Włączanie korporacyjnej odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju do naszych zasad i wytycznych pozwala nam minimalizować ryzyko, chroni naszą reputację i stanowi czynnik przyciągający utalentowanych pracowników.

W stronę zrównoważonego transportu

Patrząc pod kątem przyszłościowych rozwiązań transportowych za najważniejsze czynniki uznajemy automatyzację, łączność, elektromobilność i paliwa alternatywne, ponieważ jesteśmy przekonani, że to one będą zmieniać branżę transportową. Przeczytaj więcej na stronie Badania i rozwój oraz innowacje.

Jesteśmy partnerem czołowych podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Współpracujemy też z globalnie uznawanymi organizacjami, abyśmy wraz z naszą branżą i społeczeństwem zmierzali w bardziej zrównoważonym kierunku. Współprzewodniczyliśmy Grupie Doradczej Wysokiego Szczebla ONZ ds. zrównoważonego transportu. Odgrywamy też aktywną rolę w licznych lokalnych, regionalnych i transgranicznych rządowych inicjatywach służących do oceny zrównoważonych systemów transportowych. Ponadto współpracujemy z decydentami politycznymi, aby zapewnić wsparcie infrastrukturalne dla naszych innowacyjnych rozwiązań.

Nasza rola w społeczeństwie

Transport stymuluje wzrost, który umożliwia rozwój działalności naszych klientów, co z kolei przekłada się na rozwój naszej działalności. Dla Grupy Volvo ważne jest, aby mieć wpływ na rozwój skierowany na budowanie zrównoważonego społeczeństwa. Tworzymy społeczną wartość, aktywnie angażując się w społecznościach, wśród których mieszkamy i działamy.

Grupa Volvo realizuje programy zaangażowania społecznego, których podstawą jest zasada tworzenia wspólnej wartości. Programy te napędzają strategiczne i inteligentne inicjatywy, w których potrzeby społeczne i biznesowe łączą się naszymi wyjątkowymi zasobami i wiedzą, aby zmaksymalizować wartość tworzoną dla wszystkich naszych interesariuszy. Mamy także fundusz przeznaczony na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, aby móc udzielać natychmiastowej pomocy w przypadku katastrof, w których jest potrzebna nasza pomoc.

Europejskie Forum Transportu

Europejskie Forum Transportu (ETF) to platforma otwartej debaty na temat przyszłości transportu europejskiego, stworzona przez Volvo Group Representation, Biuro UE. 

Jednym z jego głównych celów jest połączenie różnych interesariuszy zainteresowanych kwestiami legislacyjnymi związanymi z branżą transportową w celu przedyskutowania odpowiednich zagadnień przed wprowadzeniem nowych przepisów UE. Debata inauguracyjna odbyła się w 2004 roku, a z biegiem lat ETF przyciąga coraz szersze grono wybitnych uczestników.

Europejskie Forum Transportu

Spojrzenia na dobrobyt

Transport i infrastruktura są ściśle powiązane z rozwojem społecznym. Martin Lundstedt, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Volvo mówi o tworzeniu dobrobytu przez Grupę.

Nowoczesna logistyka jest warunkiem wstępnym naszego dobrobytu ekonomicznego: transport pomaga w zwalczaniu ubóstwa. Przyczyniamy się do tworzenia dobrobytu, tworząc rozwiązania stosowane na drogach, w terenie, w miastach i na morzach.

Dobrobyt w praktyce

Informacje prasowe

Nasz Kodeks Postępowania

W centrum tego, co robimy

Istotne linki