Strategia dotycząca klimatu

Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Volvo Group jest zdecydowana wypełnić nasze zobowiązanie dotyczące celów Porozumienia Paryskiego i być liderem naszej branży w transformacji w kierunku zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 r. Jest to ogromne wyzwanie dla świata i dla nas. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić, jest pomoc w ograniczeniu emisji generowanych przez naszych klientów. Opracowywanie produktów i rozwiązań, które zmniejszają emisję CO2, stanowi zatem priorytet naszej strategii klimatycznej. W związku z tym wyznaczyliśmy ambitne i przełomowe cele, które są zgodne z najnowszymi badaniami klimatologicznymi dotyczącymi potrzeb w zakresie ograniczenia globalnego ocieplenia do maksymalnie 1,5⁰C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. 

 

Nasze cele związane z SBTi

Cele oparte na podstawach naukowych – kamienie milowe prowadzące do zerowego bilansu netto, z rokiem 2019 jako punktem odniesienia:

 

Zakres 3, faza użytkowania wg segmentu:

Samochody ciężarowe: zmniejszenie emisji na pojazd/km o 40% do roku 2030

Autobusy: zmniejszenie emisji na pojazd/km o 40% do roku 2030

Maszyny budowlane: zmniejszenie emisji bezwzględnych o 30% do roku 2030

Volvo Penta: zmniejszenie emisji bezwzględnych o 37,5% do roku 2034

 

Zakres 1-2, emisje bezpośrednie i pośrednie:

Operacje własne: zmniejszenie bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych o 50% do roku 2030

 

Nasze cele i metodologia zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (Cele oparte na danych naukowych). Postępy w realizacji celów oraz całkowite emisje są przedstawione w dalszej części tej strony. Kontynuujemy prace nad przejrzystą sprawozdawczością i dostosowujemy się do zaleceń Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD). Koncentrujemy się na wprowadzaniu na rynek innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań w dziedzinach, w których możemy mieć największy wpływ.

Zastąpienie energii z paliw kopalnych energią wytwarzaną w sposób zrównoważony

Wyznaczając cele klimatyczne i inne cele środowiskowe, bierzemy również pod uwagę wpływ naszej działalności przemysłowej na klimat. Nieustannie staramy się ograniczać ilość odpadów i emisji, optymalizować zużycie wody i usprawniać obchodzenie się z potencjalnie niebezpiecznymi materiałami. Nasza droga do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w łańcuchu wartości obejmuje zastąpienie kopalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi o niskiej emisji GHG, takimi jak energia wiatrowa, słoneczna i wodna.​

Optymalizacja globalnego oddziaływania w naszym łańcuchu dostaw skróci czas realizacji zamówień dla naszych klientów i aktywnie zmniejszy ilość emitowanego przez nas CO2. Poprzez naszą strategię klimatyczną dążymy do zapewnienia wyjątkowej jakości i technologii w najlepszej możliwej ofercie handlowej przy zakupie dowolnego produktu, usługi lub rozwiązania. Zachęcamy również dostawców do rutynowej kontroli, minimalizowania i, jeśli to możliwe, eliminowania emisji gazów cieplarnianych. W ten sposób staramy się współpracować z partnerami biznesowymi, aby wspólnie przyczynić się do realizacji porozumienia paryskiego i globalnych celów klimatycznych.

Dążenie do rozwiązań transportowych niezależnych od paliw kopalnych

Cel Volvo Group, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 r., jest czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie zerowej emisji netto przez flotę pojazdów i łańcuch wartości najpóźniej do 2050 r. To o dziesięć lat wcześniej niż faktyczne zobowiązanie SBTi do realizacji celu do 2050 roku. Dla Volvo Group jest to ogromna transformacja. Przede wszystkim będziemy stymulować transformację w kierunku elektryfikacji, z głównymi alternatywami takimi jak BEV i ogniwa paliwowe. Przejście na system transportowy niewykorzystujący paliw kopalnych wymaga szeregu rozwiązań, a nasze główne obszary zainteresowania to:

  • Akumulatory elektryczne
  • Wodorowe ogniwa paliwowe
  • Zrównoważone biopaliwa
  • Rozwiązania optymalizujące efektywność energetyczną i zmniejszające zużycie paliwa

Przeczytaj więcej o rozwiązaniach transportowych niewykorzystujących paliw kopalnych

Wpływ działalności operacyjnej na środowisko

Niezależnie od tego, obecnie wpływ naszej działalności na środowisko jest stosunkowo niewielki w porównaniu z wpływem, jaki wywiera faza użytkowania naszych produktów. Stale pracujemy nad zmniejszeniem wpływu prowadzonej działalności przemysłowej na klimat i środowisko w ramach naszej strategii środowiskowej i klimatycznej. W naszej działalności głównymi obszarami, na których skupiamy się na zmniejszeniu śladu węglowego, są energia i emisje, odpady i chemikalia. Nasze zobowiązanie do realizacji celów SBTi obejmuje bezpośrednie i pośrednie emisje dwutlenku węgla z działalności operacyjnej, zakupionych towarów i usług, tak aby do 2040 roku osiągnąć poziom zerowy netto.

Dowiedz się więcej o naszym wpływie na środowisko 

Cele dotyczące klimatu i wyniki

Volvo Group zobowiązała się do przystąpienia do SBTi w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 cele zostały zatwierdzone.

Potwierdzono, że cele te są zgodne z dążeniem do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C, co oznacza zerową emisję gazów cieplarnianych netto w łańcuchu wartości najpóźniej do 2050 roku.

Biorąc pod uwagę szeroką gamę produktów i działań Volvo Group, nasze cele naukowe są ustalane w różny sposób dla różnych obszarów naszej działalności.

W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów przyjęliśmy za cel zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w fazie użytkowania o 40% na pojazd/kilometr. Jest to metoda sugerowana przez SBTi dla sektora transportowego.

W obszarze maszyn budowlanych i Volvo Penta wyznaczyliśmy cele dotyczące redukcji emisji w wartościach bezwzględnych.

Dla naszych emisji z zakresu 1 i 2 (produkcja, centra techniczne, magazyny i przedstawicielstwa handlowe) również wyznaczyliśmy cel bezwzględny.

Te kamienie milowe zostały zatwierdzone przez SBTi i potwierdzone jako zgodne z dążeniem do osiągnięcia poziomu 1,5⁰C. Są one ponadto wspierane przez plany i cele krótkoterminowe, które mogą się różnić w zależności od działów i obszarów działalności.

 

Wynik 2021
Obliczona całkowita emisja gazów cieplarnianych wynikająca z użytkowania sprzedanych produktów została obniżona z około 323 milionów ton w 2019 roku do 286 milionów ton w 2021 roku. Volvo Group wprowadziła szereg rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną i paliwową, ale główny efekt wynika jak dotąd z niższej sprzedaży samochodów ciężarowych w porównaniu z poziomem bazowym w 2019 r.

Ogólnie rzecz biorąc, ponieważ Volvo Group działa w branżach podlegających cyklicznym zmianom, które są związane z aktywnością gospodarczą, np. z rozwojem PKB, wielkość sprzedaży i wykorzystanie floty produktów może się znacznie różnić rok do roku. W związku z tym całkowita emisja gazów cieplarnianych w krótkim czasie będzie zależeć od tego, w jakim punkcie cyklu koniunkturalnego się znajdujemy. Ponadto, ponieważ Grupa sprzedaje swoje produkty na ponad 190 rynkach, zmiany w strukturze regionalnej i rynkowej mogą mieć znaczący wpływ na emisję gazów cieplarnianych ze względu na różną intensywność emisji dwutlenku węgla w strukturze energetycznej. Kolejnym czynnikiem, który może mieć znaczący wpływ, jest struktura produktów.

Samochody ciężarowe (zakres 3)
W segmencie samochodów ciężarowych wyliczona emisja gazów cieplarnianych na pojazd/kilometr została zmniejszona o 2% w latach 2019–2021. Wynika to głównie ze zmniejszenia zużycia paliwa.

Autobusy (zakres 3)
W przypadku autobusów wynik emisji na pojazd/kilometr był o 7% wyższy w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2019. Wzrost względnej emisji wynika głównie ze struktury sprzedaży, w której większy udział mają autobusy miejskie niż autokary. Tryb jazdy autobusów miejskich z zatrzymywaniem się i ruszaniem powoduje wyższe emisje na pojazd/kilometr niż w przypadku autokarów.

Sprzęt budowlany (zakres 3)
Sprzedaż maszyn znacznie wzrosła, szczególnie w Azji, co spowodowało, że obliczona emisja gazów cieplarnianych w zakresie 3 wzrosła o 17% w stosunku do roku bazowego 2019. W dłuższej perspektywie plan zakłada, że zelektryfikowane i bardziej energooszczędne produkty pozwolą na zmniejszenie całkowitych emisji.

Volvo Penta (zakres 3)
Całkowita wyliczona emisja gazów cieplarnianych była o 5% niższa w porównaniu z rokiem 2019. Wynik ten jest głównie efektem wielkości sprzedaży i struktury produktów.

Działalność własna (zakres 1 i 2)
Nasze emisje w zakresie 1 i 2 były o 3% niższe w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2019. W roku 2021 zrealizowano inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia energii o 15 GWh. Choć niektóre z tych inicjatyw są stosunkowo niewielkie w porównaniu z całkowitym zużyciem energii, wszystkie działania na rzecz oszczędzania energii wdrożone dziś pozwalają ją oszczędzać przez wiele lat.

Całkowite emisje gazów cieplarnianych

Nasze dotychczasowe raporty obejmują zakres 1, 2 i 3 „wykorzystanie sprzedanych produktów”. Ten ostatni stanowi ponad 95% całkowitego śladu emisyjnego. Emisje związane z użytkowaniem sprzedanych produktów powstają, gdy nasze produkty są napędzane lub eksploatowane przy użyciu różnych źródeł energii, takich jak paliwa płynne lub gazowe albo energia elektryczna.

Emisja gazów cieplarnianych z użytkowania sprzedanych produktów będzie o około 11% niższa w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2019. (323 mln ton w 2019 roku do 286 mln ton w 2021 roku).

Mimo że wprowadziliśmy szereg rozwiązań poprawiających wydajność energetyczną i paliwową, główny efekt jak dotąd wynika z niższej sprzedaży samochodów ciężarowych w porównaniu z sytuacją wyjściową w 2019 roku.

W odniesieniu do emisji w fazie użytkowania, bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych pochodzące z naszej działalności (zakres 1 i 2) są bardzo małe, w 2021 roku stanowią mniej niż 0,2% ostatniego wykazu całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Ich redukcja jest nadal ważna na naszej drodze do zerowej emisji netto.

Zobacz więcej danych środowiskowych tutaj

Energia i emisje CO2

Wykresy celów klimatycznych

Weryfikacja przez stronę trzecią

Nasze dane dotyczące emisji i energii są częścią naszego raportu rocznego i raportu na temat zrównoważonego rozwoju i podlegają weryfikacji przez stronę trzecią.

Współpraca w zakresie działań na rzecz klimatu

W latach 2010–2020 uczestniczyliśmy w programie WWF Climate Savers. W 2021 roku decydujemy się na kolejny krok i przystępujemy do inicjatywy Science Based Targets. SBTi to partnerstwo między CDP (Carbon Disclosure Project), ONZ Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wildlife Fund (WWF). 

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi)

Inicjatywa SBTi została stworzona z myślą o organizacjach, które chcą wyznaczać cele zgodne z paryskim porozumieniem ONZ w sprawie zmian klimatu. Cel Volvo Group, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 r., jest czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie zerowej emisji netto przez flotę pojazdów i łańcuch wartości najpóźniej do 2050 r. Aby to osiągnąć, wyznaczyliśmy ambitne cele pośrednie oparte na naukowych podstawach, zmierzające do realizacji scenariusza 1,5oC.

Ponieważ pomiary SBTi są ustalone na poziomie znacznie poniżej 2,0oC (B2DS), Volvo Group wykorzystała ścieżkę dla transportu 1,5oC i zastosowała tę samą metodologię, aby osiągnąć „bezwzględny efekt redukcji” do roku 2040, a nie 2050.

Dowiedz się więcej

Poprzednia praca

Poprzednie osiągnięcia – Cele dotyczące klimatu 2015–2020.

 

Dowiedz się więcej

Angażowanie się w politykę publiczną

W ramach naszej pracy na rzecz klimatu postanowiliśmy opowiedzieć się za postępem zgodnym z Porozumieniem Paryskim.

Dowiedz się więcej

Raport GRI

Raport o zrównoważonym rozwoju jest zawarty w naszym Raporcie Rocznym i Raporcie o zrównoważonym rozwoju. Nasz indeks GRI ujawnia specyficzne aspekty zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego, które są ważne dla Grupy Volvo.

Pobierz raport GRI Format PDF Size 114 KB