Strategia dotycząca klimatu

Naszą ambicją jest stać się firmą o zerowej emisji netto najpóźniej do 2050 roku. Volvo Group jest zaangażowana w realizację celów porozumienia paryskiego, które zakłada utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie znacznie poniżej 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuację wysiłków zmierzających do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C. To ogromne wyzwanie dla świata i dla nas. Wiele czynników pozostaje poza naszą kontrolą, ale dzięki szerokiej i ambitnej współpracy oraz całościowej strategii klimatycznej zobowiązaliśmy się do realizacji inicjatywy Science Based Targets oraz ambitnego celu biznesowego „1,5°C”, aby osiągnąć zerową emisję netto w łańcuchu wartości najpóźniej do 2050 roku. Cele pośrednie zostaną wyznaczone w 2021 roku, a my stale dostosowujemy nasze prace do zaleceń grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych dotyczących zmian klimatu (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD).

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić, jest pomoc w ograniczeniu emisji generowanych przez naszych klientów. Opracowywanie produktów i rozwiązań, które zmniejszają emisję CO2, stanowi zatem priorytet naszej strategii klimatycznej. Koncentrujemy się na wprowadzaniu na rynek innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań w obszarach, w których możemy mieć największy wpływ.

Wyznaczając cele klimatyczne i inne cele środowiskowe, bierzemy również pod uwagę wpływ naszej działalności przemysłowej na klimat. Dążymy do ciągłego zmniejszania ilości odpadów i emisji, optymalizacji zużycia wody oraz usprawnienia postępowania z rozpuszczalnikami, olejami i chemikaliami. Jednym z głównych obszarów naszej strategii klimatycznej jest zastąpienie energii z paliw kopalnych zrównoważonymi źródłami energii, takimi jak wiatr, słońce, biomasa i biopaliwa.

Optymalizacja globalnego oddziaływania w naszym łańcuchu dostaw skróci czas realizacji zamówień dla naszych klientów i aktywnie zmniejszy ilość emitowanego przez nas CO2. Poprzez naszą strategię klimatyczną dążymy do zapewnienia wyjątkowej jakości i technologii w najlepszej możliwej ofercie handlowej przy zakupie dowolnego produktu, usługi lub rozwiązania. Zachęcamy również dostawców do rutynowej kontroli, minimalizowania i, jeśli to możliwe, eliminowania emisji gazów cieplarnianych. W ten sposób staramy się współpracować z partnerami biznesowymi, aby wspólnie przyczynić się do realizacji porozumienia paryskiego i globalnych celów klimatycznych.

Dążenie do rozwiązań transportowych niezależnych od paliw kopalnych

Wierzymy, że do 2050 r., czyli do roku, w którym świat musi stać się neutralny pod względem emisji CO2, aby osiągnąć cele klimatyczne określone w porozumieniu paryskim, transport będzie wolny od paliw kopalnych. Naszym głównym priorytetem jest opracowywanie rozwiązań, które zmniejszają emisję CO2 naszych produktów. Przejście na system transportowy niewykorzystujący paliw kopalnych wymaga szeregu rozwiązań, a nasze główne obszary zainteresowania to:

 • Elektryfikacja i wodór
 • Zrównoważone biopaliwa
 • Rozwiązania optymalizujące efektywność energetyczną i zmniejszające zużycie paliwa

Przeczytaj więcej o rozwiązaniach transportowych niewykorzystujących paliw kopalnych

Wpływ działalności operacyjnej na środowisko

Wpływ naszej działalności na środowisko jest stosunkowo niewielki w porównaniu z wpływem, jaki wywiera na nie użytkowanie naszych produktów. Niemniej stale rozważamy wpływ naszej działalności przemysłowej na klimat i środowisko w ramach naszej strategii środowiskowej i klimatycznej. W naszej działalności głównymi obszarami, na których skupiamy się na zmniejszeniu naszego śladu węglowego, są energia i emisje, odpady i chemikalia.

Dowiedz się więcej o naszym wpływie na środowisko 

Cele dotyczące klimatu

Z końcem roku 2020 zakończyliśmy realizację naszych celów klimatycznych na lata 2015–2020 obejmujących produkcję, transport towarów i fazę użytkowania produktów. Będziemy nadal oszczędzać energię i ograniczać emisje, a w 2021 r. wyznaczymy pośrednie cele oparte na wiedzy naukowej, aby najpóźniej w 2050 r. osiągnąć poziom zerowy netto.

Produkcja

Cel

Wdrożenie oszczędności energii, które od 2020 r. pozwolą zaoszczędzić 150 GWh rocznie.

Cel osiągnięty

Od 2015 roku wdrożono 1260 działań, które łącznie pozwolą zaoszczędzić 207 GWh rocznie od 2020 roku.

 

Następny krok

Wdrożenie oszczędności energii na poziomie 150 GWh w latach 2021-2025.

Transport

Cel

Zmniejszenie emisji CO2 z transportu towarowego na wyprodukowaną jednostkę o 20%.

Cel osiągnięty

Emisje z transportu towarowego na wyprodukowaną jednostkę były o 24% niższe w 2020 r. w porównaniu z poziomem bazowym 2013 r.

 

Następny krok

Zmniejszenie emisji CO2 z transportu towarowego na wyprodukowaną jednostkę o 30% do 2025 r., przy czym rok 2018 r. jest rokiem bazowym.

Produkty

Cel

Osiągnięcie oszczędności w emisji CO2 w cyklu życia produktów w wysokości co najmniej 40 milionów ton łącznie.

Cel osiągnięty

Szacuje się, że w latach 2015–2020 udało się zaoszczędzić 43 miliony ton emisji CO2.

 

Następny krok

W 2021 r. wyznaczenie pośrednich celów opartych na wiedzy naukowej w drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto najpóźniej do 2050 r.

Energia i emisje CO2

Weryfikacja przez stronę trzecią

Nasze dane dotyczące emisji i energii są częścią naszego raportu rocznego i raportu na temat zrównoważonego rozwoju i podlegają weryfikacji przez stronę trzecią. 

Współpraca

Program Climate Savers organizacji WWF

Byliśmy pierwszą firmą w naszej branży, która w 2010 roku przystąpiła do programu Climate Savers organizacji WWF.

Climate Savers to program WWF, którego celem jest wspieranie przywództwa korporacyjnego w zakresie rozwiązań klimatycznych. Uczestniczą w nim partnerzy WWF realizujący ambitne strategie rozwoju modeli biznesowych „zero netto” i dowodzący, że redukcja emisji gazów cieplarnianych może iść w parze ze wzrostem gospodarczym.

Przeczytaj więcej na www.climatesavers.org

Nasze inicjatywy

Zwiększamy nasze zaangażowanie poprzez propagowanie i wdrażanie rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zerowych emisji w naszej branży i w całym łańcuchu wartości. W latach 2015–2020 wdrożyliśmy 14 inicjatyw, aby promować oszczędność energii, ograniczanie emisji dwutlenku węgla i pozytywnie wpływać na łańcuch wartości. Na koniec roku 2020 stwierdziliśmy, że wszystkie zostały sfinalizowane.

W ciągu ostatnich 5 lat byliśmy świadkami znacznego postępu w zakresie świadomości i działań na rzecz klimatu w naszej branży i w naszej firmie. Podsumowanie naszych 14 inicjatyw dotyczących działań na rzecz klimatu:

 • Współprzewodniczenie Grupie Doradczej ds. Zrównoważonego Transportu wraz z Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych.  W 2014 roku ONZ ogłosiła członkostwo w Grupie Doradczej Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Transportu, która ma przedstawić zalecenia dotyczące zrównoważonego transportu możliwe do podjęcia na poziomie globalnym, krajowym, lokalnym i branżowym. 
 • ElectriCity – uruchomienie w Göteborgu linii autobusowej obsługiwanej przez autobusy w pełni elektryczne i elektryczno-hybrydowe.
 • Wsparcie dla inicjatywy Construction Climate Challenge (CCC), której celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości w branży budowlanej oraz finansowanie badań nad środowiskiem naturalnym.
 • Zoptymalizowanie placu budowy klienta poprzez opracowanie narzędzia wspierającego służącego do poprawy wydajności całego placu budowy. Zob. Electric Site.
 • Rola lidera w zakresie standaryzacji w przemyśle. Udział w pracach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) nad opracowaniem normy efektywności paliwowej maszyn w branży maszyn budowlanych.
 • Rozwijanie zaawansowanych technologii i testowanie w terenie technologii o znacznie lepszej wydajności paliwowej.
 • Zapewnienie świadomości ekologicznej dostawców poprzez współpracę z nimi w celu poprawy ich strategii dotyczącej zmian klimatycznych.
 • Wykorzystanie energii odnawialnej. Grupa Volvo uczestniczyła w dwóch inicjatywach WWF: Corporate Renewable Energy Buyers' Principles oraz Biofuels Rounddtable. W 2020 r. 52% energii pozyskanej globalnie przez Grupę Volvo pochodziło ze źródeł odnawialnych.
 • Stale badamy możliwości wykorzystania energii odnawialnej w Azji i przestawiliśmy znaczną część naszego zużycia energii w naszych zakładach w Hoskote i Peenya niedaleko Bengaluru w Indiach na energię słoneczną.
 • Prezentacja nowej, zaawansowanej technologii dla samochodów ciężarowych na prototypach. Obecnie elektryfikujemy całą naszą europejską gamę samochodów ciężarowych we wszystkich segmentach.
 • Grupa Volvo zwiększyła sprzedaż urządzeń oszczędzających paliwo. Nowa technologia I-Save może pozwolić klientom zwiększyć oszczędność paliwa nawet o 10%.
 • Opracowano prototyp silnika z technologią hybrydową do zastosowań terenowych.
 • Rozszerzenie wykorzystania technologii IPS w morskich zastosowaniach komercyjnych. Opracowano technologię IPS tak, aby można ją było wykorzystać do większej liczby zastosowań, które pozwolą zmniejszyć zużycie paliwa.
 • Rozpoczęto wdrażanie koncepcji City Mobility w co najmniej pięciu miastach.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania transportowe niewykorzystujące paliw kopalnych

Dowiedz się więcej o wpływie naszych produktów na środowisko i ich efektywności.

 

Dowiedz się więcej

Wpływ działalności operacyjnej na środowisko

Dowiedz się więcej o wpływie naszych operacji na środowisko i ich efektywności.
 

Dowiedz się więcej

ONZ: Cele Zrównoważonego Rozwoju

Wspieramy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przedstawionych przez ONZ, podejmując szereg działań, które przyczyniają się do ich osiągnięcia.

Przeczytaj więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ