Substancje niebezpieczne

Niektóre z materiałów wykorzystywanych w naszych produktach są trudno dostępne, a niektóre materiały i substancje są potencjalnie niebezpieczne. We współpracy z naszymi interesariuszami i zgodnie z przepisami REACH Grupa Volvo aktywnie analizuje alternatywne rozwiązania w procesie projektowania i dostaw, aby zminimalizować i wyeliminować materiały deficytowe i substancje niebezpieczne.

Grupa Volvo kupuje surowce i komponenty od wielu zewnętrznych dostawców, którzy spełniają wymogi REACH. Dostawcy i partnerzy biznesowi pochodzą z całego świata, dlatego zrównoważone rozwiązania w zakresie łańcucha wartości i ścisła współpraca z dostawcami są ważne dla osiągnięcia sukcesu w obchodzeniu się z cennymi minerałami. Są to ważne kroki w tworzeniu zrównoważonego łańcucha wartości.

 

Inicjatywy dotyczące substancji niebezpiecznych

Systematyczne postępowanie

Podstawą bezpiecznego postępowania w zrównoważonym łańcuchu wartości jest identyfikacja. Pomimo postępów w identyfikowaniu materiałów i substancji, których należy unikać, liczba materiałów i substancji, które podlegają śledzeniu, rośnie z każdym rokiem. Wewnętrzne zasady i procedury są ważnymi narzędziami do zarządzania i śledzenia materiałów i substancji potencjalnie niebezpiecznych. Wymaga to myślenia w kategoriach cyklu życia produktu we wczesnej fazie projektowania, produkcji, użytkowania produktu, recyklingu, końca eksploatacji i wycofania.

Koncentrujemy nasze wysiłki na zmniejszeniu zależności od materiałów i substancji niebezpiecznych w całym łańcuchu wartości produktu.

Ograniczona podaż materiałów

Podaż niektórych materiałów jest ograniczona na całym świecie, co może prowadzić do różnych trudności takich, jak wysokie ceny i zwiększone ryzyko zachowań korupcyjnych. Wydobywanie cennych minerałów na obszarach dotkniętych konfliktami i innych obszarach wysokiego ryzyka wiąże się z wysokim ryzykiem naruszenia praw człowieka.

Wdrażamy specjalny program dla dostawców dotyczący zrównoważonego pozyskiwania minerałów, obecnie koncentrujący się na cynie, wolframie, tantalu, złocie i kobalcie, w celu wsparcia naszych wysiłków w zakresie odpowiedzialnego zaopatrywania się w materiały. Program opiera się na pięcioetapowych ramach Wytycznych OECD dotyczących zachowania należytej staranności w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami oraz obszarów wysokiego ryzyka, a także na narzędziach Inicjatywy ds. odpowiedzialnego gospodarowania minerałami (Responsible Minerals Initiative, RMI), której Grupa Volvo jest członkiem.

Dowiedz się więcej

Standardy i wymagania wobec dostawców Grupy Volvo

Aby zmienić świat, potrzebujemy tysięcy dostawców. Muszą oni spełniać standardy i wymagania określone przez Grupę Volvo.

Dostawcy Grupy Volvo

Zgłaszanie materiałów i składników substancji w Międzynarodowym systemie danych materiałowych (IMDS)

W celu śledzenia i przestrzegania zarówno przepisów prawnych, jak i norm Volvo dotyczących substancji potencjalnie niebezpiecznych, wymagamy deklaracji materiałowych dotyczących nowych i zmodyfikowanych części.

Przedłożenie arkusza danych materiału

Czerwona lista zapobiega stosowaniu niebezpiecznych substancji

W produktach Grupy Volvo ponad 3000 substancji chemicznych jest zakazanych lub ich stosowanie jest ograniczone. Wszystkie z nich pojawiają się na czerwonej liście.

Dowiedz się więcej o czerwonej liście