Analiza istotności

Nasza analiza istotności opisuje istotne aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, którymi się zajmujemy za pośrednictwem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM) i które przedstawiamy w naszym raporcie rocznym i na temat zrównoważonego rozwoju oraz indeksie GRI. Rozważamy ich wpływ na naszą działalność i znaczenie dla naszych interesariuszy. Kluczowymi grupami interesariuszy są klienci, pracownicy i inwestorzy, a także społeczeństwo, dostawcy i inni partnerzy biznesowi.

Nasz proces istotności

Zidentyfikowaliśmy aspekty najbardziej istotne dla zaangażowania interesariuszy, wykorzystując informacje zwrotne z wewnętrznych warsztatów i rozmów z interesariuszami oraz biorąc pod uwagę globalne wyzwania. W oparciu o wpływ na naszą działalność i znaczenie dla naszych interesariuszy, nadaliśmy priorytet 17 tematom. Te tematy zostały zatwierdzone przez kierownictwo Grupy Volvo i są corocznie przedstawiane w naszym raporcie rocznym i raporcie na temat zrównoważonego rozwoju oraz w indeksie GRI.

Istotne kwestie 

Indeks GRI

Więcej informacji na temat procesu istotności, w tym zaangażowania interesariuszy, definicji wszystkich tematów oraz miejsc, gdzie występuje oddziaływanie w łańcuchu wartości, można znaleźć w indeksie GRI.

Grupa Volvo: raport GRI 2019 r. Volvo Group GRI-Report 2019 Format PDF Size 3 MB

Kontrolowane podejmowanie ryzyka

Każdy Obszar Biznesowy Grupy Volvo jest odpowiedzialny za zarządzanie własnym ryzykiem. Ponadto Grupa Volvo wykorzystuje w pracy zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM), czyli systematyczny i ustrukturyzowany proces raportowania i analizy ocen ryzyka i jego ograniczania, a także kontroli ryzyka, które może mieć wpływ na działalność Grupy. Celem procesu ERM jest poprawa wyników biznesowych i zminimalizowanie kosztów zarządzania ryzykiem, a poprzez to ochrona wartości przedsiębiorstwa Grupy, a także wzmocnienie i ochrona aktywów Grupy.

Przeczytaj więcej o ryzyku i niepewności