ONZ: Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG) nakreślają ogólnoświatową agendę do 2030 roku. 
Dążymy do osiągnięcia wszystkich 17 celów, ponieważ wszystkie mają związek z naszą działalnością.

Kilka tematów, takich jak równość płci i walka z korupcją, jest uniwersalnych dla wszystkich przedsiębiorstw.
Oprócz tych uniwersalnych zobowiązań skupiamy się na celach, na które nasza działalność biznesowa może mieć największy wpływ.

W ramach porozumienia UN Global Compact od lat współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami, aby wprowadzać zmiany. Współpraca jest kluczem do zdobywania wiedzy, rozwijania potencjału i budowania szerszego zrozumienia dla wdrażania zrównoważonego biznesu.

Wyznaczone w 2015 r. Cele Zrównoważonego Rozwoju jasno wskazują kierunek.
Oto kilka przykładów głównych działań, które rozwijamy, aby zmieniać świat.

Cel 3 Zrównoważonego Rozwoju – dobre zdrowie i jakość życia

Nasza praca na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu ma bezpośredni wpływ na Cel 3, a szczególnie zadanie 3.6 – Zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych na świecie.

Prace na rzecz bezpieczeństwa dotyczą wszystkich użytkowników dróg, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszych pojazdów. Prace zespołu ds. badania rzeczywistych wypadków (ART) koncentrują się na poprawie zarówno czynnego, jak i biernego bezpieczeństwa samochodów ciężarowych Grupy Volvo. Badania nad bezpieczeństwem biernym mają na celu zminimalizowanie konsekwencji każdego wypadku, a aktywne bezpieczeństwo oznacza unikanie wypadków. Dowiedz się więcej:

Cel 8 Zrównoważonego Rozwoju – Godna praca i wzrost gospodarczy

Cel 4 Zrównoważonego Rozwoju – Dobra jakość edukacji

Cel 9 Zrównoważonego Rozwoju – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Cel 11 Zrównoważonego Rozwoju – Zrównoważone miasta i społeczności

Budowanie zrównoważonych miast i społeczności jest istotnym czynnikiem napędowym branży. Szczególne znaczenie ma zadanie 11.2 – Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, przystępnych cenowo i zrównoważonych systemów transportu do roku 2030, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu publicznego. Wkład Grupy Volvo w te prace wiąże się z rozwijaniem bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań transportowych i infrastrukturalnych. Dowiedz się więcej:

 

Cel 12 Zrównoważonego Rozwoju – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zarządzanie nimi są uwzględnione w Celach 7 i 12 Zrównoważonego Rozwoju, a oszczędność paliwa stanowi istotny czynnik zadania 7.3 – Podwojenie wskaźnika efektywności zużycia energii. Zadanie 12.2 podkreśla zrównoważone zarządzanie i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Grupa Volvo dąży do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów zarówno poprzez oszczędność paliwa i regenerację, jak i efektywność materiałową. Dowiedz się więcej:

Cel 13 Zrównoważonego Rozwoju – Działania w dziedzinie klimatu

Wpływ na klimat wiąże się z wieloma Celami Zrównoważonego Rozwoju od efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania zasobami po zrównoważone systemy transportowe i zmniejszenie zakwaszenia oceanów dzięki unikaniu emisji gazów cieplarnianych. Zadanie 13.3  wskazuje konkretne działania – podnoszenie poziomu świadomości na temat możliwości łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i redukcji skutków zmian klimatycznych.

Nasza praca koncentruje się na oszczędności paliw i energii, paliwach alternatywnych i elektryfikacji. To także jedne z najważniejszych obecnie czynników napędowych naszej branży. Dowiedz się więcej:

Od dziesiątków lat angażujemy się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od lat 90. XX wieku wydajemy raporty na temat zrównoważonego rozwoju, a w 2001 roku przystąpiliśmy do porozumienia UN Global Compact. Podstawę naszych działań stanowią międzynarodowe konwencje i standardy takie, jak Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Międzynarodowa Karta Praw Człowieka oraz deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy. W 2010 roku Grupa Volvo jako pierwsza firma z sektora motoryzacyjnego przystąpiła do programu WWF Climate Savers. W 2015 r. wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły wspólną Agendę do 2030 r. Są to tzw. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Od lat 90. XX wieku o kształcie naszej firmy decyduje w znacznej mierze rosnąca chęć i potrzeba prowadzenia działalności w zrównoważony sposób. Wspieramy zrównoważony rozwój i angażujemy się w realizację Celów ONZ.

Więcej informacji można znaleźć w oficjalnej witrynie