Wkład Grupy Volvo w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych nakreślają wspólną światową Agendę do roku 2030. Jesteśmy zaangażowani w realizację wszystkich 17 celów, ponieważ wszystkie są w jakiś sposób powiązane z naszą działalnością. Niektóre tematy, takie jak równość płci i walka z korupcją, są wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw. Oprócz ogólnych zadań, koncentrujemy się na tych SDG, na które nasza działalność biznesowa może mieć największy wpływ. 

W ramach inicjatywy ONZ Global Compact od lat współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami w celu wprowadzania zmian. Współpraca jest kluczem do zdobywania wiedzy, budowania potencjału i poszerzania zrozumienia dla wdrażania zrównoważonego biznesu. 

Wspólnie z naszymi klientami, partnerami w łańcuchu dostaw, rządami, społeczeństwem i innymi interesariuszami podejmujemy zdecydowane działania w celu opracowania i zaoferowania czystszych, bezpieczniejszych i wykorzystujących w większym stopniu założenia gospodarki obiegowej rozwiązań transportowych. Uważamy, że należy zwalczać korupcję, przestrzegać praw człowieka i zapewnić edukację dla wszystkich, jeśli mamy osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ – światowy program na rzecz lepszej planety.

Zainicjowane w 2015 roku SDG wyznaczają jasny kierunek dla Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. Poniżej znajdują się przykłady głównych działań, które rozwijamy, aby przyczynić się do realizacji SDG.

Bieżące działania – Agenda 2030 na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cel 3 Zrównoważonego Rozwoju – dobre zdrowie i jakość życia

Nasza praca na rzecz zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu ma bezpośredni wpływ na SDG 3, a szczególnie zadanie 3.6 – Zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych na świecie.

Prace na rzecz bezpieczeństwa dotyczą wszystkich użytkowników dróg, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszych pojazdów. Prace zespołu ds. badania rzeczywistych wypadków (ART) koncentrują się na poprawie zarówno czynnego, jak i biernego bezpieczeństwa samochodów ciężarowych Grupy Volvo. Badania nad bezpieczeństwem biernym mają na celu zminimalizowanie konsekwencji każdego wypadku, a aktywne bezpieczeństwo oznacza unikanie wypadków.

Dowiedz się więcej:

Cel 8 Zrównoważonego Rozwoju – Godna praca i wzrost gospodarczy

Cel 8 Zrównoważonego Rozwoju – Godna praca i wzrost gospodarczy

Troska o bezpieczeństwo i zdrowie w pracy zaczyna się w naszej własnej działalności i wiąże się bezpośrednio z SDG 8, a zwłaszcza zadaniem 8.8 – promowaniem bezpiecznego środowiska pracy. Nasza praca w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa opiera się na przekonaniu, że można zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym. 

Uwzględniamy również wszystkie działania wspierające godną pracę w całym łańcuchu wartości.

Dowiedz się więcej: 

Cel 9 Zrównoważonego Rozwoju – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Motorem napędowym naszej branży są innowacje i rozwój infrastruktury, a szczególne znaczenie dla Grupy Volvo ma zadanie 9.4 – Podwyższenie jakości infrastruktury i wprowadzenie zrównoważonego rozwoju przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz ograniczenie emisji CO2 przy generowaniu wartości dodanej. To zadanie umożliwia nam wniesienie znaczącego wkładu w realizację SDG.

Dowiedz się więcej:

Cel 11 Zrównoważonego Rozwoju – Zrównoważone miasta i społeczności 

Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 dotyczące budowania zrównoważonych miast i społeczności są istotnym czynnikiem napędowym branży. Szczególne znaczenie ma zadanie 11.2 – Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, przystępnych cenowo i zrównoważonych systemów transportu do roku 2030, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu publicznego. Wkład Grupy Volvo w te prace wiąże się z rozwijaniem bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań transportowych. 

Dowiedz się więcej:

Cel 12 Zrównoważonego Rozwoju – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich efektywne wykorzystanie są uwzględnione w SDG 7 i 12 ONZ, przy czym cel 12.2 podkreśla zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i ich efektywne wykorzystanie.

Grupa Volvo dąży do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów zarówno poprzez oszczędność paliwa i regenerację, jak i efektywność materiałową.

Dowiedz się więcej:

  Cel 13 Zrównoważonego Rozwoju – Działania w dziedzinie klimatu

  Wpływ klimatu dotyczy wielu celów zrównoważonego rozwoju na rok 2030, od efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania zasobami, po zrównoważone systemy transportowe i zmniejszenie zakwaszenia oceanów poprzez unikanie emisji gazów cieplarnianych. Cel 13.3 podsumowuje to konkretnie – należy podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

  Nasza praca koncentruje się na oszczędności paliw i energii, paliwach alternatywnych i elektryfikacji. To także jedne z najważniejszych obecnie czynników napędowych naszej branży. 

  Dowiedz się więcej:

  ONZ: Cele Zrównoważonego Rozwoju

  Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r., stanowi wspólny plan działań na rzecz pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety, teraz i w przyszłości.