Nasi koledzy

To dzięki naszym kolegom osiągnęliśmy pozycję lidera w branży i możemy kształtować przyszłe społeczeństwo. Obecnie w branży zachodzą istotne zmiany technologiczne i wprowadzane są nowe modele biznesowe. Powoduje to znaczne przesunięcia kompetencji i konieczność zdefiniowania nowych umiejętności.

Chcemy przyciągać do naszych zespołów najbardziej utalentowane osoby i chcemy być za dziesięć lat tak samo konkurencyjni jak dziś. 

Kompetencje i umiejętności

Wiemy, że możliwość rozwoju rozpala w ludziach pasję, dlatego nauka jest częścią naszej kultury na wszystkich etapach kariery i dlatego umożliwiamy wieloaspektowy rozwój. Ogólną ambicją jest wykorzystanie potencjału każdego pracownika i spożytkowanie naszych indywidualnych i zbiorowych mocnych stron do prowadzenia bieżącej działalności i transformacji w kierunku potrzeb biznesowych jutra.

Aby zrealizować tę potrzebę, mamy własny uniwersytet korporacyjny, a także lokalne ośrodki szkoleniowe. Jesteśmy dumni z pozycji pożądanego pracodawcy, przyciągającego i zatrzymującego zdolnych ludzi, których potrzebujemy. Będziemy nadal rozwijać naszych pracowników i skupiać się na działaniach związanych z przekwalifikowaniem, aby sprostać nowym wymaganiom.

Różnorodność i włączanie

W Grupie Volvo wiemy, że środowisko pracy sprzyjające integracji uwalnia ukryty potencjał różnorodności i zwiększa wydajność, wzbogacając naszą kreatywność, pozwalając nam być bardziej innowacyjnymi i usprawniając podejmowanie decyzji. Odmienność doświadczeń każdego z nas jest źródłem cennych i unikalnych perspektyw. Wykorzystanie tej różnorodności jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie, ponieważ pozwala wszystkim pracownikom ujawnić pasję i w pełni wykorzystać potencjał.

Różne kraje, regiony i rynki stoją w obliczu różnych wyzwań związanych z różnorodnością i włączeniem społecznym. Dlatego właśnie mamy lokalne i biznesowe cele dotyczące włączenia i różnorodności. Aktywna praca na rzecz przyciągnięcia i zatrzymania pracowników z całej puli talentów jest koniecznością. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w przemyśle motoryzacyjnym, a w Grupie Volvo staramy się rekrutować, zatrzymywać i awansować więcej kobiet. Obecnie wyznaczyliśmy sobie cel, aby do 2030 r. 35% kobiet zajmowało stanowiska kierownicze. 

Nasza kultura

W Grupie Volvo jesteśmy dumni z naszego integracyjnego środowiska pracy, które wyzwala pomocną energię i wspiera rozwój indywidualny oraz mocne zespoły. Nie ma tutaj miejsca na nieprzyjazne zachowania, które zastraszają innych, są napastliwe lub wrogie. Zachęcamy natomiast do wzajemnego szacunku i oczekujemy go — w gronie współpracowników oraz między naszą firmą i naszymi partnerami biznesowymi.

Musimy także zrozumieć, w jaki sposób nasze nieświadome uprzedzenia mogą wpływać na podejmowanie decyzji menedżerskich. Zostaną podjęte działania mające na celu wzmocnienie naszej zerowej tolerancji dla mobbingu i dyskryminacji oraz złagodzenie nieświadomych uprzedzeń. Decyzje dotyczące zatrudnienia, takie jak zatrudnianie, wynagrodzenie, awans, dyscyplina, wypowiedzenie lub warunki pracy, powinny być oparte na wymaganiach stanowiska oraz umiejętnościach i wynikach danej osoby, a nie na nieistotnych czynnikach osobistych. Nieustannie pracujemy nad stworzeniem atrakcyjnych i uczciwych warunków pracy opartych na równości. Mocno wierzymy w równość szans i oferujemy równe wynagrodzenie za taką samą pracę.

Dowiedz się więcej

Powiązane wiadomości