Kształtujemy świat, w jakim chcemy żyć

Dążenia w zakresie zrównoważonego rozwoju

Nasze dzisiejsze wybory decydują o tym, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Zmiana klimatu, wzrost liczby ludności i postępująca urbanizacja zmieniają sytuację oraz oczekiwania dotyczące transportu i infrastruktury. We wszystkich naszych działaniach musimy wziąć pod uwagę, jak zmniejszyć wpływ na klimat i wykorzystywać efektywniej zasoby naturalne oraz prowadzić działalność w bardziej odpowiedzialny sposób.

Każdego dnia produkty Grupy Volvo dostarczają żywność i lekarstwa, dowożą dzieci do szkół, zasilają systemy nawadniające, budują drogi i budynki. Grupa Volvo tworzy dobrobyt dzięki rozwiązaniom transportowym i infrastrukturalnym, dążąc do zrównoważonej przyszłości.

Ludzie od zawsze przemieszczali się i budowali obiekty, więc choć to się nie zmieni – wszystko inne musi się zmienić. Dotyczy to tempa walki ze zmianami klimatycznymi, sposobu, w jaki wykorzystujemy ograniczone zasoby naszej planety, oraz sposobu współpracy.

Wspólnie z naszymi klientami, partnerami w łańcuchu dostaw, rządami, społeczeństwem i innymi interesariuszami podejmujemy zdecydowane działania w celu opracowania i zaoferowania czystszych, bezpieczniejszych i wykorzystujących w większym stopniu założenia gospodarki obiegowej rozwiązań transportowych, aby osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że należy walczyć z korupcją, przestrzegać praw człowieka i zapewnić edukację wszystkim, jeśli mamy osiągnąć nasze własne cele zrównoważonego rozwoju oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ - światowej agendy na rzecz lepszej planety.

Proces przechodzenia w kierunku zrównoważonej przyszłości z bardziej odpornymi społeczeństwami nasila się w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń takich, jak globalne pandemie i klęski żywiołowe, wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz powodujących trudności finansowe. Cele zrównoważonego rozwoju, do których dążymy, muszą zaspokajać potrzeby teraźniejszości bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb.

Jakość, bezpieczeństwo i troska o środowisko są częścią naszego dziedzictwa i tożsamości. Aby nie stracić na znaczeniu i przyczynić się do zrównoważonej przyszłości i bardziej zamożnych społeczeństw, będziemy nadal dostarczać naszym klientom bardziej zrównoważone i opłacalne rozwiązania.

 

Ramy zrównoważonego rozwoju Volvo

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)
 

Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG) nakreślają ogólnoświatową agendę do 2030 roku.

Dążymy do osiągnięcia wszystkich 17 celów, ponieważ wszystkie mają związek z naszą działalnością. Kilka tematów, takich jak równość płci i walka z korupcją, jest uniwersalnych dla wszystkich przedsiębiorstw. Oprócz tych uniwersalnych obowiązków koncentrujemy się na celach, na które nasze ramy zrównoważonego rozwoju i działania biznesowe mogą mieć największy wpływ.

Wkład Grupy Volvo w cele zrównoważonego rozwoju ONZ
 

Ambicją Grupy Volvo jest przyczynienie się do realizacji wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W rzeczywistości naszej działalności biznesowej, wkład w realizację niektórych z nich jest większy niż innych. Poniższy link przedstawia podsumowanie naszego wkładu w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ za pośrednictwem strategicznych podtematów. 
 

Dowiedz się więcej o naszym wkładzie

Wiadomości o zrównoważonym rozwoju