Volvos säkerhetsvision – Noll olyckor

Noll olyckor med Volvokoncernens produkter

Volvokoncernens säkerhetsvision ger en tydlig riktning för allt vårt säkerhetsarbete. Det är själva ”noll”-idén som vägleder oss. Den är ett sätt att tänka och en arbetsmetod som fokuserar på helheten. Idén bygger på det faktum att alla olyckor får effekter och att alla olyckor går att förhindra.

Vi är medvetna om att våra produkter inte fungerar isolerat och att många olyckor inträffar som en följd av en komplex händelsekedja som ligger utom vår kontroll, men vårt åtagande står ändå fast. Så länge det finns olyckor tror vi att vi kan göra skillnad.

Säkerhetsvisionen bygger på insikten om att trafiksäkerhet förutsätter att många intressenter arbetar systematiskt tillsammans. Därför samarbetar vi öppet med andra inom områden som är viktiga för säkerheten men som ligger utom vår direkta kontroll.

Så länge olyckor inträffar ute på vägarna kommer Volvo alltid att sträva efter att nå visionen om noll olyckor. Detta gör vi genom högkvalitativa och innovativa produkter som minskar antalet olyckor och deras konsekvenser.

Noll olyckor är vår vision – Så här arbetar vi

Volvokoncernen har en vision om noll olyckor med våra produkter. Vi arbetar proaktivt för att utveckla smarta lösningar som inte bara mildrar konsekvenserna av olyckor utan också syftar till att helt undvika dem.

Att nå nollvisionen innebär också att vi systematiskt och med ett stort säkerhetsfokus arbetar tillsammans med andra för att nå framgång i alla dimensioner och utveckla ett system som är säkert för alla trafikanter. Tillsammans gör våra säkerhetsåtgärder skillnad.

Safety Director Peter Kronberg i Zero Accident-programmet

– Volvokoncernen är en av världens största leverantörer av kommersiella transportlösningar, och våra produkter finns överallt. På vägarna, i terrängen, i städerna och till sjöss. Vårt säkerhetsarbete börjar alltid med att vi sätter oss in i de verkliga driftförhållandena för våra fordon och maskiner och skaffar oss en djupgående förståelse för vilka orsaker och effekter olyckor med våra fordon kan ha.

Under årens lopp har våra olycksforskare samlat på sig gedigna kunskaper om varför, hur och vilka typer av olyckor som inträffar. Dessa kunskaper ligger till grund för utvecklingen av nya produkter och tjänster. Med denna evidensbaserade strategi kan vi säkerställa att vi har rätt prioriteringar och fortsätter vidta åtgärder som skapar säkerhetsfördelar. 

De utmaningar som vi står inför är en komplex blandning av traditionella och nya frågeställningar som genereras av ett transportsystem i förändring, tekniska paradigmskiften, elektromobilitet och automatisering samt snabba motoriserings- och urbaniseringsprocesser.

För att nå framgång kommer det att krävas ett globalt stöd för fortsatt genomförande av grundläggande säkerhetsåtgärder och en innovationsprocess som drar nytta av de fördelar som den moderna säkerhetstekniken ger.

Vår grundfilosofi är att olyckor kan förhindras. Det är det ställningstagande vi gjort och som vi tror på. Det är Volvokoncernens säkerhetsvision. Samtidigt är vi medvetna om att många saker ligger utom vår kontroll. Därför är det viktigt att vi samarbetar med andra aktörer och sprider policyn om noll olyckor.

I höginkomstländer är framstegen i mångt och mycket beroende av fortsatt utveckling av avancerade sensorer och tekniker och av en vilja hos beslutsfattare och den privata sektorn att göra djärva förändringar av sina traditionella arbetssätt.

I låg- och medelinkomstländer finns det få genvägar. Men om de viktigaste intressenterna arbetar tillsammans i denna fråga är det möjligt att utveckla mer prisvärda säkerhetslösningar. Det är också viktigt att sprida antagandet av beprövad fordons- och trafiklagstiftning.

Vi befinner oss i ett paradigmskifte både tekniskt och politiskt. Möjligheterna är enorma när det gäller automatisering, elektromobilitet och ansluta lösningar samt digitalisering av transportsystemet. Hållbarhet har blivit en oerhört mäktig kraft som förekommer i nästan alla delar av debatten.

Vi är en ledande global leverantör av transportlösningar och vi kommer att driva förändringen.

Och vår säkerhetsvision står fast.

Läs mer om Volvokoncernens arbete med trafiksäkerhet