Årsstämma 2015

Årsstämma i AB Volvo (publ) hölls onsdagen den 1 april 2015 kl 15.00 i Konserthuset i Göteborg.
Årsstämma 2015

Event information

Protokoll från årsstämman 2015 (PDF, 23.6 KB)
Bilaga B (dagordning) (PDF, 72.9 KB)

Koncernchef Olof Perssons presentation vid årsstämman
Presentationsmaterial (PDF, 3.08 MB)

Webbsändning  
Länk till bandad webbsändning från årsstämman 2015

Aktieutdelning 2015
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att till aktieägarna dela ut 3,00 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 7 april 2015. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 10 april 2015 genom Euroclear Sweden AB.

Kallelse

AB Volvo kallar till årsstämma i Göteborg onsdagen den 1 april 2015 kl 15.00
Länk till kallelse (PDF, 57.5 KB)
(Kallelse på engelska) (PDF, 42.0 KB)

Förslag

Valberedningens förslag till årsstämman 2015
Länk till förslag (PDF, 146 KB)

Volvokoncernens årsredovisning för år 2014
Volvokoncernens årsredovisning för år 2014 publicerades den 11 mars 2015
Länk till årsredovisning

Revisorsyttrande

Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts (PDF, 302 KB)

Information till aktieägare
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs per den 26 mars 2015, dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast den 26 mars 2015 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan
Länk till fullmaktsformulär (PDF, 148 KB)

Documents