×

Klimatstrategi

Vår ambition som företag är att uppnå nettonollutsläpp senast 2050. Volvokoncernen ska bidra till att uppnå målen i Parisavtalet, vars ambition är att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 °C jämfört med förindustriella nivåer och fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C. Det här är en enorm utmaning för både världen och för oss. Det finns många faktorer vi inte kan påverka, men med hjälp av breda och ambitiösa samarbeten och en holistisk klimatstrategi har vi åtagit oss att följa Science Based Targets-initiativet (SBTi). Vi kommer att fastställa mål och färdplaner under 2021 och vi anpassar kontinuerligt vårt arbete till rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

En av de viktigaste sakerna vi kan göra är att hjälpa till att minska våra kunders utsläpp. Utvecklingen av produkter och lösningar som minskar koldioxidavtrycket har därför högsta prioritet i vår klimatstrategi. Vi fokuserar på att ta innovativa och konkurrenskraftiga lösningar till marknaden inom de områden där vi kan göra störst skillnad.

När vi ställer upp klimatmål och andra miljömål tar vi även hänsyn till den klimatpåverkan vår industriella verksamhet ger upphov till. Vi strävar efter att kontinuerligt minska mängden avfall och utsläpp, optimera vattenanvändningen och förbättra vår hantering av lösningsmedel, oljor och kemikalier. Ett fokusområde i vår klimatstrategi är att ersätta fossil energi med hållbara energikällor som vind, sol, biomassa och biobränslen.

Ett optimerat globalt fotavtryck i vår försörjningskedja minskar ledtiden för våra kunder och bidrar direkt till en minskning av vårt koldioxidavtryck. Vår klimatstrategi innebär att vi strävar efter att säkerställa en enastående kvalitet och teknik som ger bästa möjliga ekonomiska utbyte när vi köper en produkt, tjänst eller lösning. Vi uppmuntrar även våra leverantörer att rutinmässigt kontrollera, minimera och om möjligt eliminera utsläppen av växthusgaser. Vi söker på detta sätt samarbete med affärspartner för att tillsammans hjälpa till att uppnå Parisavtalet och globala klimatmål. 

Mot fossilfria transportlösningar

Vi är övertygade om att alla transporter kommer att vara fossilfria år 2050 – det år som världen behöver vara CO2-neutral för att Parisavtalets globala klimatmål ska kunna uppnås. Vår högsta prioritet är att utveckla lösningar som minskar koldioxidavtrycket från våra produkter. Övergången till ett fossilfritt transportsystem kräver en mängd olika lösningar. Våra huvudsakliga fokusområden är:

 • Elektrifiering och vätgas
 • Hållbara biobränslen
 • Lösningar för att optimera energieffektiviteten och minska bränsleförbrukningen

Läs mer om fossilfria transportlösningar

Verksamhetens miljöavtryck

Miljöavtrycket från vår verksamhet är relativt litet jämfört med det avtryck som uppstår under användningsfasen för våra produkter. Likväl följer vi kontinuerligt upp klimat- och miljöpåverkan från vår industriella verksamhet med hjälp av vår miljö- och klimatstrategi. De viktigaste fokusområdena för att minska klimatavtrycket inom vår verksamhet är energianvändning, utsläpp, avfall och kemikalier.

Läs mer om vårt miljöavtryck 

Klimatmål

Granskade av tredje part

Våra utsläpps- och energidata utgör en del av vår års- och hållbarhetsredovisning och har granskats tredje part. 

Samarbeten

Världsnaturfondens Climate Savers-program

Vi var 2010 det första företaget i vår bransch som anslöt oss till Världsnaturfondens Climate Savers-program. Climate Savers-programmet har målsättningen att lyfta fram företag som är ledande inom att minska sin klimatpåverkan och inspirera till ytterligare framsteg för att nå Parisavtalets globala klimatmål. De överenskomna målen hjälper oss att fokusera på åtgärder som gör skillnad, till exempel minskade utsläpp av växthusgaser och bidrag till ett samhälle med lägre utsläpp.

 

Magnifiers – våra utvidgade åtaganden

Vi arbetar även med att utvidga våra åtaganden genom att förespråka och genomföra klimatpositiva lösningar i vår bransch och i hela vår värdekedja. Mellan 2015 och 2020 tog vi initiativ till 14 utvidgade åtaganden – s.k. magnifiers – för att främja energieffektiviteten, minska koldioxidutsläppen och påverka värdekedjan på ett positivt sätt. Vissa av dessa åtaganden har redan slutförts medan andra omfattar hela femårsperioden. Vi kommer att sammanfatta dessa åtaganden under slutet av 2020 och utvärdera vad vi lyckades uppnå med vår klimatförändringsstrategi.

 • Vi har varit medordförande för den rådgivande gruppen för hållbara transporter tillsammans med FN:s generalsekreterare.  Under 2014 tillkännagav FN vårt medlemskap i sin rådgivande grupp för hållbara transporter för att ge rekommendationer om åtgärder för att genomföra hållbara transporter på globala, nationella och lokala nivåer samt sektornivåer. 
 • ElectriCity – vi startade en busslinje med helelektriska bussar och elhybridbussar i Göteborg.
 • Vi arrangerade Construction Climate Challenge (CCC) som syftade till att främja hållbarhet i anläggningsbranschens hela värdekedja och tillhandahålla finansiering för miljöforskning.
 • Främjande av platsoptimering genom att utveckla ett stödverktyg som hjälper kunderna att förbättra effektiviteten vid en hel byggarbetsplats. Mer information finns på Electric Site.
 • Ledarskap inom branschstandardisering: deltagande i Internationella standardiseringsorganisationens arbete med att utveckla en standard för bränsleeffektivitet inom branschen för anläggningsmaskiner.
 • Avancerad teknikutveckling och fälttester för att demonstrera tekniker med betydligt högre förbättringar av bränsleeffektiviteten.
 • Utveckling av miljömedvetenheten hos leverantörer genom samarbete med leverantörerna för att förbättra deras klimatförändringsstrategi.
 • Användning av förnybar energi. Volvokoncernen kommer att delta i två av WWF-initiativen: principer för inköp av förnybar energi till företag samt rundabordssamtal om biodrivmedel.
 • CO2-neutral anläggning i Asien. Volvokoncernen kommer att genomföra en studie av Volvos anläggningar i Asien och möjligheterna att växla till användning av förnybar energi.
 • Visa upp ny avancerad teknik för lastbilar i prototyper.
 • Volvokoncernen kommer att öka försäljningen av bränslebesparande enheter. I-Save.
 • Utveckla en prototypmotorapplikation med hybridteknik. Volvokoncernen kommer att utveckla minst en dieselmotorapplikation med hybridteknik för terrängkörning.
 • Ökad användning av IPS för marina kommersiella tillämpningar. Utveckla IPS-tekniken så att den kan användas i fler bränslesparande tillämpningar.
 • Starta ett så kallat City Mobility-koncept i minst fem städer.

Läs mer

Fossilfria transportlösningar

Läs mer om våra produkters miljöavtryck och prestanda.

 

Läs mer

Verksamhetens miljöavtryck

Läs mer om våra verksamheters miljöavtryck och prestanda.
 

Läs mer

GRI-rapport

Vår års- och hållbarhetsredovisning innehåller hållbarhetsrapporter. Vårt GRI-index redovisar de specifika ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor som är viktiga för Volvokoncernen.