Klimatstrategi

Vår ambition som företag är att uppnå nettonollutsläpp senast 2050. Volvokoncernen ska bidra till att uppnå målen i Parisavtalet, vars ambition är att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 °C jämfört med förindustriella nivåer och fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C. Det här är en enorm utmaning för både världen och för oss. Det finns många faktorer vi inte kan påverka, men med hjälp av breda och ambitiösa samarbeten och en holistisk klimatstrategi har vi åtagit oss att följa Science Based Targets-initiativet (SBTi). Vi kommer att fastställa mål och färdplaner under 2021 och vi anpassar kontinuerligt vårt arbete till rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

En av de viktigaste sakerna vi kan göra är att hjälpa till att minska våra kunders utsläpp. Utvecklingen av produkter och lösningar som minskar koldioxidavtrycket har därför högsta prioritet i vår klimatstrategi. Vi fokuserar på att ta innovativa och konkurrenskraftiga lösningar till marknaden inom de områden där vi kan göra störst skillnad.

Fokus på att ersätta fossil energi med förnybara energikällor

När vi ställer upp klimatmål och andra miljömål tar vi även hänsyn till den klimatpåverkan vår industriella verksamhet ger upphov till. Vi strävar efter att kontinuerligt minska mängden avfall och utsläpp, optimera vattenanvändningen och förbättra vår hantering av potentiellt skadliga ämnen. Vår väg framåt för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser för verksamheten inkluderar att ersätta fossila energikällor med förnybara energikällor med låga växthusgasutsläpp som vind-, sol- och vattenkraft.​

Ett optimerat globalt fotavtryck i vår försörjningskedja minskar ledtiden för våra kunder och bidrar direkt till en minskning av vårt koldioxidavtryck. Vår klimatstrategi innebär att vi strävar efter att säkerställa en enastående kvalitet och teknik som ger bästa möjliga ekonomiska utbyte när vi köper en produkt, tjänst eller lösning. Vi uppmuntrar även våra leverantörer att rutinmässigt kontrollera, minimera och om möjligt eliminera utsläppen av växthusgaser. Vi söker på detta sätt samarbete med affärspartner för att tillsammans hjälpa till att uppnå Parisavtalet och globala klimatmål.

Mot fossilfria transportlösningar

Vi är övertygade om att alla transporter kommer att vara fossilfria år 2050 – det år som världen behöver vara CO2-neutral för att Parisavtalets globala klimatmål ska kunna uppnås. Vår högsta prioritet är att utveckla lösningar som minskar koldioxidavtrycket från våra produkter. Övergången till ett fossilfritt transportsystem kräver en mängd olika lösningar. Våra huvudsakliga fokusområden är:

  • Elektrifiering och vätgas
  • Hållbara biobränslen
  • Lösningar för att optimera energieffektiviteten och minska bränsleförbrukningen

Läs mer om fossilfria transportlösningar

Verksamhetens miljöavtryck

Miljöavtrycket från vår verksamhet är relativt litet jämfört med det avtryck som uppstår under användningsfasen för våra produkter. Likväl följer vi kontinuerligt upp klimat- och miljöpåverkan från vår industriella verksamhet med hjälp av vår miljö- och klimatstrategi. De viktigaste fokusområdena för att minska klimatavtrycket inom vår verksamhet är energianvändning, utsläpp, avfall och kemikalier.

Läs mer om vårt miljöavtryck 

Klimatmål och resultat

Volvokoncernen åtog sig att följa SBTi i november 2020. I juni 2021 godkändes målen.

Målen har bekräftats vara i linje med affärsambitionen på 1,5 °C, vilket innebär nettonollutsläpp av växthusgaser i värdekedjan senast 2050.

Med tanke på Volvokoncernens breda utbud av produkter och verksamheter sätts våra vetenskapsbaserade mål upp på olika sätt för olika delar av vår verksamhet.

För lastbilar och bussar har vi satt upp mål för att minska växthusgasutsläppen för användningsfasen med 40 procent per fordonskilometer. Det är den metod som SBTi föreslår för transportsektorn.

För anläggningsmaskiner och affärsområdet Volvo Penta har vi satt upp mål för att minska utsläppen i absoluta tal.

För utsläpp enligt scope 1 och 2 (produktion, teknikcenter, lager och återförsäljare) har vi också satt upp ett absolut mål.

Dessa milstolpar är godkända av SBTi och har bekräftats vara i linje med ambitionen om 1,5 ⁰C. De stöds ytterligare av mer kortsiktiga planer och mål som kan skilja sig åt mellan våra divisioner och affärsområden.

 

Resultat 2021
Beräknade totala växthusgasutsläpp från användning av sålda produkter har minskat från cirka 323 miljoner ton 2019 till 286 miljoner ton 2021. Volvokoncernen har introducerat en rad lösningar med förbättrad energi- och bränsleeffektivitet, men den största effekten hittills kommer från lägre försäljningsvolymer av lastbilar jämfört med baslinjen 2019.

Eftersom Volvokoncernen verkar i cykliska branscher som är kopplade till ekonomisk aktivitet såsom BNP-utvecklingen, kan försäljningsvolymer och utnyttjandet av den rullande vagnparken variera avsevärt från år till år. Följaktligen kommer de totala växthusgasutsläppen på kort sikt att bero på var vi befinner oss i affärscykeln. Eftersom koncernen säljer produkter på mer än 190 marknader kan förändringar i den regionala och marknadsmixen också ha en betydande inverkan på växthusgasutsläppen på grund av olika koldioxidtäthet i energimixen. Produktmix är också en annan faktor som kan ha betydande inverkan.

Lastbilar (scope 3)
Inom lastbilssegmentet har de beräknade växthusgasutsläppen per fordonskilometer minskat med 2 procent 2019–2021. Det beror främst på förbättringar av bränsleförbrukningen.

Bussar (scope 3)
För bussar var resultatet av utsläpp per fordonskilometer 7 procent högre 2021 jämfört med 2019. Ökningen av relativa utsläpp är främst ett resultat av försäljningsmixen med en högre andel stadsbussar jämfört med turistbussar. Stadsbussarnas körmönster med många stopp och starter ger högre utsläpp per fordonskilometer än turistbussar.

Anläggningsmaskiner (scope 3)
Försäljningen av maskiner har ökat markant, särskilt i Asien, vilket har resulterat i att de beräknade utsläppen av växthusgaser i scope 3 har ökat med 17 procent från baslinjen 2019. På längre sikt är planen att elektrifierade och mer energieffektiva produkter ska möjliggöra minskade totala utsläpp.

Volvo Penta (scope 3)
De totala beräknade växthusgasutsläppen var 5 procent lägre jämfört med 2019. Resultatet är främst en effekt av försäljningsvolymer och produktmix.

Egen verksamhet (scope 1 och 2)
Våra utsläpp enligt scope 1 och 2 var 3 procent lägre 2021 jämfört med 2019. Investeringar för att minska energiförbrukningen med 15 GWh har genomförts under 2021. Även om vissa av dessa initiativ är relativt små jämfört med den totala energianvändningen, gör alla energisparande aktiviteter som införs i dag att vi sparar energi under många år

Totala växthusgasutsläpp

Vår rapportering hittills omfattar ”användning av sålda produkter” enligt scope 1, 2 och scope 3. Det senare står för över 95 procent av det totala utsläppsavtrycket. Utsläppen från användning av sålda produkter uppstår när våra produkter körs eller drivs med hjälp av olika energikällor, såsom flytande eller gasformiga bränslen och elektricitet.

Växtgasutsläppen från användning av sålda produkter är cirka 11 procent lägre 2021 jämfört med 2019. (323 miljoner ton 2019 till 286 miljoner ton 2021).

Även om vi har lanserat en rad lösningar med förbättrad energi- och bränsleeffektivitet kommer den största effekten hittills från lägre försäljningsvolymer av lastbilar jämfört med baslinjen 2019.

I relation till utsläppen i användningsfasen är de direkta och indirekta växthusgasutsläppen från vår verksamhet (scope 1 och 2) mycket små. 2021 var de mindre än 0,2 procent av den senaste totala inventeringen av växthusgasutsläpp. Det är fortfarande viktigt att minska dem på vår väg mot nettonollutsläpp.

Se mer miljödata här

Granskade av tredje part

Våra utsläpps- och energidata utgör en del av vår års- och hållbarhetsredovisning och har granskats av tredje part.

Samverkan för klimatåtgärder

Under 2010–2020 deltog vi i WWF Climate Savers. 2021 tog vi nästa steg och gick med i Science Based Targets-initiativet. SBTi är ett partnerskap mellan CDP (Carbon Disclosure Project), Förenta nationernas Global Compact, WRI (World Resources Institute) och WWF (World Wildlife Fund). 

Science Based Targets-initiativ (SBTi)

SBTi är avsett för att organisationer ska sätta upp mål i linje med FN:s Parisavtal om klimatförändringar. Volvokoncernens mål att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2040 är en grundförutsättning för att uppnå en rullande vagnpark och värdekedja med nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. På vår väg mot att uppnå det har vi nu satt upp ambitiösa vetenskapsbaserade delmål mot scenario 1,5 oC.

Eftersom SBTi-mätningar är inställda på långt under 2,0 oC (B2DS) har Volvokoncernen antagit SDA-vägen 1,5 oC för transporter, och tillämpar samma metoder för att nå ”absolut kontraktionsstrategi” 2040 i stället för 2050.

Läs mer

Tidigare arbete

Tidigare framgångar med klimatmål 2015–2020.

 

Läs mer

Engagemang i socialpolitik

Som en del av vårt klimatarbete har vi föresatt oss att förespråka framsteg i linje med Parisavtalet.

Läs mer

GRI-rapport

Vår års- och hållbarhetsredovisning innehåller hållbarhetsrapporter. Vårt GRI-index redovisar de specifika ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor som är viktiga för Volvokoncernen.