Mänskliga rättigheter

Respekten för mänskliga rättigheter är en viktig faktor för att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Vi arbetar helhjärtat för att respektera mänskliga rättigheter och fortsätter utveckla och stärka implementeringen av vårt program för mänskliga rättigheter. Det här arbetet anpassas till innehållet i internationella ramverk som FN:s Global Compact-initiativ och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Företag och mänskliga rättigheter

Effektiva och hållbara transporter bidrar till att vi kan bygga upp resilienta samhällen och driva en ekonomisk, social och kulturell utveckling. Vi utvecklar hela tiden våra produkter, tjänster och tekniker för att öka värdet av dem för våra kunder och för att kunna bidra till människors välbefinnande och säkerhet. Detta genomsyrar hela vårt sätt att förhålla oss till företagande och mänskliga rättigheter. Volvokoncernen har lovat att respektera mänskliga rättigheter och vi förstår att vi måste se till helheten om vi ska kunna nå FN:s mål för hållbar utveckling till 2030.

Vi arbetar i nära samverkan med våra partner, leverantörer, distributörer och kunder för att säkerställa att de respekterar och lever upp till dessa krav.

Vi lägger stor vikt vid att identifiera och reducera hållbarhetsrisker med fokus på tillbörlig aktsamhet, medvetandegörande och samarbeten.

Det här är ett fortlöpande arbete och Volvokoncernen följer en riskbaserad metod där vi prioriterar och fokuserar på de områden som vi ser som de mest riskfyllda och skadliga ur människorättssynpunkt. Vi beaktar dessutom de mänskliga rättigheterna utifrån risknivåer i arbetet i olika länder eller regioner, risker förknippade med vissa inköpskategorier eller försäljningssegment och möjliga problem som våra medarbetare och externa intressenter uppmärksammar oss på.

Ramverk för mänskliga rättigheter

Volvokoncernens uppförandekod, policy för mänskliga rättigheter, uppförandekod för leverantörer och andra policyer på koncernnivå återspeglar vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter. Vi klargör och kommunicerar våra förväntningar och vår syn på mänskliga rättigheter genom följande vägledande dokument:

Styrningsmodell för mänskliga rättigheter och de mest påfallande människorättsriskerna

Volvokoncernens styrningsmodell för mänskliga rättigheter bygger på tvärfunktionella styrningsforum och arbetsgrupper. Allt arbete sker under överinseende av en styrgrupp för mänskliga rättigheter som är sammansatt av relevanta medlemmar från vår koncernledning.

Program för mänskliga rättigheter

Volvokoncernens program för mänskliga rättigheter beskriver hur vi implementerar vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter enligt vår policy för mänskliga rättigheter.  Syftet med programmet för mänskliga rättigheter är att säkerställa att Volvokoncernen systematiskt kan identifiera och hantera mänskliga rättigheter, minskar risker och säkerställa kontinuerliga förbättringar i våra processer. Programmet förtydligar Volvokoncernens ambition för organisationen ytterligare när det gäller mänskliga rättigheter, vilka normer som gäller, de mest påfallande människorättsriskerna, strategin för tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga rättigheter och styrningsmodellen för mänskliga rättigheter på olika nivåer inom Volvokoncernen.

Volvokoncernens hållbarhetsambitioner är indelade i tre områden: klimat – resurser – människor. Människorättsrisker kan vara förknippade med våra aktiviteter och affärsrelationer inom samtliga dessa tre områden.

I vår policy för mänskliga rättigheter beskrivs Volvokoncernens mest påfallande människorättsrisker inom dessa tre områden.

Volvokoncernen efterlever även redovisningskraven när det gäller mänskliga rättigheter enligt EU:s riktlinjer för icke-finansiell redovisning och annan tillämplig nationell lagstiftning. Vi publicerar en årlig Modern Slavery Statement-rapport för relevanta bolag inom Volvokoncernen.

Tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga rättigheter inom värdekedjan

Våra egen verksamhet

Genom våra människorättsliga granskningarna av vår egen verksamhet kan vi identifiera faktisk och potentiell negativ inverkan på de mänskliga rättigheterna för våra medarbetare, konsulter och leverantörer som utför tjänster på plats. Vi genomför bland annat skrivbordsbedömningar av mänskorättsrisker på lands- och sektornivå, egenbedömningar och fysiska workshops med den lokala ledningen, personliga samtal med medarbetare, leverantörer som utför tjänster på plats, fackföreningsrepresentanter och eventuellt med andra intressenter om behov föreligger.

Resultatet av varje människorättslig granskning på landsnivå förmedlas till berörda medlemmar i vår koncernledning. Utifrån identifierade förbättringsområden tas handlingsplaner fram med tydlig ansvarsfördelning och förankring hos den lokala ledningen. Vår målsättning är att senast 2025 genomföra människorättsliga granskningar som omfattar all vår egen verksamhet i länder med förhöjd risk att de mänskliga rättigheterna inte respekteras.

”Allting börjar med att ha samarbetspartner vi litar på och som vi tror har samma värderingar som vi.”

ANDREA FUDER

Inköpschef

Volvokoncernen

Strategiska affärspartner

Utöver vår egen tillverkningsverksamhet samarbetar Volvokoncernen med privata affärspartner som monterar ihop lastbilar och bygger busskarosser på våra chassier utifrån kundernas kravspecifikationer. Vissa av dessa partner finns i länder med förhöjd risk att de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Det pågående arbetet med att säkerställa att våra affärspartner lever upp till Volvokoncernens krav innefattar bland annat att införa krav i kontrakten beträffande socialt ansvar, miljöansvar, egenbedömningar och granskningar på plats. 

Våra säljkanaler och produkters användande

Vissa affärer riskbedöms beträffande mänskliga rättigheter, i första hand i samband med direktförsäljning som innebär kundfinansiering och stöd från exportkreditgarantier samt vid försäljning till vissa högriskslutanvändare som militären och brottsbekämpande myndigheter. Vissa affärer som inbegriper försäljning till specifika kundsegment riskbedöms också, till exempel fossilbränslesektorn och gruvnäringen, samt försäljning till konfliktdrabbade områden med särskilt hög risk att de mänskliga rättigheterna inte respekteras.

Leverantörskedjan

Vår uppförandekod för leverantörer beskriver Volvokoncernens minimikrav och ambitioner inom områden som mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, ansvarsfulla inköp av råmaterial, miljöprestanda och affärsetik. Vi iakttar tillbörlig aktsamhet avseende mänskliga rättigheter inom försörjningskedjan bland annat genom riskbedömning av leverantörer, revision på plats och utbildning av leverantörer i samarbete med DRIVE Sustainability – ett sektorövergripande samarbete för att skapa en hållbarare värdekedja inom fordonsindustrin.

Rapportkanaler och tillgång till åtgärder

Medarbetare, representanter för Volvokoncernen och externa intressenter kan anmäla överträdelser av vår uppförandekod och andra policyer, däribland brott mot mänskliga rättigheter, där Volvokoncernen eller någon av dess representanter tros vara inblandade. Missförhållanden och oegentligheter kan anmälas via interna och allmänt tillgängliga kanaler, vilka beskrivs i vår uppförandekod, till exempel Volvo Group Whistle. Anmälan kan göras

anonymt när detta är tillåtet enligt lokal lag. Läs mer.