Miljöavtryck

Miljöavtrycket från vår verksamhet är relativt litet jämfört med det avtryck som uppstår under användningsfasen för våra produkter. Likväl utvärderar vi kontinuerligt den klimat- och miljöpåverkan vår industriella verksamhet ger upphov till. Vår strävan efter en mer hållbar produktion gör att vi kontinuerligt minskar mängden avfall och utsläpp, optimerar vår vattenanvändning och förbättrar hanteringen av lösningsmedel, oljor och kemikalier.

Förnybara energikällor

En effektfull åtgärd är att ersätta fossil energi med förnybara energikällor som vindkraft, solenergi, biomassa och biobränslen. Volvokoncernen har produktionsanläggningar i 18 länder och cirka 100 anläggningar över hela världen. Vi har för närvarande fem certifierade anläggningar som drivs till 100 procent med förnybar energi. 

Förnybar energi är ännu inte tillgänglig på alla marknader, men vi räknar med att utbudet kommer att öka över hela världen. Förnybar energi är alltid vårt förstahandsval när den finns tillgänglig till acceptabla villkor. 

Nästa milstolpe på vår väg mot en hållbar produktion är att 2025 nå en andel av 65 procent förnybar energi inom vår helägda verksamhet över hela världen (kontor, produktionsanläggningar, lager och logistikcenter).

Världsnaturfondens Climate Savers-partnerskap

Vi startade vår resa mot minskade koldioxidutsläpp för länge sedan och Volvokoncernen blev 2010 den första biltillverkaren i världen som gick med i Världsnaturfondens Climate Savers-initiativ. Två av ambitionerna under perioden 2015–2020 har varit att öka användningen av förnybar energi och att genomföra energibesparande aktiviteter. 

Strategin har tjänat sitt syfte väl och vi hade i slutet av 2019 minskat våra sammanlagda koldioxidutsläpp enligt scope 1 och 2 med över 30 procent sedan 2013. 

Detta bekräftar att vi har valt rätt väg mot en hållbar produktion. Vi kommer dessutom att fortsätta genomföra årliga energibesparande aktiviteter motsvarande 150 GWh under perioden 2021–2025. 

 

Miljöresultat

Absoluta värden i förhållande till nettoförsäljning

2020 2019 2018 2017 2016 2015
2014
Energiförbrukning (GWh; MWh/MSEK)1
1,816; 5.6

2 118;
5,1
2,196; 5.8 2 068; 6,4
2 076; 7,1
2 077; 6,8
2,168; 7.9
Direkta koldioxidutsläpp, scope 1 (1 000 ton; ton/MSEK)1
173; 0.5 211;
0,5
223; 0,6
207; 0,6
211; 0,7
220; 0,7
231; 0.8
Indirekta CO2-utsläpp, scope 2 (1 000 ton; ton/MSEK)1

97; 0.3
113; 
0,3
198; 0.5  192; 0.6 196; 0.7 192; 0.6 218; 0.8
Vattenförbrukning (1 000 m3; m3/MSEK)
5,218; 16.0 5 706;
13,6
4,870; 12.9 4,817; 14.9 4,430; 15.2 4,919; 16.2 4,982; 18.1
NOX-utsläpp (ton; kilo/MSEK)
204; 0.6 311;
0,7
360; 1.0 301; 0.9 333; 1.1 344; 1.3 332; 1.2
Utsläpp av lösningsmedel (ton; kilo/MSEK)
1,342; 4.1 1 488;
3,6
2,148; 5.7 1,681; 5.2 1,792; 6.1 1,885; 6.2 2,472; 9.0
Utsläpp av svaveldioxid (ton; kilo/MSEK)
5.6; 0.02 9,6;
0,02
13.6; 0.04 13.3; 0.04 12.9; 0.04 32,1; 0,1
37.9; 0.1
Farligt avfall (ton; kg/MSEK)
51,806; 160 51 724;
122,0
38,601; 102.0 31,941; 98.6 27,649; 94.9 27,824; 91.6 24,944; 90.4
Nettoförsäljning, md SEK
326.5 418.4 378.3 323.8 291.5 303.6 276.0


Reviderade systemgränser och utsläppsfaktorer fr.o.m. 2012.

Läs mer

Fossilfria transportlösningar

Läs mer om våra produkters miljöavtryck och prestandan hos vår hållbara tillverkning.
 

Fossilfria transportlösningar

Miljöpolicy

Framstegen inom miljöområdet utgör en viktig del i vår mission att skapa välstånd via transport- och infrastrukturlösningar.

Construction Climate Challenge

Volvo Construction Equipment har anordnat Construction Climate Challenge som är ett initiativ för att öka hållbarheten inom anläggningsbranschens värdekedja.
 

Läs mer om utmaningen