Ansvarsfullt beteende

Säkerheten har alltid högsta prioritet i allt vi gör. Vi har en vision om noll olyckor med Volvokoncernens produkter och på våra arbetsplatser. Vi tror att arbetsplatsolyckor, tillbud och arbetsrelaterade sjukdomar kan förhindras för att minimera både fysiska och psykiska risker. 

Vi är stolta över att vara förstahandsvalet av arbetsgivare och kunna locka till oss och behålla de talanger vi behöver. Vi strävar, i vår roll som människocentrerat företag, efter att ha en positiv inverkan på människor runtomkring oss och att respektera mänskliga rättigheter.

Hur vi agerar i vårt dagliga arbete lägger grunden för omvärldens uppfattning av Volvokoncernen. Vi arbetar ständigt med att skapa och utgöra en del av miljömässigt och socialt hållbara värdekedjor, och engagera oss på olika sätt i samhället

Initiativ för ansvarsfullt beteende 

Engagemang i säkerhet

Vår ambition är att vara ett företag i världsklass när det gäller hälsa och säkerhet. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla kolleger kommer hem välbehållna varje dag. Den fysiska och mentala hälsan, säkerheten och välbefinnandet hos våra medarbetare på alla nivåer i organisationen har högsta prioritet.

Varje år dör fler än 1,35 miljoner människor och 50 miljoner människor skadas i trafikolyckor över hela världen, vilket orsakar tragedier och mänskligt lidande. Vi arbetar proaktivt med att utveckla intelligenta lösningar som inte bara lindrar konsekvenserna av olyckor utan även syftar till att undvika dem helt. Våra prioriteringar är noll dödsolyckor, noll skador och i förlängningen noll olyckor.

Läs mer om vårt engagemang i säkerhet

Utnyttja vår fulla potential

Vår bransch står inför omfattande teknikskiften och nya affärsmodeller. Vi kommer därför att fortsätta utveckla våra kolleger och fokusera på omskolningsaktiviteter för att möta dessa nya krav. Vi är fast beslutna att förbli  förstahandsvalet som arbetsgivare för att kunna locka till oss och behålla de talanger vi behöver. 

Möjligheten att utnyttja vår mångfald gör vår verksamhet framgångsrik, eftersom det gör att vi alla kan bidra med vår fulla potential. Kvinnor är underrepresenterade inom bilindustrin och Volvokoncernen har därför ställt upp ett mål om att 2030 ha 35 procent kvinnliga ledare.

Vi förväntar oss en ömsesidig respekt, som är fri från alla former av diskriminering och trakasserier, mellan kolleger och mellan företagsrepresentanter och affärspartner. 

Läs mer om hur vi strävar efter att ta vara på kollegernas fulla potential

Ansvarsfullt beteende i hela värdekedjan

Hur vi agerar i vårt dagliga arbete utgör nyckeln till att vinna våra kollegers, kunders och samhällets tillit. Vi har nolltolerans mot korruption och mutor

Vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter omfattar inte bara vår egen verksamhet och våra medarbetare, utan även våra relationer med samhällen nära vår verksamhet, våra leverantörer och de människor som kan påverkas av användningen av våra produkter och lösningar.

Vi har ett nära samarbete med våra partner i leverantörskedjan, våra distributörer och kunder. Samtidigt är det viktigt för oss att identifiera och mildra hållbarhetsrisker med fokus på företagsgranskningar, skapa medvetenhet och samarbeten. Det övergripande syftet är att få våra kolleger och affärspartner att integrera en ansvarsfull affärspraxis i hela värdekedjan.

Läs mer om ansvarsfullt beteende

Samhällsengagemang

Vårt engagemang i samhället fokuserar på aktiviteter som ger ett positivt bidrag till de samhällen där vi är verksamma. Vi stöder medarbetarnas engagemang i samhällsaktiviteter, framförallt med fokus på trafiksäkerhet, miljövård och utbildning. I samband med naturkatastrofer, pandemier och andra nödsituationer kan vi tillhandahålla ekonomiska bidrag och naturabidrag samt stödja frivilliga medarbetarinitiativ. 

Världen upplever en ökande kompetensbrist och bristande kompetensmatchningar som ofta påverkar utsatta människors förmåga att bli självförsörjande. Det här utgör en möjlighet och en del av vårt sociala ansvar där vi kan använda våra expertkunskaper för att lösa ett affärshinder för våra kunder samtidigt som vi gör något positivt för samhället. Vi gör detta genom att engagera oss i yrkesutbildning, enligt de högsta internationella standarderna och i partnerskap med globala utvecklingsorganisationer som FN-organ. 

Läs mer om vårt samhällsengagemang

Läs mer

Nyheter om hållbarhet