×

Ansvarsfull försäljning

Vi arbetar medvetet med att väga in hållbarhetsfaktorer och affärsetik i försäljningen. Vi använder oss av fastställda policyer och processer för att säkerställa att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande lagar och förordningar, inklusive sanktioner och exportkontrollregimer.

Granskning av företagsansvar för vissa säljavtal

Vi har vidareutvecklat vårt arbete med att screena vissa säljavtal utifrån perspektiv gällande mänskliga rättigheter, miljö och ansvarsfull affärsetik för att identifiera potentiella risker som en del av arbetet med att lära känna kunden. Det här görs vanligtvis när exportkreditföretag eller vissa privata försäkringsbolag är involverade i kreditgarantier i samband med kundfinansiering.

Vi genomför även, enligt våra interna policyer, riskbedömningar utifrån perspektiv gällande efterlevnad, rättsligt ansvar och företagsansvar vid försäljning till vissa statliga slutanvändare i identifierade högriskländer. Vi arbetar kontinuerligt med att utvidga omfattningen av granskningar avseende ansvarsfull försäljning och affärsetik bortom dessa specifika affärssituationer.

Hantering av hållbarhetsrisker vid försäljningar

Vi använder väldokumenterade verktyg för att identifiera hållbarhetsrisker och de identifierade resultaten utvärderas, beskrivs och eskaleras till relevanta forum i affärsområden eller koncernfunktioner. Reducerande åtgärder omfattar vanligtvis engagemang med våra kunder angående våra slutsatser. I vissa fall kan vi även behöva anpassa formuleringar i våra offerter för att minska eller motverka de identifierade riskerna.

Om riskerna anses vara höga eller inte är möjliga att motverka kan vi ta beslut om att inte gå vidare med enskilda säljavtal. Våra granskningar omfattar landets risknivåer, kundsegment, slutanvändare och produkternas möjliga slutanvändning. Våra affärsområden är ansvariga för att genomföra granskningarna, med stöd från koncernfunktioner vid behov, för att säkerställa en ansvarsfull försäljning.

Vi ökar vår kapacitet och medvetenhet

Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, Volvo Construction Equipment och Volvo Bussar granskade cirka 170 säljavtal under 2019, främst i samband med kundfinansiering. Volvo Construction Equipment har under de senaste åren fortsatt sina ansträngningar för att öka sin kapacitet och utbilda sälj- och kundfinansieringspersonalen om ansvarsfull försäljning och affärsetik i olika försäljningsregioner.

Läs mer